Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 15, 20 - 26 април 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 20 - 26 април 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 9

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд”Въпрос: Има ли нормативно изискване ревизионната книга по чл. 408 от КТ, както и декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безоп...

Коригиране на допусната грешка в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

Промяна в данните на подадена вече декларация по ЗДДФЛ може да бъде направена по инициатива на декларатора или по покана на данъчната администрация, констатирала несъответствия между декларираните данни и обстоятелства, и данните, получени от нея чре...

Въпроси и отговори

Данъчно облекчение за млади семейства

Въпрос: Може ли да се ползва данъчно облекчение за млади семейства, ако жената или мъжът притежава собствен апартамент лично нейн/негов, но ипотекираното жилище е единствено за младото семейство? Отговор: На основание чл. 22а от Закона за данъците в...

Данъчно третиране на социалните разходи под формата на застраховки "Живот"

Въпрос: Работодател прави за своя сметка вноски/премии за застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, на служители. Какво е данъчното третиране (според ЗКПО и ЗДДФЛ) на превишението над 60 лв. за служител? Отговор: На основание чл. 204, т. 2...

Допълнителните платени годишни отпуски

Въпрос: Пояснете следните въпроси: 1. Допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време - определяне, договаряне, начин на документално оформяне, срок на прилагане и др. 2. Допълнителен платен годишен отпуск, договорен на друго основани...

Изплатени дивиденти от местни юридически лица на местни физически лица не се декларират по ЗДДФЛ

Въпрос: Фирмата е ЕООД и през месец март 2008 г. е взето решение за разпределяне и плащане на дивиденти в полза на уравителя, който е и собственик, и е местно физическо лице. През месец април 2008 г. е подадена декларация по чл. 201 от ЗКПО (която се...

Оповестявания съгласно СС 32 Финансови инструменти

Предприятията, прилагащи НСФОМСП, трябва да спазват изискванията на т. 15 от СС 32 - Финансови инструменти, когато оповестяват информация за финансовите си инструменти. СС 32 съдържа по-малко изисквания за оповестяване на информация за финансовите ин...

Промени в начина на ползване на данъчното облекчение от лица с намалена работоспособност

През 2009 г. лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност ще ползват данъчно облекчение по ЗДДФЛ по ред и начин, регламентиран в осем новосъздадени алинеи - от 2 до 9 включително на чл. 43 от закона. 1. Според новата ал. 2 от чл. 43 лице с ...

Разходи за материали

Въпрос: При поръчка на опаковка, която е суровина за едно предприятие, предприятието производител на опаковката фактурира еднократно, преди производството на опаковката, изработка на цилиндри или фотополимерни плаки. Те стават собственост на предприя...

Третиране по ЗДДФЛ на обезщетенията по чл. 222 от КТ

Въпрос: Облагат ли се с данък по ЗДДФЛ обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ? Отговор: Най-вероятно въпросът Ви касае обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда (КТ). На това основание: - при прекратяване на трудовото правоотношение...

Уволнение при промяна на изискванията за длъжността

В бр. 2 на сп. „Труд и право“ от 2002 г. Стойна Сербезова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор на следните въпроси: 1. Длъжен ли е работодателят при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността да се съобрази със спецификата на съответна...

В пресата за вас

Вписва ли се в трудовата книжка трудовият стаж по договор по чл. 114 от Кодекса на труда

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда следния казус: След като от 2009 г. трудовият договор по чл. 114 от Кодекса на труда се счита за трудов стаж, вписва ли се в трудовата книжка? На колко дни неплатен ...

Кредитно известие за коригиране на данъчната основа

СС 16 И ЗДДС В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., коментира кредитното известие за коригиране на данъчната основа. Различни може да бъдат случаите, когато се издава кредитно известие за изменение (намаление) на данъчната ос...

Критерий за прилагане режима на слабата капитализация

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда казуса: В чл. 43, ал. 6 от ЗКПО е регламентиран критерий за установяване на условията, при които се прилага режимът на слабата капитализация. Представена е формула за изчисляване н...

Определяне на справедливата стойност за финансови инструменти

МСС 39 ФИНАНСОВИ АКТИВИ: ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира определянето на справедливата стойност за финансови инструменти. Най-добрият измерител на справед...

Организация на отчитането на материалните разходи в строителни предприятия

МСС 11 И СС 11 В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира организация на отчитането на материалните разходи в строителни предприятия. В строителния отрасъл спецификите произтичат най-вече от вида на материалните з...

Отписване на активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отписването на активи при промяна на стойностния праг. Предприятията сами определят своята счетоводна политика и трябва да я спазват. Дру...

Отстраняване от работа

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист, специалист по трудово право, разглежда казуса: Прекият ръководител не допусна на работа служител, като се позова на обстоятелството, че той се е явил на работа дрогиран. Служителят подаде писм...

Счетоводно третиране на оценката на вещни вноски (апорти) в капитала на дружествата

СС 16 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното третиране на оценката на вещни вноски (апорти) в капитала на търговските дружества. Въпрос за новото сч...