Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 4, Април 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2010 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г.,...

РЕШЕНИЕ № 10407 от 14.08.2009 г. по адм. дело № 4514/2009, ВАС, първо отделение.

чл.12, чл.21, ал.1, чл.24 от ЗДДС чл.208 и сл. от АПК Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на дирекция „ОУИ”-София срещу решение №5/27.02.09г. постановено по адм.д.№5402/08г. от Административен съд София-град. С...

Коментар на експерта

Облагане на съдружници и акционери при преобразуване на дружества

Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предвижда специален ред за облагане на доходите, придобити от съдружници и акционери – физически лица, при замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел ІІ от Закона ...

Още веднъж за провизиите

Сега, във времето на изготвянето на годишните финансови отчети ни се иска да кажем няколко подсещащи думи по една тема, често забравяна или пренебрегвана в практиката. Става дума за провизиите. Какво казва за тях стандарт 37: Съществуващите задължения на предприятието, които възн...

По-важните промени в ППЗДДС

В ДВ, бр. 6 от 22.01.2010 г., са обнародвани измененията и допълненията на ППЗДДС. Промените влизат в сила от 1 януари 2010 г. Съществената част от промените са свързани с хармонизирането на ЗДДС и ППЗДДС с измененията на Директива 2006/112/ЕС, извършени с приетата нова Директива...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, който е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 95 от 1 декември 2009 г., са направени изменения в закона. Основните промени са свързани с увеличаване размера на акцизните ставки за различните акцизни с...

Въпроси и отговори от практиката

Възникване на данъчни събития

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, ще легализира документи на български граждани в Англия и също така ще посредничи на български граждани за наемане на работа от английски фирми. Легализирането на документите ще бъде извършвано от местно за Англия физическо лице. За...

Вътреобщностно придобиване

Въпрос: Новоучредена българска фирма, нерегистрирана по ДДС, закупува от регистрирана по ДДС в Гърция фирма камион втора употреба по фактура, издадена на 12.12.2008 г. Камионът е доставен в България от получателя му. Фактурата е без начислен от продавача ДДС, а стойността на ками...

ДДС за консултантски услуги

Въпрос: Българска фирма трябва да издаде фактура за консултантска услуга, извършена от инженери и икономисти, на фирма със седалище в страна извън Европейския съюз (Китай). Трябва ли да се начисли ДДС? Ако не, кой член от ЗДДС е основанието за неначисляване? Отговор: За въпроснат...

Начисляване на ДДС от фирма, с дейност търговско посредничество

Въпрос: Българска фирма е регистрирана по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Дейността на фирмата е търговско посредничество: свързва български фирми за доставка на стоки от чужбина (страни от и извън Европейския съюз), за което получава комисиона от Швейцария. Българските фирми директно се...

Нулева данъчна ставка

Въпрос: Българска търговска фирма купува стока от Турция по договор за покупко-продажба „франко превозвача”, която продава в Гърция по договор „превоз платен до...” с местоназначение на гръцка територия. Превозът на стоката от Турция до посоченото местоназначение се извършва от г...

Ползване на данъчен кредит за сграда

Въпрос: Дружество придобива недвижим имот (земя) заедно с построена върху нея сграда. Впоследствие за целите на дейността тази сграда е разрушена и предстои изграждането на нова. В нотариалния акт за покупката на земята изрично е вписано, че разходите за разрушаването на сградата...

Посочване на данъчната основа на коригиран данъчен кредит

Въпрос: Протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС при бракуване на стоки – как да се отрази в дневника за продажбите (контрагент, кои от колоните да се попълнят, посочва ли се данъчната основа на коригирания данъчен кредит при брака)? Отговор: Когато при бракуване на стоки се налага ко...

Самоначисляване на ДДС.

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва гаранционен ремонт на стоки, придобити от страна - членка на ЕС. Българската фирма получава сума за извършената услуга и издава фактура на чуждестранната фирма - членка на ЕС. Трябва ли да се начисли ДДС или позовавайки се н...

Писма и указания

№ 91-00-41 от 29.01.2010 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009 г.

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009 г. Във връзка с постъпили многобройни запитвания в ЦУ на НАП, с оглед унифициране на практиката по прилага...

№ 91-00-95 от 24.02.2010 г. - Относно: Прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Във връзка с постъпили запитвания в ЦУ на НАП и с цел унифициране на практиката по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), на основание чл. 10,...

Решения на съдилища

РЕШЕНИЕ № 10385 от 12.08.2009 г. по адм. дело № 15316/2008, ВАС, първо отделение

чл.5,ал.1 от Спогодбата между НР България и Република Австрия за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата чл.5,ал.1 СИДДО пар.1,т.2 ДР, чл.136,т.3 ЗКПО пар.1,т.5 ДР ДОПК чл. 208 и сл. АПК Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК. Подадена е касацион...

РЕШЕНИЕ № 10387 от 12.08.2009 г. по адм. дело № 1711/2009, ВАС, първо отделение

чл.155,ал.1, чл.156,ал.7 ДОПК чл. 10, т. 6, чл. 82 ЗДДС (отм.) чл. 208 и следващите от АПК Производството е по реда на чл. 208 и следващите от АПК. Подадена е касационна жалба от директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” за гр. София при ЦУ на НАП, чрез пълн...

РЕШЕНИЕ № 10403 от 14.08.2009 г. по адм. дело № 4274/2009, ВАС, първо отделение.

чл.81 от ЗДДС чл.134, ал.3 от ДОПК ал.1 на чл.109, чл.115 ДПК чл.208 и сл. от АПК Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба, подадена от ЕТ"Е", гр.София против решение от 11.12.08г. постановено от Административен съд София- град по адм.д.№...

Процедури

Вписване (регистриране) на кооперация

І. Правни източници Закон за кооперациите (ЗК) Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 111 от 22 де...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за май 2010 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 17 - 25/2010 г.

ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Министерският съвет прие Постановление № 22 от 22 февруари 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомаган...

Осигурителен календар за май 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.4/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2010 г. За повече информация погледнете на страници 111, 112 и 113 от сканирания брой на изданието!...