Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 16

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Какъв е редът за признаване на трудова злополука? Как се оформя болничният лист? Вписва ли се, че е трудова по обяснение на пос...

Въпроси и отговори

Биологични активи

Въпрос: Фирмата ни използва коне при добив на дърва (при планински условия). Начислява ли им се амортизация ? Отговор: Конете по смисъла на СС 41 Селско стопанство са биологични активи. Съгласно параграф 5.2 Биологичните активи се класифицират и пре...

Възнаграждение за платения годишен отпуск при преминаване към непълно работно време

Въпрос: Поради намаляване обема от работа част от персонала преминава на 4 (четири) часов работен ден, т.е. с допълнително споразумение се променя продължителността на работното време и заплащането. Как трябва да се постъпи с неизползваните отпуски? ...

Документиране на неустойка

Въпрос: Трябва да издадем фактура за неустойка по договор (за неизпълнени задължения по договор). Начислява ли се ДДС? Отговор: От въпроса не става ясно дали в случая ще се документира неустойка, дължима от получателя на лицето доставчик или пък изв...

Обезщетение при прекъсване на отпуска поради бременност и раждане

Въпрос: Задължително ли след изтичане на 315 дни трябва да продължа майчинството до 410 дни? Служителката иска да се върне на работа, но да не изгуби 50% от него. Отговор: При бременност и раждане работничката или служителката, която има 12 месеца о...

Отчитане на наем

Група лекари (лични лекари и специалисти - всеки един е ЕТ) са наели от общината кабинети в поликлиниката. Всеки месец внасят по 35 лв. в банковата с/ка на дружеството, за да се плащат основно работни заплати, ДОО, ЗО на две санитарки, които почиства...

Преди уволнение е необходимо съгласието на инспекцията по труда

Наша служителка е в отпуск до края на юли 2009 г. В момента в предприятието се извършват съкращения и директорът желае да я уволни от 29 юни. Поискал е разрешение за уволнението є от Инспекцията по труда, но тя до момента не се е произнесла по това и...

Счетоводно отчитане при тристранно прихващане на взаимни разчети

Фирма “А” и “В” са свързани лица. Фирма “С” има зaдължение към фирма “А”. Фирма “В” има задължение към фирма “С”. Може ли да се направи тристраннно прихващане? Какви счетоводни записвания трябва да направя в двете фирми “А” и “В”? Да, тристранно при...

Цесия

При необслужено задължение по банков кредит, трето лице - ЕТ, го изплаща целия. По кредита има залог - Дълготрайни материални активи. Никъде в договора за цесия не се споменава, че цесионерът придобива активите. По какъв начин да изпиша ДМА? От опис...

В пресата за вас

Данъчно третиране на командировъчните пари на собственика на ЕТ

В бр. 21 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава пример за влиянието на промените при данъчното третиране на командировъчните пари на ЕТ при следните обстоятелства: За тридневна командировка в страната, свързана с дейнос...

Загуба от обезценка на финансови активи на разположение за продажба

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира загубата от обезценка на финансови активи на разположение за продажба. Ако намаление в справедливата стойност на финансов актив на разположение за...

Отчитане на производствени разходи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява отчитането на производствени разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период чрез пример. Пример: Търговско дружество “Х” АД е учредено през януа...

Отчитане на сделки между съдружници

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на сделки между съдружници чрез пример. Пример: Предприятие “Хризантема” АД е съдружник в смесено предприятие, което е съвместн...

Преминаване към непълно работно време

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Мога ли да преназнача от 8-часов на 4-часов работен ден определени от мен служители за определен период, поради намален обем на работата? Как следва да бъде ...

Прихващане и възстановяване по реда на чл. 128-132 от ДОПК

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда прихващането и възстановяването по реда на чл. 128-132 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. По реда на ДОПК може да се извърши прихващане и с погасено по давност за...