Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 34, 17 - 23 септември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 17 - 23 септември 2012 г.
Законодателство

Определяне на апортиран недвижим имот в ликвидационен дял на съдружника - физическо лице

Търговско или гражданско дружество се учредява с непарична вноска на имот от единия съдружник (регистрирана по ДДС фирма). Дружеството се регистрира по ДДС на основание чл. 132, ал. 1 от ЗДДС. Малко след учредяването се взема решение за прекратяване на дружеството, като апортир...

Въпроси и отговори

Бракуване на активи

Бюджетно предприятие сме, притежаваме микробус “Нисан”, който не използваме, и решаваме да го бракуваме или да го продадем. Какъв е редът при двата варианта и какви счетоводни статии следва да се съставят, за да се отразят операциите при всеки от вариантите? Имаме регистрация по ...

Важни решения на Съда на ЕС - 34/2012 г.

Период 1996 г. - продължение Дело C- 141/96, решение от 17 септември 1997 г. страни: Bernhard Langhorst - Finanzamt Osnabruck-Land Предмет на спора е използване на кредитно известие като фактура. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 22 (3) (в) от Шеста директива (Дире...

ДДС при регистрация на марка в чужбина

Платили сме на държавна институция (Патентното ведомство на САЩ) по интернет 400 долара за регистрация на марка. Предстои проучване в рамките на няколко месеца. Следва ли да самоначислявам ДДС на основание чл. 82, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС? Документ още нямаме, ще ...

Заплащане на труда през официални празници

Как следва да се заплаща работата в периода 06.IХ. - 09.IХ.2012 г.? Заплащането на труда в периода от 6 до 9 септември 2012 г. се формира поотделно за всеки ден, тъй като в календара за този период има: - един официален празник (06.IХ.); - един работен ден, обявен за почивен (...

Обезценка на ДМА

През 2009 г. фирмата ни закупи апартамент за офис. Апартаментът е заведен в инвентарната книга и са начислени амортизации 4% годишно. През февруари 2012 г. година направихме експертна преоценка и съответно новата цена на апартамента е по-ниска. С какви счетоводни операции трябва ...

Преобразуване на дружество чрез вливане

Предприета е процедура по вливане на дружество А в дружество Б. Дружествата са ЕООД-та и имат един едноличен собственик. И двете дружества са на положителен данъчен резултат и нямат данъчни загуби от минали години. Във връзка с предстоящото вливане възникват следните въпроси: 1...

Префактуриране на разходи за парно отопление

Дружество стопанисва апартаменти, които отдава под наем на физически лица. Всеки месец дружеството префактурира разходите за парно. При получаване на изравнителните сметки то трябва да префактурира с кредитно известие сумата, която е надвнесена (т.е. “Топлофикация” има да ни връщ...

Приходи от лихви

Дружеството е създадено 2007 г. с капитал 1 000 000 лв. През 2008 г. тегли банков кредит за изграждане на мрежа за безжична комуникация. След отпускане на кредита обаче бизнес намеренията се променят. Ръководството взема решение да изчака по-благоприятна икономическа обстановка з...

Спряна търговска дейност без прекратяване и ликвидация на дружеството

Фирма е със спряна търговска дейност от 01.01.2012 г. През текущата 2012 г. се налагат плащания за разходи, касаещи наличност в каса и банка. Какви осчетоводявания следва да се вземат в текущата 2012 г. и следващите години за признаване на разхода? В така поставения въпрос допус...

В пресата за вас

Начисляване на ДДС при консигнация

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: В кои колони в дневника на продажбите се отразява данъчната основа и в коя - начисленият ДДС. Възможно ли е при предаването на стоката да се начисли ДДС с ръчен запис 498/4532...

Отлагане на придобиването на права от купувача на публична продан до стабилизиране на постановлението за възлагане

В бр. 7 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Диана Митева, съдия, разглежда промените в ГПК. Досега текстът на разпоредбата посочваше като момент на придобиване на правата на купувача датата на постановлението за възлагане, като в практиката се беше наложило ст...

Ползване на данъчното облекчение за млади семейства

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Въз¬можно ли е да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, ако през течение на годината семейството е продало едно жилище, закупено с ипотечен кредит, и през същ...

Понятие и видове предплатени карти

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. Камелия Касабова разяснява понятието за предплатена карта и коментира видовете предплатени карти. Понятие за предплатена карта При анализа на дефиницията за електронни пари се акцентира, че тя е технически неутрална...

Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 7 август 2012 г.

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Труд и право” може да се намери информация за промените в Закона за здравното осигуряване. Най-важната част от промените в Закона за здравното осигуряване засяга отстраняване на несъответствията в нормативната уредба на дейността по доброволно здравно о...

Справочник

Българите в чужбина подават декларация, за да не дължат здравни вноски за стари периоди

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на ...

Държавен вестник, бр. 66 - 70/2012 г.

ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г. Правителството прие Постановление № 182 от 23.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г...

Нови изисквания на Митническия съюз (Беларус - Казахстан - Русия) относно предварително електронно подаване на информация за стоките, които се въвеждат на територията на съюза

Въз основа на получената информация от митническите администрации на Руската федерация и Беларус по време на срещите, организирани през месец юни 2012 г. от полската митническа администрация, от 17.06.2012 г. са в сила следните изисквания: Правилата и обхватът на необходимите да...

Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение

В сила от 04.09.2012 г. Обн., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2012 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. Задължително здравноосигурените лица заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер 2,90 лв. Чл. 2. Задълж...