Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 13, 4 - 10 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 4 - 10 април 2011 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Право на данъчен кредит

Мина ЯНКОВА - данъчен експерт По отношение на правото на данъчен кредит следва да се има предвид, че редът и условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма на ЗДДС. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от закона, когато стоките и услугит...

Фискални устройства (ФУ) с дистанционна връзка

Модели фискални устройства (ФУ), одобрени по Наредба № Н-18/2006, обявени от производителите/ вносителите на ФУ, които ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП (допълнение на списъка от бр. 8) [[app_12358_2]]...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при продажба на ЕТ по чл. 15 от ТЗ

Отговаря Иван ДОЧЕВ - д.е.с. 1. ЕТ е прехвърлено в ЕООД (собственикът е едно и също лице) по чл. 15 от ТЗ. ЕТ е регистриран по ЗДДС, а ЕООД-то не е. Какви са задълженията на двете дружества за подаване на годишна декларация и декларация по регистрация на ДДС и в какви срокове? 2...

Европейската комисия одобри преотстъпването на корпоративен данък на регистрираните земеделски производители и за 2010 г.

Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Юридическите лица и едноличните търговци, регистрирани като земеделски производители, трябва да имат предвид, че през февруари 2011 г. Европейската комисия е одобрила вече схемата за държавна помощ по новия чл. 189Б от ЗКПО, който е в сила от 1 ...

Критерии за подбор при съкращение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат В нашата болница предстоят съкращения. Моля да ни разясните какви са критериите при извършването на подбора при съкращение? След измененията на Кодекса на труда (КТ) от м. март 2001 г. критериите при извършването на подбора са по-високата квалиф...

Назначаването на работници, полагащи нощен труд, става след предварителен медицински преглед

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Предстои ми да постъпя на работа в завод с денонощен режим на работа. Бъдещият ми работодател поиска от мен да представя документ за медицински преглед, преди да започна да работя на смени. Редно ли е да ми иска медицинско, след като не постъпвам...

По-важни моменти при годишното счетоводно приключване на отчетната 2010 г. в аграрните предприятия

За всяко предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството годишното счетоводно приключване на отчетната година е важен, заключителен етап от дейността му. За правилното представяне на информацията в Годишния финансов отчет отговорност носят органите за управлени...

Ползване на неплатен отпуск по инициатива на работодателя

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Може ли по искане от страна на работодателя (със Заповед за отпуск) да пусне работника в неплатен отпуск за 30 работни дни за една календарна година, зачитани за трудов стаж? Може ли само със Заповед за отпуска, в която се посочва, че по...

Попълване на Декларация 1

Фирмата ни изпраща работници в Германия на работа. По спогодба те са длъжни да бъдат осигурени в България на максимума -2000 лв. Тeхните реални заплати надвишават този максимум, а Декларация 1 подаваме с осигурителен доход 2000 лв. Въпросът ми е на хартиения носител в поле 34 кат...

В пресата за вас

Документиране и облагане на доходи от наем

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на следния въпрос: Предприятие е платец на доходи от наем на местно физическо лице. Върху януарския наем предприятието ще удърж...

Отчитане на тристранни операции

Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за тристранни операции. Нека “В” ООД е българско предприятие, регистрирано по ЗДДС лице. То е придобиващо лице по тристранна операц...

Прехвърляне на част от търговско предприятие

ас. Николай Колев В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” ас. Николай Колев коментира прехвърлянето на част от търговско предприятие. Търговският закон в чл. 15, ал. 1 допуска търговското предприятие (като имуществена съвкупност) да бъде предмет на прехвърлител...

Солидарна отговорност за невнесен данък

Експертис В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” е разгледан следният казус: Във връзка с данъчни ревизии по ЗДДС имам следния въпрос - има ли изречение в закона за непризнаване на ДДС поради невнасяне на ДДС от контрагенти на фирмата ни? Правомерна ли е тази често с...