Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 13, 1 - 15 юли 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-205 от 10.01.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на имущество

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на имущество Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх. № 1-205/10.01.2011 г., изразяваме следното становище:...

№ 1-8 от 20.01.2011 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 1 и 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка, подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО, прилагане на системата Интрастат, при условие на преобразуване на дружество

ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 1 и 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка, подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО, прилагане на системата Интрастат, при условие на преобра...

№ 3-1190 от 19.04.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружеството по разплащателна сметка

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружеството по разплащателна сметка Според изложеното в запитването дружеството притежава фискално устройство, което няма дистанционнн...

№ 94ВВ-51 от 01.03.2011 г. ОТНОСНО: Ако към датата на прекратяване на трудово­то правоотношение работникът или служителят отговаря на изискването да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, то той има право на обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 3 КТ. Обстоятелството, че трудовият договор е бил сключен по Националната програма „Помощ за пенсиониране”, не е пречка за изплащане на обезщетението

Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато трудовият договор на работника или служителя бъде прекратен, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение независимо от...

№ 94ММ-129 от 23.03.2011 г. ОТНОСНО: Персонални пенсии се отпускат на деца без право на наследствена пенсия от починал родител

Запитването е от майка на дете на 10-годишна въз­раст, чийто баща е починал. Поставеният въпрос е относно реда за отпускане на персонална пенсия. Съгласно чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Министерският съвет по определени от него усло...

№ 94ММ-14 от 23.02.2011 г. ОТНОСНО: Правилата за зачитане на трудов стаж на лек­торите преподаватели, в случай че работят по трудово правоотношение, са определени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, а зачита­нето на осигурителен стаж е съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правилата за зачитане на трудов стаж на лекторите преподаватели, в случай че работят по трудово правоот­ношение, са определени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, като за времето до 31.12.2008 г. призна­тият трудов стаж е поставен в зави...

№ 94ММ-239 от 10.01.2011 г. ОТНОСНО: В случай че с допълнително споразумение работ­никът или служителят ще премине на друга длъж­ност, за която работодателят иска да провери качествата за нейното изпълнение, няма пречка да има клауза по чл. 70

Съгласно чл. 67, ал. 1 КТ трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго - чл. 67, ал. 2 КТ. Съгласно чл....

№ 94ПП-26 от 23.02.2011 г. ОТНОСНО: Когато едно лице полага труд без трудово пра­воотношение (по граждански договор) и получава месечно възнаграждение, равно или над една мини­мална работна заплата след намаляването му с разходите за дейността, и ако не е осигурено на друго основание през съответния месец, то задъл­жително се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) отно­шенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Трудовият договор се сключва в писмена форма (чл. 62, ал. 1 КТ). Тези разпоредби означават, че когато едно лиц...

№ 94РР-240 от 21.01.2011 г. ОТНОСНО: От 01.01.2011 г. са променени изискванията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Жените, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 52 го­дини, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 точки

В „Държавен вестник”, бр. 100 от 21.12.2010 г., е об­народван Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 01.01.2011 г. са променени изискванията за придобиване правото на пенсия за осигури­телен стаж и възраст. Съ...

№ 96-00-140 от 01.04.2011 г. - ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Основната икономическа дейност на дружеството е други персонални услуги, неквалифицирани другаде. Дружеството е регистрирано по ...

№ 96-00-467 от 26.11.2010 г. - ОТНОСНО: Преобразуване от СД в ООД и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Преобразуване от СД в ООД и прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-467 от 26.11.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.11.2010 г. е вписано преобразуване от СД в ООД....

Анотации

Внасяне на здравноосигурителна вноска по време на неплатен отпуск

Как да се внася здравноосигурителна вноска от работник след изтичане на 30-дневен неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, ако има молби за 3 месеца неплатен отпуск? Режимът на здравно осигуряване на работещи по трудово правоотношение ...

Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по настаняване, предоставяна от хотелиер

Какво е данъчното облагане по ЗДДС на услугата по настаняване, предоставена от хотелиер? От 1.04.2011 г. е в сила промяната в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, която регламентира данъчната ставка за услугата по настаняване, предоставена от хоте­лиер. Тя се уве...

Действия от страна на лица, които са платили здравноосигурителните си вноски, но това все още не е отразено в системата на НАП, а трябва да постъпят спешно в болнично заведение

Какво следва да направят лицата, които са платили дължимите от тях здравноосигурителни вноски, но това все още не е отразено в системата на НАП, а трябва да постъпят спешно в болнично заведение? В подобни случаи лицата могат да поискат на място в съ...

Освободени от облагане доходи при продажба на недвижимо имущество

В кои случаи доходите от продажба на недвижимо имущество са освободени от облагане? Случаите, при които продажбата на недвижимо имущество не подлежи на облагане, са регламентирани в няколко разпоредби на чл. 13 ЗДДФЛ - чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а” и ...

Освобождаване от облагане на социални разходи за ваучери за храна

Освобождават ли се от облагане социалните разходи за ваучери за храна? Легалната дефиниция на понятието „ваучери за храна”, дадена в § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определя ваучери­те за храна като вид книжа за замяна, предоставени...

Основание на допълнително споразумение към трудов договор

Какво трябва да е осно­ванието на допълнителното споразумение към сключения трудов договор при промяна само на кода на длъжността в съответствие с нова­та НКПД-2011 г., но не и на самата длъжност? Трудовият договор трябва да отговаря на задължителни...

Отразяване на преотстъпени дни

Как става отразяването на преотстъпените дни във ведомостта на работещите на сумарно работно време по чл. 142, ал. 2 от КТ? В отработени човекодни или в отработени часове, след като във фор­ма 76 са 6 отработени часа? Трябва ли часовете в присъствена...

Разлика между "подбор" и "избор на изпълнител" при избор на оферта за възлагане на обществена поръчка

При избор на оферта за възлагане на обществена поръчка община среща затруднение в преценката си за критериите „подбор” и „избор на изпълнител”. Каква е разликата между тези два критерия? Разграничението между критериите за подбор и за избор на канди...

Регистрация по ДДС

На 01.03.2011 г. новосъздадено ООД подписва договор за франчайзинг с английско юридическо лице, което няма регистрация по ЗДДС. Според договора франчайзингодателят предоставя на дружеството метод (ноу-хау), по който се работи, а то от своя страна се ...

Случаи, при които осигурителят не дължи плащане за първите дни на временна неработоспособност

Кои са случаите, когато осигурителят не дължи плащане за първите дни на временната неработоспособност? Осигурителят не дължи възнаграждение за първия работен ден, а за периода от 01.07.2010 до края на 2011 г. - за първите три работни дни от временна...

Специфични случаи на услуги в Регламента за прилагане на Директива 2006/112/ЕО

Кои са конкретните и специфичните случаи на услуги в Регламента за прилагане на Директива 2006/112/ЕО? В регламента са създадени правила, които визират конкретни дос­тавки на услуги. Тези правила се съдържат в чл. 26-41. От тези правила може да се з...

Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Трябва ли в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ да се посочват възнагражденията на членовете на общинските изби­рателни комисии, изплатени през дадена данъч­на година, след като на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за местните избори тези суми не под...

Счетоводно отразяване на апорт

Как се отразява счетоводното отчитане на апорт? Счетоводното отчитане на апорт (отписване на ДМА във връзка с внасянето му като апорт) е рег­ламентирано в т. 11.2, буква „г” от СС 16 Дълго­трайни материални активи. Предвидено е разлика­та между първ...

Удържане на данък за консултантски услуги

Фирма сключва договор за консултантски услуги с чужденец от държава - членка на ЕС. Какъв документ трябва да изискат от чуждене­ца, за да се признае изплатеното възнаграждение за разход, при положение че той е физическо лице и не може да издаде факту...