Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 39, 24 - 30 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 24 - 30 октомври 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2011

Въпрос: Дружество е с основен предмет на дейност - превоз на пътници в страната и чужбина. За извършване на дейността международен превоз на пътници дружеството ще наеме офис в Гърция. 1. С оглед наемането на билетен офис в Атина какъв е режимът за ...

Данъчно третиране на понятията “мероприятие” и “събитие” за целите на ЗДДС

Общото правило относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (изм., ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на ус...

Въпроси и отговори

Допълнителен труд при същия работодател

В нашето предприятие се въвежда допълнителна дейност. Някои от работниците и служителите желаят да работят след края на работното им време. За изпълнението на допълнителната дейност обаче не са предвидени отделни длъжности по щатното разписание. Пола...

Изплащането на дивиденти и прилагането на закона за ограничаване на плащанията в брой

Изплащането на дивиденти от печалбата на акционерите попада ли в изключенията за плащане в брой съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)? Изключенията от приложното поле на ЗОПБ са подробно изброени в неговия чл. 2 в шест точки. Н...

Осигуряване по допълнителен трудов договор по чл. 114 от КТ

Лице, което е назначено по основен трудов договор и има сключен втори трудов договор за по 2 часа на ден при същия работодател, може ли да сключи друг договор по чл. 114 от КТ при друг работодател? Какви осигурителни и здравни вноски се дължат по тоз...

Пенсия за инвалидност се отпуска при най-малко 50 на сто трайно намалена работоспособност

Лице се явява на ТЕЛК три пъти досега. Първите два пъти инвалидността е под 50%. Последният, трети път е юни 2011 г. и процентът на инвалидност е 70%. В експертното решение като дата на инвалидност е посочена 2004 г. Как се изчислява датата, от която...

Раздел шестнадесети - инвестиционни имоти

Правилата, които са включени в раздела, са подобни на правилата в пълния МСС 40 Инвестиционни имоти. Обхват на раздела В раздела са включени правила за отчитане на инвестиции в имоти и сгради, когато те отговарят на определението за инвестиционен имо...

Регистрацията по ЗДДС в процедура по ликвидация

На дружеството ни предстои да влезе в процедура по ликвидация, при която ще се налага да се извършват облагаеми доставки за осребряване на наличното имущество. Може ли то да остане регистрирано за целите на облагането и ако “не”, как ще се процедира,...

В пресата за вас

Единична туристическа услуга, третирана като обща

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда облагането на единична туристическа услуга, третирана като обща. Лицето “V” е туристическа агенция. Тя предлага от свое име организирането на автомобилни екску...

Отчитане на лизингов договор с предмет недвижими имоти - земя и сгради

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример счетоводното отчитане на лизингови договори с предмет недвижими имоти - земя и сгради. Пример: Две договарящи се предприятия се с...

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., разглежда следния казус: Предприятието ни беше еднолично дружество с ограничена отговорност. До март т.г. едноличен собственик на капитала беше юридическо лице - акционерно дружество с...

Третиране по ЗДДС на отдаване на персонал под наем

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев разглежда следния казус: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, има основна дейност - отдаване на персонал под наем на американска фирма (САЩ), която има строителен обект в България. А...

Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда следния казус: Прилага ли се преференциалният начин на третиране на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор по реда на чл. 209 ЗКПО,...