Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 16

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Какъв е редът за признаване на трудова злополука? Как се оформя болничният лист? Вписва ли се, че е трудова по обяснение на пос...

Въпроси и отговори

Биологични активи

Въпрос: Фирмата ни използва коне при добив на дърва (при планински условия). Начислява ли им се амортизация ? Отговор: Конете по смисъла на СС 41 Селско стопанство са биологични активи. Съгласно параграф 5.2 Биологичните активи се класифицират и пре...

Възнаграждение за платения годишен отпуск при преминаване към непълно работно време

Въпрос: Поради намаляване обема от работа част от персонала преминава на 4 (четири) часов работен ден, т.е. с допълнително споразумение се променя продължителността на работното време и заплащането. Как трябва да се постъпи с неизползваните отпуски? ...

Документиране на неустойка

Въпрос: Трябва да издадем фактура за неустойка по договор (за неизпълнени задължения по договор). Начислява ли се ДДС? Отговор: От въпроса не става ясно дали в случая ще се документира неустойка, дължима от получателя на лицето доставчик или пък изв...

Обезщетение при прекъсване на отпуска поради бременност и раждане

Въпрос: Задължително ли след изтичане на 315 дни трябва да продължа майчинството до 410 дни? Служителката иска да се върне на работа, но да не изгуби 50% от него. Отговор: При бременност и раждане работничката или служителката, която има 12 месеца о...

Отчитане на наем

Група лекари (лични лекари и специалисти - всеки един е ЕТ) са наели от общината кабинети в поликлиниката. Всеки месец внасят по 35 лв. в банковата с/ка на дружеството, за да се плащат основно работни заплати, ДОО, ЗО на две санитарки, които почиства...

Преди уволнение е необходимо съгласието на инспекцията по труда

Наша служителка е в отпуск до края на юли 2009 г. В момента в предприятието се извършват съкращения и директорът желае да я уволни от 29 юни. Поискал е разрешение за уволнението є от Инспекцията по труда, но тя до момента не се е произнесла по това и...

Счетоводно отчитане при тристранно прихващане на взаимни разчети

Фирма “А” и “В” са свързани лица. Фирма “С” има зaдължение към фирма “А”. Фирма “В” има задължение към фирма “С”. Може ли да се направи тристраннно прихващане? Какви счетоводни записвания трябва да направя в двете фирми “А” и “В”? Да, тристранно при...

Цесия

При необслужено задължение по банков кредит, трето лице - ЕТ, го изплаща целия. По кредита има залог - Дълготрайни материални активи. Никъде в договора за цесия не се споменава, че цесионерът придобива активите. По какъв начин да изпиша ДМА? От опис...

В пресата за вас

Данъчно третиране на командировъчните пари на собственика на ЕТ

В бр. 21 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава пример за влиянието на промените при данъчното третиране на командировъчните пари на ЕТ при следните обстоятелства: За тридневна командировка в страната, свързана с дейнос...

Загуба от обезценка на финансови активи на разположение за продажба

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира загубата от обезценка на финансови активи на разположение за продажба. Ако намаление в справедливата стойност на финансов актив на разположение за...

Отчитане на производствени разходи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява отчитането на производствени разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период чрез пример. Пример: Търговско дружество “Х” АД е учредено през януа...

Отчитане на сделки между съдружници

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на сделки между съдружници чрез пример. Пример: Предприятие “Хризантема” АД е съдружник в смесено предприятие, което е съвместн...

Преминаване към непълно работно време

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Мога ли да преназнача от 8-часов на 4-часов работен ден определени от мен служители за определен период, поради намален обем на работата? Как следва да бъде ...

Прихващане и възстановяване по реда на чл. 128-132 от ДОПК

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда прихващането и възстановяването по реда на чл. 128-132 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. По реда на ДОПК може да се извърши прихващане и с погасено по давност за...