начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-15 от 12.01.2011 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ, бр. 49/2010 г.

ОТНОСНО: Измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ, бр. 49/2010 г. Във връзка с обнародваната в ДВ, б...

№ 20-00-19 от 14.01.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 спрямо гражданите на трети държави

ОТНОСНО: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 спрямо гражданите на трети държави От 01.01.2011 г. е в сила Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата ...

№ 20-00-598 от 18.11.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчното и осигурителното третиране на командировъчни разходи

ОТНОСНО: Данъчното и осигурителното третиране на командировъчни разходи В Дирекция ОУИ – София, е постъпило писмено запитване с вх. № 20-00-598 от 28.10.2010 г., в което задавате въпроси във връзка с прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО по отношение на д...

№ 20-21-118 от 17.11.2010 г. - ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус чрез формуляр Е 106

ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус чрез формуляр Е 106 В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – 20-21-118/17.11.2010 г., ви уведомяваме за следното: Въпросът, който поставяте, е може ли въз основа на ...

№ 8008-83 от 20.09.2010 г. - ОТНОСНО: Разпорежданията за отпускане на пенсиите за инвалидност се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Решенията на медицинската комисия се издават в 30-дневен срок от подаване на заявлението за отпускане на пенсията

ОТНОСНО: Разпорежданията за отпускане на пенсиите за инвалидност се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Решенията на медицинската комисия се издават в 30-дневен срок о...

№ 91-01-27 от 21.01.2011 г. - ОТНОСНО: Национална програма “Помощ за пенсиониране” за 2011 г.

ОТНОСНО: Национална програма “Помощ за пенсиониране” за 2011 г. Със заповед № РД01-6/7.01.2011 г. министърът на труда и социалната политика е утвърдил Национална програма “Помощ за пенсиониране” (НП “ПП”) - изменена и допълнена, която ще действа пре...

№ 91-01-321 от 30.12.2010 г. - ОТНОСНО: Промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) и в КСО (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г.), свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ)

ОТНОСНО: Промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) и в Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г.), свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ) 1. С § 7 от ...

№ 94ЛЛ-130 от 11.10.2010 г. - ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да разрешава на работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, наети съгласно договор по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, да ползват основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни и да заплаща възнаграждение за това време

ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да разрешава на работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, наети съгласно договор по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, да ползват основен пла...

Анотации

Данъчна основа на доставка при продажба на МПС

В сп. “Експерт”, бр. 10/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса може ли при продажба на МПС данъчната основа на доставката да бъде по-малка от тази при закупуването му, тъй като в момента пазарните цени на транспортните средст...

Данъчна оценка на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл. 193 от ЗУТ

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2010 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” на ЦУ на НАП, отговаря на въпроса къде е регламентирана данъчната оценка на правото на прокарване (сервитут) на отклонения от...

Намалено работно време

В сп. „Труд и право”, бр. 11/2010 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Правилно ли е в длъжностните характеристики на работниците или служителите, работещи на намалено работно време на основание чл. 137 КТ във връзка...

Начисляване на данък при продажба на МПС

В сп. „Български законник”, бр. 1/2011 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива лек автомобил през 2004 г. от физическо лице. За посочения автомобил не е бил начислен ДДС и не е ползван ...

Определяне на минимален осигурителен доход за самоосигуряващо се лице през 2011 г.

Във в. „Седмичен законник”, бр. 4/2011 г. Вержиния Заркова - експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Лице осъществява дейност на различни основания - като ЕТ и собственик на ЕООД. В ЕТ и в ЕООД има назначени работници. Осигурява се ...

Отчитане на приходи за бъдещи периоди в приходи за текущ период, включително приходи от финансирания

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2010 г. Соня Дочева, отговаря на въпроса как се извършва отчитане на полагащата се част от приходите за бъдещи периоди в приходите за текущия период, включително приходите от финансирания. В зависимост от необходимос...

Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Може ли възложителят да прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 2, т. 2, предл. второ и след отваряне на документа „Предлагана цена`? Съгласно чл. 39, ал. 2 ЗОП възложителят може с мотивирано свое решение да пр...

Преназначаване на 4-часов работен ден

Във в. “Актив”, бр. 24/2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Работник е освободен поради навършване на трудов стаж и възраст за пенсиониране с трудов стаж 9 г. и 8 месеца в предприятието. През целия си трудов стаж е ра...

Преназначаване на персонал на администрация от 8-часов работен ден на 4-часов

В сп. „Експерт”, бр. 10/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на следните въпроси: Може ли персоналът на администрация да бъде преназначен от 8-часов на 4-часов работен ден? Какви са последиците за работодателя и за служителите? Из...

Продажби, чието отчитане на оборота с ФУ не е задължително

В сп. „Актив”, бр. 12/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса при кои продажби не е задължително отчитането на оборота с ФУ и издаването на фискални касови бележки. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 20...

Процедура за издаване на „сторно” касова бележка от кочан

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2010 г. Беата Петрова – главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса каква е процедурата за издаване на „сторно” касова бележка от кочан. По досегашния ред за извършване на корекция след приключване на ...

„Свързани” лица

В сп. „Финанси и право”, бр. 12/2010 г. Анета Георгиева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви условия са нужни, за да се счита, че лицата (платец и получател) са „свързани". За да може да се приложи облекчената ставка от 5 на сто върху дохо...