начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 34, 19 - 25 септември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 19 - 25 септември 2011 г.
Въпроси и отговори

Преотстъпване на корпоративен данък за земеделските производители

Физическо лице е регистрирано като земеделски производител в съответната областна служба, регистрирано е и по Закона за ДДС. Осъществява дейност от няколко години. Във връзка с промените от 01.01.2011 г. лицето ще се облага като едноличен търговец, т...

Придобиване на ДМА чрез строителство по стопански начин в бюджетните предприятия - счетоводно отчитане

Придобиването на дълготрайни материални активи по стопански начин в бюджетните предприятия е специфично. Тези особености имат проявление само в публичния сектор на икономиката и са следните: Придобиването на материални дълготрайни активи по стопанск...

Придобиване на земя и сграда

Фирма купува УПИ ведно със стара срада, която ще бъде разрушена с цел построяване на производствено хале. Въпросът ми е има ли право дружеството на разходи за амортизации за тази сграда, която ще бъде съборена незнайно кога във времето и как е по-пра...

Раздел единадесети - основни финансови инструменти

Правилата за отчитане и представяне на финансовите инструменти са групирани в два раздела - настоящия и раздел 12, наименуван “Въпроси, свързани с други финансови инструменти”. Така се дава възможност на малките и средните предприятия, които не прите...

В пресата за вас

Oтчитане на съдебните и присъдените вземания при ищеца

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на съдебните и присъдените вземания при ищеца. Пример: Нека приемем, че предприятие Х има вземане от предприятие У като клиент в размер на 10...

Обезщетенията по Кодекса на труда

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров разглежда следния казус: През м. 05.2011 г. служител получава освен основна заплата и клас за прослужени години още възнаграждение за положен извънреден труд и премия. През м. 06.2011 г. ли...

Пример за данъчно третиране на дивидентите, разпределени под формата на активи

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени под формата на активи, от 01.01.2011 г. Пример: Ha 12.06.2011 г. общото събрание на акционерите на ...

Приспадане на частичен данъчен кредит

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Фирма сключва застраховки (посредник) и пуска фактури към застрахователно дружество (свободни доставки). Въпросът е: 1. Получен...

Свързване на касовите апарати с НАП

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” може да се намери отговор на въпроса: фирмите, които нямат дейност, следва ли да свържат касовите си апарати предварително с Националната агенция по приходите? По правило задължението за свързване ...

Специфики при прилагане на данъчното облекчение за намалена работоспособност за доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда данъчното облекчение за намалена работоспособност за доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. На основание...