Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 19, 17 - 23 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 17 - 23 май 2010 г.
Законодателство

ПРОМЕНИТЕ В НЕОБЛАГАЕМИТЕ ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

От началото на 2010 г. действат нови правила в частта на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), касаеща данъчното третиране на някои доходи като необлагаеми. По-конкретно промените обхващат следните видове доходи: - доходите от продажба или замяна на един ...

Въпроси и отговори

Възможност за обжалване на условия от документацията за участие в обществена поръчка

Когато в документацията за участие в процедура за обществена поръчка се съдържат противоречащи на закона условия и изисквания, по какъв начин и до кой момент може да се търси правна защита? Документацията за участие е един от основните документи в процедурите за възлагане на об...

ДАНЪЧНИ АМОРТИЗАЦИИ

Имам актив - машина, придобит през 02.2009 г., но не е въвеждан в експлоатация, ще се въвежда през 2010 г. Въпросът ми е за 2009 г. трябва ли да му се начисляват данъчни амортизации? Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗКПО, начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месе...

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА САМОНАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС

Следва ли да се издава протокол за самоначисляване на ДДС при следните случаи: 1. При получаване на квитанции за заплатени пристанищни такси на регистрирани лица в Европейския съюз, като се има предвид, че в документите липсват вписани името и ДДС номерът на получателя (българско...

КАК СЕ ПРИДОБИВА ПРАВО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Започнах работа за първи път в началото на м. септември миналата 2009 г. До края на м. април 2010 г. ще навърша осем месеца трудов стаж. На какъв платен годишен отпуск имам право и откога? За настоящата календарна 2010 г. имате право на платен годишен отпуск в пълен размер - не ...

ОТЧИТАНЕ ПРОДАЖБАТА НА ЛЕКАРСТВА

Аптека има сключен договор с НЗОК за заплащане напълно или частично на лекарствата, отпускани на ЗЗОЛ (задължително здравно осигурени лица). Получател по доставката е ЗЗОЛ. НЗОК се явява “друго лице” по смисъла на чл 26, ал. 2 от ЗДДС. Тъй като получател по доставката е ФЛ, факту...

СРОК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ИЛИ СЪБРАНИ СУМИ ПО ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ

През 2000 г. е подадена декларация по ЗДДФЛ за възстановяване на данък общ доход, който още не е възстановен. Какъв е давностният срок за подаване на молба за възстановяване? Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), това публично задължение ли е? Дължат ли се лих...

В пресата за вас

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 5/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Трябва ли да се провежда ежедневен инструктаж на работещите с лепила, халогени и почистващи препарати в обувното производство, при положение че няма висок производствен риск, поради изградените необ...

Задължения на предприятието майка във връзка с изготвянето на консолидирания финансов отчет

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са конкретните задължения на предприятието майка във връзка с изготвянето на консолидирания финансов отчет? След като дадено предприятие установи, че е задължено да изготви и представ...

Отчитане на ДМА от бюджетни предприятия при апортна вноска

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на ДМА от бюджетни предприятия при апортна вноска. Когато бюджетно предприятие прави апортна вноска с ДМА в търговско дружество, операцията се третира като придоби...

Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ не изключва правото по чл. 222, ал. 1 от КТ

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда казуса: Освобождаваме служителка в нашето предприятие поради съкращаване в щата. Тя е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съ¬ответно ще є изплатим обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. В то...

Предпочтително право на акционерите за закупуване на новоиздадени акции при увеличаване на капитала на АД

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” н.с. II ст. Николай Колев коментира предпочтителното право на акционерите за закупуване на новоиздадени акции при увеличаване на капитала на АД. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства ...

Придобиване на некапитализирани активи в предприятията от публичния сектор чрез външна доставка

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира придобиването на активи с художествена и историческа стойност, инфраструктурни обекти, земя и активи с предназначение за отбраната и сигурността на страната чрез външна доставка. Когато некапитали...

Ред за разпореждане на преживелия съпруг и наследниците по права линия с банкови сметки и ценни книжа на наследодателя

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” Иван Минчев, данъчен консултант, разглежда казуса: Какви действия трябва да извършат преживелият съпруг и наследниците по права линия с оглед разпореждане с банкови сметки, поименни акции или други ценни книжа на наследодателя? Считано...