Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 23, 1 - 15 декември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-08-30 от 09.05.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводители

ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводители В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, изх. № 20-08-30/09.05.2011 г., ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: За 2005 г. и...

№ 3-1080 от 08.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, получени от земеделски производител във връзка с причинени вреди върху посеви

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, получени от земеделски производител във връзка с причинени вреди върху посеви Според изложеното в запитването през 2010 г. част от посевите върху земята, която обработва лицето, са били унищожени при пръскане с п...

№ 91-00-242 от 24.11.2011 г. - ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ Поради възникналите множество въпроси, свързани с прилагането на чл. 189б от ЗКПО и чл. 48, ал. 6 от ...

№ 94-00-85 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-/02.05.2011 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, относно възможността да се ползвате от данъчното облек...

Анотации

Данъчно облагане на семинари, организирани от хотелиер

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: По какъв данъчен режим се облагат допълнителните услуги, предлагани от хотелиер, като СПА център, минибар, консумация в ресторант и лоби-бар, когато ...

Данъчно облагане на хотелски услуги

Във в. „Актив”, бр. 21/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: След промените в ЗДДС от 01.04.2011 г. фирма започва да получава фактури от разрични хотели с ДДС ставка 9%. Хотелските услуги, които ползва (нощувки), са във...

Дистанционна продажба на стоки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 8/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС фирма продава стока на италианска фирма, която не е регистрирана по ДДС към датата на сделката. Във фактурата е начислен 20 на сто данък. Получателя...

Задължителна регистрация по ЗДДС при преобразуване

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Моника Петрова – методог по ДДС, отговаря на въпроса задължено ли е дружество да се регистрира по ЗДДС в резултат на преобразуване. Задължително се регистрира по ЗДДС и лице, което в резултат на: - преобразуван...

Изисквания към съставителите на консолидирани финансови отчети

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда изисквания към съставителите на консолидирани финансови отчети. В член 34 и 35 от Закона за счетоводството има изисквания към съставителите на финансови отчети. Те от...

Изплащане на няколко брутни заплати при прекратяване на трудово правоотношение

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: В колективния трудов договор в предприятието е договорено, вместо 6 брутни заплати на лицето да се изплатят например в по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на...

Изчисляване на дните в командировка на шофьори, превозващи товари в чужбина

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се изчисляват дните в командировка на шофьори, превозващи товари в чужбина. За покриване на разходите на лица, командировани в чужбина, се изплащат ...

Определяне размера на годишния коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определя размерът на годишния коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС. Размерът на годишния коефициента по чл. 73, ал. 2 се определя в съответст...

Подаване на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса: Проектантска фирма извършва дейността си проектиране със сътрудници по граждански договори. Положеният труд по граждански договор е през м. 08.2011 г., в...

Подадаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. - Приложение № 3

Кой следва да подаде годишна данъчна деклара­ция по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г., Приложение № 3 - доходи от друга стопанска дейност, при положение че физическото лице, получило до­хода, е починало преди срока за деклариране? Ако през течение на даден...

Право на обезщетение за безработица след вписване на прокурист

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Ирена Ангелова – юрист, разглежда следния казус: Наето лице по трудов договор и собственик на ЕТ, на което предстои прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, възнамерява да преуст...

Прекратяване на осигуряване с оглед отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. ще намерите отговор на следния казус: Лице упражнява трудова дейност едновременно по две правоотношения: по трудов договор на пълно работно време по КТ и по сключено рамково споразумение за разнасяне на рекламни...

Промяна на данъчната амортизируема стойност на активите, включени в ДАП

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Павлина Бакалова – данъчен консултант, отговаря на въпроса в какво се изразява промяната на данъчната амортизируема стойност на активите, включени в ДАП. ЗКПО допуска промяна на стойностите на данъчните амортизируеми акт...

Размерът на паричното обезщетение за безработица

Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица? Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или средноднев­ния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски...

Случаи, в които по изключение се възстановяват добросъвестно получени суми за осигурителни плащания

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса в кои случаи, по изключение, се възстановяват добросъвестно получени суми за осигурителни плащания. Поначало според чл. 114, ал. 2 от КСО добросъвестно получените суми за оси...

Счетоводни операции във връзка с обезценка

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Предприятие обезценява земя, за която е имало формиран преоценъчен резерв от 2006 г. Какви счетоводни операции трябва да се направят във връзка ...

Счетоводно отчитане на цесионни сделки при цедента и цедирания длъжник

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса какво е счетоводното отчитане на цесионни сделки при цедента и цедирания длъжник. Счетоводно отчитане при цедента При цедента се отчита само про...

Третиране на ваучери за храна като социален разход

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: За специфични условия на труд на някои категории работници дружество предоставя безплатна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. На другата част о...