начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 10, Октомври 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2011 г.
Закони и правителствени актове

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

ДВ, бр. 26 от 29 март 2011 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 29 март 2011 г. Чл. 1. (1) По реда на този закон може да се установява: 1. трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 г.; 2. осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване; 3. времето, к...

СС № 34 Междинно счетоводно отчитане

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови отчети. Обхват 1. Предприя...

СС № 36 Обезценка на активи

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима ...

СС № 37 Провизии, условни задължения и условни активи

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните активи във всичк...

Коментар на експерта

Данъчни задължения при прехвърляне на ЕТ на ЕООД, собственост на едно и също физическо лице

Според търговското право прехвърлянето на предприятие ЕТ на ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице, е сделка между два правни субекта – физическото лице ЕТ и юридическото лице – ЕООД. Обект на сделката е прехвърляне на предприятие,...

Отчитане на цедирането на вземания

В условията на продължаваща криза у нас все по-широко приложение намират сделките за цесия на вземания. Поради многократно нарасналата потребност от налични парични средства и парични еквиваленти много предприятия кредитори са склонни да продадат час...

Правната уредба на възможността за ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд

Условията и редът за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд са уредени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Отношение по материята има също Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП), коят...

Семейните обезщетения по Регламент № 883/2004 г. и Регламент № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европа

Семейните обезщетения представляват специфичен вид обезщетения, които се изплащат съгласно националното законодателство на всяка държава - членка на ЕС. В различните законодателства на държавите – членки от ЕС, терминът, който се използва, е „помощи”...

Въпроси и отговори от практиката

Oсобености при сключване на трудов договор със служител с изнесено място на работа

Въпрос: Има ли особености при сключване на трудов договор със служител с изнесено място на работа и какви са те? Служителят ще отговаря за склад, нает от фирмата работодател в страна - членка на ЕС. Фирмата работодател е българска, служителят, с кого...

Вътреобщностно придобиване

Въпрос: Австрийска фирма, регистрирана за целите на ДДС в България, доставя стоки на българско данъчно задължено лице. Стоките тръгват от Чехия. Издадена е фактура с българския идентификационен номер по ЗДДС на доставчика. Налице ли е ВОП? Необходимо...

Данъчно третиране по ЗДДС на договор за доставка и монтаж на технологична линия

Въпрос: Българска фирма има сключен договор за доставка и монтаж на технологична линия с австрийска фирма. Монтажът ще се извърши от българската фирма, като командирова свои работници в Австрия за период от 3 месеца. По-голямата част от съоръженията ...

Договор и осигуряване на търговски пълномощник

Въпрос: Физическо лице е упълномощено от управител на ООД да представлява фирмата, като има права да подписва договори, да следи за изпълнението им, да представлява дружеството пред държавни органи и т.н. Това лице счита ли се за Търговски пълномощни...

Документи, които се представят пред бюрото по труда и НОИ

Въпрос: Фирма има служител, който работи по трудов договор повече от три години и сега се налага да бъде съкратен поради намаляване обема на работа. Същият е съдружник в друга фирма, която от няколко години не извършва дейност и подава нулеви данъчни...

Допълнително осигуряване на управител, с който няма сключен договор за управление и контрол

Въпрос: Когато съдружник в ООД, който е вписан в решението на фирмата като представляващ и управляващ, е назначен по трудов договор в дружеството на длъжност продавач-консултант и се осигурява за възнаграждението си от тази длъжност, следва ли да се ...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Въпрос: Българско предприятие, регистрирано по ЗДДС, наема оборудване от Македония за поддръжка на свои машини. Съгласно договора за наем оборудването се връща в Македония след изтичането на уговорения срок от 12 месеца. При отразяване на сделката ре...

Назначаване по втори трудов договор

Въпрос: Управител на ЕООД по договор за управление е назначен и по трудов договор като агроном, само че в ООД (те са свързани лица). Може ли същото лице да бъде назначено на втори трудов договор в ЕООД? Отговор: От така зададения въпрос може да се пр...

Осигуряване на двама управители, регистрирали ООД

Въпрос: Две лица, работещи на трудови договори, ще регистрират ООД. Следва ли в новосъздадената фирма да се осигуряват (самоосигуряват), при положение че двамата отговарят и управляват фирмата заедно и поотделно и участват с равни дялове в капитала? ...

Отразяване на покупка на автомобил в дневника за покупки и в справката-декларация по ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, е закупила лек автомобил 5+1 места от физическо лице от Гърция с договор за покупко-продажба. Следва ли да се състави протокол по чл. 117 или друг документ? Как се отразява договорът в дневника за покупките и в сп...

Отхвърляне на подадена декларация по електронен път

Въпрос: Лице, което е самоосигуряващо се и е подало декларацията за осигуряване за всички осигурителни случаи, но за периода от 2009 г. и януари и февруари 2010 г. са внасяни осигуровки на ниския процент. За посочения период си внася разликата за ДОО...

Право на приспадане на данъчен кредит за доставки на стоки втора употреба

Въпрос: Фирма се занимава с продажба на автомобили втора употреба. Кога ще се упражни правото на приспадане на данъчен кредит за доставки на стоки втора употреба, извършени след 01.01.2010 г., за които доставчикът при последваща доставка (продажба) н...

Протокол по чл. 117 от ЗДДС за авансови преводи

Въпрос: Фирма закупува стока от Италия и я продава в Молдова. За целта получава авансови преводи от Молдова. Трябва ли за тях да се издават фактури за аванс? Фирмата също превежда авансово суми на доставчика в Италия. Трябва ли за тези авансови прево...

Процедура по чл. 15 от ТЗ и регистрация по ЗДДС

Въпрос: Новосъздадено ООД (незапочвало дейност, защото е създадено за една сделка) няма регистрация по ДДС, но трябва да придобие по чл. 15 от ТЗ чрез покупко-продажба работещо ЕТ - с всички активи и пасиви и действащи лицензи и регистрирано по ДДС. ...

Процент, който плаща самоосигуряваща се майка, когато е в болничен и при бременност и раждане

Въпрос: Какъв е процентът, който плаща самоосигуряваща се майка, когато е в болничен и при бременност и раждане, и върху какъв осигурителен доход? Отговор: От въпроса не е ясно дали се интересувате от процент на осигурителна вноска за ДОО или от проц...

Регистрация по ДДС на ЕТ и ЕООД на едно физическо лице при общ оборот от 50 000 лв.

Въпрос: Физическо лице има ЕТ и ЕООД с еднакъв предмет на дейност и фирмите не са регистрирани по ДДС. Има ли законово основание, ако облагаемият общ оборот от двете фирми надхвърли 50 000 лв. за последните 12 месеца, да се направи задължителна регис...

Регистрация по ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, има основна дейност - отдаване на персонал под наем на американска фирма (САЩ), която има строителен обект в България. Американската фирма няма у нас клон или офис. Персоналът ще работи на строителния ...

Удържане от обезщетение по чл. 224 от КТ с оглед изпълнение на запорно съобщение

Въпрос: На служителка е наложен запор от частен съдия-изпълнител върху вземането на трудовото й възнаграждение, дължимо от организацията като работодател. Удръжките се правят ежемесечно при спазване правилата на чл. 446 от Гражданския процесуален код...

Писма и указания

№ 20-00-117 от 21.04.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната

Във връзка със запитвания относно данъчното третиране на доставка на услуги, извършена от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно лице, което има търговско представителство на територията на страната, н...

№ 20-00-210 от 11.08.2011 г. - ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), обнародван в ДВ, бр. 60, от 05.08.2011 г.

ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), обнародван в ДВ, бр. 60, от 05.08.2011 г. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване предвид функциите и правомощията на...

№ 20-00-217 от 12.08.2011 г. - ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.) във връзка с прилагане на международните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Нар...

№ 3-1962 от 04.07.2011 г. - ОТНОСНО: Счетоводното отчитане на приходите от обучението по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” – програма „Аз мога”

ОТНОСНО: Счетоводното отчитане на приходите от обучението по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” – програма „Аз мога” По повод запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП - гр. София, и заведено с вх. № 3-1962/0...

Решения на съдилища

Решение № 11113 от 10.08.2011 г. по адм. дело № 13526 от 2010 г. на ВАС, І отд.

С РА на жалбоподателя се определят задължения за ДДС във връзка с фактурите, по които той вече е заплатил определеното в тях ДДС, т.е. налице е повторно понасяне от него на данъчната тежест за едно и също фактическо основание. Този резултат е незакон...

Решение № 11160 от 18.08.2011 г. по адм. дело № 15940/2010 г. на ВАС, І отд.

    Основателен е изводът на съда за наличие на хипотезата на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК относно установените суми по сметките на ревизирания субект през 2007 г., за които той не е дал разумни обяснения за произхода им. Неоснователно е възражението...

Решение № 13/6.04.2011 г. по т.д. № 333/2010 г., ТК, I т.о.

Издаденият запис на заповед от лице без представителна власт е дей­ствителен, като подписалият го като пълномощник, без да има това каче­ство, се счита за лично задължен. Чл. 290 ГПК Чл. 462 ТЗ Чл. 537 ТЗ Производството е по чл. 290 ГПК, об­р...

Решение № 16/24.03.2011 г. по т.д. № 354/2010 г., ТК, I т.о.

Независимо че чрез сключе­ната продажба на дружествения си дял съдружникът е прекратил уча­стието си в дружеството, заплаща­нето на продажната цена на дела тежи върху купувача. Тя се съдържа в договора за покупко-продажба и не може да се търси от дру...

Процедури

Издаване на удостоверение за платен данък от чуждестранно физическо лице върху общата годишна данъчна основа и данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

I. Правно основание Член 58 от ЗДДФЛ Органът по приходите издава удостоверението по молба на чуждестранното физическо лице в срок от 7 дни от постъпване на молбата. Когато молбата е подадена в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен. ІI....

Удостоверение за приравняване на неперсонифицирано дружество като колективна инвестиционна схема

I. Правно основание Чл. 143р, ал. 2 от ДОПК Органът по приходите издава удостоверението въз основа на подадено искане в двумесечен срок от подаване на искането. ІI. Характеристика Описват се целта и предметът на предоставяната административна усл...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.10/2011

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за септември 2011 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117 от с...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 10 - 13/2011 г.

Брой 10, 16 - 31 май 2011 г. Писма на министерства и ведомства • № 20-00-117 от 21.04.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 48 до бр. 61 от 2011 г.

ДВ, бр. 48 от 24.06.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум. 2. Закон за военната полиция. 3. Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинс...