Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 15, 20 - 26 април 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 20 - 26 април 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 9

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд”Въпрос: Има ли нормативно изискване ревизионната книга по чл. 408 от КТ, както и декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд да се под...

Коригиране на допусната грешка в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

Промяна в данните на подадена вече декларация по ЗДДФЛ може да бъде направена по инициатива на декларатора или по покана на данъчната администрация, констатирала несъответствия между декларираните данни и обстоятелства, и данните, получени от нея чрез други източници. При забеляз...

Въпроси и отговори

Данъчно облекчение за млади семейства

Въпрос: Може ли да се ползва данъчно облекчение за млади семейства, ако жената или мъжът притежава собствен апартамент лично нейн/негов, но ипотекираното жилище е единствено за младото семейство? Отговор: На основание чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите л...

Данъчно третиране на социалните разходи под формата на застраховки "Живот"

Въпрос: Работодател прави за своя сметка вноски/премии за застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, на служители. Какво е данъчното третиране (според ЗКПО и ЗДДФЛ) на превишението над 60 лв. за служител? Отговор: На основание чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното п...

Допълнителните платени годишни отпуски

Въпрос: Пояснете следните въпроси: 1. Допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време - определяне, договаряне, начин на документално оформяне, срок на прилагане и др. 2. Допълнителен платен годишен отпуск, договорен на друго основание - документиране. Веднъж дого...

Изплатени дивиденти от местни юридически лица на местни физически лица не се декларират по ЗДДФЛ

Въпрос: Фирмата е ЕООД и през месец март 2008 г. е взето решение за разпределяне и плащане на дивиденти в полза на уравителя, който е и собственик, и е местно физическо лице. През месец април 2008 г. е подадена декларация по чл. 201 от ЗКПО (която се оказа излишна, защото касае ч...

Оповестявания съгласно СС 32 Финансови инструменти

Предприятията, прилагащи НСФОМСП, трябва да спазват изискванията на т. 15 от СС 32 - Финансови инструменти, когато оповестяват информация за финансовите си инструменти. СС 32 съдържа по-малко изисквания за оповестяване на информация за финансовите инструменти в сравнение с МСФО 7...

Промени в начина на ползване на данъчното облекчение от лица с намалена работоспособност

През 2009 г. лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност ще ползват данъчно облекчение по ЗДДФЛ по ред и начин, регламентиран в осем новосъздадени алинеи - от 2 до 9 включително на чл. 43 от закона. 1. Според новата ал. 2 от чл. 43 лице с 50 и над 50 на сто намалена ра...

Разходи за материали

Въпрос: При поръчка на опаковка, която е суровина за едно предприятие, предприятието производител на опаковката фактурира еднократно, преди производството на опаковката, изработка на цилиндри или фотополимерни плаки. Те стават собственост на предприятието-клиент, но дефакто никог...

Третиране по ЗДДФЛ на обезщетенията по чл. 222 от КТ

Въпрос: Облагат ли се с данък по ЗДДФЛ обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ? Отговор: Най-вероятно въпросът Ви касае обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда (КТ). На това основание: - при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест работникът или ...

Уволнение при промяна на изискванията за длъжността

В бр. 2 на сп. „Труд и право“ от 2002 г. Стойна Сербезова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор на следните въпроси: 1. Длъжен ли е работодателят при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността да се съобрази със спецификата на съответната трудова функция или има абс...

В пресата за вас

Вписва ли се в трудовата книжка трудовият стаж по договор по чл. 114 от Кодекса на труда

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда следния казус: След като от 2009 г. трудовият договор по чл. 114 от Кодекса на труда се счита за трудов стаж, вписва ли се в трудовата книжка? На колко дни неплатен отпуск, който се признава за т...

Кредитно известие за коригиране на данъчната основа

СС 16 И ЗДДС В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., коментира кредитното известие за коригиране на данъчната основа. Различни може да бъдат случаите, когато се издава кредитно известие за изменение (намаление) на данъчната основа. Данъчната основа се кор...

Критерий за прилагане режима на слабата капитализация

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда казуса: В чл. 43, ал. 6 от ЗКПО е регламентиран критерий за установяване на условията, при които се прилага режимът на слабата капитализация. Представена е формула за изчисляване на съотношението между собствен...

Определяне на справедливата стойност за финансови инструменти

МСС 39 ФИНАНСОВИ АКТИВИ: ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира определянето на справедливата стойност за финансови инструменти. Най-добрият измерител на справедливата стойност за финансови и...

Организация на отчитането на материалните разходи в строителни предприятия

МСС 11 И СС 11 В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира организация на отчитането на материалните разходи в строителни предприятия. В строителния отрасъл спецификите произтичат най-вече от вида на материалните запаси, от организацията на отч...

Отписване на активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отписването на активи при промяна на стойностния праг. Предприятията сами определят своята счетоводна политика и трябва да я спазват. Друг е въпросът, че промяната мож...

Отстраняване от работа

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист, специалист по трудово право, разглежда казуса: Прекият ръководител не допусна на работа служител, като се позова на обстоятелството, че той се е явил на работа дрогиран. Служителят подаде писмено възражение до управителя н...

Счетоводно третиране на оценката на вещни вноски (апорти) в капитала на дружествата

СС 16 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното третиране на оценката на вещни вноски (апорти) в капитала на търговските дружества. Въпрос за новото счетоводно третиране на оценката...