Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 39, 25 - 31 октомври 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 25 - 31 октомври 2010 г.
Законодателство

ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ПО ЗКПО И ЗДДС ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Преобразуването на бюджетно предприятие в държавно предприятие се извършва по реда, регламентиран в чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Съгласно този член, с отделен закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества. В досегашната практика същес...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Българска фирма закупува дърва от български доставчик. Желае да ги продаде на гръцка фирма, в която има участие. Може ли продажната цена да е равна на покупната цена и в такъв случай има ли фирмата право на данъчен кредит за закупените дърва? Как следва да се определи пазарната ц...

ДДС ЗА ТЪРЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Кандидатите за участие в търг за обществена поръчка, обявен от бюджетно предприятие, получават от него тържните документи, в които са обявени условията за изпълнение на поръчката срещу заплащане. Подлежи ли на облагане с ДДС стойността на тези документи? По смисъла на чл. 5, ал....

ЗАЧИТАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ ПРИ ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ

Наш служител не се яви на работа повече от една седмица. Директорът писмено му поиска обяснение за причините за отсъствието му от работа. Служителят отказа да получи искането на обяснение лично и поради това ние му го изпратихме препоръчано с обратна разписка. Провинилият се служ...

МЕСЕЧНА ДАНЪЧНА ОСНОВА НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА ЗА ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Въпросът ми се отнася до изменение на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., по-точно чл. 42, ал. 2 в частта му, касаеща трудовите правоотношения със самоосигуряващите се лица по смисъла на § 1, т. 26, буква “и” от допълнителните разпоредби. Конкретната житейска ситуация засяга адвокати...

НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ 4-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН С ПОСЛЕДВАЩО УВОЛНЕНИЕ

Поради намаляване обема на работата на фирмата, намалихме работното време на 4 часа на всички работници за три месеца. Тъй като поръчките все още са ограничени и малки, наложи се една част от хората да съкратим. Въпросът ми е относно работниците, които остават и ще продължат да р...

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ПРИ ПОЛЗВАН НЕПЛАТЕН УЧЕБЕН ОТПУСК.

Фирма има наета служителка, която е освободена поради изтичане на срока на договора. За последните 15 месеца има девет месеца трудов стаж, но е ползвала два месеца неплатен отпуск на основание чл. 171, ал. 1, т. 3 от КТ - за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и п...

ОТПУСК ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ В УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Отпускът за явяване на приемен изпит в учебно заведение е един от т.нар. “учебни отпуски”, уредени в Кодекса на труда. Той се предоставя на работника или служителя, за да може да осъществи своето конституционно гарантирано право на образование - чл. 53, ал. 1 от Конституцията. От...

ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 80 ОТ ЗДДС ЗА БРАК, ПРИЧИНЕН ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕНЕРГО ИЛИ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Произвеждаме продукция чрез технологичен процес, при който прекъсването на енерго или водоснабдяването води до технологичен брак. При по-продължителното им прекъсване се получава брак, количествто на който надвишава предвиденото в утвърдената ни вътрешна технологична нормала. Мож...

ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ В ООД.

“А” ООД има 35 дяла в “Б” ООД, другите 15 дяла са по равно на 3 физически лица. “А” ООД иска да си продаде дяловете на пазарна цена. Нетната стойност на активите към 31.08.2010 г. е 13 400 лв. “А” ООД иска да продаде дяловете си за 25 000 лв. Как счетоводно да се отрази тази прод...

В пресата за вас

Данъчни аспекти на договор за лизинг на ДМА между свързани фирми

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Фирма, регистрирана по ДДС, предоставя на лизинг ДМА на друга, свързана с нея нерегистрирана фирма. Първоначалната вноска на лизингополучателя е 50 на сто от стойността на актива, а останалата договерена сума ще се изплащ...

Данъчно третиране на застраховките, сключени от данъчно задължено лице

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери информация за данъчното третиране на застраховките, сключени от данъчно задължените лица. Съгласно чл. 204, т. 2, б. “а” от ЗКПО, премиите за застраховки “Живот”, направени от работодател в полза на работниците и служителите...

Документиране на вътреобщностна доставка

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” е разгледан казусът: Признава ли се като доказателство за извършена ВОД писменото потвърждение за транспортирането на стоки до територията на друга държава членка, изпратено от получателя им по електронен път? Документите, които потвър...

Отказ за приемане на друга работа в същото предприятие

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: На служител му предстои съкращение. Работодателят му предлага друга работа, но служителят не е съгласен с договора и не го подписва. Какво следва след отказа? Ако служителят подпише, но след шестмесе...

Отчитане на извънредните приходи и разходи

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на извънредните приходи и разходи. За отчитане на извънредните приходи и разходи в примерния Национален сметкоплан са създадени сметките от група 69 Извънре...

Продажба на акции и дялове

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира намаляването на капитала чрез продажба на акции и дялове. Тази възможност съществува и реално се осъществява. Представлява по същество процес на частична или пълна смяна ...

Промени, свързани с контрола на качеството на одиторската работа

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира промените в ЗНФО, свързани с контрола на качеството на одиторската работа. 1. По отношение на периодичността на проверките са важни следните два момента: а) Регистриран одитор, който...

Специфични особености при документирането на стопанските операции

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира специфичните особености при документирането на стопанските операции. Разбира се, изискванията към формата и съдържанието на счетоводните документи за всички предприятия са еднакви. Те са определени в ...