Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 18, 10 - 16 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 10 - 16 май 2010 г.
Законодателство

БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ.

Към момента бизнес комбинациите се третират в Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3. От 1 юли 2009 г. е променен в значителна степен МСФО 3, издаден от Борда по международни стандарти през 2004 г. Издаденият през 2004 г. МСФО 3 отмени...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 4/2010

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Възможно ли е работодателят да извърши вътрешно фирмено обучение на длъжностните лица по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3, ако наеме вън¬...

Въпроси и отговори

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Мястото, което се приема като място за изпълнение на дадена доставка по смисъла на ЗДДС, е решаващо при определяне законосъобразния режим за нейното облагане. По силата на промените в чл. 44 от правилата на Директива 2006/112/ЕО относно критериите за...

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ КОМАНДИРОВКА И ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

Когато се налага лица, изпратени в командировка в други градове на страната, да работят през почивните дни, длъжен ли е работодателят да им заплаща извънреден труд плюс командировъчни за дните на командировката? Какво дължи работодателят на служители...

Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице-получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС - 1

(Продължение от бр. 17) Протокол по чл. 117, ал. 4 ЗДДС Протокол по чл. 117, ал. 4 ЗДДС се издава, когато се налага да бъде извършена промяна на данъчна основа на доставка, за която е издаден протокол, или при разваляне на доставка, за която е изда...

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕООД В ООД

Собственикът на ЕООД иска да го преобразува в ООД. За съдружник ще вземе дъщеря си. ЕООД-то има неразпределена печалба от минали години. Какви действия и счетоводни операции трябва да се направят и в двете дружества, съгласно ТЗ, ЗС, ЗКПО и ЗДДС? С п...

РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСК ПОРАДИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Може ли лице в отпуск поради бременност и раждане да упражнява дейност по граждански договор в размер на 40 часа месечно, без това да се отрази на получаваното от него обезщетение за гледане на дете, т.е без да бъде прекратено изплащането на обезщете...

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Наели сме заведение под наем. През годината сме направили подобрение на голяма тераса на заведението и всичките разходи по ремонта на терасата са заприходени по дебита на 207. Сумата в края на годината е 33 800 лева. Така терасата ни е готова. Като к...

В пресата за вас

Допълнителното възнаграждение при определяне размера на пенсията

ПРАВИЛНИК ЗА КОЛЕКТИВНАТА И ЛИЧНАТА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Ваня Никова, главен експерт в ЦУ на НОИ, дава отговор на въпроса: На какво основание възнагражд...

Изключение от задължението за консолидация

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои предприятия, въп¬реки че имат статут на предприятия майки, не са задължени да изготвят консолидирани финансови отчети? 1. В чл. 37а на Закона за счетоводст...

Някои промени в реда на осигуряване на самоосигуряващите се лица

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник отдел в НОИ, разглежда промените в общественото осигуряване на самоосигуряващите се ли¬ца, българските граж¬дани на работа в чужбина и морските лица. На основание чл. 9, ал. 2, т. 5 ...

Особености на счетоводно третиране на суапа за обща доходност

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява счетоводното третиране на суапа за обща доходност. 1. По отношение на базовия актив От икономическа гледна точка купувачът на защита (платецът) прехвърля всички рискове и ...

Отговорност при липси

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява отговорността при липси. Във всички случаи на такива негативни явления съществува единен принцип: - когато те са причинени по вина на длъжностно лице - работник или ...

Отчитане на ДМА от бюджетни предприятия при брак, липси или кражби

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на ДМА от бю¬джетни предприятия при брак, липси или кражби. На основание на утвърдени от ръководството на БП протоколи за установено морално или физическо изх...

Прекратяване на трудово правоотношение по чл. 330, ал.2

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Подадох молба за напускане без отработване на предизвестието. Прекратиха трудовото ми правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Правилно ли съм...

Работа по втори трудов договор

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: През ноември 2008 г. назначихме момиче на втори трудов договор по чл. 111 от КТ. През февруари то подаде молба за напускане и донесе трудовата си книжка. Беш...