Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 25, 25 юни - 1 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 25 юни - 1 юли 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за автомобилните превози. Парламентът въведе задължителни реквизити на билетите за градския, междуселищния и международния транспорт. За превози ще се използват билети, издадени от фискални устройства по реда на Наредба Н-1...

Преференциалната данъчна ставка за организирани и неорганизирани туристи

Нормативният ред за облагане с ДДС на доставките в сферата на туризма, определен с разпоредбите на ЗДДС, в сила от 01.01.2012 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.), поставя редица нови условия и изисквания относно прилагането на преференциалната данъчна ставка към услугите за на...

Въпроси и отговори

Декларация за произход на паричните средства от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Еднолично дружество “А” сключва договор с клиент - юридическо лице, за доставка на климатично оборудване. Стойността на сделката е над 30 000 лв. и сумата се заплаща по банков път. Необходимо ли е продавачът да изисква от купувача да попълни декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6,...

Задължение на работодателя да предложи друга длъжност при уволнение на служител

Длъжен ли е работодателят при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращаване на щата, да му предложи преназначаване на друга свободна длъжност в предприятието, която отговаря на неговия здравен статус и притежаваното образование и пр...

Инструктажи за безопасност на труда в малките ООД

В малко ООД работят само тримата съдружници и няма други лица, наети по трудови договори. Длъжни ли са съдружниците да правят задължителните инструктажи по безопасност на труда и да водят съответните дневници? Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи ...

Когато регистрираните по ЗДДС лица продават свои употребявани дълготрайни активи, специалният ред на облагане на маржа на цената не се прилага

Дружество е закупило МПС на 28.06.2007 г. за 100 000 лв. и е ползвало данъчен кредит в размер на 20 000 лв. МПС няма остатъчна стойност, амортизирано е. Дружеството ще продава МПС на 20.06.2012 г. за 50 000 лв. Какъв размер ДДС следва да се начисли във фактурата? С данък върху д...

Облагаем оборот по ЗДДС

Нашата фирма не е регистрирана по ДДС, но оборотът от облагаеми доставки е малко преди прага от 50 000 лв. Ние извършваме подобрения на наето помещение, които ще бъдат за сметка на няколко месечни наема, т.е. ще има бартер. Договорът между двете страни е сключен за срок от 5 годи...

Обърнато данъчно задължение

Българска търговска фирма внася стоки от Китай, превозвани до Солун с морски превоз, осъществен от чуждестранен превозвач, а оттам до Пловдив с превоз, осъществен от друга чуждестранна транспортна фирма. Фактурите и за двата превоза са без начислен ДДС. С пристигането си в Българ...

Обърнато данъчно задължение

ЗДДС В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, плаща по банков път абонамент за онлайн специализирано списание в Япония, за което получава фактура. Трябва ли да се самоначисли ДДС? В определени случаи лице, платец на ...

Осигуряване на чуждестранно физическо лице, упражняващо дейност в България по договор за контрол и управление

Чуждестранно лице е съдружник и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор в друга държава членка. Следва ли да се внасят осигурителни вноски върху възнаграждението по договора за управление и контрол? Дължи ли лицето данък по ЗДДФЛ върху въз...

Отчитане на обезщетение при определяне на осигурителния доход

Предстои прекратяване на трудов договор с лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на което последните 12 години трудов стаж са при същия работодател. Трябва ли да се включи обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на 6 брутни заплати в удостоверениет...

Прекратяване на трудов договор със заместник на отсъстващ служител

През време на продължителен отпуск поради временна неработоспособност на същата длъжност е назначен заместник. След изтичането на отпуска титулярят иска да ползва платения си годишен отпуск. Кога се счита, че той се връща на работа, за да се прекрати трудовият договор със заместн...

Счетоводно отчитане на изграждането на фотоволтаичен парк

1. Във връзка с изграждането на фотоволтаичен парк сключихме договор за присъединяване на обекти към EVN на стойност 27 000 лв. Как се отчита счетоводно това присъединяване - като разход или като дълготраен нематериален актив? 2. В коя сметка е най-удачно да натрупваме разходите ...

Трудовоправни отношения със заместника при уволнение на титуляря

Въпрос: Прекратяват ли се трудовоправните отношения със заместника по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ при прекратяване на трудовия договор с титуляря? Отговор: Трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ се сключва за заместване на конкретен работник или служител, който в момента о...

В пресата за вас

Искът за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 от ТЗ

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира иска за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 от Търговския закон. Съгласно чл. 471, ал. 2 ТЗ, ако едно лице е лишено от държането на менителницата по какъвто и да е начин, принос...

Някои важни решения на ВАС

ДОПК И ТЗ В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Български законник” са разгледани редица интересни решения на ВАС. Адм. дело № 9082/2011 г., решение № 5437 от 12.04.2012 г. Предмет на спора е извършено прихващане с дължими на лицето суми за внасяне на лихви и главници на основание ЗДДС...

Обхват на правилата на стандартите за отчитане на биологични активи

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира обхвата на правилата на стандартите за отчитане на биологични активи. Правилата за отчитане на биологичните активи са определени в Международния счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие и ...

Третиране на плащания и парични преводи чрез лицензирани платежни институции

ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Моника Петрова, гл. експерт и методолог в НАП, разглежда казуса: Ние сме потребителна кооперация и наскоро сключихме договор с “Изипей” АД, открихме офис и приемаме плащания за ток, вода, т...

Справочник

Държавен вестник, бр. 46 - 47/2012 г.

ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 110 от 11.06.2012 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2012 - 2013 г...