начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 40, 29 октомври - 4 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 29 октомври - 4 ноември 2012 г.
Законодателство

Данъчният кредит е присъщ елемент на механизма на ДДС

Както е известно, данъкът върху добавената стойност е косвен данък. С безпринципния си отказ понякога да признават данъчния кредит данъчните органите превръщат ДДС в пряк данък, следователно променят същността му. Данъкът върху добавената стойност ...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит през срока за изпитване по трудовия договор

Има ли работодателят право да предвиди във вътрешните правила за работна заплата размер 0,6% на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, а след този срок - по 1,0%? Минималният размер на допълнителното възнаграждение за тр...

Задължения на лица, зареждащи с гориво превозни средства, използвани за собствени нужди

Предприятие с основен предмет на дейност “производство на непреработена земеделска продукция”, в частност зърнено-житни и маслодайни култури. Притежава собствен машинно-тракторен парк, с който извършва необходимите механизирани дейности за селскостоп...

Липса на качества за ефективно изпълнение на работата

Може ли работодателят да прекрати трудовия договор на работник или служител поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, като му отправи писмено предизвестие? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ работодателят може да прекрати трудо...

Пенсия за инвалидност

Какво трябва да се направи, при положение че управителят на фирмата е получил през тази година инсулт. След изтичането на възможността за болничен се явява на ТЕЛК и му определят 48%. При това положение може ли да се подадат документи за пенсиониране...

Прекратяване на основен и на допълнителен трудов договор

Служител работи при един и същи работодател по основен трудов договор за пълно работно време и по допълнителен трудов договор. Трябва ли при прекратяване на основния трудов договор да се прекрати и допълнителният и как се отразява това в трудовата кн...

Промяна на възнаграждението през време на платения отпуск

През времето на платения годишен отпуск служителят придобива още една година трудов стаж и му се увеличава допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Следва ли към възнаграждението му за платен отпуск да се заплати до...

В пресата за вас

Данъчно третиране на продажбата на апартаменти

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице е собственик на УПИ и има разрешение за право на строеж, като намеренията му са да продава голяма част от апартаментите. Лицето ще получава и авансови плащания от ...

Облагане на транспортни услуги

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2005 и 2006 г. фирмата ни е извършила транспортни услуги до Турция и обратно със собствен камион, но с чужд лиценз. Издадени са фактури на клиента ни с ДДС - нулева ставка...

Отчитане на парични средства във валута, когато българската фирма е вносител без предварително преведен аванс

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова кометира отчитане на парични средства във валута, когато българската фирма е вносител без предварително преведен аванс. Когато фирмата осъществява внос (или ако е от страна - чле...

Отчитане на “простата” ликвидация

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на “простата” ликвидация. При нея ликвидацията на дълготрайни материални активи (ДМА) се извършва едновременно с отписването на ...

Право на данъчен кредит и признаване на разходите за гориво

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Има ли право на данъчен кредит фирма при покупка на гориво за леката кола на управителя, която той използва във връзка с осъществяване дейността на фирмата? Има ли право да ползв...

Счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност и разчетите с бюджета

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира ежемесечното счетоводно приключване на данъка върху добавената стойност и неговото приспадане, прихващане и възстановяване. 1. Ежемесечно счетоводно приключван...

Справочник

Държавен вестник, бр. 80 - 82/2012 г.

ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г. Правителството прие: Постановление № 244 от 11.10.2012 г. за допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се огранич...

Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

В сила от 01.01.2013 г. Обн., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2013 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 310 лв. и на минималната часова работна...

Прекъсване за целите на ДОО на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване - КСО). По свой избор те могат да се о...