Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-21-229 от 01.10.2012 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсия за инвалидност

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсия за инвалидност В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 20-21-229 от 01.10.2012 г., ви уведомяваме за следното: В запитването си поставяте следния въпрос: Следва ли пенс...

№ 24-33-144 от 15.10.2012 г. - ОТНОСНО: Прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

ОТНОСНО: Прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете На основание чл. 10, ал. 1, т. 10...

№ 26-249 от 15.06.2012 г. - ОТНОСНО: Не съществува възможност трудовият договор между предприятието, което осигурява временна работа, и работника или служителя да бъде сключен за неопределено време (безсрочен), а е предвидена само възможността за сключване на срочен трудов договор, и то при условията на чл. 107р, ал. 4, т. 1 (до завършване на определена работа) или т. 2 (за заместване на работник или служител, който отсъства от работа)

ОТНОСНО: Не съществува възможност трудовият договор между предприятието, което осигурява временна работа, и работника или служителя да бъде сключен за неопределено време (безсрочен), а е предвидена само възможността за сключване на срочен трудов договор, и то при условията на чл....

№ 26-4 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: При постъпили молби от служители за ползване на платен годишен отпуск, които не съвпадат с датите на утвърдения вече график, графикът следва да се измени по реда на чл. 173, ал. 1 КТ

ОТНОСНО: При постъпили молби от служители за ползване на платен годишен отпуск, които не съвпадат с датите на утвърдения вече график, графикът следва да се измени по реда на чл. 173, ал. 1 КТ В чл. 173, ал. 1 КТ е предвидено, че до 31 декември на предходната календарна година раб...

№ 26-465 от 01.08.2012 г. - ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да започне своевременно консултации с представителите на работниците и служителите, за да се избегне или ограничи масовото уволнение и да се облекчат последиците от него.

ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да започне своевременно консултации с представителите на работниците и служителите, за да се избегне или ограничи масовото уволнение и да се облекчат последиците от него. Работодателят уведомява съответното поделение на Агенцията по заетостта за пр...

№ 3-1655 от 21.05.2012 г. - ОТНОСНО: Задължителна дерегистрация по ЗДДС и подаване на данъчна декларация по ЗКПО

ОТНОСНО: Задължителна дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и подаване на данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването за „Б” ЕООД е открито производство по несъстоятелност с Решение № …/14.10...

№ 3-1764 от 05.06.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по работа върху движими вещи по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по работа върху движими вещи по смисъла на ЗДДС Според изложеното в запитването дружеството е доставчик на услуга – производство на мъжки панталони с материали на клиента, т.е. производство на „ишлеме”. Получатели на доставките са ...

№ 3-3045 от 02.10.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) Съгласно изложеното в запитването задълженото лице се е регистрирало като земеделс...

№ 3-3124 от 10.10.2012 г. - ОТНОСНО: Подаване на данни за извършени продажби на течни горива по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Подаване на данни за извършени продажби на течни горива по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Според изложеното в зап...

№ 91-01-247 от 14.11.2012 г. – УКАЗАНИЕ - ОТНОСНО: Осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 и лицата по чл. 4, ал. 1, т. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Отпускане и изплащане на парични обезщетения за болест и майчинство на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 и лицата по чл. 4, ал. 1, т. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Отпускане и изплащане на парични обезщетения за болест и майчинство на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване. I. Осигуряване на лицата п...

№ 92-493 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Служителите, които ползват неплатен отпуск по реда на Закона за дипломатическата служба, за това време имат право на платен годишен отпуск

ОТНОСНО: Служителите, които ползват неплатен отпуск по реда на Закона за дипломатическата служба, за това време имат право на платен годишен отпуск От запитването е видно, че служителката работи като учител, ползвала е неплатен отпуск три години поради придружаване на съпруга й, ...

№ 94-00-103 от 23.05.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 88 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 88 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване вх. № 94-00-103 от 23.05.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ви уведомяваме: В запитването е посочено, че сте земеделски производител и формирате облагаемия си доход на основание чл. 26 ...

№ 94-1757 от 03.07.2012 г. - ОТНОСНО: Няма пречка по пътя на договарянето (договор по чл. 234 КТ) и със съгласието на работника или служителя задължението на работника или служителя по чл. 228б КТ да се изпълнява в извънустановеното работно време при определени в договора по чл. 234 условия

ОТНОСНО: Няма пречка по пътя на договарянето (договор по чл. 234 КТ) и със съгласието на работника или служителя задължението на работника или служителя по чл. 228б КТ да се изпълнява в извънустановеното работно време при определени в договора по чл. 234 условия Разпоредбата на ч...

№ 94-1893 от 02.07.2012 г. - ОТНОСНО: В случаите, когато през последните 10 години държавният служител е работил в същата администрация, мнението ни е, че ще има право на обезщетение от 6 месечни основни заплати

ОТНОСНО: В случаите, когато през последните 10 години държавният служител е работил в същата администрация, мнението ни е, че ще има право на обезщетение от 6 месечни основни заплати От запитването е видно, че служителката 20 години работи в териториално поделение на Агенцията по...

№ М-26-Н-25 от 22.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Прилагането чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-26-Н-25/04.05.2012 г., ви уведомявам за следното: Предвид описаната фактическа обстановка, дружество...

№ М-94-М-166 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Съгласно разпоредбата на чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, като редът на данъчното облагане е в зависимост от вида на конкретния доход. Доходите от труд, положен на територията на Република България, или от услуги, извършени на територията на Република България, са от източник в Република България

ОТНОСНО: Съгласно разпоредбата на чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, като редът на данъчното облагане е в зависимос...

Анотации

Деклариране и облагане по ЗМДТ на жилищни имоти, принадлежащи на предприятие, които се използват като офиси

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 11/2012 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се декларират и облагат по ЗМДТ жилищни имоти, принадлежащи на предприятие, които се използват като офиси. В действащата нормативна уредба на Закона за местни...

Депозит като част от данъчната основа на първата наемна вноска

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 10/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество отдава под наем собствена сграда. В договора за наем е договорено, че с първата наемна вноска наемателят следва да заплати депозит, равняващ се на две мес...

Невнесени суми за осигуровки към фондовете на ДОО, ГВРСНР и НЗДОК

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 11/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Ревизионен екип при извършване на проверка установява с ревизионен акт невнесени суми за осигуровки към фондовете на ДОО, ГВРСНР и НЗДОК. Начетът се...

Право на данъчен кредит за комисиона

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 11/2012 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Акционерно дружество закупува с посредничеството на брокер акции от друго предприятие. За услугата има договорена комисиона, за която са получили фактура с ДДС от брок...

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Предстои прехвърляне на предприятие ЕТ на новоучредено ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице. И двете фирми не са регистрирани по ЗДДС. При определяне на облаг...

Прилагане на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Лорета Цветкова – главен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: ЕООД „X” е наело помещение в режим на етажна собственост, като формата на управление на етажната собственост е общо събрание на собствениците. Дружеството е начислило ...

Ред за удържане за неоснователно получени обезщетения, помощи и пенсии

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какъв е редът за удържане за неоснователно получени обезщетения, помощи и пенсии. Съгласно чл. 98, ал. 2 КСО разпореждания за възстановяване на неправилно изплатените суми за пенсии издават длъжнос...

Трудов договор за заместване

В сп. „Труд и право”, бр. 10/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Трудов договор е сключен за заместване на отсъстващ работник или служител с клауза за изпитване в полза на работодателя. Договорът се превръща в безсрочен при условията на чл....

Условия за подаване на декларации обр. 1 и 6 за съпрузите/съпругите на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право, отговаря на въпроса какви са условия за подаване на декларации обр. 1 и 6 за съпрузите/съпругите на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия. От 1 август 2012 г. е въведена н...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и др.), следва ли да се изисква о...