начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 45, 3 - 9 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 3 - 9 декември 2012 г.
Законодателство

Годишно приключване на лечебните заведения - търговски дружества - акценти 2012 г.

Лечебните заведения - търговски дружества, са предприятия по смисъла на Закона за счетоводството. Те съставят: а) индивидуален годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове; б) консолидиран финансов отчет към 31 декември...

Въпроси и отговори

Допълнителен трудов договор за неопределено време

Може ли при наличие на основен трудов договор за неопределено време и на пълен работен ден да се сключи допълнителен трудов договор при друг работодател пак за неопределено време? В съответствие с чл. 111 от КТ работникът или служителят може да скл...

Масови уволнения и договор в рамките на изпитателния срок

В контекста на масови уволнения прекратяване на договор в рамките на изпитателния срок от страна на работодателя по чл. 71 от Кодекса на труда би ли попаднало в т. 9 от допълнителните разпоредби и по-специално в “по причини, несвързани с конретния ра...

Множество допълнителни парични вноски и прилагането на закона за ограничаване на плащанията в брой

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е направило няколко събрания през 2011 г. във връзка с временна необходимост от допълнителни парични средства съгласно чл. 134 от Търговския закон (ТЗ). Поотделно решенията, описани в съответните протоколи от ...

Право на парично обезщетение за безработица

На 28 август 2012 г. прекратих трудовото си правоотношение с работодателя по взаимно съгласие. На 17 септември се регистрирах като безработен. От Бюрото по труда ме уведомиха, че ще ми изплащат обезщетение за безработица в продължение на 4 месеца в р...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Преоценките на активите и пасивите са важна част от процеса на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието. Сред тях особено внимание трябва да се отдели на преоценките на финансовите инструменти - финан...

Уволнение от нов управител

От един месец фирмата ни има нов управител. Съгласно чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда новият управител може да уволни по своя преценка служителите от ръководството на предприятието, за да назначи свой екип. Как да преценим кой служител е от ръковод...

В пресата за вас

Данъчно облагане при предоставяне на дивиденти под формата на активи

В бр. 11 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Мина Янкова, главен експерт в МФ, разглежда казуса: Строително предприятие сме. Имаме значително салдо неразпределена печалба от минали години и съдружниците искат да се раздадат дивиденти, но...

Забраната за прехвърляне на вземания

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Димитър Влаевски, адвокат, коментира забраната за прехвърляне на вземания. Прехвърлянето на вземане или цесия е договорът, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице. Бълг...

Задължителни отличителни знаци на фирмата

Въпрос: Работниците имат ли някакво задължение за носене на бадж? Продавач-консултанта подлежи ли на някаква санкция за това, че не носи бадж и санкцията за него ли е или за работодателя? В кой нормативен акт е регламентирано това и в какви размери с...

Отчитане на парични средства във валута, когато българска фирма осъществява продажба в чужбина (износ) без получен аванс

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира отчитане на парични средства във валута, когато българска фирма осъществява продажба в чужбина (износ) без получен аванс. Когато българска фирма осъществява продажба ...

Получени добиви от селскостопанска продукция в по-малко количество от обичайното или с по-ниско качество

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира получени добиви от селскостопанска продукция в по-малко количество от обичайното (очакваното) или с по-ниско качество в резултат на лоша стопанска година. Получаването ...

Пример за счетоводни записвания при последващо оценяване на биологични активи

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” , дава пример за последващо оценяване на биологични активи. Пример: В търговско дружество “У” ЕООД с предмет на дейност отглеждане на състезателни коне и участие в конни състезания през май 20...

Промени в Наредба Н-8 от 2005 г., свързани с реда за подаване на данни от съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3 от КСО

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Катя Кашъмова, началник-отдел “Осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работо...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 93 - 94/2012 г.

ДВ, бр. 93 от 27.11.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Министърът на земеделието и храните издаде Наредба №...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...