Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 15, 18 - 24 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 18 - 24 април 2011 г.
Законодателство

Национална агенция за приходите Намален е прагът за регистрация по ДДС в Австрия (при условията на дистанционни продажби)

Намален е прагът за регистрация по ДДС в Австрия, при условията на дистанционни продажби, на основание чл. 34, параграф 2 от Директива 2006/112/EU. В тази връзка, считано от 01.01.2011 г., прагът за регистрация по ДДС при дистанционни продажби в Австрия, е снижен на 35 000 Евро....

Промени в ДОПК, касаещи предоставянето на информация в данъчния процес

С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, които най-общо може да се определят като свързани с предоставянето на информация по реда н...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при продажба на дружество

Собственик на 100% от капитала на българско дружество има намерение да продаде дружеството си за сума, по-голяма от 50 000 лв. Лицето няма други допълнителни доходи, например доходи от наем и др. Въпросът ми е при осъществяване на тази продажба какви задължения ще възникнат за не...

Данъчно третиране на продажби от разстояние

Българска фирма, нерегистрирана по ДДС, ще продава стоки, чрез Интернет търговия на физически лица от Европейския съюз или по-конкретно Холандия. Трябва ли да се регистрира по ДДС, или не? Ако е необходима регистрация по ДДС, то на основание на кой член е необходима? При търгови...

ДДС за комисиона от трета страна

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва доставка на стока от Алжир чрез посредничеството на друга алжирска фирма, за което ще получи фактура за комисиона. Какво е местоизпълнението на посредническата услуга, оказана на фирмата ни, и има ли тя някакви задължения по ДДС при...

Доходите от продажба на имущество, придобито по наследство, са необлагаеми

Физическо лице продава своята част от наследство, открито през ноември 2009 г., на друг наследник. Сделката е извършена през февруари 2011 г. Наследствената маса включва земеделски земи в провинцията, възстановени на наследодателя през 1993, 1998 и 2001 г. и жилище в София, закуп...

Кога съдебните и адвокатските разноски не са свързани с извършени облагаеми доставки и не се дължи ДДС върху стойността им

Фирма завежда дело срещу некоректен клиент. Направени са разходи по делото - адвокатски хонорар и съдебни такси. Клиентът се съгласява да плати дължимата сума преди решението на съда. Съгласни са да заплатят и разходите по делото. Двете фирми са регистрирани по ЗДДС. Трябва ли да...

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Документиране на доставките и дейностите

Документиране на доставките и дейностите, които са извършени в рамките на независимата икономическа дейност ЗДДС предвижда всяко данъчно задължено лице доставчик, без значение дали е peгистрирано, или нерегистрирано по този закон, да издава фактура за извършената от него доставка...

По-важни моменти при годишното счетоводно приключване на отчетната 2010 г. в аграрните предприятия - 2

(Продължение от бр. 14) Третият основен проблем в аграрните предприятия е свързан с преотстъпването на корпоративен данък. На 15.02.2011 г. Европейската комисия одобри държавната помощ за преотстъпване на корпоративен данък “Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез пр...

Право на данъчен кредит за получена стока

Имаме закупени ДМА (употребявани багер и миничелен товарач) през 2007 и 2008 г. като ВОП и внос с митническа декларация. През цялата 2010 г. тези ДМА не се използваха и няма изгледи да се използват. Решили сме да ги трансформираме в неамортизируеми активи (стока). Следва ли да се...

Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд

Въпрос: Наша служителка, която е при нас на втори трудов договор на 4 часа по чл. 111 от КТ като чистачка иска да се пенсионира поради навършване на възраст. По основен трудов договор е учителка. Тя е посочила датата, от която иска да и прекратим трудовия договор, но устно. Не е ...

Продажба на УПИ

Закупили сме земя- УПИ на стойност 85 000 лв. през 2006 г. (когато доставката беше освободена), направили сме подобрения на стойност 105 000 лв., за които сме ползвали ДДС (подобренията не са сгради). Искаме да продадем имота на обща стойност 80 000 лв. (земя 60 000 и подобрения ...

В пресата за вас

Деклариране на предоставените/получените парични заеми в годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ

В правно-информационната система “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Съдружници в ООД (двама) са направили парични вноски в дружество, за да покрият недостига на оборотни средства, размерът на които към 31.12.2010 г. е повече от 40 000 лв., поотделно з...

Отчитане на отпадъците в предприятията

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за счетоводното отчитане на отпадъците в предприятията. Пример: В шивашко предприятие при разкрояването на платовете се получават нестандартни парчета, които, поради размера си...

Понятието “митнически документ за внос” според ЗДДС

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. В ЗДДС е направената замяна на думите “митническа декларация” или “митнически декларации” с “митнически документ за внос” и “митнически документи за внос”. В тази връзка,...

Преотстъпване на данъка върху приходите по реда на чл. 251 от ЗКПО

В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира преотстъпването на данъка върху приходите в БП. При счетоводното отчитане и данъчното третиране на облагаемите приходи следва да се обърне внимание за правилното определя...