Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 23, 1 - 15 декември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-08-30 от 09.05.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводители

ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводители В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, изх. № 20-08-30/09.05.2011 г., ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: За 2005 г. и 2006 г. физическо лице има ре...

№ 3-1080 от 08.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, получени от земеделски производител във връзка с причинени вреди върху посеви

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, получени от земеделски производител във връзка с причинени вреди върху посеви Според изложеното в запитването през 2010 г. част от посевите върху земята, която обработва лицето, са били унищожени при пръскане с препарати на съседни ниви. За п...

№ 91-00-242 от 24.11.2011 г. - ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ Поради възникналите множество въпроси, свързани с прилагането на чл. 189б от ЗКПО и чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, на основание чл. 10, ал...

№ 94-00-85 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-/02.05.2011 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, относно възможността да се ползвате от данъчното облекчение по реда на чл. 18 от ЗДД...

Анотации

Данъчно облагане на семинари, организирани от хотелиер

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: По какъв данъчен режим се облагат допълнителните услуги, предлагани от хотелиер, като СПА център, минибар, консумация в ресторант и лоби-бар, когато плащането е при освобождаване ...

Данъчно облагане на хотелски услуги

Във в. „Актив”, бр. 21/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: След промените в ЗДДС от 01.04.2011 г. фирма започва да получава фактури от разрични хотели с ДДС ставка 9%. Хотелските услуги, които ползва (нощувки), са във връзка с командировки на служ...

Дистанционна продажба на стоки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 8/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС фирма продава стока на италианска фирма, която не е регистрирана по ДДС към датата на сделката. Във фактурата е начислен 20 на сто данък. Получателят на стоката ще плати ли още в...

Задължителна регистрация по ЗДДС при преобразуване

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Моника Петрова – методог по ДДС, отговаря на въпроса задължено ли е дружество да се регистрира по ЗДДС в резултат на преобразуване. Задължително се регистрира по ЗДДС и лице, което в резултат на: - преобразуване на търговско дружество по ре...

Изисквания към съставителите на консолидирани финансови отчети

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда изисквания към съставителите на консолидирани финансови отчети. В член 34 и 35 от Закона за счетоводството има изисквания към съставителите на финансови отчети. Те отнасят ли се за съставителите н...

Изплащане на няколко брутни заплати при прекратяване на трудово правоотношение

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: В колективния трудов договор в предприятието е договорено, вместо 6 брутни заплати на лицето да се изплатят например в по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при пенсиониране. Това ...

Изчисляване на дните в командировка на шофьори, превозващи товари в чужбина

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се изчисляват дните в командировка на шофьори, превозващи товари в чужбина. За покриване на разходите на лица, командировани в чужбина, се изплащат пътни, дневни и квартирни пари...

Определяне размера на годишния коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определя размерът на годишния коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС. Размерът на годишния коефициента по чл. 73, ал. 2 се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 73, ...

Подаване на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса: Проектантска фирма извършва дейността си проектиране със сътрудници по граждански договори. Положеният труд по граждански договор е през м. 08.2011 г., възнаграждението е изплатено на...

Подадаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. - Приложение № 3

Кой следва да подаде годишна данъчна деклара­ция по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г., Приложение № 3 - доходи от друга стопанска дейност, при положение че физическото лице, получило до­хода, е починало преди срока за деклариране? Ако през течение на дадена календар­на (данъчна) година...

Право на обезщетение за безработица след вписване на прокурист

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Ирена Ангелова – юрист, разглежда следния казус: Наето лице по трудов договор и собственик на ЕТ, на което предстои прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, възнамерява да преустанови осигуряването си в дейст...

Прекратяване на осигуряване с оглед отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. ще намерите отговор на следния казус: Лице упражнява трудова дейност едновременно по две правоотношения: по трудов договор на пълно работно време по КТ и по сключено рамково споразумение за разнасяне на рекламни вестници по чл. 280 от ЗЗД. В...

Промяна на данъчната амортизируема стойност на активите, включени в ДАП

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Павлина Бакалова – данъчен консултант, отговаря на въпроса в какво се изразява промяната на данъчната амортизируема стойност на активите, включени в ДАП. ЗКПО допуска промяна на стойностите на данъчните амортизируеми активи, включени в ДАП при настъп...

Размерът на паричното обезщетение за безработица

Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица? Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или средноднев­ния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” за пос...

Случаи, в които по изключение се възстановяват добросъвестно получени суми за осигурителни плащания

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса в кои случаи, по изключение, се възстановяват добросъвестно получени суми за осигурителни плащания. Поначало според чл. 114, ал. 2 от КСО добросъвестно получените суми за осигурителни плащания не подлежат...

Счетоводни операции във връзка с обезценка

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Предприятие обезценява земя, за която е имало формиран преоценъчен резерв от 2006 г. Какви счетоводни операции трябва да се направят във връзка с обезценката, като се има пре...

Счетоводно отчитане на цесионни сделки при цедента и цедирания длъжник

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса какво е счетоводното отчитане на цесионни сделки при цедента и цедирания длъжник. Счетоводно отчитане при цедента При цедента се отчита само продажбата на трудносъбираемото в...

Третиране на ваучери за храна като социален разход

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: За специфични условия на труд на някои категории работници дружество предоставя безплатна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. На другата част от персонала, която няма право ...