Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 23, 1 - 15 декември 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-08-30 от 09.05.2011 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводители

ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводители В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, изх. № 20-08-30/09.05.2011 г., ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: За 2005 г. и...

№ 3-1080 от 08.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, получени от земеделски производител във връзка с причинени вреди върху посеви

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, получени от земеделски производител във връзка с причинени вреди върху посеви Според изложеното в запитването през 2010 г. част от посевите върху земята, която обработва лицето, са били унищожени при пръскане с п...

№ 91-00-242 от 24.11.2011 г. - ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ Поради възникналите множество въпроси, свързани с прилагането на чл. 189б от ЗКПО и чл. 48, ал. 6 от ...

№ 94-00-85 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-/02.05.2011 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, относно възможността да се ползвате от данъчното облек...

Анотации

Данъчно облагане на семинари, организирани от хотелиер

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: По какъв данъчен режим се облагат допълнителните услуги, предлагани от хотелиер, като СПА център, минибар, консумация в ресторант и лоби-бар, когато ...

Данъчно облагане на хотелски услуги

Във в. „Актив”, бр. 21/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: След промените в ЗДДС от 01.04.2011 г. фирма започва да получава фактури от разрични хотели с ДДС ставка 9%. Хотелските услуги, които ползва (нощувки), са във...

Дистанционна продажба на стоки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 8/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС фирма продава стока на италианска фирма, която не е регистрирана по ДДС към датата на сделката. Във фактурата е начислен 20 на сто данък. Получателя...

Задължителна регистрация по ЗДДС при преобразуване

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. Моника Петрова – методог по ДДС, отговаря на въпроса задължено ли е дружество да се регистрира по ЗДДС в резултат на преобразуване. Задължително се регистрира по ЗДДС и лице, което в резултат на: - преобразуван...

Изисквания към съставителите на консолидирани финансови отчети

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда изисквания към съставителите на консолидирани финансови отчети. В член 34 и 35 от Закона за счетоводството има изисквания към съставителите на финансови отчети. Те от...

Изплащане на няколко брутни заплати при прекратяване на трудово правоотношение

В сп. „Експерт”, бр. 8 – 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: В колективния трудов договор в предприятието е договорено, вместо 6 брутни заплати на лицето да се изплатят например в по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на...

Изчисляване на дните в командировка на шофьори, превозващи товари в чужбина

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как се изчисляват дните в командировка на шофьори, превозващи товари в чужбина. За покриване на разходите на лица, командировани в чужбина, се изплащат ...

Определяне размера на годишния коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се определя размерът на годишния коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС. Размерът на годишния коефициента по чл. 73, ал. 2 се определя в съответст...

Подаване на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса: Проектантска фирма извършва дейността си проектиране със сътрудници по граждански договори. Положеният труд по граждански договор е през м. 08.2011 г., в...

Подадаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. - Приложение № 3

Кой следва да подаде годишна данъчна деклара­ция по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г., Приложение № 3 - доходи от друга стопанска дейност, при положение че физическото лице, получило до­хода, е починало преди срока за деклариране? Ако през течение на даден...

Право на обезщетение за безработица след вписване на прокурист

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Ирена Ангелова – юрист, разглежда следния казус: Наето лице по трудов договор и собственик на ЕТ, на което предстои прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, възнамерява да преуст...

Прекратяване на осигуряване с оглед отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. ще намерите отговор на следния казус: Лице упражнява трудова дейност едновременно по две правоотношения: по трудов договор на пълно работно време по КТ и по сключено рамково споразумение за разнасяне на рекламни...

Промяна на данъчната амортизируема стойност на активите, включени в ДАП

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Павлина Бакалова – данъчен консултант, отговаря на въпроса в какво се изразява промяната на данъчната амортизируема стойност на активите, включени в ДАП. ЗКПО допуска промяна на стойностите на данъчните амортизируеми акт...

Размерът на паричното обезщетение за безработица

Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица? Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или средноднев­ния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски...

Случаи, в които по изключение се възстановяват добросъвестно получени суми за осигурителни плащания

В сп. „Актив”, бр. 11/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса в кои случаи, по изключение, се възстановяват добросъвестно получени суми за осигурителни плащания. Поначало според чл. 114, ал. 2 от КСО добросъвестно получените суми за оси...

Счетоводни операции във връзка с обезценка

В сп. „Счетоводство +”, бр. 11/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Предприятие обезценява земя, за която е имало формиран преоценъчен резерв от 2006 г. Какви счетоводни операции трябва да се направят във връзка ...

Счетоводно отчитане на цесионни сделки при цедента и цедирания длъжник

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2011 г. д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса какво е счетоводното отчитане на цесионни сделки при цедента и цедирания длъжник. Счетоводно отчитане при цедента При цедента се отчита само про...

Третиране на ваучери за храна като социален разход

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 12/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: За специфични условия на труд на някои категории работници дружество предоставя безплатна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. На другата част о...