Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 1, 11 - 17 януари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 11 - 17 януари 2010 г.
Законодателство

Разяснения по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. е публикуван в ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г. Основна цел, залегнала в закона, е намаляване на осигурителната тежест. Високите осигурителни вноски са причина за укриване на реални...

Въпроси и отговори

БЕЗПЛАТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Служителят, на когото във фирмата ни беше възложено да се занимава с работното облекло, излезе в продължителен отпуск. Тъй като той ще отсъства дълго време, работодателят възложи на мен да го замествам, като изпълнявам неговите задължения. Поради тов...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЧАСТ ОТ ДОХОДА ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО СЕ ПОЛУЧАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО (АВАНСОВО)

Фирма сключва предварителен договор с физическо лице на 08.11.2009 г. за покупката на офис, съответно при подписването се плаща 10% от сумата на имота. Окончателното изповядване на сделката ще се извърши в двумесечен срок от подписване на предварител...

ДОГОВОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ИЛИ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Правната уредба на договорите за повишаване на квалификацията или за преквалификация, които са много актуални напоследък, се съдържа в трите алинеи на чл. 234 на Кодекса на труда. Такъв договор може да бъде сключен само между двете страни на едно веч...

ОБЛАГАЕМ ДОХОД НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Съдружник в ООД продава дела си на физическо лице, което не е съдружник в дружеството, за сумата от 180 000 лв. Сумата на актива в баланса на дружеството е 200 000 лв. Собственият капитал в пасива е 100 000 лв., от които записан и внесен капитал (50...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Пример за подобно едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника и служителя без предизвестие е разгледан в Реш. № 6/31.01.2008 г. по гр.д. № 60/2007 г. на ВКС - ГК, III г.о. (БВКС, 2008/бр.1, № 12). В разгледания случай ...

СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ АНУЛИРАТ ПЕРФЕКТНИ ФАКТУРИ ЗА ДОСТАВКИ ПО ЗДДС

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършващо почистване на улици в съответна община, е издало редовни фактури, на основание подписани първични документи от общината - инвеститор за приемане на извършената работа. През септември - ноември 2008 г. факту...

В пресата за вас

Данъчна основа при придобиване на стoки от нерегистрирано за ДДС лице

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Дочев, д.е.с., коментира данъчната основа при придобиване на стoки от нерегистрирано за ДДС лице. Става дума за тeкcтa на чл. 27, ал. 1 от Зaконa за данъкa върху добавената стойност (ЗДДС), кoйтo гла...

Задължения на работодателя при възстановяване на незаконно уволнен работник, който не се е върнал да заеме работата си

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Смела Нинева, началник на отдел “Трудово и осигурително законодателство” в МТСП, разглежда казуса: Наш бивш работник, обжалвал уволнението си, беше въз¬становен на работа с влязло в сила съдебно решение. Все ...

Зачитане на осигурителен стаж

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Експерт” Грета Иванова, главен експерт в НОИ, разглежда казуса: Трудовият договор на лице е прекратен от 01.02.2009 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда - закриване на предприятието. На основание чл. 70...

Изплащане на изнесените в друга държава членка парични обезщетения за безработица

РЕГЛАМЕНТ 1408/ 71 В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Експерт” Кина Койчева-Лукарска, началник на отдел В НОИ, разглежда казуса: От септември 2009 г. получавам парично обезщетение за безработица. Обезщетението ми е отпуснато за период от осем месеца. Имам ж...

Отчитане на апортните вноски в кооперациите и в другите дружества

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитането на апортните вноски в кооперациите. Апортните (непарични) вноски в земеделските кооперации и в другите дружества се различават по своята правна природа. Различи...

Отчитане на последващи разходи за стоково-материалните запаси

СС 2 ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ Разпределението на постоянните общо¬про¬изводствени разходи се извършва на базата на нормалния капацитет на производствените мощности. За такъв се приема средният производствен капацитет за няколко период...

Третиране на допълнително възнаграждение по ВОД, дължимо на доставчика при предсрочно натоварване на стоките

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Регистрирано по ЗДДС лице е сключило договор за доставка на cmoku с лице, регистрирано по ДДС в ЕС, съ¬гласно koйтo разходите за транспорт на cтokuтe no море...

Тристепенна йерархия на оповестяване на справедливата стойност

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира три¬степенна йерархия на оповестяване на справедливата стойност. С промените в МСФО 7 се въвежда тристепенна йерархия при оповестяването на информ...