Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 18, 10 - 16 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 10 - 16 май 2010 г.
Законодателство

БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ.

Към момента бизнес комбинациите се третират в Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3. От 1 юли 2009 г. е променен в значителна степен МСФО 3, издаден от Борда по международни стандарти през 2004 г. Издаденият през 2004 г. МСФО 3 отмени съществувалия дотогава МСС 22...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 4/2010

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Възможно ли е работодателят да извърши вътрешно фирмено обучение на длъжностните лица по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3, ако наеме вън¬шен лектор, който притежава не...

Въпроси и отговори

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Мястото, което се приема като място за изпълнение на дадена доставка по смисъла на ЗДДС, е решаващо при определяне законосъобразния режим за нейното облагане. По силата на промените в чл. 44 от правилата на Директива 2006/112/ЕО относно критериите за определяне местоназначението ...

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ КОМАНДИРОВКА И ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

Когато се налага лица, изпратени в командировка в други градове на страната, да работят през почивните дни, длъжен ли е работодателят да им заплаща извънреден труд плюс командировъчни за дните на командировката? Какво дължи работодателят на служителите за почивните дни като обезщ...

Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице-получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС - 1

(Продължение от бр. 17) Протокол по чл. 117, ал. 4 ЗДДС Протокол по чл. 117, ал. 4 ЗДДС се издава, когато се налага да бъде извършена промяна на данъчна основа на доставка, за която е издаден протокол, или при разваляне на доставка, за която е издаден такъв. Той следва да съдъ...

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕООД В ООД

Собственикът на ЕООД иска да го преобразува в ООД. За съдружник ще вземе дъщеря си. ЕООД-то има неразпределена печалба от минали години. Какви действия и счетоводни операции трябва да се направят и в двете дружества, съгласно ТЗ, ЗС, ЗКПО и ЗДДС? С приемането на съдружник ЕООД ав...

РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСК ПОРАДИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Може ли лице в отпуск поради бременност и раждане да упражнява дейност по граждански договор в размер на 40 часа месечно, без това да се отрази на получаваното от него обезщетение за гледане на дете, т.е без да бъде прекратено изплащането на обезщетението? В съответствие с чл. 4...

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Наели сме заведение под наем. През годината сме направили подобрение на голяма тераса на заведението и всичките разходи по ремонта на терасата са заприходени по дебита на 207. Сумата в края на годината е 33 800 лева. Така терасата ни е готова. Като какъв ДМА да го отчета, тъй кат...

В пресата за вас

Допълнителното възнаграждение при определяне размера на пенсията

ПРАВИЛНИК ЗА КОЛЕКТИВНАТА И ЛИЧНАТА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Ваня Никова, главен експерт в ЦУ на НОИ, дава отговор на въпроса: На какво основание възнаграждението, получавано по до¬пълни...

Изключение от задължението за консолидация

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои предприятия, въп¬реки че имат статут на предприятия майки, не са задължени да изготвят консолидирани финансови отчети? 1. В чл. 37а на Закона за счетоводството е предвидено изключение о...

Някои промени в реда на осигуряване на самоосигуряващите се лица

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник отдел в НОИ, разглежда промените в общественото осигуряване на самоосигуряващите се ли¬ца, българските граж¬дани на работа в чужбина и морските лица. На основание чл. 9, ал. 2, т. 5 КСО периодите, през които само...

Особености на счетоводно третиране на суапа за обща доходност

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява счетоводното третиране на суапа за обща доходност. 1. По отношение на базовия актив От икономическа гледна точка купувачът на защита (платецът) прехвърля всички рискове и изгоди от собствеността върху ...

Отговорност при липси

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява отговорността при липси. Във всички случаи на такива негативни явления съществува единен принцип: - когато те са причинени по вина на длъжностно лице - работник или служител, или на трето лице, т...

Отчитане на ДМА от бюджетни предприятия при брак, липси или кражби

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на ДМА от бю¬джетни предприятия при брак, липси или кражби. На основание на утвърдени от ръководството на БП протоколи за установено морално или физическо изхабяване на ДМА и невъзможност ...

Прекратяване на трудово правоотношение по чл. 330, ал.2

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Подадох молба за напускане без отработване на предизвестието. Прекратиха трудовото ми правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Правилно ли съм уволнена? В запитването се по...

Работа по втори трудов договор

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: През ноември 2008 г. назначихме момиче на втори трудов договор по чл. 111 от КТ. През февруари то подаде молба за напускане и донесе трудовата си книжка. Беше му обяснено, че при работа п...