Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 32, 3 - 9 септември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 3 - 9 септември 2012 г.
Законодателство

Отчитане на разчетите за наеми в бюджетните предприятия

Значителна част от бюджетните предприятия отдават свои недвижими имущества (главно сгради) под наем. Това прави актуален въпроса за счетоводното отчитане на разчетите на тези предприятия с наемателите. В преобладаващия брой случаи бюджетните предприя...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 32/2012 г.

Период 1996 г. Дело C- 63/96, решение от 29 май 1997 г. страни: Werner Skripalle и Finanzamt Bergisch Gladbach Предмет на спора е данъчно облагане при свързани лица. В своето решение Съдът на ЕО приема, че има специално разрешение на Съвета за въ...

ДДС при екскурзия на пътник от круиз на територията на страната

По поръчка на туроператор, установен и регистриран по ДДС в Австрия, български туроператор, регистриран по ЗДДС, организира еднодневна екскурзия до В. Търново на туристи, извършващи пътуване с кораб по река Дунав. Австрийският туроператор, организато...

Избор на самоосигуряващо се лице върху каква сума да се осигурява

В началото на 2011 г. самоосигуряващо се лице - свободна професия, избира да внася осигурителни вноски върху сума от 800 лева ежемесечно. Общо през годината внася осигуровки за всички осигурителни случаи върху 9600 лева редовно и в срок. Подава Декла...

Извършване на услуги по почистване на домове в ЕС

Български работодател назначава по трудов договор лица за почистване на домове. Част от персонала работодателят командирова за месец-два в ЕС или трети страни за чистене на къщи. Във връзка с това възникват няколко казуса: 1. При извършване на услуги...

Майчинство при промяна на осигурителя

От 01.08.2012 г. има промяна на осигурителя (чл. 123, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда). За персонала се пуска уведомление по чл. 123, ал. 1. В персонала има обаче лица в майчинство по чл. 163 и 164 от КТ. Какви са процедурите по прехвърляне на този п...

Осигурителни вноски

Български работодател назначава по трудов договор лица за почистване на домове. Част от персонала работодателят командирова за месец-два в ЕС или трети страни за чистене на къщи. Осигурителните вноски на персонала, който е командирован, по българскот...

Разпределяне на печалба

През 2010 г. дружеството ни - ООД, разпредели печалбата си съгласно протокол от общото събрание на съдружниците, както следва: една част за изплащане на дивиденти на съдружниците и друга по-малка част беше отнесена в с/ка Други резерви. Частта от печ...

Трудов стаж при незаконосъобразно уволнение

Наш служител беше уволнен дисциплинарно. Съдът отмени заповедта за уволнение като незаконосъобразна, но не възстанови служителя на заеманата преди уволнението длъжност, нито на друга работа в предприятието. 1. Има ли право този служител на обезщетени...

В пресата за вас

Въвеждане на срок за удовлетворяване на взискателя от постъпили при съдебен изпълнител парични суми

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Диана Митева, съдия, представя новите изменения и допълнения в ГПК. Ясно очертана цел на законодателната инициатива на вносителите е насочена към гарантиране на правата на страните в принудит...

Действие на отказа

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Методи Марков коментира действието на отказа. В случаите на отказ от договор се срещат неясни законодателни разрешения относно действието на отказа във времето (занапред или с обрат...

За документалната обоснованост на разходите, които се облагат с данък върху разходите

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда темата за документалната обоснованост на разходите, които се облагат с данък върху разходите. Онова, на което искаме да спрем вниманието на читателя, е изискването за документалн...

Задължения за вноски в дружествата с ограничена отговорност

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира задълженията за вноски в дружествата с ограничена отговорност. Нормативната уредба е дадена в чл. 134 от ТЗ, но се третира и в писма на Министерството на финансите ...

Осчетоводяване на краткотрайни биологични активи

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УННС, отговаря на въпроса: През 2011 г. са закупени репродуктори от Италия на стойност 13 312 лв. за 26 000 охлюва. Поради факта че са закъснели с пристигането на...

Туристическият обект - основен елемент при определяне размера на туристическия данък

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, дава отговор на следния въпрос: Следва ли да се събира туристически данък за нощувки, предоставе...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Национална агенция за приходите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и ...

Държавен вестник, бр. 60 - 61/2012 г.

ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. 3. Закон за ратифициране на Споразумението меж¬...