Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 9, 7 - 13 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 7 - 13 март 2011 г.
Законодателство

В сила е данъчно облекчение за земеделските производители чрез преотстъпване на корпоративен данък

Европейската комисия одобри схемата за държавна помощ по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. Същността на помощта е в предоставянето на инвестиционен стимул за земеделските стопанства чрез преотстъпване на част от дължими...

Измененията и допълненията в ДОПК, свързани с вписвания в търговския регистър

В ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК). Въведените изменения и допълнения влизат в сила от датата на обнародване на закона. Част от тях, засягащи чл. 77 ДОПК, к...

Въпроси и отговори

Вътреобщностно придобиване

Нашето дружество е получател на мобилни телефони от доставчик от Англия, с английски ДДС номер. На доставчика ние плащаме част от поръчаните мобилни телефони авансово, след което той сам организира и заплаща транспорта на стоката до спедиторска компа...

Годишните финансови отчети на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от националните счетоводни стандарти, които нямат аналог в международните стандарти, е именно СС 13, касаещ отчитането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност. Ако изхождаме само от счетоводната уредба, дори и само липсата на условия за...

Данъчни последици от продажба на имот

Едно физическо лице има намерение да продаде собствения си имот, който представлява парцел, т.е. това не е жилище или жилищна сграда, а незастроен парцел, за сума по-голяма от 50 000 лв. Досега същото лице никога не е продавало каквата и да е своя со...

Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, което не е ЕТ и не е регистрирано като земеделски производител

Как ще бъдат обложени субсидиите на земеделски стопанин (нерегистриран като земеделски производител, но получаващ субсидии за обработваните площи), ако е получил само субсидии и ако е получил и доходи от непререботена земеделска продукция и субсидии?...

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Примери за облагаеми и необлагаеми доставки

Примери за доставки, които попадат в обхвата на независима икономическа дейност и подлежат на облагане с ДДС Данъчното третиране по ЗДДС на тарифните такси, събирани по Закона за горите: - В случаите, в които Общините събират такси за ползвания от го...

Ползване на данъчно облекчение за застраховки

През 2010 г. направих застраховка живот на дъщеря ми, която е малолетна. Мога ли да се възползвам от данъчни облекчения при подаване на годишна данъчна декларация за физическо лице? На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на ...

Регистрация по ЗДДС при продажба на имоти

През месец юли 2009 г. продадохме апартамент СИО за 50 000 евро, построен по стопански начин в УПИ, реституиран по ЗВСОНИ, на мен и другите наследници. Нямаме регистрирани фирми. Освен доходите си от трудови правоотношения имаме и приходи от наем. Пр...

В пресата за вас

Заличаване на ЕТ на основание чл. 60а, т. 1 от ТЗ

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. Георги Стефанов коментира заличаване на ЕТ на основание чл. 60а, т. 1 от ТЗ. В чл. 60а, т. 1 ТЗ е посочено основание за заличаване на ЕТ - установяване на местожителството му в чужбина. ...

Обединяване на фирмите на двама ЕТ

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: В началото на м. 11.2010 г. почина лице, собственик на фирма ЕТ “X”. ЕТ “X” е работеща и регистрирана по ЗДДС фирма. Починалото лице беше пенсионер. Фирмата има наличн...

Отчитане на операции с отпадъци

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на отпадъците. За своите цели Законът за управление на отпадъците (ЗУО) дава кратка дефиниция, която би могла да послужи и като счетоводно определение ...