Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 46, 7 - 13 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 7 - 13 декември 2009 г.
Законодателство

Освобождаване от ДДС на международни организации

Редът за освобождаване от ДДС при прилагане на международни договори и възстановяване на данък на лица, които не са установени на територията на страната, е регламентиран в глава двадесет и трета от ЗДДС и в глава седемнадесета от ППЗДДС. В закона и...

Въпроси и отговори

Изготвяне на годишния финансов отчет за 2009 г. И приложенията към него - 2

(Продължение от бр. 45) В статия “Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи” се посочват суми само когато съответните права и активи са придобити възмездно или са създадени от предприятието по ст...

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР СЛЕД БОЛНИЧНИ

Освободихме работник по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ (поради намаляване обема на работата). На 30.10.2009 г. му връчихме предизвестие, което влиза в сила от 01.11.2009 г. Съответно на 01.12.2009 г. прекратяваме трудовото правоотношение. През м. ноември...

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

1. Размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ - един от видовете обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение е уреден в чл. 222, ал. 1 от КТ. Работодателят е задължен да изплати такова обезщетение, когато трудовото правоотношение...

ОБЛАГАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ДО МЕСТОРАБОТАТА

Като поделение на бюджетна издръжка възможно ли е да се изплащат транспортните разноски на военносужещите от местоживеенето до местоработата и обратно на база разходооправдателни документи (фактура) за закупено гориво при пътуване с лично МПС, като т...

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Представена е осигурителна книжка за заверка на осигурителен стаж за периода 2004 г. - 2005 г. в НОИ. Дружеството е регистрирано по Закона за задълженията и договорите чл. 357-чл. 364. Двамата съдружници са физически лица и сме ги осигурявали като са...

Отчитане на инвестиции

Придобили сме 10% дружествен дял в друго предприятие. Как трябва да отчета инвестицията - няма инвестиции в асоциирано предприятие, нито в смесено предприятие. Кой стандарт трябва да спазя? Ако прилагате счетоводните стандарти за предприятията по чл...

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмата, която обслужваме счетоводно, се занимава с продажба на стоки - компютри, принтери и компютърни аксесоари. Как е най-точно да бъдат отчитани разходите, свързани с гаранционното обслужване на тези стоки. Налага се да бъдат подменяни части на в...

В пресата за вас

Начини за изплащане дела на прекратилия участието си в ООД съдружник

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Марио Бобатинов коментира начините за изплащане дела на прекратилия участието си в ООД съдружник. Търговски закон предвижда три начина за изплащане дела на прекратилия участието си съ¬дружни...

Определяне на обезщетението за неработоспособност за времето на отсъствие на осигуряване

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Ася Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ, разглежда казуса: В края на март на настоящата година бях съкратена от предприятието, в което работя. На втората седмица се разболях тежко, но независимо от прекратя...

Отчитане на имущество и плащане на наем при заем за послужване

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на имущество и плащането на наем при заем за послужване. Относно отчитането на имуществото: А. Когато търговецът е заемодател - тъй като заетото имущ...

Получаване, разходване и отчитане на средствата, получени от общините от структурни фондове на ЕС

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира начините за получаване, разходване и отчитане на средствата, получени от общините от структурни фондове на ЕС. За бенефициентите - общини, и техните подведомствени раз...

Последващо отчитане на инвестиционни имоти

МСС 40 И СС 40 В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява последващото отчитане на инвестиционни имо¬ти чрез пример. Пример: По счетоводния баланс на търговско дружество “Х” АД към 31.12....

Счетоводно отчитане на туристически услуги

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява сче¬товодното отчитане на туристически услуги чрез пример. Пример: Хотелиер “Омега” ООД е получил документирани доставки (електричество, на...

Удръжките “като санкция” от трудовото възнаграждение са нарушение на трудовото законодателство

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Има ли право работодателят да определи някакъв процент удръжка като “санкция от работната заплата” и да го посочи във вътрешните правила за работна заплата? Съгласно чл. 272, ал. 1 от ...