Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 9, Септември 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2011 г.
Закони и правителствени актове

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

ДВ, бр. 44 от 10 юни 2011 г. В сила от 01.07.2011 г. Обн., ДВ, бр. 44 от 10 юни 2011 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. Инструкцията регламентира условията и реда за работата и отчетността с бланката `Болничен лист за временна неработоспособност` НОИ.МЗ № 606. Чл. 2. Бланк...

СС № 31 Отчитане на дялове в смесени предприятия

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 31 определя реда за отчитане на дяловите участия в смесени предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във финансовите отчети на участниц...

СС № 32 Финансови инструменти

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за финансовите инструменти във финансовите отчети на ...

Коментар на експерта

Нови правила за дистрибуторските споразумения

Изтичането на срока на валидност на предвидените с Регламент (ЕО) № 2790/1999 г. правила за групово освобождаване на някои категории вертикални споразумения, наложи приемането на нов регламент от Европейската комисия, който бе публикуван на 20 април 2010 г. Новите правила влизат ...

Определяне на приложимото право при някои видове европейски извъндоговорни задължения

І. Обща характеристика и особености на правната уредба 1. Необходимост от създаване на регламентация, уреждаща приложимото право при определени видове извъндоговорни задължения – основната цел на европейския законодател с приемането на подобна уредба е да осигури безпрепятственот...

Особености на данъчното облагане при доставки на стоки по електронен път от обекти на доставчика извън страната

В усилията си да разширят пазарната си ниша много български фирми, осъществяващи продажби на стоки, договаряни по електронен път, извършват дейността си от обекти извън територията на страната. При тях се формират сравнително по-усложнени обстоятелствени хипотези, при които фирми...

От 1 юли 2011 г. е в сила нова инструкция за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

От 1 юли 2011 г. е в сила нова инструкция на Националния осигурителен институт - Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, която е обнародвана в `Държавен вестник`, бр. 44 от 10 юни 2011 г., и отменя действащат...

Въпроси и отговори от практиката

ДДС при наем на недвижим имот

Въпрос: Агенция за недвижими имоти, регистрирана по ЗДДС, е посредник при отдаване под наем на апартамент, собственост на физическо лице. Наемателят е юридическо лице. Разходите за ток и вода в договора за наем са определени за сметка на наемателя, но партидите са на името на нае...

ДДС при тристранна операция

Въпрос: Фирма А от България има договор с фирма Б от Германия, като стоките фирма А трябва да достави до фирма В от Полша. Фирма А издава фактура на фирма Б. За фирма Б може би не е налице тристранна операция, тъй като тя фактурира стоката не на фирма В от Полша, а на фирма Г от ...

Изплащане на неизползван платен отпуск от 2007 г. назад при пенсиониране

Въпрос: Трябва ли да се начисли и изплати отпуск за 2007 и назад на работник, който е освободен поради навършване на пенсионна възраст? На лицето е начислен и изплатен полагащият му се неизползван платен годишен отпуск за 2008, 2009 и 2010 г. Работникът не е подавал молба да полз...

Назначаване по втори трудов договор на 4 часа

Въпрос: Лице е назначено на втори трудов договор в друга фирма на 4 часа на 05.04.2011 г., освободено е от работа от 01.06.2011 г. Зачетеният трудов стаж е 1 месец и 26 дни. Как да се изчисли колко и какъв е осигурителният стаж на лицето за попълване в обр. УП-3. Работни дни по 4...

Начисляване на ДДС на сделки за износ на продукция за гърция

Въпрос: Шивашка фирма, регистрирана по ДДС, изпраща продукция за Гърция. Трябва ли да начислява 20% ДДС, или тези сделки са освободени? Отговор: За да отговорим коректно на въпроса ви, е необходимо да се направят следните уточнения: 1. Тъй като в запитването си не давате информац...

Обжалване на лихви по ревизионен акт

Въпрос: Постановена е дължима сума с ревизионен акт. Актът не е платен. Не е направено обезпечение върху главницата и лихвите. Актът е обжалван по административен и съдебен ред и е отменен. Сумата по главницата е възстановена. Има ли право да се обжалват лихвите, начислени през п...

Осчетоводяване на получени пари в каса

Въпрос: В ЕТ активите и пасивите се отписват и салдата по всички сметки трябва да са нулеви, но какво се случва с получените в касата на ЕТ парични средства (в случая 1500 лева) по договора за покупко-продажба? Отговор: Въпросните 1500 лв. не трябва да влизат в касата на предприя...

Отразяване на нулеви салда в ГФО на ЕТ

Въпрос: Как се отразяват нулевите салда в ГФО на ЕТ (особено в отчета за собствения капитал) и в годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (най-вече в Приложение 5, Таблица 8 - Доходи от прехвърляне на предприятие на едноличния търговец със заличаване)? Отговор: Нулевите салда се о...

Отчитане на разходи за нощувки на управител на ООД

Въпрос: С какви счетоводни статии следва да се отчетат разходите за нощувка на управител на ООД (по договор за управление и контрол) по представена фактура от хотел с получател фирмата? Във фактурата е начислен 9% ДДС за нощувката? Има ли право на този данъчен кредит фирмата, пр...

Получаване на обезщетение за неизползван платен годшен отпуск

Въпрос: През м. 05.2011 г. служител получава освен основна заплата и клас за прослужени години още възнаграждение за положен извънреден труд и премия. През м. 06.2011 г. лицето е съкратено и му е отправено предизвестие от 1 месец, което то следва да отработи. Работодателят обаче ...

Преминаване от повременна към сделна форма на заплащане на труда

Въпрос: Как следва да бъде оформено преминаването от повременна към сделна форма на заплащане на труда? Опишете подробно текста, който трябва да се съдържа в допълнителното споразумение за промяната. Отговор: Формата на заплащане на труда в предприятието не е предмет на трудовото...

Сключване на трудов договор с лице, което работи по граждански договор и не е самоосигуряващо се

Въпрос: Може ли физическо лице, което не е регистрирано като самоосигуряващо се, а има сключен граждански договор за извършване на определена работа, да наеме лице на трудов договор? Ако не може да наеме физическо лице на трудов договор, може ли да сключи с него граждански догово...

Счетоводни записвания при покупко-продажба на ЕТ от ЕООД

Въпрос: С договор за покупко-продажба ЕООД купува ЕТ (собственик на двете дружества е едно и също лице). Сделката е по чл. 15 от ТЗ. ЕТ се заличава в търговския регистър. Стойността на сделката е 1500 лева. Активите и пасивите на ЕТ са следните: Стоки - 78 000 лева Парични средст...

Съществуване на изискване изпълнителният директор на АД да бъде назначен по ДУК или по трудов договор

Въпрос: Съществува ли нормативно изискване изпълнителният директор на АД да бъде назначен по ДУК или може и по трудов договор? Отговор: Изпълнителният директор на акционерното търговско дружество се упълномощава от съвета на директорите да управлява дружеството в съответствие с и...

Удържане на авансов или окончателен данък от платец на доходи по чл. 35 ЗДДФЛ (от `други източници`)

Въпрос: Удържа ли се авансов или окончателен данък от платец на доходи по чл. 35 ЗДДФЛ (от `други източници`)? Отговор: В разпоредбата на чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) попадат разнообразни по вид доходи, които не са обхванати в други норм...

Удържане на данък за доходи от наем

Въпрос: Трябва ли да се удържа данък за доходи от наем при изплащането им в следния случай: ЕООД наема магазин от физическо лице (собственика на ЕООД-то), но то като собственик на ЕООД-то се самоосигурява. В този случай, след като наемодателят е физическо лице, но от друга страна...

Писма и указания

№ 1_ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г. ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица. Видовете задължени лица са посочени в чл. 14 от ДОПК и това са лица, които: • са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски; • са задължени да удържат и вн...

№ 3_1950 от 01.07.2011 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с подмяната на фискалните устройства, които нямат дистанционнна връзка с НАП, са поставени следните въпроси: 1. Има ли срок за бракуване на негодните за употреба касови апарати и ако има, какъв е той? 2. Има ли глоби за касовите апарати, които са собственост на фирмата...

№ 3_1961 от 04.07.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на публична продан на желязо за скрап съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването по изпълнително дело № 12356/11 г. по описа на ЧСИ предстои насрочване на публична продан на движими вещи – желязо за скрап на длъжника „В” АД, регистрирано по ЗДДС лице. Предвид изложеното поставя се въпросът следва ли да се начисли ДДС при публи...

№ 96-00-208 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Разходни норми за гориво на превозни средства

ОТНОСНО: Разходни норми за гориво на превозни средства Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-208 от 12.05.2011 г. в Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: дружеството се занимава с транспо...

Решения на съдилища

Решение № 13544 от 12.11.2009 г. по адм. дело № 7412 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Обоснован е изводът на Административен съд – В., че по пътя на поправката на очевидна фактическа грешка не могат да се поправят евентуални грешки, допуснати при формиране на волята на съда. Тези грешки са поправими по реда на инстанционния контрол на решението в частта за раз...

Решение № 21/2.03.2010 г. по т.д. № 471/2009 г., ТК, I т.о.

Важни причини по смисъла на чл. 155, т. 1 ТЗ са такива, които създават непреодолими пречки за осъществяване предмета на дей­ност на дружеството или поради които за продължителен период от време дружеството не е осъще­ствявало търговската дейност, за която е регистрирано. Чл. 1...

Решение № 84/25.05.2010 г. по т.д. № 644/2009 г., II т.о.

Преотстъпването на част от дължимия корпоративен данък на кооперациите, членуващи в национални кооперативни съюзи, има характер на държавна помощ под формата на данъчно облекчение, а в изпълнение на императивното изискване за внасяне на част от този данък в специален фонд на кооп...

Процедури

Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски по реда на § 9 ПЗР КСО

Правно основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ЗБДОО за 2010 г.) Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите и о...

Издаване Акт за прекратяване на регистрация на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на Общността

I. Правно основание Наредба Н-10/24.08.2006 г. - чл. 7, ал. 5 Органът по приходите издава Акт за прекратяване на регистрация на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на Общността, въз основа на писмено заявление за прекратяване на ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.9/2011

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2011 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 11- 21/2011 г.

Брой 11, 21 - 27 март 2011 г. Законодателство • Ограничаване на плащанията в брой • Народно събрание Въпроси и отговори • Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Специфики при определянето на данъчната основа • Прекъсване на отпуска за отглеждане на дете • Годи...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 41 до бр. 47 от 2011 г.

ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. 3. Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия догово...