Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 25, 25 юни - 1 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 25 юни - 1 юли 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за автомобилните превози. Парламентът въведе задължителни реквизити на билетите за градския, междуселищния и международния транспорт. За превози ще се използват билети, издадени от фискални уст...

Преференциалната данъчна ставка за организирани и неорганизирани туристи

Нормативният ред за облагане с ДДС на доставките в сферата на туризма, определен с разпоредбите на ЗДДС, в сила от 01.01.2012 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.), поставя редица нови условия и изисквания относно прилагането на преференциалната дан...

Въпроси и отговори

Декларация за произход на паричните средства от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Еднолично дружество “А” сключва договор с клиент - юридическо лице, за доставка на климатично оборудване. Стойността на сделката е над 30 000 лв. и сумата се заплаща по банков път. Необходимо ли е продавачът да изисква от купувача да попълни декларац...

Задължение на работодателя да предложи друга длъжност при уволнение на служител

Длъжен ли е работодателят при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращаване на щата, да му предложи преназначаване на друга свободна длъжност в предприятието, която отговаря на неговия здравен статус и ...

Инструктажи за безопасност на труда в малките ООД

В малко ООД работят само тримата съдружници и няма други лица, наети по трудови договори. Длъжни ли са съдружниците да правят задължителните инструктажи по безопасност на труда и да водят съответните дневници? Юридическите и физическите лица, които ...

Когато регистрираните по ЗДДС лица продават свои употребявани дълготрайни активи, специалният ред на облагане на маржа на цената не се прилага

Дружество е закупило МПС на 28.06.2007 г. за 100 000 лв. и е ползвало данъчен кредит в размер на 20 000 лв. МПС няма остатъчна стойност, амортизирано е. Дружеството ще продава МПС на 20.06.2012 г. за 50 000 лв. Какъв размер ДДС следва да се начисли в...

Облагаем оборот по ЗДДС

Нашата фирма не е регистрирана по ДДС, но оборотът от облагаеми доставки е малко преди прага от 50 000 лв. Ние извършваме подобрения на наето помещение, които ще бъдат за сметка на няколко месечни наема, т.е. ще има бартер. Договорът между двете стра...

Обърнато данъчно задължение

Българска търговска фирма внася стоки от Китай, превозвани до Солун с морски превоз, осъществен от чуждестранен превозвач, а оттам до Пловдив с превоз, осъществен от друга чуждестранна транспортна фирма. Фактурите и за двата превоза са без начислен Д...

Обърнато данъчно задължение

ЗДДС В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, плаща по банков път абонамент за онлайн специализирано списание в Япония, за което получава фактура. Трябва ли да се самоначисли ДДС? В опре...

Осигуряване на чуждестранно физическо лице, упражняващо дейност в България по договор за контрол и управление

Чуждестранно лице е съдружник и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор в друга държава членка. Следва ли да се внасят осигурителни вноски върху възнаграждението по договора за управление и контрол? Дължи ли л...

Отчитане на обезщетение при определяне на осигурителния доход

Предстои прекратяване на трудов договор с лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на което последните 12 години трудов стаж са при същия работодател. Трябва ли да се включи обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на 6 б...

Прекратяване на трудов договор със заместник на отсъстващ служител

През време на продължителен отпуск поради временна неработоспособност на същата длъжност е назначен заместник. След изтичането на отпуска титулярят иска да ползва платения си годишен отпуск. Кога се счита, че той се връща на работа, за да се прекрати...

Счетоводно отчитане на изграждането на фотоволтаичен парк

1. Във връзка с изграждането на фотоволтаичен парк сключихме договор за присъединяване на обекти към EVN на стойност 27 000 лв. Как се отчита счетоводно това присъединяване - като разход или като дълготраен нематериален актив? 2. В коя сметка е най-у...

Трудовоправни отношения със заместника при уволнение на титуляря

Въпрос: Прекратяват ли се трудовоправните отношения със заместника по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ при прекратяване на трудовия договор с титуляря? Отговор: Трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ се сключва за заместване на конкретен работник и...

В пресата за вас

Искът за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 от ТЗ

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира иска за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 от Търговския закон. Съгласно чл. 471, ал. 2 ТЗ, ако едно лице е лишено от държането на менителницата п...

Някои важни решения на ВАС

ДОПК И ТЗ В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Български законник” са разгледани редица интересни решения на ВАС. Адм. дело № 9082/2011 г., решение № 5437 от 12.04.2012 г. Предмет на спора е извършено прихващане с дължими на лицето суми за внасяне на лихв...

Обхват на правилата на стандартите за отчитане на биологични активи

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира обхвата на правилата на стандартите за отчитане на биологични активи. Правилата за отчитане на биологичните активи са определени в Международния счетоводен ...

Третиране на плащания и парични преводи чрез лицензирани платежни институции

ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Моника Петрова, гл. експерт и методолог в НАП, разглежда казуса: Ние сме потребителна кооперация и наскоро сключихме договор с “Изипей” АД, открихме офис и при...

Справочник

Държавен вестник, бр. 46 - 47/2012 г.

ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 110 от 11.06.2012 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в нача...