Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 12, Декември 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2011 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 а...

Коментар на експерта

Актуална уредба, проблеми и решения при новия режим на ползване на платения годишен отпуск

В средата на миналата година парламенът прие значителни промени в режима на ползване на платен годишен отпуск в Кодекса на труда. Промените имаха за цел да се осигури законодателна основа, за да бъдат изчистени в разумен срок натрупаните неползвани п...

МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавната помощ

Стандартът се прилага по отношение на счетоводното отчитане на безвъзмездните средства,предоставени от държавата и при оповестяване на държавната помощ. Изключения: Стандартът не се прилага по отношение на правителствени дарения, включени в обхвата...

Последни промени в Кодекса на труда

В настоящото изложение ще бъдат разгледани промените в Кодекса на труда (КТ), обнародвани в `Държавен вестник` (ДВ), бр. 61 и бр. 82 от тази година. Това са промените, направени след допълнението в КТ със създадения нов раздел VIIIа “Допълнителни усл...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, изменен с ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г.

В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени в ППЗДДС, който е изменен с ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г. • Промени, свързани с данъчното третиране на таксите за аеронавигационно обслужване Промените са свързани с направ...

Въпроси и отговори от практиката

Видове отпуски, които ползва жената при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 и 3 години

Въпрос: Какви видове отпуски ползва жената при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 и 3 години? Какви обезщетения се полагат на майката през всеки период? Какви видове осигуровки се внасят през всеки от периодите до достигане на 3-годишна въ...

Вътреобщностно придобиване от страна - членка на ЕС

Въпрос: Ако българска фирма осъществи вътреобщностно придобиване от страна - членка на ЕС, която е придобила стоката от страна извън ЕС, то тогава кой по веригата плаща ДДС? Отговор: Смятаме, че въпросът не е ясно зададен и затова трудно може да му б...

Декларация за намаляване на процента на осигуряване

0...

Доставка на стока по сделка за покупко-продажба

Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма продава стоки на австрийска фирма с посочен австрийски ДДС номер. Българската фирма превозва стоката директно от България до Македония. Стоката би следвало да пътува с митническа декларация, тъй като ще се...

Доставка на услуга

Въпрос: Регистрирано по ДДС дружество сключва договор за извършване на услуги за комисиона (състояща се в проследяване на качеството на закупена от друг доставчик от България стока, натоварването и посредничество с доставчика). Получател на услугата ...

Ликвидационен дял.

Въпрос: Фирма - ООД, която никога не е извършвала стопанска дейност, е обявена в ликвидация. Единствените активи и пасиви на фирмата са 5000 лв. внесен основен капитал и 5000 лв. каса. Какви счетоводни записвания трябва да направи фирмата във връзка ...

Основни изисквания към дейността на стоковите борси и тържищата

Въпрос: Фирма Х ООД е наемател на склад за търговия, който е със статут `стокова борса и тържище`. Основната дейност на фирмата е търговия на едро с хранителни стоки. Възможно ли е фирмата да продава стоки на дребно в склада на ФЛ, без да издава факт...

Осчетоводяване на фактура за продажба на имот

Въпрос: Как следва да се осчетоводи фактура за продажба на имот, като се има предвид, че в данъчната основа се включва продажната стойност по нотариален акт, увеличена с такса вписване, нотариална такса и местен данък. Получава се разлика в сумата за...

Отказване от право на придобиване на актив

Въпрос: Съгласно договор за финансов лизинг на автомобил, при който са изплатени всички вноски и задължения, лизингополучателят се отказва от правото си да придобие актива и с тристранно споразумение лизингодателят го прехвърля на трето лице. Какви д...

Отписване на земята като актив

Въпрос: Следва ли да се отписва от активите на предприятието земята, при условие че се продава право на строеж върху земя? Отговор: Правото на строеж е едно от вещните права, свързани със земята. Тъй като продажбата на това право обикновено има време...

Ползван данъчен кредит по повод построяване на обект

Въпрос: Строителна фирма ще продава магазин, за който е издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ преди повече от 60 месеца. Сделката е освободена съгласно чл. 45, ал. 3 и ще бъде фактурирана и декларирана по този начин. Има ли някакви допълните...

Ползване на данъчен кредит за гориво, използвано по време на командировка, при пътуване с лек автомобил

Въпрос: Има ли право фирма да ползва данъчен кредит за горивото, използвано по време на командировка, при пътуване с лек автомобил? Отговор: В запитването си не давате информация дали автомобилът, с който се извършва пътуването, е служебен или личен ...

Получаване по извънсъдебен ред на определена сума по ДДС

Въпрос: Фирма, неначисляваща ДДС на основание чл. 163а, ал. 2 на фирми и общини, регистрирани по ЗДДС, поради грешно подадена информация от страна на една община не начислява ДДС по фактура. При проверка за възстановяване на ДДС органът по приходи ус...

Право на данъчен кредит за придобити от него сгради и земя

Въпрос: Физическо лице от ЕС е предоставило заем на българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Българската фирма има намерение да върне задължението си под формата на земя заедно със сградите върху нея. Тъй като обаче физическото лице няма право да придо...

Прекратяване дейността на ЕООД

Въпрос: Има няколко фирми - ЕООД-та - на един и същи собственик, който е починал преди 10 дни. Наследниците му не желаят да продължат дейността на фирмите. Има ли законов срок от тяхна страна, в който да декларират отказа си, и какви са задължениятя ...

Протокол съгласно ЗДДС за получена доставка

Въпрос: Българска спедиторска фирма, регистрирана по ДДС, получава услуга по международен транспорт, извършен директно от Китай за Португалия. Доставчикът е чужда фирма, регистрирана по ДДС в страна - членка на ЕС. Трябва ли да се пускат протоколи съ...

Транспортиране на стока от една държава членка в друга

Въпрос: Дружество ”Х България” ЕАД продава стока на дружество “Х Германия”. Стоката се транспортира в склад в Република Гърция, собственост на дружество „Х Германия”. След това нашият купувач – дружество “Х Германия”, фактурира стоката (която се нами...

Уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни

Въпрос: Връчено е предизвестие на служител на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 считано от 01.11.2011 г. На 01.12.2011 г. лицето ще бъде освободено. В случай че през декември лицето не си намери работа, трябва ли да му бъде изплатена една заплата и начи...

Писма и указания

№ 04-19-570 от 16.11.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица

Поради възникналите множество въпроси относно данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица, на основание чл....

№ 15-00-26 от 16.11.2011 г. - ОТНОСНО: Установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

ОТНОСНО: Установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавена...

Решения на съдилища

Решение № 13896 от 28.10.2011 г. по адм. дело № 2739 от 2011 г. на ВАС, І отд.

След като вече веднъж решаващият орган е върнал преписката за нова ревизия, при обжалване на втория ревизионен акт, издаден при повторната ревизия, е недопустимо, след като отмени повторно издадения РА, да върне преписката за нова ревизия, т.е. решав...

Решение № 161/11.01.2011 г. по т.д. № 28/2010 г., ТК, I т.о.

Наследник на починал съдруж­ник в дружество с ограничена отго­ворност, който няма качеството на съдружник, може да прехвърли на­следените дялове по правилата на чл. 129, ал. 1 ТЗ. Представителството на прехвърлените дялове от наследника на друг съдру...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12/2011

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за ноември 2011 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от ск...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 22 - 25/2011 г.

Брой 22, 6 - 12 юни 2011 г. Законодателство • Промени в ЗДДФЛ, приети през април 2011 г. Въпроси и отговори • Последващи оценки на биологични активи • Определяне размера на авансова вноска за корпоративен данък • Замяната на идеални части земя ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 80 до бр. 88 от 2011 г.

ДВ, бр. 80 от 14.10.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия. 2. Конституционният съд взе Решение № 9 от 4 октомври 2011 г. по конституционно дело № 7 от 2011 г. Министерският съвет прие...