начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 12, 30 март - 5 апр. 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 30 март - 5 апр. 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 7

Въпрос: Задължително ли е издаването на заповед за извънреден труд в предприятие, когато става въпрос за възникване на извънредна ситуация и работник е извикан ненадейно за отстраняване на проблема? Налице е ненормирано работно време. Няма как да се ...

Данъчните облекчения за млади семейства по ЗДДФЛ

С промените в ЗДДФЛ, внесени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ), обн. ДВ, бр. 106, от 12 декември 2008 г., бе създаден нов чл. 22а, озаглавен “Данъчно облекчение за млади семейства...

Промените в данъчните облекчения на физическите лица, в сила от 1.01.2009 г.

В резултат от направените, в края на миналата година, изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в “Държавен вестник” бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 1 януари 2009 г., физическите лица мога...

Въпроси и отговори

ДМА, състоящи се от разграничими съставни части

Закупени нови вериги за булдозер на стойност 32 000 лв. - комплект от 2 броя. Предишните вериги са се амортизирали за две години. Амортизационният срок на булдозера е 5 години, минали са две. Какво да правя с новите вериги - консуматив на разход или ...

Осчетоводяване на фактури

1. Как да осчетоводя фактура от магазин “Метро” ЕООД, издадена на ЕООД, след като съм пазарувал хранителни продукти за лично ползване? Имам ли право на данъчен кредит - в “Метро” ЕООД се пазарува само с карта на името на фирма? Освен това те не издав...

Промените в данъчните облекчения на физическите лица, в сила от 1.01.2009 г.

В резултат от направените, в края на миналата година, изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в “Държавен вестник” бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 1 януари 2009 г., физическите лица мога...

В пресата за вас

Възстановяване на данъци при надвнасяне

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Любка Ценова, д-р по данъчно право, разглежда следния пример относно възстановяването на надвнесен данък. Пример: За 2007 г. “Еделвайс” ООД е реализирало 10 хил. лв. печалба след определяне на данъчния фин...

Нетекущи активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява отчитането на нетекущите активи. Нетекущите активи са нефинансови ресурси, материални и нематериални: 1. които се държат от предприятието, за да се използват за: ...

Обезщетения при прекратяване на трудов договор по чл. 328 и 329

Ще дължа ли обезщетение, ако отправя 30-дневно предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание: 1. чл. 328, ал. 1, т. 3 (поради намаляване обема на работа); 2. чл. 328, ал. 1, т. 5 (поради липса на качества); 3. чл. 329, ал. 1 (право...

Облагане на доходите от замяна на недвижим имот

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство +” Лорета Цветкова, главен експерт в НАП, разглежда казуса: При включване на информация в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, респ. код 13, как следва да се прилага по отношение получени доходи от физически лица, в р...

Облагане на обезщетението за незаконно уволнение

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: На основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, е отсъдено обезщетение на служител по чл. 225, ал. 1 от Кодекса, за период от шест месеца, с начисляване на законната лихва до м...

Отчитане на начислените и разсрочени лихви по договори за финансов лизинг в БП

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитане на начислените и разсрочени лихви по договори за финансов лизинг в БП. В Сметкоплана на бюджетните предприятия е приет специфичен начин за отчитане на начислени...

Прекратяване на договор с лице, заемащо материално-отчетническа длъжност

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Съгласно чл. 326, ал. 3, приема ли се длъжността “счетоводител” като материално-отчетническа длъжност и може ли счетоводител при подадена молба с предизвести...

Ред за разработване, приемане и изменение на Правилника за вътрешния трудов ред

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство XXI” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда реда за разработване, приемане и изменение на Правилника за вътрешния трудов ред. Всеки работодател има право да издаде Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) (...

Счетоводни записвания при инвентаризация на активите и пасивите в БП

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство +” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва счетоводните записвания при инвентаризация на активите и пасивите в БП. 1.За отразяване на констатираните излишъци: Дт с/ка от група 20 Дълготрайни материални актив...