Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 9, Септември 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2011 г.
Закони и правителствени актове

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

ДВ, бр. 44 от 10 юни 2011 г. В сила от 01.07.2011 г. Обн., ДВ, бр. 44 от 10 юни 2011 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. Инструкцията регламентира условията и реда за работата и отчетността с бланката `Болничен лист за временна неработоспособнос...

СС № 31 Отчитане на дялове в смесени предприятия

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 31 определя реда за отчитане на дяловите участия в смесени предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във ...

СС № 32 Финансови инструменти

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за финансовите инструме...

Коментар на експерта

Нови правила за дистрибуторските споразумения

Изтичането на срока на валидност на предвидените с Регламент (ЕО) № 2790/1999 г. правила за групово освобождаване на някои категории вертикални споразумения, наложи приемането на нов регламент от Европейската комисия, който бе публикуван на 20 април ...

Определяне на приложимото право при някои видове европейски извъндоговорни задължения

І. Обща характеристика и особености на правната уредба 1. Необходимост от създаване на регламентация, уреждаща приложимото право при определени видове извъндоговорни задължения – основната цел на европейския законодател с приемането на подобна уредба...

Особености на данъчното облагане при доставки на стоки по електронен път от обекти на доставчика извън страната

В усилията си да разширят пазарната си ниша много български фирми, осъществяващи продажби на стоки, договаряни по електронен път, извършват дейността си от обекти извън територията на страната. При тях се формират сравнително по-усложнени обстоятелст...

От 1 юли 2011 г. е в сила нова инструкция за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

От 1 юли 2011 г. е в сила нова инструкция на Националния осигурителен институт - Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, която е обнародвана в `Държавен вестник`, бр. 44 от 10 юн...

Въпроси и отговори от практиката

ДДС при наем на недвижим имот

Въпрос: Агенция за недвижими имоти, регистрирана по ЗДДС, е посредник при отдаване под наем на апартамент, собственост на физическо лице. Наемателят е юридическо лице. Разходите за ток и вода в договора за наем са определени за сметка на наемателя, н...

ДДС при тристранна операция

Въпрос: Фирма А от България има договор с фирма Б от Германия, като стоките фирма А трябва да достави до фирма В от Полша. Фирма А издава фактура на фирма Б. За фирма Б може би не е налице тристранна операция, тъй като тя фактурира стоката не на фирм...

Изплащане на неизползван платен отпуск от 2007 г. назад при пенсиониране

Въпрос: Трябва ли да се начисли и изплати отпуск за 2007 и назад на работник, който е освободен поради навършване на пенсионна възраст? На лицето е начислен и изплатен полагащият му се неизползван платен годишен отпуск за 2008, 2009 и 2010 г. Работни...

Назначаване по втори трудов договор на 4 часа

Въпрос: Лице е назначено на втори трудов договор в друга фирма на 4 часа на 05.04.2011 г., освободено е от работа от 01.06.2011 г. Зачетеният трудов стаж е 1 месец и 26 дни. Как да се изчисли колко и какъв е осигурителният стаж на лицето за попълване...

Начисляване на ДДС на сделки за износ на продукция за гърция

Въпрос: Шивашка фирма, регистрирана по ДДС, изпраща продукция за Гърция. Трябва ли да начислява 20% ДДС, или тези сделки са освободени? Отговор: За да отговорим коректно на въпроса ви, е необходимо да се направят следните уточнения: 1. Тъй като в зап...

Обжалване на лихви по ревизионен акт

Въпрос: Постановена е дължима сума с ревизионен акт. Актът не е платен. Не е направено обезпечение върху главницата и лихвите. Актът е обжалван по административен и съдебен ред и е отменен. Сумата по главницата е възстановена. Има ли право да се обжа...

Осчетоводяване на получени пари в каса

Въпрос: В ЕТ активите и пасивите се отписват и салдата по всички сметки трябва да са нулеви, но какво се случва с получените в касата на ЕТ парични средства (в случая 1500 лева) по договора за покупко-продажба? Отговор: Въпросните 1500 лв. не трябва ...

Отразяване на нулеви салда в ГФО на ЕТ

Въпрос: Как се отразяват нулевите салда в ГФО на ЕТ (особено в отчета за собствения капитал) и в годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (най-вече в Приложение 5, Таблица 8 - Доходи от прехвърляне на предприятие на едноличния търговец със заличаване)...

Отчитане на разходи за нощувки на управител на ООД

Въпрос: С какви счетоводни статии следва да се отчетат разходите за нощувка на управител на ООД (по договор за управление и контрол) по представена фактура от хотел с получател фирмата? Във фактурата е начислен 9% ДДС за нощувката? Има ли право на т...

Получаване на обезщетение за неизползван платен годшен отпуск

Въпрос: През м. 05.2011 г. служител получава освен основна заплата и клас за прослужени години още възнаграждение за положен извънреден труд и премия. През м. 06.2011 г. лицето е съкратено и му е отправено предизвестие от 1 месец, което то следва да ...

Преминаване от повременна към сделна форма на заплащане на труда

Въпрос: Как следва да бъде оформено преминаването от повременна към сделна форма на заплащане на труда? Опишете подробно текста, който трябва да се съдържа в допълнителното споразумение за промяната. Отговор: Формата на заплащане на труда в предприят...

Сключване на трудов договор с лице, което работи по граждански договор и не е самоосигуряващо се

Въпрос: Може ли физическо лице, което не е регистрирано като самоосигуряващо се, а има сключен граждански договор за извършване на определена работа, да наеме лице на трудов договор? Ако не може да наеме физическо лице на трудов договор, може ли да с...

Счетоводни записвания при покупко-продажба на ЕТ от ЕООД

Въпрос: С договор за покупко-продажба ЕООД купува ЕТ (собственик на двете дружества е едно и също лице). Сделката е по чл. 15 от ТЗ. ЕТ се заличава в търговския регистър. Стойността на сделката е 1500 лева. Активите и пасивите на ЕТ са следните: Сток...

Съществуване на изискване изпълнителният директор на АД да бъде назначен по ДУК или по трудов договор

Въпрос: Съществува ли нормативно изискване изпълнителният директор на АД да бъде назначен по ДУК или може и по трудов договор? Отговор: Изпълнителният директор на акционерното търговско дружество се упълномощава от съвета на директорите да управлява ...

Удържане на авансов или окончателен данък от платец на доходи по чл. 35 ЗДДФЛ (от `други източници`)

Въпрос: Удържа ли се авансов или окончателен данък от платец на доходи по чл. 35 ЗДДФЛ (от `други източници`)? Отговор: В разпоредбата на чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) попадат разнообразни по вид доходи, коит...

Удържане на данък за доходи от наем

Въпрос: Трябва ли да се удържа данък за доходи от наем при изплащането им в следния случай: ЕООД наема магазин от физическо лице (собственика на ЕООД-то), но то като собственик на ЕООД-то се самоосигурява. В този случай, след като наемодателят е физи...

Писма и указания

№ 1_ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г. ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица. Видовете задължени лица са посочени в чл. 14 от ДОПК и това са лица, които: • са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски; ...

№ 3_1950 от 01.07.2011 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с подмяната на фискалните устройства, които нямат дистанционнна връзка с НАП, са поставени следните въпроси: 1. Има ли срок за бракуване на негодните за употреба касови апарати и ако има, какъв е той? 2. Има ли глоби за касовите апарати, к...

№ 3_1961 от 04.07.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на публична продан на желязо за скрап съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването по изпълнително дело № 12356/11 г. по описа на ЧСИ предстои насрочване на публична продан на движими вещи – желязо за скрап на длъжника „В” АД, регистрирано по ЗДДС лице. Предвид изложеното поставя се въпросът следва ...

№ 96-00-208 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Разходни норми за гориво на превозни средства

ОТНОСНО: Разходни норми за гориво на превозни средства Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-208 от 12.05.2011 г. в Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: дру...

Решения на съдилища

Решение № 13544 от 12.11.2009 г. по адм. дело № 7412 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Обоснован е изводът на Административен съд – В., че по пътя на поправката на очевидна фактическа грешка не могат да се поправят евентуални грешки, допуснати при формиране на волята на съда. Тези грешки са поправими по реда на инстанционния контро...

Решение № 21/2.03.2010 г. по т.д. № 471/2009 г., ТК, I т.о.

Важни причини по смисъла на чл. 155, т. 1 ТЗ са такива, които създават непреодолими пречки за осъществяване предмета на дей­ност на дружеството или поради които за продължителен период от време дружеството не е осъще­ствявало търговската дейност, за ...

Решение № 84/25.05.2010 г. по т.д. № 644/2009 г., II т.о.

Преотстъпването на част от дължимия корпоративен данък на кооперациите, членуващи в национални кооперативни съюзи, има характер на държавна помощ под формата на данъчно облекчение, а в изпълнение на императивното изискване за внасяне на част от този ...

Процедури

Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски по реда на § 9 ПЗР КСО

Правно основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ЗБДОО за 2010 г.) Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) чл. 45 и 45...

Издаване Акт за прекратяване на регистрация на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на Общността

I. Правно основание Наредба Н-10/24.08.2006 г. - чл. 7, ал. 5 Органът по приходите издава Акт за прекратяване на регистрация на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на Общността, въз основа на писмено...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.9/2011

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2011 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от скан...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 11- 21/2011 г.

Брой 11, 21 - 27 март 2011 г. Законодателство • Ограничаване на плащанията в брой • Народно събрание Въпроси и отговори • Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Специфики при определянето на данъчната основа • Прекъсване на отпуска...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 41 до бр. 47 от 2011 г.

ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. 3. Закон за ратифициране на Изме...