Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 24, 22 - 28 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 22 - 28 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 18

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Фирмата, в която работя, се занимава с изграждане на ВиК инсталации. Задължително ли е работниците ни на обектите да притежават удостоверение за първа група ...

Наредба за елементите и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - промени през 2009 г.

Промените в Наредба за елементите и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са публикувани в “Държавен вестник” бр. 12 от 13 февруари 2009 г. Промените отразяват измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване и разпоредбите на Закона за бюджета на дъ...

Въпроси и отговори

В изпитателния срок не се включва времето на отпуска

Назначиха ме по трудов договор с изпитателен срок от четири месеца. В края на третия месец от изпълнението на трудовия договор ми се наложи да си взема един месец отпуска. След изтичане на отпуска се завърнах на работа. След като от сключването на договора са изминали четири месе...

Взаимоотношения между фирмите, издатели на печатни произведения, и разпространителите - облагане и документиране

Фирмата ни е издателска: издаваме вестник, регистрирани сме по ДДС. Вестникът се продава от фирми-разпространители при сключени договори и след изтичане на периода (1 месец) става разчитане с разпространителя, като непродадените вестници се връщат при нас и ние ги продаваме на ки...

Изменения в някои производства по реда на ДОПК

Част от измененията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) засягат сроковете за извършване на ревизии на задължените лица по смисъла на чл. 14 от ДОПК. Когато през ревизирания период са извършени по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност вътреобщностни д...

Облагаем доход и командировъчни пари

Руски работодател е открил място на стопанска дейност в РБ и там е командировал свои служители, които имат трудов договор с руския работодател и същевременно са регистрирани като представляващи клона (мястото на стопанска дейност) в Търговския регистър в РБ и получават работна за...

Отчитане на произведената продукция в земеделските предприятия - 3

(Продължение от бр. 23) Счетоводното отразяване при първоначалното признаване е известно и въпреки това все още се допускат пропуски, затова ще си позволя да дам примери. От заколването на свинете са получени следните продукти: - трупно месо 117 000 кг х 3.50 лева справедлива ...

В пресата за вас

Възникнал при преоценка преоценъчен резерв

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира възникналия при преоценка преоценъчен резерв. Преоценъчният резерв отразява увеличението на балансовата стойност на актива до справедливата му стойност, под влияние на измененията на пазарните ус...

Данъчни аспекти при отчитане липси на активи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира данъчните аспекти при отчитане липси на активи. От гледна точка на ЗДДС липсата на материални активи може да има различни последствия: а) когато е установена липса на материални активи и тя е отнесена за сметк...

Допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден

В бр. 3 от 2009 г. на “Безопасни и здравословни условия на труд” Стефанка Симеонова, специалист трудово право, разглежда казуса: Работодателят е определил списък с длъжности, на които се полага допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден. Сега се изискват списъци...

Задължително предписание на Инспекцията по труда за спиране дейността на предприятието

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Стефанка Симеонова, специалист по трудово право, разглежда темата за задължителното предписание на Инспекцията по труда за спиране дейността на предприятието. Разпоредбата на чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда уста...

Консорциумите като данъчнозадължени лица по ЗДДС

В бр. 23 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда темата за правния статут и данъчното третиране на дружеството - консорциум. Когато в качеството си на стопански субект дадено неперсонифицирано дружество извършва възмездни облагаеми доставки на с...

Особености при данъчното облагане на разпределени доходи от дялови участия и/или дружествени дялове на граждански дружества

В бр. 23 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда темата за правния статут и данъчното третиране на дружеството -консорциум. Съгласно дефиницията на понятието “дивидент” по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО, доходите от дялови участия в неперсон...

Покупка на предприятие по Закона за приватизация и следприватизационен контрол

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда казуса: При покупка на предприятие по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, купувачът, притежаващ над 50 на сто от к...

Счетоводни и данъчни акпекти на дружествен дял на напуснал съдружник

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводните и данъчните акпекти на дружествен дял на напуснал съдружник. Известно е, че съдружниците в ООД, освен дял в основния капитал на дружеството, имат и т.нар. от Търговския закон ...

Финансови активи/пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира финансовите активи/пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (“опция на справедливата стойност”, съгласно МСС 39). Според параграф 9 на МСС 39 към тази подкатегория може да се о...

Форуърд за продажба

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява форуърда за продажба чрез пример. Пример: Българска фирма изнася стоки за САЩ и очаква да получи плащане от чуждестранния си партньор на обща сума 100 000 щ.д., след шест месец...