Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 31, 29 август - 4 септ. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 29 август - 4 септ. 2011 г.
Законодателство

Счетоводно отчитане придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия чрез покупка

I. Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия като обект на счетоводно отчитане Дълготрайните материални активи се дефинират като установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които са със следните основни характеристики...

Въпроси и отговори

Внос на необщностни стоки на територията на друга държава членка и последващ превоз до територията на страната

Получаваме стока от доставчик, регистриран в САЩ и с регистрация по ДДС във Франция. Стоката се обмитява (освобождава и заплаща мита от наше име) от превозвача (българска фирма) в Австрия. Митническата декларация е на наше име (получател е нашата фирма) с изпращач - фирма от Виет...

Отчитане на построени имоти

Дружество е регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е производство (не е строителство). Дружеството е построило жилищна сграда с цел продажба на жилищни и нежилищни имоти. При издаването на разрешително за ползване на строеж (т.нар. Акт 16) имотите са отнесени в сметка 303 Продук...

Преминаване на друга работа при същия работодател

Имаме временно свободно място в предприятието ни поради ползване на продължителен отпуск от служителя, който е назначен на тази длъжност. Може ли друг наш служител да ползва неплатен отпуск, за да бъде назначен временно на свободната, по-високостояща в йерархията на работодателя ...

Раздел осми - приложения (бележки) към финансовите отчети

Този раздел няма аналог в пълните международни счетоводни стандарти. В него са включени принципите, които следва да са в основата на информацията, представяна в приложенията към финансовите отчети, и начинът на представяне на тази информация. Определена е информацията, която след...

Трудов договор със срок на изпитване.

Във фирмата ни се сключват трудови договори с новопостъпили работници и служители със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя. 1. Можем ли след изтичане на изпитателния срок да преназначим отново работника или служителя на срочен трудов договор за една година? 2. Може ...

В пресата за вас

Взаимоотношения между свързани лица при инвестиции на близки членове на семейството на дадено лице

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия при инвестиции на близки членове на семейството на дадено лице. Пример: Физическо лице “X”...

Определяне на датата, на която данъкът става изискуем за ВОП

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Получена е фактура за доставка на стоки от доставчик от Германия с дата 27.05.2011 г. Фактическото пристигане на стоките на територията на България обаче е на 01.06.2011 г. При тези обстоятелства: - в кой месец е ред...

Отчитане на изплащането на ликвидационен дял

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на изплащане на ликвидационен дял. След приключване на ликвидационните продажби и удовлетворяване на кредиторите ликвидаторът, респ. ликвидаторите пристъпват към разпределение на останалото имущество меж...

Ползване на здравни услуги при пребиваване или престой в държавите от ЕС и други държави

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова и Страшимир Генев, началници на отдели в ЦУ на НЗОК, разглеждат ползването на здравни услуги при пребиваване или престой в държавите от ЕС и други държави. Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни п...

Примери за третиране на две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда примери за третиране по ЗДДС на случаите, при които се извършват две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз, без да е налице тристранна операция по чл. 15 от ЗДДС. Пример 1: Българс...

Продажба на отпадъци

В бр. 4-5 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Продаваме отпадъчно желязо (профили) от производствена дейност. Регистрирани сме по ЗДДС. Ще облагаме ли сделката с ДДС, или е задължително да прилагаме за продажбите си “обратното начисляване” на ...

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бистра Николова, съдия, коментира някои принципи при разпределението на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. Законодателната уредба на разпределението на паричните суми, получени от продажбата на имуществото на длъ...

Счетоводно третиране на обратен експлоатационен лизинг

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Иван Златков, д.е.с., коментира чрез пример отчитането на обратен експлоатационен лизинг. Пример: Търговско дружество “Иглика” АД притежава към 01.01.2011 г. автобус с първоначална стойност 150 000 лева и начислени счетоводни амортизаци...