Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 9, 7 - 13 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 7 - 13 март 2011 г.
Законодателство

В сила е данъчно облекчение за земеделските производители чрез преотстъпване на корпоративен данък

Европейската комисия одобри схемата за държавна помощ по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. Същността на помощта е в предоставянето на инвестиционен стимул за земеделските стопанства чрез преотстъпване на част от дължимия корпоративен данък. Решение...

Измененията и допълненията в ДОПК, свързани с вписвания в търговския регистър

В ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК). Въведените изменения и допълнения влизат в сила от датата на обнародване на закона. Част от тях, засягащи чл. 77 ДОПК, касаят и производства по вписва...

Въпроси и отговори

Вътреобщностно придобиване

Нашето дружество е получател на мобилни телефони от доставчик от Англия, с английски ДДС номер. На доставчика ние плащаме част от поръчаните мобилни телефони авансово, след което той сам организира и заплаща транспорта на стоката до спедиторска компания в Германия, където стоката...

Годишните финансови отчети на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от националните счетоводни стандарти, които нямат аналог в международните стандарти, е именно СС 13, касаещ отчитането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност. Ако изхождаме само от счетоводната уредба, дори и само липсата на условия за прилагане на фундаменталния ...

Данъчни последици от продажба на имот

Едно физическо лице има намерение да продаде собствения си имот, който представлява парцел, т.е. това не е жилище или жилищна сграда, а незастроен парцел, за сума по-голяма от 50 000 лв. Досега същото лице никога не е продавало каквата и да е своя собственост. Това ще бъде първи ...

Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, което не е ЕТ и не е регистрирано като земеделски производител

Как ще бъдат обложени субсидиите на земеделски стопанин (нерегистриран като земеделски производител, но получаващ субсидии за обработваните площи), ако е получил само субсидии и ако е получил и доходи от непререботена земеделска продукция и субсидии? Законът за данъците върху до...

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Примери за облагаеми и необлагаеми доставки

Примери за доставки, които попадат в обхвата на независима икономическа дейност и подлежат на облагане с ДДС Данъчното третиране по ЗДДС на тарифните такси, събирани по Закона за горите: - В случаите, в които Общините събират такси за ползвания от горите и земите в горския фонд п...

Ползване на данъчно облекчение за застраховки

През 2010 г. направих застраховка живот на дъщеря ми, която е малолетна. Мога ли да се възползвам от данъчни облекчения при подаване на годишна данъчна декларация за физическо лице? На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сума...

Регистрация по ЗДДС при продажба на имоти

През месец юли 2009 г. продадохме апартамент СИО за 50 000 евро, построен по стопански начин в УПИ, реституиран по ЗВСОНИ, на мен и другите наследници. Нямаме регистрирани фирми. Освен доходите си от трудови правоотношения имаме и приходи от наем. Притежаваме и собствено жилище, ...

В пресата за вас

Заличаване на ЕТ на основание чл. 60а, т. 1 от ТЗ

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. Георги Стефанов коментира заличаване на ЕТ на основание чл. 60а, т. 1 от ТЗ. В чл. 60а, т. 1 ТЗ е посочено основание за заличаване на ЕТ - установяване на местожителството му в чужбина. Член 60а, т. 1 ТЗ е в съответс...

Обединяване на фирмите на двама ЕТ

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: В началото на м. 11.2010 г. почина лице, собственик на фирма ЕТ “X”. ЕТ “X” е работеща и регистрирана по ЗДДС фирма. Починалото лице беше пенсионер. Фирмата има налични стоки и ДМА. По съвет на адв...

Отчитане на операции с отпадъци

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на отпадъците. За своите цели Законът за управление на отпадъците (ЗУО) дава кратка дефиниция, която би могла да послужи и като счетоводно определение на отпадък, а именно: вещество...