Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 16

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Какъв е редът за признаване на трудова злополука? Как се оформя болничният лист? Вписва ли се, че е трудова по обяснение на пострадалия, или се представят на...

Въпроси и отговори

Биологични активи

Въпрос: Фирмата ни използва коне при добив на дърва (при планински условия). Начислява ли им се амортизация ? Отговор: Конете по смисъла на СС 41 Селско стопанство са биологични активи. Съгласно параграф 5.2 Биологичните активи се класифицират и представят във финансовите отчети...

Възнаграждение за платения годишен отпуск при преминаване към непълно работно време

Въпрос: Поради намаляване обема от работа част от персонала преминава на 4 (четири) часов работен ден, т.е. с допълнително споразумение се променя продължителността на работното време и заплащането. Как трябва да се постъпи с неизползваните отпуски? Например: ако към датата на пр...

Документиране на неустойка

Въпрос: Трябва да издадем фактура за неустойка по договор (за неизпълнени задължения по договор). Начислява ли се ДДС? Отговор: От въпроса не става ясно дали в случая ще се документира неустойка, дължима от получателя на лицето доставчик или пък извършителят на доставката дължи ...

Обезщетение при прекъсване на отпуска поради бременност и раждане

Въпрос: Задължително ли след изтичане на 315 дни трябва да продължа майчинството до 410 дни? Служителката иска да се върне на работа, но да не изгуби 50% от него. Отговор: При бременност и раждане работничката или служителката, която има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен...

Отчитане на наем

Група лекари (лични лекари и специалисти - всеки един е ЕТ) са наели от общината кабинети в поликлиниката. Всеки месец внасят по 35 лв. в банковата с/ка на дружеството, за да се плащат основно работни заплати, ДОО, ЗО на две санитарки, които почистват коридорите и общите помещени...

Преди уволнение е необходимо съгласието на инспекцията по труда

Наша служителка е в отпуск до края на юли 2009 г. В момента в предприятието се извършват съкращения и директорът желае да я уволни от 29 юни. Поискал е разрешение за уволнението є от Инспекцията по труда, но тя до момента не се е произнесла по това искане. Можем ли да отправим пр...

Счетоводно отчитане при тристранно прихващане на взаимни разчети

Фирма “А” и “В” са свързани лица. Фирма “С” има зaдължение към фирма “А”. Фирма “В” има задължение към фирма “С”. Може ли да се направи тристраннно прихващане? Какви счетоводни записвания трябва да направя в двете фирми “А” и “В”? Да, тристранно прихващане на взаимни разчети е в...

Цесия

При необслужено задължение по банков кредит, трето лице - ЕТ, го изплаща целия. По кредита има залог - Дълготрайни материални активи. Никъде в договора за цесия не се споменава, че цесионерът придобива активите. По какъв начин да изпиша ДМА? От описанието на сделката се вижда, ч...

В пресата за вас

Данъчно третиране на командировъчните пари на собственика на ЕТ

В бр. 21 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава пример за влиянието на промените при данъчното третиране на командировъчните пари на ЕТ при следните обстоятелства: За тридневна командировка в страната, свързана с дейността на предприятието, собствен...

Загуба от обезценка на финансови активи на разположение за продажба

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира загубата от обезценка на финансови активи на разположение за продажба. Ако намаление в справедливата стойност на финансов актив на разположение за продажба е било признато в со...

Отчитане на производствени разходи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява отчитането на производствени разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период чрез пример. Пример: Търговско дружество “Х” АД е учредено през януари 2008 г. с предмет на дейнос...

Отчитане на сделки между съдружници

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на сделки между съдружници чрез пример. Пример: Предприятие “Хризантема” АД е съдружник в смесено предприятие, което е съвместно контролирана стопанска едини...

Преминаване към непълно работно време

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Мога ли да преназнача от 8-часов на 4-часов работен ден определени от мен служители за определен период, поради намален обем на работата? Как следва да бъде отразено това в разплащателнит...

Прихващане и възстановяване по реда на чл. 128-132 от ДОПК

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда прихващането и възстановяването по реда на чл. 128-132 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. По реда на ДОПК може да се извърши прихващане и с погасено по давност задължение, когато вземането на ...