Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 13, 1 - 15 юли 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-205 от 10.01.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на имущество

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на имущество Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх. № 1-205/10.01.2011 г., изразяваме следното становище: В запитването поставяте следн...

№ 1-8 от 20.01.2011 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 1 и 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка, подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО, прилагане на системата Интрастат, при условие на преобразуване на дружество

ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 1 и 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка, подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО, прилагане на системата Интрастат, при условие на преобразуване на дружество Във връзка...

№ 3-1190 от 19.04.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружеството по разплащателна сметка

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружеството по разплащателна сметка Според изложеното в запитването дружеството притежава фискално устройство, което няма дистанционнна връзка с НАП и предстои да б...

№ 94ВВ-51 от 01.03.2011 г. ОТНОСНО: Ако към датата на прекратяване на трудово­то правоотношение работникът или служителят отговаря на изискването да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, то той има право на обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 3 КТ. Обстоятелството, че трудовият договор е бил сключен по Националната програма „Помощ за пенсиониране”, не е пречка за изплащане на обезщетението

Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато трудовият договор на работника или служителя бъде прекратен, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение независимо от основанието за прекратя­ванет...

№ 94ММ-129 от 23.03.2011 г. ОТНОСНО: Персонални пенсии се отпускат на деца без право на наследствена пенсия от починал родител

Запитването е от майка на дете на 10-годишна въз­раст, чийто баща е починал. Поставеният въпрос е относно реда за отпускане на персонална пенсия. Съгласно чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случа...

№ 94ММ-14 от 23.02.2011 г. ОТНОСНО: Правилата за зачитане на трудов стаж на лек­торите преподаватели, в случай че работят по трудово правоотношение, са определени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, а зачита­нето на осигурителен стаж е съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правилата за зачитане на трудов стаж на лекторите преподаватели, в случай че работят по трудово правоот­ношение, са определени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, като за времето до 31.12.2008 г. призна­тият трудов стаж е поставен в зависимост от броя на изработените...

№ 94ММ-239 от 10.01.2011 г. ОТНОСНО: В случай че с допълнително споразумение работ­никът или служителят ще премине на друга длъж­ност, за която работодателят иска да провери качествата за нейното изпълнение, няма пречка да има клауза по чл. 70

Съгласно чл. 67, ал. 1 КТ трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго - чл. 67, ал. 2 КТ. Съгласно чл. 70, ал. 1 КТ, когато работата...

№ 94ПП-26 от 23.02.2011 г. ОТНОСНО: Когато едно лице полага труд без трудово пра­воотношение (по граждански договор) и получава месечно възнаграждение, равно или над една мини­мална работна заплата след намаляването му с разходите за дейността, и ако не е осигурено на друго основание през съответния месец, то задъл­жително се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) отно­шенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Трудовият договор се сключва в писмена форма (чл. 62, ал. 1 КТ). Тези разпоредби означават, че когато едно лице предоставя работната си сила...

№ 94РР-240 от 21.01.2011 г. ОТНОСНО: От 01.01.2011 г. са променени изискванията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Жените, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 52 го­дини, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 точки

В „Държавен вестник”, бр. 100 от 21.12.2010 г., е об­народван Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 01.01.2011 г. са променени изискванията за придобиване правото на пенсия за осигури­телен стаж и възраст. Съгласно § 4, ал. 1 от преходнит...

№ 96-00-140 от 01.04.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Основната икономическа дейност на дружеството е други персонални услуги, неквалифицирани другаде. Дружеството е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100 от з...

№ 96-00-467 от 26.11.2010 г. - ОТНОСНО: Преобразуване от СД в ООД и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Преобразуване от СД в ООД и прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-467 от 26.11.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.11.2010 г. е вписано преобразуване от СД в ООД. Поставени са следните въпроси...

Анотации

Внасяне на здравноосигурителна вноска по време на неплатен отпуск

Как да се внася здравноосигурителна вноска от работник след изтичане на 30-дневен неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, ако има молби за 3 месеца неплатен отпуск? Режимът на здравно осигуряване на работещи по трудово правоотношение лица, ползващи не­платен отпус...

Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по настаняване, предоставяна от хотелиер

Какво е данъчното облагане по ЗДДС на услугата по настаняване, предоставена от хотелиер? От 1.04.2011 г. е в сила промяната в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, която регламентира данъчната ставка за услугата по настаняване, предоставена от хоте­лиер. Тя се увеличава от 7% на 9% и се прилаг...

Действия от страна на лица, които са платили здравноосигурителните си вноски, но това все още не е отразено в системата на НАП, а трябва да постъпят спешно в болнично заведение

Какво следва да направят лицата, които са платили дължимите от тях здравноосигурителни вноски, но това все още не е отразено в системата на НАП, а трябва да постъпят спешно в болнично заведение? В подобни случаи лицата могат да поискат на място в съответ­ния офис на НАП по посто...

Освободени от облагане доходи при продажба на недвижимо имущество

В кои случаи доходите от продажба на недвижимо имущество са освободени от облагане? Случаите, при които продажбата на недвижимо имущество не подлежи на облагане, са регламентирани в няколко разпоредби на чл. 13 ЗДДФЛ - чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а” и б. „б” и т. 26. Според тях не ...

Освобождаване от облагане на социални разходи за ваучери за храна

Освобождават ли се от облагане социалните разходи за ваучери за храна? Легалната дефиниция на понятието „ваучери за храна”, дадена в § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определя ваучери­те за храна като вид книжа за замяна, предоставени чрез работода­теля на работни...

Основание на допълнително споразумение към трудов договор

Какво трябва да е осно­ванието на допълнителното споразумение към сключения трудов договор при промяна само на кода на длъжността в съответствие с нова­та НКПД-2011 г., но не и на самата длъжност? Трудовият договор трябва да отговаря на задължителните изисквания за неговото съдъ...

Отразяване на преотстъпени дни

Как става отразяването на преотстъпените дни във ведомостта на работещите на сумарно работно време по чл. 142, ал. 2 от КТ? В отработени човекодни или в отработени часове, след като във фор­ма 76 са 6 отработени часа? Трябва ли часовете в присъствената книга да са верни с часовет...

Разлика между "подбор" и "избор на изпълнител" при избор на оферта за възлагане на обществена поръчка

При избор на оферта за възлагане на обществена поръчка община среща затруднение в преценката си за критериите „подбор” и „избор на изпълнител”. Каква е разликата между тези два критерия? Разграничението между критериите за подбор и за избор на кандидат за изпълне­ние на обществе...

Регистрация по ДДС

На 01.03.2011 г. новосъздадено ООД подписва договор за франчайзинг с английско юридическо лице, което няма регистрация по ЗДДС. Според договора франчайзингодателят предоставя на дружеството метод (ноу-хау), по който се работи, а то от своя страна се задължава на всяко тримесечие ...

Случаи, при които осигурителят не дължи плащане за първите дни на временна неработоспособност

Кои са случаите, когато осигурителят не дължи плащане за първите дни на временната неработоспособност? Осигурителят не дължи възнаграждение за първия работен ден, а за периода от 01.07.2010 до края на 2011 г. - за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаи...

Специфични случаи на услуги в Регламента за прилагане на Директива 2006/112/ЕО

Кои са конкретните и специфичните случаи на услуги в Регламента за прилагане на Директива 2006/112/ЕО? В регламента са създадени правила, които визират конкретни дос­тавки на услуги. Тези правила се съдържат в чл. 26-41. От тези правила може да се заключи, че: • Мястото на изпъ...

Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Трябва ли в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ да се посочват възнагражденията на членовете на общинските изби­рателни комисии, изплатени през дадена данъч­на година, след като на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за местните избори тези суми не под­лежат на облагане с данъци по...

Счетоводно отразяване на апорт

Как се отразява счетоводното отчитане на апорт? Счетоводното отчитане на апорт (отписване на ДМА във връзка с внасянето му като апорт) е рег­ламентирано в т. 11.2, буква „г” от СС 16 Дълго­трайни материални активи. Предвидено е разлика­та между първоначалната оценка на акциите (...

Удържане на данък за консултантски услуги

Фирма сключва договор за консултантски услуги с чужденец от държава - членка на ЕС. Какъв документ трябва да изискат от чуждене­ца, за да се признае изплатеното възнаграждение за разход, при положение че той е физическо лице и не може да издаде фактура? Трябва ли да се удържа и в...