Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 40, 29 октомври - 4 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 29 октомври - 4 ноември 2012 г.
Законодателство

Данъчният кредит е присъщ елемент на механизма на ДДС

Както е известно, данъкът върху добавената стойност е косвен данък. С безпринципния си отказ понякога да признават данъчния кредит данъчните органите превръщат ДДС в пряк данък, следователно променят същността му. Данъкът върху добавената стойност ...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит през срока за изпитване по трудовия договор

Има ли работодателят право да предвиди във вътрешните правила за работна заплата размер 0,6% на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, а след този срок - по 1,0%? Минималният размер на допълнителното възнаграждение за тр...

Задължения на лица, зареждащи с гориво превозни средства, използвани за собствени нужди

Предприятие с основен предмет на дейност “производство на непреработена земеделска продукция”, в частност зърнено-житни и маслодайни култури. Притежава собствен машинно-тракторен парк, с който извършва необходимите механизирани дейности за селскостоп...

Липса на качества за ефективно изпълнение на работата

Може ли работодателят да прекрати трудовия договор на работник или служител поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, като му отправи писмено предизвестие? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ работодателят може да прекрати трудо...

Пенсия за инвалидност

Какво трябва да се направи, при положение че управителят на фирмата е получил през тази година инсулт. След изтичането на възможността за болничен се явява на ТЕЛК и му определят 48%. При това положение може ли да се подадат документи за пенсиониране...

Прекратяване на основен и на допълнителен трудов договор

Служител работи при един и същи работодател по основен трудов договор за пълно работно време и по допълнителен трудов договор. Трябва ли при прекратяване на основния трудов договор да се прекрати и допълнителният и как се отразява това в трудовата кн...

Промяна на възнаграждението през време на платения отпуск

През времето на платения годишен отпуск служителят придобива още една година трудов стаж и му се увеличава допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Следва ли към възнаграждението му за платен отпуск да се заплати до...

В пресата за вас

Данъчно третиране на продажбата на апартаменти

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице е собственик на УПИ и има разрешение за право на строеж, като намеренията му са да продава голяма част от апартаментите. Лицето ще получава и авансови плащания от ...

Облагане на транспортни услуги

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2005 и 2006 г. фирмата ни е извършила транспортни услуги до Турция и обратно със собствен камион, но с чужд лиценз. Издадени са фактури на клиента ни с ДДС - нулева ставка...

Отчитане на парични средства във валута, когато българската фирма е вносител без предварително преведен аванс

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова кометира отчитане на парични средства във валута, когато българската фирма е вносител без предварително преведен аванс. Когато фирмата осъществява внос (или ако е от страна - чле...

Отчитане на “простата” ликвидация

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на “простата” ликвидация. При нея ликвидацията на дълготрайни материални активи (ДМА) се извършва едновременно с отписването на ...

Право на данъчен кредит и признаване на разходите за гориво

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Има ли право на данъчен кредит фирма при покупка на гориво за леката кола на управителя, която той използва във връзка с осъществяване дейността на фирмата? Има ли право да ползв...

Счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност и разчетите с бюджета

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира ежемесечното счетоводно приключване на данъка върху добавената стойност и неговото приспадане, прихващане и възстановяване. 1. Ежемесечно счетоводно приключван...

Справочник

Държавен вестник, бр. 80 - 82/2012 г.

ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г. Правителството прие: Постановление № 244 от 11.10.2012 г. за допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се огранич...

Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

В сила от 01.01.2013 г. Обн., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2013 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 310 лв. и на минималната часова работна...

Прекъсване за целите на ДОО на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване - КСО). По свой избор те могат да се о...