начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 1, Януари 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за гарантиране на влоговете в банките

Обн., ДВ, бр. 49 от 29 април 1998 г., изм., ДВ, бр. 73 от 26 Ьни 1998 г., доп., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 155 от 29 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 Ьни 1999 г., изм., ДВ, бр. 109 от 18 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. ...

Закон за местните данъци и такси

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн, ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декемв...

СС № 11 Договори за строителство

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 11 определя реда за счетоводно отчитане на приходите и разходите, свързани с договорите за строителство, които обхващат най-малко два отчет...

Коментар на експерта

За вещите лица и експертизите

1. Общо за наказателно-процесуалното доказване В наказателното производство подлежат на изследване действия, събития, отношения, които от гледната точка на съда и органите на досъдебното производство са винаги явления от миналото. В същото време тез...

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. и промени в други нормативни актове по задължителното осигуряване от 1.01.2009 г.

В “Държавен вестник”, бр. 109 от 23.12.2008 г., са публикувани Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, ко...

Пазарни цени по смисъла

Хипотезите, при които данъчната основа се определя по “пазарни цени” съгласно чл. 27, ал. 3 ЗДДС, са при доставки между свързани лица, при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт или подобрение на нает или предоставен за пол...

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1.01.2009 г.

Приетите от парламента изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) отразяват новите условия на администриране на този закон и по-големите права и отговорности на общините в областта на местните данъци и такси. Действащият Закон ...

Въпроси и отговори от практиката

Вносни държавни вземания

Въпрос: С митническа декларация през 2002 г. внесох от Германия употребяван лек автомобил “Фолксваген” без мито поради европейския му произход. Сега получавам съобщение от АДВ, че дължа вносни държавни вземания за този автомобил. Какво да правя? Отг...

Ползване на две обезщетения за гледане на дете

Въпрос: Работя по два трудови договора – на 8- и на 3-часов работен ден при различни работодатели и съм осигурена за всички рискове и по двата договора. Периодът на отпуска ми поради бременност и раждане от 315 календарни дни изтече и искам и при два...

Процедура при даване на безлихвен заем на съдружник

Въпрос: Каква е процедурата, когато ООД дава безлихвен заем на съдружник и счита ли се това за отклонение от данъчно облагане? Отговор: Отклонението от данъчно облагане е уредено в чл.чл. 15-17 от ЗКПО и по принцип се отнася до сделки и действия межд...

Писма и указания

№ 24-32-118 от 19.02.2008 г. ОТНОСНО: Разходи за командировки в страната с личен автомобил по ЗКПО

В запитването е описано, че управителят на дружеството е назначен с трудов договор и при командировки в страната пътува с личния си лек автомобил (среща с клиенти и доставчици, сключване на договори, доставка на продукция, одобрения на материали и др...

№ 94АА/94 от 01.07.2008 г. ОТНОСНО: Обстоятелството, че работникът или служителят е ползвал три месеца неплатен отпуск при работодател, при когото трудовото правоотношение се прекратява след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, не променя факта, че последните 10 години от трудовия му стаж са придобити при този работодател

Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато трудовият договор на работника или служителя бъде прекратен, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване т...

Решения на съдилища

Решение № 11898 от 07.11.2008 г. по адм. дело № 8329/2008 г. на ВАС, ІА

Според разпоредбите на ДОПК, в сила от 01.01.2006 г., фактическите констатации в РА вече не се ползват с презумптивна доказателствена сила, което означава, че твърденията на двете страни подлежат на активно доказване от всяка една от тях по общия ред...

Решение № 13426 от 08.12.2008 г. по адм. дело № 8819/2008 г. на ВАС, ІА

Не е необходимо изследване на въпроса относно предходните доставчици, в т.ч. дали те са начислили данъка и дали се касае за действителна доставка, когато не са налице предпоставките на чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) за непризнаване на право на да...

Процедури

Пререгистрация по реда на Закона за търговския регистър

Срок за пререгистрация Законът определя тригодишен срок, в който търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър и регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по реда на ЗТР. С вл...

Удостоверение за наличие или липса

Нормативна наредба Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 6. Вие трябва да се обърнете към: Орган по приходите от дирекция/отдел “Обслужване” в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по: - вашия постоянен адре...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 97 - 98/2008 г.

Министерският съвет прие: 1. Постановление № 265 от 31 октомври 2008 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2009 г. 2. Постановление № 268 от 3 ноември 2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 177 на Министерския ...

Справочна информация бр.1/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2008 г. За повече информация погледнете на страници 125 и 126 от сканир...