Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-15 от 12.01.2011 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ, бр. 49/2010 г.

ОТНОСНО: Измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ, бр. 49/2010 г. Във връзка с обнародваната в ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г. Наредба...

№ 20-00-19 от 14.01.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 спрямо гражданите на трети държави

ОТНОСНО: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 спрямо гражданите на трети държави От 01.01.2011 г. е в сила Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и...

№ 20-00-598 от 18.11.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчното и осигурителното третиране на командировъчни разходи

ОТНОСНО: Данъчното и осигурителното третиране на командировъчни разходи В Дирекция ОУИ – София, е постъпило писмено запитване с вх. № 20-00-598 от 28.10.2010 г., в което задавате въпроси във връзка с прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО по отношение на данъчното и осигурителното трет...

№ 20-21-118 от 17.11.2010 г. - ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус чрез формуляр Е 106

ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус чрез формуляр Е 106 В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – 20-21-118/17.11.2010 г., ви уведомяваме за следното: Въпросът, който поставяте, е може ли въз основа на приложеното към писмото ви удо...

№ 8008-83 от 20.09.2010 г. - ОТНОСНО: Разпорежданията за отпускане на пенсиите за инвалидност се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Решенията на медицинската комисия се издават в 30-дневен срок от подаване на заявлението за отпускане на пенсията

ОТНОСНО: Разпорежданията за отпускане на пенсиите за инвалидност се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Решенията на медицинската комисия се издават в 30-дневен срок от подаване на заявлението за о...

№ 91-01-27 от 21.01.2011 г. - ОТНОСНО: Национална програма “Помощ за пенсиониране” за 2011 г.

ОТНОСНО: Национална програма “Помощ за пенсиониране” за 2011 г. Със заповед № РД01-6/7.01.2011 г. министърът на труда и социалната политика е утвърдил Национална програма “Помощ за пенсиониране” (НП “ПП”) - изменена и допълнена, която ще действа през 2011 г. Като институция, уча...

№ 91-01-321 от 30.12.2010 г. - ОТНОСНО: Промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) и в КСО (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г.), свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ)

ОТНОСНО: Промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) и в Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г.), свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ) 1. С § 7 от ПЗР на Закона за бюджета на ДО...

№ 94ЛЛ-130 от 11.10.2010 г. - ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да разрешава на работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, наети съгласно договор по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, да ползват основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни и да заплаща възнаграждение за това време

ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да разрешава на работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, наети съгласно договор по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, да ползват основен платен годишен отпуск в размер не...

Анотации

Данъчна основа на доставка при продажба на МПС

В сп. “Експерт”, бр. 10/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса може ли при продажба на МПС данъчната основа на доставката да бъде по-малка от тази при закупуването му, тъй като в момента пазарните цени на транспортните средства са по-ниски, отколкото пред...

Данъчна оценка на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл. 193 от ЗУТ

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2010 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” на ЦУ на НАП, отговаря на въпроса къде е регламентирана данъчната оценка на правото на прокарване (сервитут) на отклонения от общи мрежи и съоръжения на те...

Намалено работно време

В сп. „Труд и право”, бр. 11/2010 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Правилно ли е в длъжностните характеристики на работниците или служителите, работещи на намалено работно време на основание чл. 137 КТ във връзка с чл. 3, т. 9 от Наредбата за...

Начисляване на данък при продажба на МПС

В сп. „Български законник”, бр. 1/2011 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива лек автомобил през 2004 г. от физическо лице. За посочения автомобил не е бил начислен ДДС и не е ползван данъчен кредит. През 2010 г. ф...

Определяне на минимален осигурителен доход за самоосигуряващо се лице през 2011 г.

Във в. „Седмичен законник”, бр. 4/2011 г. Вержиния Заркова - експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Лице осъществява дейност на различни основания - като ЕТ и собственик на ЕООД. В ЕТ и в ЕООД има назначени работници. Осигурява се авансово като самоосигуряващо ...

Отчитане на приходи за бъдещи периоди в приходи за текущ период, включително приходи от финансирания

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2010 г. Соня Дочева, отговаря на въпроса как се извършва отчитане на полагащата се част от приходите за бъдещи периоди в приходите за текущия период, включително приходите от финансирания. В зависимост от необходимостта от междинно отчитане и изг...

Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Може ли възложителят да прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 2, т. 2, предл. второ и след отваряне на документа „Предлагана цена`? Съгласно чл. 39, ал. 2 ЗОП възложителят може с мотивирано свое решение да прекрати процедура за възлага¬не...

Преназначаване на 4-часов работен ден

Във в. “Актив”, бр. 24/2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Работник е освободен поради навършване на трудов стаж и възраст за пенсиониране с трудов стаж 9 г. и 8 месеца в предприятието. През целия си трудов стаж е работил на 8-часов работен ден. ...

Преназначаване на персонал на администрация от 8-часов работен ден на 4-часов

В сп. „Експерт”, бр. 10/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на следните въпроси: Може ли персоналът на администрация да бъде преназначен от 8-часов на 4-часов работен ден? Какви са последиците за работодателя и за служителите? Изменението на условията по труд...

Продажби, чието отчитане на оборота с ФУ не е задължително

В сп. „Актив”, бр. 12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса при кои продажби не е задължително отчитането на оборота с ФУ и издаването на фискални касови бележки. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 29....

Процедура за издаване на „сторно” касова бележка от кочан

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2010 г. Беата Петрова – главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса каква е процедурата за издаване на „сторно” касова бележка от кочан. По досегашния ред за извършване на корекция след приключване на сметката при използване на ФУ ...

„Свързани” лица

В сп. „Финанси и право”, бр. 12/2010 г. Анета Георгиева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви условия са нужни, за да се счита, че лицата (платец и получател) са „свързани". За да може да се приложи облекчената ставка от 5 на сто върху доходи от лихви и роялти с източни...