Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 13, 4 - 10 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 4 - 10 април 2011 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Право на данъчен кредит

Мина ЯНКОВА - данъчен експерт По отношение на правото на данъчен кредит следва да се има предвид, че редът и условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма на ЗДДС. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от за...

Фискални устройства (ФУ) с дистанционна връзка

Модели фискални устройства (ФУ), одобрени по Наредба № Н-18/2006, обявени от производителите/ вносителите на ФУ, които ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП (допълнение на списъка от...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при продажба на ЕТ по чл. 15 от ТЗ

Отговаря Иван ДОЧЕВ - д.е.с. 1. ЕТ е прехвърлено в ЕООД (собственикът е едно и също лице) по чл. 15 от ТЗ. ЕТ е регистриран по ЗДДС, а ЕООД-то не е. Какви са задълженията на двете дружества за подаване на годишна декларация и декларация по регистрац...

Европейската комисия одобри преотстъпването на корпоративен данък на регистрираните земеделски производители и за 2010 г.

Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Юридическите лица и едноличните търговци, регистрирани като земеделски производители, трябва да имат предвид, че през февруари 2011 г. Европейската комисия е одобрила вече схемата за държавна помощ по новия чл. 189Б...

Критерии за подбор при съкращение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат В нашата болница предстоят съкращения. Моля да ни разясните какви са критериите при извършването на подбора при съкращение? След измененията на Кодекса на труда (КТ) от м. март 2001 г. критериите при извършването на...

Назначаването на работници, полагащи нощен труд, става след предварителен медицински преглед

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Предстои ми да постъпя на работа в завод с денонощен режим на работа. Бъдещият ми работодател поиска от мен да представя документ за медицински преглед, преди да започна да работя на смени. Редно ли е да ми иска меди...

По-важни моменти при годишното счетоводно приключване на отчетната 2010 г. в аграрните предприятия

За всяко предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството годишното счетоводно приключване на отчетната година е важен, заключителен етап от дейността му. За правилното представяне на информацията в Годишния финансов отчет отговорно...

Ползване на неплатен отпуск по инициатива на работодателя

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Може ли по искане от страна на работодателя (със Заповед за отпуск) да пусне работника в неплатен отпуск за 30 работни дни за една календарна година, зачитани за трудов стаж? Може ли само със Заповед за отпу...

Попълване на Декларация 1

Фирмата ни изпраща работници в Германия на работа. По спогодба те са длъжни да бъдат осигурени в България на максимума -2000 лв. Тeхните реални заплати надвишават този максимум, а Декларация 1 подаваме с осигурителен доход 2000 лв. Въпросът ми е на х...

В пресата за вас

Документиране и облагане на доходи от наем

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на следния въпрос: Предприятие е платец на доходи от наем на местно физическо лице. Върху януарск...

Отчитане на тристранни операции

Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за тристранни операции. Нека “В” ООД е българско предприятие, регистрирано по ЗДДС лице. То е придоби...

Прехвърляне на част от търговско предприятие

ас. Николай Колев В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” ас. Николай Колев коментира прехвърлянето на част от търговско предприятие. Търговският закон в чл. 15, ал. 1 допуска търговското предприятие (като имуществена съвкупност) д...

Солидарна отговорност за невнесен данък

Експертис В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” е разгледан следният казус: Във връзка с данъчни ревизии по ЗДДС имам следния въпрос - има ли изречение в закона за непризнаване на ДДС поради невнасяне на ДДС от контрагенти на фирмата ни...