Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 39, 24 - 30 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 24 - 30 октомври 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2011

Въпрос: Дружество е с основен предмет на дейност - превоз на пътници в страната и чужбина. За извършване на дейността международен превоз на пътници дружеството ще наеме офис в Гърция. 1. С оглед наемането на билетен офис в Атина какъв е режимът за ...

Данъчно третиране на понятията “мероприятие” и “събитие” за целите на ЗДДС

Общото правило относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (изм., ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на ус...

Въпроси и отговори

Допълнителен труд при същия работодател

В нашето предприятие се въвежда допълнителна дейност. Някои от работниците и служителите желаят да работят след края на работното им време. За изпълнението на допълнителната дейност обаче не са предвидени отделни длъжности по щатното разписание. Пола...

Изплащането на дивиденти и прилагането на закона за ограничаване на плащанията в брой

Изплащането на дивиденти от печалбата на акционерите попада ли в изключенията за плащане в брой съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)? Изключенията от приложното поле на ЗОПБ са подробно изброени в неговия чл. 2 в шест точки. Н...

Осигуряване по допълнителен трудов договор по чл. 114 от КТ

Лице, което е назначено по основен трудов договор и има сключен втори трудов договор за по 2 часа на ден при същия работодател, може ли да сключи друг договор по чл. 114 от КТ при друг работодател? Какви осигурителни и здравни вноски се дължат по тоз...

Пенсия за инвалидност се отпуска при най-малко 50 на сто трайно намалена работоспособност

Лице се явява на ТЕЛК три пъти досега. Първите два пъти инвалидността е под 50%. Последният, трети път е юни 2011 г. и процентът на инвалидност е 70%. В експертното решение като дата на инвалидност е посочена 2004 г. Как се изчислява датата, от която...

Раздел шестнадесети - инвестиционни имоти

Правилата, които са включени в раздела, са подобни на правилата в пълния МСС 40 Инвестиционни имоти. Обхват на раздела В раздела са включени правила за отчитане на инвестиции в имоти и сгради, когато те отговарят на определението за инвестиционен имо...

Регистрацията по ЗДДС в процедура по ликвидация

На дружеството ни предстои да влезе в процедура по ликвидация, при която ще се налага да се извършват облагаеми доставки за осребряване на наличното имущество. Може ли то да остане регистрирано за целите на облагането и ако “не”, как ще се процедира,...

В пресата за вас

Единична туристическа услуга, третирана като обща

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда облагането на единична туристическа услуга, третирана като обща. Лицето “V” е туристическа агенция. Тя предлага от свое име организирането на автомобилни екску...

Отчитане на лизингов договор с предмет недвижими имоти - земя и сгради

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример счетоводното отчитане на лизингови договори с предмет недвижими имоти - земя и сгради. Пример: Две договарящи се предприятия се с...

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., разглежда следния казус: Предприятието ни беше еднолично дружество с ограничена отговорност. До март т.г. едноличен собственик на капитала беше юридическо лице - акционерно дружество с...

Третиране по ЗДДС на отдаване на персонал под наем

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев разглежда следния казус: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, има основна дейност - отдаване на персонал под наем на американска фирма (САЩ), която има строителен обект в България. А...

Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда следния казус: Прилага ли се преференциалният начин на третиране на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор по реда на чл. 209 ЗКПО,...