Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 15, 18 - 24 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 18 - 24 април 2011 г.
Законодателство

Национална агенция за приходите Намален е прагът за регистрация по ДДС в Австрия (при условията на дистанционни продажби)

Намален е прагът за регистрация по ДДС в Австрия, при условията на дистанционни продажби, на основание чл. 34, параграф 2 от Директива 2006/112/EU. В тази връзка, считано от 01.01.2011 г., прагът за регистрация по ДДС при дистанционни продажби в Авс...

Промени в ДОПК, касаещи предоставянето на информация в данъчния процес

С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, които най-общо може да се определят като свързани с предоста...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при продажба на дружество

Собственик на 100% от капитала на българско дружество има намерение да продаде дружеството си за сума, по-голяма от 50 000 лв. Лицето няма други допълнителни доходи, например доходи от наем и др. Въпросът ми е при осъществяване на тази продажба какви...

Данъчно третиране на продажби от разстояние

Българска фирма, нерегистрирана по ДДС, ще продава стоки, чрез Интернет търговия на физически лица от Европейския съюз или по-конкретно Холандия. Трябва ли да се регистрира по ДДС, или не? Ако е необходима регистрация по ДДС, то на основание на кой ч...

ДДС за комисиона от трета страна

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва доставка на стока от Алжир чрез посредничеството на друга алжирска фирма, за което ще получи фактура за комисиона. Какво е местоизпълнението на посредническата услуга, оказана на фирмата ни, и има ли тя...

Доходите от продажба на имущество, придобито по наследство, са необлагаеми

Физическо лице продава своята част от наследство, открито през ноември 2009 г., на друг наследник. Сделката е извършена през февруари 2011 г. Наследствената маса включва земеделски земи в провинцията, възстановени на наследодателя през 1993, 1998 и 2...

Кога съдебните и адвокатските разноски не са свързани с извършени облагаеми доставки и не се дължи ДДС върху стойността им

Фирма завежда дело срещу некоректен клиент. Направени са разходи по делото - адвокатски хонорар и съдебни такси. Клиентът се съгласява да плати дължимата сума преди решението на съда. Съгласни са да заплатят и разходите по делото. Двете фирми са реги...

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Документиране на доставките и дейностите

Документиране на доставките и дейностите, които са извършени в рамките на независимата икономическа дейност ЗДДС предвижда всяко данъчно задължено лице доставчик, без значение дали е peгистрирано, или нерегистрирано по този закон, да издава фактура з...

По-важни моменти при годишното счетоводно приключване на отчетната 2010 г. в аграрните предприятия - 2

(Продължение от бр. 14) Третият основен проблем в аграрните предприятия е свързан с преотстъпването на корпоративен данък. На 15.02.2011 г. Европейската комисия одобри държавната помощ за преотстъпване на корпоративен данък “Помощ за инвестиции в з...

Право на данъчен кредит за получена стока

Имаме закупени ДМА (употребявани багер и миничелен товарач) през 2007 и 2008 г. като ВОП и внос с митническа декларация. През цялата 2010 г. тези ДМА не се използваха и няма изгледи да се използват. Решили сме да ги трансформираме в неамортизируеми а...

Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд

Въпрос: Наша служителка, която е при нас на втори трудов договор на 4 часа по чл. 111 от КТ като чистачка иска да се пенсионира поради навършване на възраст. По основен трудов договор е учителка. Тя е посочила датата, от която иска да и прекратим тру...

Продажба на УПИ

Закупили сме земя- УПИ на стойност 85 000 лв. през 2006 г. (когато доставката беше освободена), направили сме подобрения на стойност 105 000 лв., за които сме ползвали ДДС (подобренията не са сгради). Искаме да продадем имота на обща стойност 80 000 ...

В пресата за вас

Деклариране на предоставените/получените парични заеми в годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ

В правно-информационната система “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Съдружници в ООД (двама) са направили парични вноски в дружество, за да покрият недостига на оборотни средства, размерът на които към 31.12.2010 г. е пов...

Отчитане на отпадъците в предприятията

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за счетоводното отчитане на отпадъците в предприятията. Пример: В шивашко предприятие при разкрояването на платовете се получават нестандартни пар...

Понятието “митнически документ за внос” според ЗДДС

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. В ЗДДС е направената замяна на думите “митническа декларация” или “митнически декларации” с “митнически документ за внос” и “митнически доку...

Преотстъпване на данъка върху приходите по реда на чл. 251 от ЗКПО

В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира преотстъпването на данъка върху приходите в БП. При счетоводното отчитане и данъчното третиране на облагаемите приходи следва да се обърне в...