Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 46, 7 - 13 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 7 - 13 декември 2009 г.
Законодателство

Освобождаване от ДДС на международни организации

Редът за освобождаване от ДДС при прилагане на международни договори и възстановяване на данък на лица, които не са установени на територията на страната, е регламентиран в глава двадесет и трета от ЗДДС и в глава седемнадесета от ППЗДДС. В закона и в правилника се регламентират...

Въпроси и отговори

Изготвяне на годишния финансов отчет за 2009 г. И приложенията към него - 2

(Продължение от бр. 45) В статия “Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи” се посочват суми само когато съответните права и активи са придобити възмездно или са създадени от предприятието по стопански начин. Превишението н...

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР СЛЕД БОЛНИЧНИ

Освободихме работник по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ (поради намаляване обема на работата). На 30.10.2009 г. му връчихме предизвестие, което влиза в сила от 01.11.2009 г. Съответно на 01.12.2009 г. прекратяваме трудовото правоотношение. През м. ноември 2009 г. работникът представи ...

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

1. Размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ - един от видовете обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение е уреден в чл. 222, ал. 1 от КТ. Работодателят е задължен да изплати такова обезщетение, когато трудовото правоотношение е прекратено на някое от изче...

ОБЛАГАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ДО МЕСТОРАБОТАТА

Като поделение на бюджетна издръжка възможно ли е да се изплащат транспортните разноски на военносужещите от местоживеенето до местоработата и обратно на база разходооправдателни документи (фактура) за закупено гориво при пътуване с лично МПС, като тези разходи се ограничат до ра...

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Представена е осигурителна книжка за заверка на осигурителен стаж за периода 2004 г. - 2005 г. в НОИ. Дружеството е регистрирано по Закона за задълженията и договорите чл. 357-чл. 364. Двамата съдружници са физически лица и сме ги осигурявали като самоосигуряващи се лица. Основан...

Отчитане на инвестиции

Придобили сме 10% дружествен дял в друго предприятие. Как трябва да отчета инвестицията - няма инвестиции в асоциирано предприятие, нито в смесено предприятие. Кой стандарт трябва да спазя? Ако прилагате счетоводните стандарти за предприятията по член 22`б” от Закона за счетовод...

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмата, която обслужваме счетоводно, се занимава с продажба на стоки - компютри, принтери и компютърни аксесоари. Как е най-точно да бъдат отчитани разходите, свързани с гаранционното обслужване на тези стоки. Налага се да бъдат подменяни части на вече продадени стоки. Трябва ли...

В пресата за вас

Начини за изплащане дела на прекратилия участието си в ООД съдружник

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Марио Бобатинов коментира начините за изплащане дела на прекратилия участието си в ООД съдружник. Търговски закон предвижда три начина за изплащане дела на прекратилия участието си съ¬дружник. Първият е чрез намаляване ...

Определяне на обезщетението за неработоспособност за времето на отсъствие на осигуряване

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Ася Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ, разглежда казуса: В края на март на настоящата година бях съкратена от предприятието, в което работя. На втората седмица се разболях тежко, но независимо от прекратяването на трудовите правоотнош...

Отчитане на имущество и плащане на наем при заем за послужване

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на имущество и плащането на наем при заем за послужване. Относно отчитането на имуществото: А. Когато търговецът е заемодател - тъй като заетото имущество (вещта) остава собствено...

Получаване, разходване и отчитане на средствата, получени от общините от структурни фондове на ЕС

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира начините за получаване, разходване и отчитане на средствата, получени от общините от структурни фондове на ЕС. За бенефициентите - общини, и техните подведомствени разпоредители предоставянето на с...

Последващо отчитане на инвестиционни имоти

МСС 40 И СС 40 В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява последващото отчитане на инвестиционни имо¬ти чрез пример. Пример: По счетоводния баланс на търговско дружество “Х” АД към 31.12.2008 г. са представени следнит...

Счетоводно отчитане на туристически услуги

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява сче¬товодното отчитане на туристически услуги чрез пример. Пример: Хотелиер “Омега” ООД е получил документирани доставки (електричество, наем и др.) във връзка с дейност...

Удръжките “като санкция” от трудовото възнаграждение са нарушение на трудовото законодателство

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Има ли право работодателят да определи някакъв процент удръжка като “санкция от работната заплата” и да го посочи във вътрешните правила за работна заплата? Съгласно чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда, без съгласие...