Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 31, 29 август - 4 септ. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 29 август - 4 септ. 2011 г.
Законодателство

Счетоводно отчитане придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия чрез покупка

I. Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия като обект на счетоводно отчитане Дълготрайните материални активи се дефинират като установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които са със с...

Въпроси и отговори

Внос на необщностни стоки на територията на друга държава членка и последващ превоз до територията на страната

Получаваме стока от доставчик, регистриран в САЩ и с регистрация по ДДС във Франция. Стоката се обмитява (освобождава и заплаща мита от наше име) от превозвача (българска фирма) в Австрия. Митническата декларация е на наше име (получател е нашата фир...

Отчитане на построени имоти

Дружество е регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е производство (не е строителство). Дружеството е построило жилищна сграда с цел продажба на жилищни и нежилищни имоти. При издаването на разрешително за ползване на строеж (т.нар. Акт 16) имотите с...

Преминаване на друга работа при същия работодател

Имаме временно свободно място в предприятието ни поради ползване на продължителен отпуск от служителя, който е назначен на тази длъжност. Може ли друг наш служител да ползва неплатен отпуск, за да бъде назначен временно на свободната, по-високостояща...

Раздел осми - приложения (бележки) към финансовите отчети

Този раздел няма аналог в пълните международни счетоводни стандарти. В него са включени принципите, които следва да са в основата на информацията, представяна в приложенията към финансовите отчети, и начинът на представяне на тази информация. Определ...

Трудов договор със срок на изпитване.

Във фирмата ни се сключват трудови договори с новопостъпили работници и служители със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя. 1. Можем ли след изтичане на изпитателния срок да преназначим отново работника или служителя на срочен трудов до...

В пресата за вас

Взаимоотношения между свързани лица при инвестиции на близки членове на семейството на дадено лице

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия при инвестиции на близки членове на семейството на дадено ли...

Определяне на датата, на която данъкът става изискуем за ВОП

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Получена е фактура за доставка на стоки от доставчик от Германия с дата 27.05.2011 г. Фактическото пристигане на стоките на територията на България обаче е на 01.06.2011 г. При тези обст...

Отчитане на изплащането на ликвидационен дял

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на изплащане на ликвидационен дял. След приключване на ликвидационните продажби и удовлетворяване на кредиторите ликвидаторът, респ. ликвидаторите пристъпват към разпределен...

Ползване на здравни услуги при пребиваване или престой в държавите от ЕС и други държави

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова и Страшимир Генев, началници на отдели в ЦУ на НЗОК, разглеждат ползването на здравни услуги при пребиваване или престой в държавите от ЕС и други държави. Българските граждани, които са с непр...

Примери за третиране на две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда примери за третиране по ЗДДС на случаите, при които се извършват две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз, без да е налице тристранна операция по чл....

Продажба на отпадъци

В бр. 4-5 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Продаваме отпадъчно желязо (профили) от производствена дейност. Регистрирани сме по ЗДДС. Ще облагаме ли сделката с ДДС, или е задължително да прилагаме за продажбите ...

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бистра Николова, съдия, коментира някои принципи при разпределението на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. Законодателната уредба на разпределението на паричните суми, получени от пр...

Счетоводно третиране на обратен експлоатационен лизинг

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Иван Златков, д.е.с., коментира чрез пример отчитането на обратен експлоатационен лизинг. Пример: Търговско дружество “Иглика” АД притежава към 01.01.2011 г. автобус с първоначална стойност 150 000 лева и н...