Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 46, 7 - 13 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 7 - 13 декември 2009 г.
Законодателство

Освобождаване от ДДС на международни организации

Редът за освобождаване от ДДС при прилагане на международни договори и възстановяване на данък на лица, които не са установени на територията на страната, е регламентиран в глава двадесет и трета от ЗДДС и в глава седемнадесета от ППЗДДС. В закона и...

Въпроси и отговори

Изготвяне на годишния финансов отчет за 2009 г. И приложенията към него - 2

(Продължение от бр. 45) В статия “Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи” се посочват суми само когато съответните права и активи са придобити възмездно или са създадени от предприятието по ст...

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР СЛЕД БОЛНИЧНИ

Освободихме работник по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ (поради намаляване обема на работата). На 30.10.2009 г. му връчихме предизвестие, което влиза в сила от 01.11.2009 г. Съответно на 01.12.2009 г. прекратяваме трудовото правоотношение. През м. ноември...

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

1. Размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ - един от видовете обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение е уреден в чл. 222, ал. 1 от КТ. Работодателят е задължен да изплати такова обезщетение, когато трудовото правоотношение...

ОБЛАГАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ДО МЕСТОРАБОТАТА

Като поделение на бюджетна издръжка възможно ли е да се изплащат транспортните разноски на военносужещите от местоживеенето до местоработата и обратно на база разходооправдателни документи (фактура) за закупено гориво при пътуване с лично МПС, като т...

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Представена е осигурителна книжка за заверка на осигурителен стаж за периода 2004 г. - 2005 г. в НОИ. Дружеството е регистрирано по Закона за задълженията и договорите чл. 357-чл. 364. Двамата съдружници са физически лица и сме ги осигурявали като са...

Отчитане на инвестиции

Придобили сме 10% дружествен дял в друго предприятие. Как трябва да отчета инвестицията - няма инвестиции в асоциирано предприятие, нито в смесено предприятие. Кой стандарт трябва да спазя? Ако прилагате счетоводните стандарти за предприятията по чл...

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмата, която обслужваме счетоводно, се занимава с продажба на стоки - компютри, принтери и компютърни аксесоари. Как е най-точно да бъдат отчитани разходите, свързани с гаранционното обслужване на тези стоки. Налага се да бъдат подменяни части на в...

В пресата за вас

Начини за изплащане дела на прекратилия участието си в ООД съдружник

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Марио Бобатинов коментира начините за изплащане дела на прекратилия участието си в ООД съдружник. Търговски закон предвижда три начина за изплащане дела на прекратилия участието си съ¬дружни...

Определяне на обезщетението за неработоспособност за времето на отсъствие на осигуряване

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Ася Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ, разглежда казуса: В края на март на настоящата година бях съкратена от предприятието, в което работя. На втората седмица се разболях тежко, но независимо от прекратя...

Отчитане на имущество и плащане на наем при заем за послужване

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на имущество и плащането на наем при заем за послужване. Относно отчитането на имуществото: А. Когато търговецът е заемодател - тъй като заетото имущ...

Получаване, разходване и отчитане на средствата, получени от общините от структурни фондове на ЕС

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира начините за получаване, разходване и отчитане на средствата, получени от общините от структурни фондове на ЕС. За бенефициентите - общини, и техните подведомствени раз...

Последващо отчитане на инвестиционни имоти

МСС 40 И СС 40 В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява последващото отчитане на инвестиционни имо¬ти чрез пример. Пример: По счетоводния баланс на търговско дружество “Х” АД към 31.12....

Счетоводно отчитане на туристически услуги

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява сче¬товодното отчитане на туристически услуги чрез пример. Пример: Хотелиер “Омега” ООД е получил документирани доставки (електричество, на...

Удръжките “като санкция” от трудовото възнаграждение са нарушение на трудовото законодателство

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Има ли право работодателят да определи някакъв процент удръжка като “санкция от работната заплата” и да го посочи във вътрешните правила за работна заплата? Съгласно чл. 272, ал. 1 от ...