Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-21-229 от 01.10.2012 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсия за инвалидност

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсия за инвалидност В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 20-21-229 от 01.10.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването си поставяте ...

№ 24-33-144 от 15.10.2012 г. - ОТНОСНО: Прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

ОТНОСНО: Прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете На ...

№ 26-249 от 15.06.2012 г. - ОТНОСНО: Не съществува възможност трудовият договор между предприятието, което осигурява временна работа, и работника или служителя да бъде сключен за неопределено време (безсрочен), а е предвидена само възможността за сключване на срочен трудов договор, и то при условията на чл. 107р, ал. 4, т. 1 (до завършване на определена работа) или т. 2 (за заместване на работник или служител, който отсъства от работа)

ОТНОСНО: Не съществува възможност трудовият договор между предприятието, което осигурява временна работа, и работника или служителя да бъде сключен за неопределено време (безсрочен), а е предвидена само възможността за сключване на срочен трудов дого...

№ 26-4 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: При постъпили молби от служители за ползване на платен годишен отпуск, които не съвпадат с датите на утвърдения вече график, графикът следва да се измени по реда на чл. 173, ал. 1 КТ

ОТНОСНО: При постъпили молби от служители за ползване на платен годишен отпуск, които не съвпадат с датите на утвърдения вече график, графикът следва да се измени по реда на чл. 173, ал. 1 КТ В чл. 173, ал. 1 КТ е предвидено, че до 31 декември на пре...

№ 26-465 от 01.08.2012 г. - ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да започне своевременно консултации с представителите на работниците и служителите, за да се избегне или ограничи масовото уволнение и да се облекчат последиците от него.

ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да започне своевременно консултации с представителите на работниците и служителите, за да се избегне или ограничи масовото уволнение и да се облекчат последиците от него. Работодателят уведомява съответното поделение н...

№ 3-1655 от 21.05.2012 г. - ОТНОСНО: Задължителна дерегистрация по ЗДДС и подаване на данъчна декларация по ЗКПО

ОТНОСНО: Задължителна дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и подаване на данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването за „Б” ЕООД е открито производство по несъс...

№ 3-1764 от 05.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по работа върху движими вещи по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по работа върху движими вещи по смисъла на ЗДДС Според изложеното в запитването дружеството е доставчик на услуга – производство на мъжки панталони с материали на клиента, т.е. производство на „ишлеме”...

№ 3-3045 от 02.10.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) Съгласно изложеното в запитването задълженото лице с...

№ 3-3124 от 10.10.2012 г. - ОТНОСНО: Подаване на данни за извършени продажби на течни горива по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Подаване на данни за извършени продажби на течни горива по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устр...

№ 91-01-247 от 14.11.2012 г. – УКАЗАНИЕ - ОТНОСНО: Осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 и лицата по чл. 4, ал. 1, т. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Отпускане и изплащане на парични обезщетения за болест и майчинство на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 и лицата по чл. 4, ал. 1, т. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Отпускане и изплащане на парични обезщетения за болест и майчинство на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигурява...

№ 92-493 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Служителите, които ползват неплатен отпуск по реда на Закона за дипломатическата служба, за това време имат право на платен годишен отпуск

ОТНОСНО: Служителите, които ползват неплатен отпуск по реда на Закона за дипломатическата служба, за това време имат право на платен годишен отпуск От запитването е видно, че служителката работи като учител, ползвала е неплатен отпуск три години пора...

№ 94-00-103 от 23.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 88 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 88 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване вх. № 94-00-103 от 23.05.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че сте земеделски производител и формирате облагаемия...

№ 94-1757 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Няма пречка по пътя на договарянето (договор по чл. 234 КТ) и със съгласието на работника или служителя задължението на работника или служителя по чл. 228б КТ да се изпълнява в извънустановеното работно време при определени в договора по чл. 234 условия

ОТНОСНО: Няма пречка по пътя на договарянето (договор по чл. 234 КТ) и със съгласието на работника или служителя задължението на работника или служителя по чл. 228б КТ да се изпълнява в извънустановеното работно време при определени в договора по чл....

№ 94-1893 от 02.07.2012 г. - ОТНОСНО: В случаите, когато през последните 10 години държавният служител е работил в същата администрация, мнението ни е, че ще има право на обезщетение от 6 месечни основни заплати

ОТНОСНО: В случаите, когато през последните 10 години държавният служител е работил в същата администрация, мнението ни е, че ще има право на обезщетение от 6 месечни основни заплати От запитването е видно, че служителката 20 години работи в територи...

№ М-26-Н-25 от 22.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Прилагането чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-26-Н-25/04.05.2012 г., ви уведомявам за следното: Предвид описаната фа...

№ М-94-М-166 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Съгласно разпоредбата на чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, като редът на данъчното облагане е в зависимост от вида на конкретния доход. Доходите от труд, положен на територията на Република България, или от услуги, извършени на територията на Република България, са от източник в Република България

ОТНОСНО: Съгласно разпоредбата на чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, като редът на да...

Анотации

Деклариране и облагане по ЗМДТ на жилищни имоти, принадлежащи на предприятие, които се използват като офиси

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 11/2012 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се декларират и облагат по ЗМДТ жилищни имоти, принадлежащи на предприятие, които се използват като офиси. В действащата нормати...

Депозит като част от данъчната основа на първата наемна вноска

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 10/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество отдава под наем собствена сграда. В договора за наем е договорено, че с първата наемна вноска наемателят следва да заплати д...

Невнесени суми за осигуровки към фондовете на ДОО, ГВРСНР и НЗДОК

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 11/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Ревизионен екип при извършване на проверка установява с ревизионен акт невнесени суми за осигуровки към фондовете на Д...

Право на данъчен кредит за комисиона

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 11/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Акционерно дружество закупува с посредничеството на брокер акции от друго предприятие. За услугата има договорена комисиона, за която са ...

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Предстои прехвърляне на предприятие ЕТ на новоучредено ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице. И двете фирми не са регистрирани по...

Прилагане на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Лорета Цветкова – главен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: ЕООД „X” е наело помещение в режим на етажна собственост, като формата на управление на етажната собственост е общо събрание на собствени...

Ред за удържане за неоснователно получени обезщетения, помощи и пенсии

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какъв е редът за удържане за неоснователно получени обезщетения, помощи и пенсии. Съгласно чл. 98, ал. 2 КСО разпореждания за възстановяване на неправилно изплатените ...

Трудов договор за заместване

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Трудов договор е сключен за заместване на отсъстващ работник или служител с клауза за изпитване в полза на работодателя. Договорът се превръща в ...

Условия за подаване на декларации обр. 1 и 6 за съпрузите/съпругите на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, отговаря на въпроса какви са условия за подаване на декларации обр. 1 и 6 за съпрузите/съпругите на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия. От...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...