начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-21 от 06.10.2011 г. - ОТНОСНО: Деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти, използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ

ОТНОСНО: Деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти, използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ В отговор на поставения въпрос относно деклариране и облагане с данък върху недв...

№ 08-00-4 от 10.05.2011 г. - ОТНОСНО: Закриване на партида за нежилищен имот на основание подадена декларация по чл. 17 от ЗМДТ

ОТНОСНО: Закриване на партида за нежилищен имот на основание подадена декларация по чл. 17 от ЗМДТ В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-4/10.05.2011 г. относно закриване на партида за нежилищен имот на основание подаден...

№ 20-00-16 от 21.01.2012 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г.

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Във връзка с...

№ 20-21-222 от 20.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица По повод ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – 20-21-2...

№ 20-28-6 от 25.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отразяване на фактура за закупуване на стоки

ОТНОСНО: Отразяване на фактура за закупуване на стоки Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-28-6/25.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, предвид действащата през 2011 г. нормативна уредба ви уведомяваме сл...

№ 24-34-169 от 06.10.2011 г. - ОТНОСНО: Подаване на Декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице”, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Подаване на Декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице”, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените пр...

№ 3-1875 от 23.06.2011 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС Според изложеното в запитването „Е” ООД притежава недвижим имот - земя и сгради, находящ се в землището на с. П. (приложено е копие на нотариален акт за придобиване на имота). Поставя се въпросът при евент...

№ 91-01-27 от 19.01.2012 г. - ОТНОСНО: Преизчисляване на добавката по чл. 9 ЗПГРРЛ, считано от 1 януари 2012 г.

ОТНОСНО: Преизчисляване на добавката по чл. 9 ЗПГРРЛ, считано от 1 януари 2012 г. Уведомяваме ви, че със заповед № 48 от 19.01.2012 г. управителят на Националния осигурителен институт на основание чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряван...

№ 94ПП-241 от 27.04.2011 г. - ОТНОСНО: Неплатеният отпуск дo 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Неплатеният отпуск дo 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск. Неплатеният отпу...

№ 96-00-520 от 15.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отказ от издаване на фактура

ОТНОСНО: Отказ от издаване на фактура Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-520/15.11.2011 г. в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с оглед приложимата нормативна база за 2011 година изразяваме следното становище: В запитването е изложена след...

№ 96-00-545 от 24.11.2011 г. - ОТНОСНО: Прекратяване на консорциум

ОТНОСНО: Прекратяване на консорциум В Дирекция „ОУИ” - Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-545/24.11.2011 г. относно прекратяване на консорциум. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2008 г. е учреден консорциум м...

№ 96-00-555 от 28.11.2011 г. - ОТНОСНО: Предоставяне на товарен автомобил с договор за заем

ОТНОСНО: Предоставяне на товарен автомобил с договор за заем Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-555/28.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, предвид действащата през 2011 г. нормативна уредба, ви уведомяваме сл...

Анотации

Болнични по време на бременност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2011 г. Ирена Ангелова – юрист, отговаря на въпроса: Лице работи на трудов договор и му предстои раждане на дете. Излизането в болнични през бременността ще повлияе ли на сумата, която ще получава след раждането на дете...

Изменения в реда за данъчно третиране на доставките, свързани с право на строеж

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са измененията в реда за данъчно третиране на доставките, свързани с право на строеж. В проекта за ЗИД на ЗДДС бе включено предложение за отп...

Нови стоки под режим на отложено плащане на акциз

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2012 г. Асен Асенов, Александър Раков отговарят на въпроса кои са новите стоки под режим на отложено плащане на акциз. От 01.07.2012 г. енергийните продукти с кодове по КН 3811 11,3811 19 00 и 3811 90 00 се...

Новости през 2012 г. във връзка с правото на пенсия

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са новостите през 2012 г. във връзка с правото на пенсия. Съгласно новата редакция на чл. 68 от КСО право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се...

Обжалване по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 АПК заповед на възложител

Подлежи ли на обжалване по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 АПК заповед на възложител, издадена по повод констатирани на­рушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с която се възобновява работата на комисия за разглеждане, оц...

Основание за неначисляване на ДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС транспортна фирма извършва превоз на стоки за фирма, установена в Скопие, но превозът се осъществява от България до Унгария. Кой...

Особености на договора за работа от разстояние

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са особеностите на договора за работа от разстояние. Особеностите на договора за дистанционна работа са свързани с многото възможности, които страни...

Особености на застраховката „Отговорност на работодателя”

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г. Невена Радлова – адвокат, отговаря на въпроса какви са особеностите на застраховката „Отговорност на работодателя”. Застраховката „Отговорност на работодателя” е ориентирана по-скоро към финансови...

Право на неплатен отпуск за майка на дете над две години

В сп. „Експерт”, бр. 8 - 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса на какъв неплатен отпуск има право майка на дете над две години. Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда след използването на отпуските по чл. 164, ал...

Специфики при изготвяне графика за отпуските за 2012 г. и поредността на ползването им

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Съществуват ли специфики при изготвянето на графика за отпуските за 2012 г. и поредността на ползването им, ако работникът или служителят е заявил...

Стъпки при изготвяне на отчета за паричния поток по прекия метод

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са последователните стъпки при изготвянето на отчета за паричния поток по прекия метод. По кои сметки влизат оборотите по отделните поз...