Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 24, 22 - 28 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 22 - 28 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 18

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Фирмата, в която работя, се занимава с изграждане на ВиК инсталации. Задължително ли е работниците ни на обектите да притежават...

Наредба за елементите и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - промени през 2009 г.

Промените в Наредба за елементите и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са публикувани в “Държавен вестник” бр. 12 от 13 февруари 2009 г. Промените отразяват измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване и разпоредб...

Въпроси и отговори

В изпитателния срок не се включва времето на отпуска

Назначиха ме по трудов договор с изпитателен срок от четири месеца. В края на третия месец от изпълнението на трудовия договор ми се наложи да си взема един месец отпуска. След изтичане на отпуска се завърнах на работа. След като от сключването на до...

Взаимоотношения между фирмите, издатели на печатни произведения, и разпространителите - облагане и документиране

Фирмата ни е издателска: издаваме вестник, регистрирани сме по ДДС. Вестникът се продава от фирми-разпространители при сключени договори и след изтичане на периода (1 месец) става разчитане с разпространителя, като непродадените вестници се връщат пр...

Изменения в някои производства по реда на ДОПК

Част от измененията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) засягат сроковете за извършване на ревизии на задължените лица по смисъла на чл. 14 от ДОПК. Когато през ревизирания период са извършени по смисъла на Закона за данък върху добаве...

Облагаем доход и командировъчни пари

Руски работодател е открил място на стопанска дейност в РБ и там е командировал свои служители, които имат трудов договор с руския работодател и същевременно са регистрирани като представляващи клона (мястото на стопанска дейност) в Търговския регист...

Отчитане на произведената продукция в земеделските предприятия - 3

(Продължение от бр. 23) Счетоводното отразяване при първоначалното признаване е известно и въпреки това все още се допускат пропуски, затова ще си позволя да дам примери. От заколването на свинете са получени следните продукти: - трупно месо 117 0...

В пресата за вас

Възникнал при преоценка преоценъчен резерв

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира възникналия при преоценка преоценъчен резерв. Преоценъчният резерв отразява увеличението на балансовата стойност на актива до справедливата му стойност, под влияние ...

Данъчни аспекти при отчитане липси на активи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира данъчните аспекти при отчитане липси на активи. От гледна точка на ЗДДС липсата на материални активи може да има различни последствия: а) когато е установена липса на материални а...

Допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден

В бр. 3 от 2009 г. на “Безопасни и здравословни условия на труд” Стефанка Симеонова, специалист трудово право, разглежда казуса: Работодателят е определил списък с длъжности, на които се полага допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен...

Задължително предписание на Инспекцията по труда за спиране дейността на предприятието

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Стефанка Симеонова, специалист по трудово право, разглежда темата за задължителното предписание на Инспекцията по труда за спиране дейността на предприятието. Разпоредбата на чл. 404, ал. 1,...

Консорциумите като данъчнозадължени лица по ЗДДС

В бр. 23 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда темата за правния статут и данъчното третиране на дружеството - консорциум. Когато в качеството си на стопански субект дадено неперсонифицирано дружество извършва въз...

Особености при данъчното облагане на разпределени доходи от дялови участия и/или дружествени дялове на граждански дружества

В бр. 23 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда темата за правния статут и данъчното третиране на дружеството -консорциум. Съгласно дефиницията на понятието “дивидент” по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО, доходит...

Покупка на предприятие по Закона за приватизация и следприватизационен контрол

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда казуса: При покупка на предприятие по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, купувачът,...

Счетоводни и данъчни акпекти на дружествен дял на напуснал съдружник

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводните и данъчните акпекти на дружествен дял на напуснал съдружник. Известно е, че съдружниците в ООД, освен дял в основния капитал на дружеството, имат...

Финансови активи/пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира финансовите активи/пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (“опция на справедливата стойност”, съгласно МСС 39). Според параграф 9 на МСС 39 към ...

Форуърд за продажба

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява форуърда за продажба чрез пример. Пример: Българска фирма изнася стоки за САЩ и очаква да получи плащане от чуждестранния си партньор на обща сума...