Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 34, 17 - 23 септември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 17 - 23 септември 2012 г.
Законодателство

Определяне на апортиран недвижим имот в ликвидационен дял на съдружника - физическо лице

Търговско или гражданско дружество се учредява с непарична вноска на имот от единия съдружник (регистрирана по ДДС фирма). Дружеството се регистрира по ДДС на основание чл. 132, ал. 1 от ЗДДС. Малко след учредяването се взема решение за прекратяван...

Въпроси и отговори

Бракуване на активи

Бюджетно предприятие сме, притежаваме микробус “Нисан”, който не използваме, и решаваме да го бракуваме или да го продадем. Какъв е редът при двата варианта и какви счетоводни статии следва да се съставят, за да се отразят операциите при всеки от вар...

Важни решения на Съда на ЕС - 34/2012 г.

Период 1996 г. - продължение Дело C- 141/96, решение от 17 септември 1997 г. страни: Bernhard Langhorst - Finanzamt Osnabruck-Land Предмет на спора е използване на кредитно известие като фактура. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 22 (3...

ДДС при регистрация на марка в чужбина

Платили сме на държавна институция (Патентното ведомство на САЩ) по интернет 400 долара за регистрация на марка. Предстои проучване в рамките на няколко месеца. Следва ли да самоначислявам ДДС на основание чл. 82, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ...

Заплащане на труда през официални празници

Как следва да се заплаща работата в периода 06.IХ. - 09.IХ.2012 г.? Заплащането на труда в периода от 6 до 9 септември 2012 г. се формира поотделно за всеки ден, тъй като в календара за този период има: - един официален празник (06.IХ.); - един ра...

Обезценка на ДМА

През 2009 г. фирмата ни закупи апартамент за офис. Апартаментът е заведен в инвентарната книга и са начислени амортизации 4% годишно. През февруари 2012 г. година направихме експертна преоценка и съответно новата цена на апартамента е по-ниска. С как...

Преобразуване на дружество чрез вливане

Предприета е процедура по вливане на дружество А в дружество Б. Дружествата са ЕООД-та и имат един едноличен собственик. И двете дружества са на положителен данъчен резултат и нямат данъчни загуби от минали години. Във връзка с предстоящото вливане ...

Префактуриране на разходи за парно отопление

Дружество стопанисва апартаменти, които отдава под наем на физически лица. Всеки месец дружеството префактурира разходите за парно. При получаване на изравнителните сметки то трябва да префактурира с кредитно известие сумата, която е надвнесена (т.е....

Приходи от лихви

Дружеството е създадено 2007 г. с капитал 1 000 000 лв. През 2008 г. тегли банков кредит за изграждане на мрежа за безжична комуникация. След отпускане на кредита обаче бизнес намеренията се променят. Ръководството взема решение да изчака по-благопри...

Спряна търговска дейност без прекратяване и ликвидация на дружеството

Фирма е със спряна търговска дейност от 01.01.2012 г. През текущата 2012 г. се налагат плащания за разходи, касаещи наличност в каса и банка. Какви осчетоводявания следва да се вземат в текущата 2012 г. и следващите години за признаване на разхода? ...

В пресата за вас

Начисляване на ДДС при консигнация

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: В кои колони в дневника на продажбите се отразява данъчната основа и в коя - начисленият ДДС. Възможно ли е при предаването на стоката да се начи...

Отлагане на придобиването на права от купувача на публична продан до стабилизиране на постановлението за възлагане

В бр. 7 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Диана Митева, съдия, разглежда промените в ГПК. Досега текстът на разпоредбата посочваше като момент на придобиване на правата на купувача датата на постановлението за възлагане, като в ...

Ползване на данъчното облекчение за млади семейства

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Въз¬можно ли е да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, ако през течение на годината семейството е продало едно жилище, закупено...

Понятие и видове предплатени карти

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. Камелия Касабова разяснява понятието за предплатена карта и коментира видовете предплатени карти. Понятие за предплатена карта При анализа на дефиницията за електронни пари се акцентира...

Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 7 август 2012 г.

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Труд и право” може да се намери информация за промените в Закона за здравното осигуряване. Най-важната част от промените в Закона за здравното осигуряване засяга отстраняване на несъответствията в нормативната уредба на дей...

Справочник

Българите в чужбина подават декларация, за да не дължат здравни вноски за стари периоди

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. За целта те трябва да подадат деклараци...

Държавен вестник, бр. 66 - 70/2012 г.

ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г. Правителството прие Постановление № 182 от 23.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допъл...

Нови изисквания на Митническия съюз (Беларус - Казахстан - Русия) относно предварително електронно подаване на информация за стоките, които се въвеждат на територията на съюза

Въз основа на получената информация от митническите администрации на Руската федерация и Беларус по време на срещите, организирани през месец юни 2012 г. от полската митническа администрация, от 17.06.2012 г. са в сила следните изисквания: Правилата...

Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение

В сила от 04.09.2012 г. Обн., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2012 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. Задължително здравноосигурените лица заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в ...