Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-21 от 06.10.2011 г. - ОТНОСНО: Деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти, използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ

ОТНОСНО: Деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти, използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ В отговор на поставения въпрос относно деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти на жилищни по пр...

№ 08-00-4 от 10.05.2011 г. - ОТНОСНО: Закриване на партида за нежилищен имот на основание подадена декларация по чл. 17 от ЗМДТ

ОТНОСНО: Закриване на партида за нежилищен имот на основание подадена декларация по чл. 17 от ЗМДТ В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-4/10.05.2011 г. относно закриване на партида за нежилищен имот на основание подадена декларация по чл. 17 от ЗМДТ...

№ 20-00-16 от 21.01.2012 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г.

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Във връзка с измененията и допълненията в ...

№ 20-21-222 от 20.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица По повод ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – 20-21-222/20.10.2011 г., ви уведомява...

№ 20-28-6 от 25.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отразяване на фактура за закупуване на стоки

ОТНОСНО: Отразяване на фактура за закупуване на стоки Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-28-6/25.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, предвид действащата през 2011 г. нормативна уредба ви уведомяваме следното: В запитването си посоч...

№ 24-34-169 от 06.10.2011 г. - ОТНОСНО: Подаване на Декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице”, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Подаване на Декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице”, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самооси...

№ 3-1875 от 23.06.2011 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС Според изложеното в запитването „Е” ООД притежава недвижим имот - земя и сгради, находящ се в землището на с. П. (приложено е копие на нотариален акт за придобиване на имота). Поставя се въпросът при евентуална продажба на имота дружес...

№ 91-01-27 от 19.01.2012 г. - ОТНОСНО: Преизчисляване на добавката по чл. 9 ЗПГРРЛ, считано от 1 януари 2012 г.

ОТНОСНО: Преизчисляване на добавката по чл. 9 ЗПГРРЛ, считано от 1 януари 2012 г. Уведомяваме ви, че със заповед № 48 от 19.01.2012 г. управителят на Националния осигурителен институт на основание чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с прилагането н...

№ 94ПП-241 от 27.04.2011 г. - ОТНОСНО: Неплатеният отпуск дo 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Неплатеният отпуск дo 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск. Неплатеният отпуск дo 30 работни дни в една ка...

№ 96-00-520 от 15.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отказ от издаване на фактура

ОТНОСНО: Отказ от издаване на фактура Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-520/15.11.2011 г. в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с оглед приложимата нормативна база за 2011 година изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Пр...

№ 96-00-545 от 24.11.2011 г. - ОТНОСНО: Прекратяване на консорциум

ОТНОСНО: Прекратяване на консорциум В Дирекция „ОУИ” - Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-545/24.11.2011 г. относно прекратяване на консорциум. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2008 г. е учреден консорциум между две юридически лица съгла...

№ 96-00-555 от 28.11.2011 г. - ОТНОСНО: Предоставяне на товарен автомобил с договор за заем

ОТНОСНО: Предоставяне на товарен автомобил с договор за заем Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-555/28.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, предвид действащата през 2011 г. нормативна уредба, ви уведомяваме следното: В запитването си посоч...

Анотации

Болнични по време на бременност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2011 г. Ирена Ангелова – юрист, отговаря на въпроса: Лице работи на трудов договор и му предстои раждане на дете. Излизането в болнични през бременността ще повлияе ли на сумата, която ще получава след раждането на детето? Осигурените лица за общо з...

Изменения в реда за данъчно третиране на доставките, свързани с право на строеж

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са измененията в реда за данъчно третиране на доставките, свързани с право на строеж. В проекта за ЗИД на ЗДДС бе включено предложение за отпадане на задължението данъчнат...

Нови стоки под режим на отложено плащане на акциз

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2012 г. Асен Асенов, Александър Раков отговарят на въпроса кои са новите стоки под режим на отложено плащане на акциз. От 01.07.2012 г. енергийните продукти с кодове по КН 3811 11,3811 19 00 и 3811 90 00 се включват в обхвата на режим о...

Новости през 2012 г. във връзка с правото на пенсия

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са новостите през 2012 г. във връзка с правото на пенсия. Съгласно новата редакция на чл. 68 от КСО право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 6...

Обжалване по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 АПК заповед на възложител

Подлежи ли на обжалване по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 АПК заповед на възложител, издадена по повод констатирани на­рушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с която се възобновява работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти? С...

Основание за неначисляване на ДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС транспортна фирма извършва превоз на стоки за фирма, установена в Скопие, но превозът се осъществява от България до Унгария. Кой член от закона следва да бъде...

Особености на договора за работа от разстояние

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са особеностите на договора за работа от разстояние. Особеностите на договора за дистанционна работа са свързани с многото възможности, които страните имат при уговаряне на конкр...

Особености на застраховката „Отговорност на работодателя”

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г. Невена Радлова – адвокат, отговаря на въпроса какви са особеностите на застраховката „Отговорност на работодателя”. Застраховката „Отговорност на работодателя” е ориентирана по-скоро към финансовия интерес на работодателя, в с...

Право на неплатен отпуск за майка на дете над две години

В сп. „Експерт”, бр. 8 - 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса на какъв неплатен отпуск има право майка на дете над две години. Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от ...

Специфики при изготвяне графика за отпуските за 2012 г. и поредността на ползването им

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Съществуват ли специфики при изготвянето на графика за отпуските за 2012 г. и поредността на ползването им, ако работникът или служителят е заявил предпочитание в графика да бъ...

Стъпки при изготвяне на отчета за паричния поток по прекия метод

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са последователните стъпки при изготвянето на отчета за паричния поток по прекия метод. По кои сметки влизат оборотите по отделните позиции на отчета за паричния пот...