начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 1, 11 - 17 януари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 11 - 17 януари 2010 г.
Законодателство

Разяснения по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. е публикуван в ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г. Основна цел, залегнала в закона, е намаляване на осигурителната тежест. Високите осигурителни вноски са причина за укриване на реални...

Въпроси и отговори

БЕЗПЛАТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Служителят, на когото във фирмата ни беше възложено да се занимава с работното облекло, излезе в продължителен отпуск. Тъй като той ще отсъства дълго време, работодателят възложи на мен да го замествам, като изпълнявам неговите задължения. Поради тов...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЧАСТ ОТ ДОХОДА ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО СЕ ПОЛУЧАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО (АВАНСОВО)

Фирма сключва предварителен договор с физическо лице на 08.11.2009 г. за покупката на офис, съответно при подписването се плаща 10% от сумата на имота. Окончателното изповядване на сделката ще се извърши в двумесечен срок от подписване на предварител...

ДОГОВОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ИЛИ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Правната уредба на договорите за повишаване на квалификацията или за преквалификация, които са много актуални напоследък, се съдържа в трите алинеи на чл. 234 на Кодекса на труда. Такъв договор може да бъде сключен само между двете страни на едно веч...

ОБЛАГАЕМ ДОХОД НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Съдружник в ООД продава дела си на физическо лице, което не е съдружник в дружеството, за сумата от 180 000 лв. Сумата на актива в баланса на дружеството е 200 000 лв. Собственият капитал в пасива е 100 000 лв., от които записан и внесен капитал (50...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Пример за подобно едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника и служителя без предизвестие е разгледан в Реш. № 6/31.01.2008 г. по гр.д. № 60/2007 г. на ВКС - ГК, III г.о. (БВКС, 2008/бр.1, № 12). В разгледания случай ...

СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ АНУЛИРАТ ПЕРФЕКТНИ ФАКТУРИ ЗА ДОСТАВКИ ПО ЗДДС

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършващо почистване на улици в съответна община, е издало редовни фактури, на основание подписани първични документи от общината - инвеститор за приемане на извършената работа. През септември - ноември 2008 г. факту...

В пресата за вас

Данъчна основа при придобиване на стoки от нерегистрирано за ДДС лице

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Дочев, д.е.с., коментира данъчната основа при придобиване на стoки от нерегистрирано за ДДС лице. Става дума за тeкcтa на чл. 27, ал. 1 от Зaконa за данъкa върху добавената стойност (ЗДДС), кoйтo гла...

Задължения на работодателя при възстановяване на незаконно уволнен работник, който не се е върнал да заеме работата си

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Смела Нинева, началник на отдел “Трудово и осигурително законодателство” в МТСП, разглежда казуса: Наш бивш работник, обжалвал уволнението си, беше въз¬становен на работа с влязло в сила съдебно решение. Все ...

Зачитане на осигурителен стаж

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Експерт” Грета Иванова, главен експерт в НОИ, разглежда казуса: Трудовият договор на лице е прекратен от 01.02.2009 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда - закриване на предприятието. На основание чл. 70...

Изплащане на изнесените в друга държава членка парични обезщетения за безработица

РЕГЛАМЕНТ 1408/ 71 В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Експерт” Кина Койчева-Лукарска, началник на отдел В НОИ, разглежда казуса: От септември 2009 г. получавам парично обезщетение за безработица. Обезщетението ми е отпуснато за период от осем месеца. Имам ж...

Отчитане на апортните вноски в кооперациите и в другите дружества

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитането на апортните вноски в кооперациите. Апортните (непарични) вноски в земеделските кооперации и в другите дружества се различават по своята правна природа. Различи...

Отчитане на последващи разходи за стоково-материалните запаси

СС 2 ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ Разпределението на постоянните общо¬про¬изводствени разходи се извършва на базата на нормалния капацитет на производствените мощности. За такъв се приема средният производствен капацитет за няколко период...

Третиране на допълнително възнаграждение по ВОД, дължимо на доставчика при предсрочно натоварване на стоките

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Регистрирано по ЗДДС лице е сключило договор за доставка на cmoku с лице, регистрирано по ДДС в ЕС, съ¬гласно koйтo разходите за транспорт на cтokuтe no море...

Тристепенна йерархия на оповестяване на справедливата стойност

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира три¬степенна йерархия на оповестяване на справедливата стойност. С промените в МСФО 7 се въвежда тристепенна йерархия при оповестяването на информ...