Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 39, 24 - 30 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 24 - 30 октомври 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2011

Въпрос: Дружество е с основен предмет на дейност - превоз на пътници в страната и чужбина. За извършване на дейността международен превоз на пътници дружеството ще наеме офис в Гърция. 1. С оглед наемането на билетен офис в Атина какъв е режимът за развиване на дейност в Гърция?...

Данъчно третиране на понятията “мероприятие” и “събитие” за целите на ЗДДС

Общото правило относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (изм., ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан...

Въпроси и отговори

Допълнителен труд при същия работодател

В нашето предприятие се въвежда допълнителна дейност. Някои от работниците и служителите желаят да работят след края на работното им време. За изпълнението на допълнителната дейност обаче не са предвидени отделни длъжности по щатното разписание. Полагането на допълнителен труд в ...

Изплащането на дивиденти и прилагането на закона за ограничаване на плащанията в брой

Изплащането на дивиденти от печалбата на акционерите попада ли в изключенията за плащане в брой съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)? Изключенията от приложното поле на ЗОПБ са подробно изброени в неговия чл. 2 в шест точки. Нито една от хипотезите не каса...

Осигуряване по допълнителен трудов договор по чл. 114 от КТ

Лице, което е назначено по основен трудов договор и има сключен втори трудов договор за по 2 часа на ден при същия работодател, може ли да сключи друг договор по чл. 114 от КТ при друг работодател? Какви осигурителни и здравни вноски се дължат по този договор? Трудов договор по ...

Пенсия за инвалидност се отпуска при най-малко 50 на сто трайно намалена работоспособност

Лице се явява на ТЕЛК три пъти досега. Първите два пъти инвалидността е под 50%. Последният, трети път е юни 2011 г. и процентът на инвалидност е 70%. В експертното решение като дата на инвалидност е посочена 2004 г. Как се изчислява датата, от която се отпуска пенсията за инвали...

Раздел шестнадесети - инвестиционни имоти

Правилата, които са включени в раздела, са подобни на правилата в пълния МСС 40 Инвестиционни имоти. Обхват на раздела В раздела са включени правила за отчитане на инвестиции в имоти и сгради, когато те отговарят на определението за инвестиционен имот по смисъла на настоящия стан...

Регистрацията по ЗДДС в процедура по ликвидация

На дружеството ни предстои да влезе в процедура по ликвидация, при която ще се налага да се извършват облагаеми доставки за осребряване на наличното имущество. Може ли то да остане регистрирано за целите на облагането и ако “не”, как ще се процедира, когато в процеса на ликвидаци...

В пресата за вас

Единична туристическа услуга, третирана като обща

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда облагането на единична туристическа услуга, третирана като обща. Лицето “V” е туристическа агенция. Тя предлага от свое име организирането на автомобилни екскурзии, при които клиентът изпол...

Отчитане на лизингов договор с предмет недвижими имоти - земя и сгради

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример счетоводното отчитане на лизингови договори с предмет недвижими имоти - земя и сгради. Пример: Две договарящи се предприятия се споразумяват по силата на догов...

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., разглежда следния казус: Предприятието ни беше еднолично дружество с ограничена отговорност. До март т.г. едноличен собственик на капитала беше юридическо лице - акционерно дружество с 5-има акционери. На общо събр...

Третиране по ЗДДС на отдаване на персонал под наем

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев разглежда следния казус: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, има основна дейност - отдаване на персонал под наем на американска фирма (САЩ), която има строителен обект в България. Американската фирма няма у нас ...

Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда следния казус: Прилага ли се преференциалният начин на третиране на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор по реда на чл. 209 ЗКПО, ако размерът им бъде диференц...