начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 12, 16 - 30 юни 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 3-1095 от 09.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги по организиране на конференции и семинари съгласно ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги по организиране на конференции и семинари съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването и получената допълнително информация дружеството е изпълнител по договор с о...

№ 3-1289 от 27.04.2010 г. - ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски от съдружниците в търговско дружество като самоосигуряващи се лица

ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски от съдружниците в търговско дружество като самоосигуряващи се лица Според изложеното в запитването дружество с ограничена отговорност е учредено от двама съдружникът. Още със съдебното решение е вписано, че д...

№ 3-5570 от 16.12.2009 г. - ОТНОСНО: Режим на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС

ОТНОСНО: Режим на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС Според изложеното в запитването „А” ЕООД продава на „Д”, със седалище и адрес на управление в Дания, пенополиуретан (дунапрен), като по сделката ползва факторинг на Р. Полиуретанът е п...

№ 3-5615 от 18.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени суми от командировки в чужбина

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени суми от командировки в чужбина В запитването е изложена следната фактическа обстановка: физическо лице получава командировъчни пари за командировка в чужбина в размер, не по-голям от двукратния размер, определен...

№ 3-5674 от 21.12.2009 г. - ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО

ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО Според изложеното в запитването Х е юридическо лице на бюджетна издръжка, което не осъществява сделки по смисъла на чл. 1 от Търговския закон През 2009 г. от продажба на конкурсна до...

№ 92-1108-1 от 12.10.2009 г. - ОТНОСНО: Как следва да бъдат издадени документите за трудов и осигурителен стаж на наши служителки, назначени по трудов договор, за периода, през който са придружавали своите съпрузи по време на дългосрочната им командировка в чужбина?

ОТНОСНО: Как следва да бъдат издадени документите за трудов и осигурителен стаж на наши служителки, назначени по трудов договор, за периода, през който са придружавали своите съпрузи по време на дългосрочната им командировка в чужбина? Преди да се да...

№ 94ГГ-23 от 04.02.2010 г. - ОТНОСНО: При пенсиониране наборната военна служба се зачита за стаж от III категория

ОТНОСНО: При пенсиониране наборната военна служба се зачита за стаж от III категория Документът, приложен към запитването, удостоверява период на редовна военна служба. В него се посочва, че служи за признаване на стаж съгласно т. 81 от Правилника за...

№ 94ЕЕ-3 от 04.02.2010 г. - ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят работи по трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда през определени дни от месеца, се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят работи по трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда през определени дни от месеца, се признава за трудов стаж Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор може да се сключва и за ...

№ 94Н-1293-1 от 27.10.2009 г. - ОТНОСНО: Следва ли да се включи в документа за

ОТНОСНО: Следва ли да се включи в документа за осигурителен доход обр. УП-2 изплатеното ми обезщетение по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда? Извънредният труд зачита ли се за осигурителен стаж и как следва да се посочи в удостоверение обр. УП-3? В к...

№ 94Х-625-1 от 15.09.2009 г. - ОТНОСНО: Какво е необходимо да направя, за да мога да се пенсионирам за осигурителен стаж и възраст, като имате предвид, че съм управител на търговско дружество по силата на договор за управление и контрол?

ОТНОСНО: Какво е необходимо да направя, за да мога да се пенсионирам за осигурителен стаж и възраст, като имате предвид, че съм управител на търговско дружество по силата на договор за управление и контрол? За да реализирате правото си на пенсия, сле...

№ 96-00-18 от 12.01.2010 г. - ОТНОСНО: Доставка на услуги и прилагане на измененията на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Доставка на услуги и прилагане на измененията на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 96-00-18 от 12.01.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва у...

№ СО1/116 от 29.06.2009 г. ОТНОСНО: Времето на дежурство е работно време, през което работникът или служителят се явява на работното място и изпълнява работата по трудовото си правоотношение. Времето за дежурство се определя с месечен график, утвърден от работодателя

Съгласно чл. 139, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) за някои категории работници и служители поради особения характер на работата им може да бъде установявано задължение да де¬журят или да бъдат на разположение на работодателя през оп¬ределено време от ...

№ СО1/69 от 27.08.2009 г. ОТНОСНО: Когато майката на детето не работи по трудово правоотношение, т.е. не е титуляр на правото на отпуск по Кодекса на труда за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, тя не може да даде съгласието си отпускът за отглеждане на детето да се ползва от неговата баба

Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след изпол¬зване на отпуска поради бременност и раждане работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отг¬леждане на дете до навършване на 2-годишна възраст и съот¬ветно на правото ...

Анотации

Възстановяване след незаконно уволнение

В сп. „Труд и право”, бр. 5 от 2010 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, се спира на следния казус: Работник в търговско дружество е възстановен след незаконно уволнение на същата длъжност и със старата основна заплата. Проблем възниква с...

Новите изисквания по изготвяне на финансовите отчети по КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиентите

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. д-р Бойка Брезоева – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са новите изисквания по изготвяне на финансовите отчети по КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиентите. КРМСФО 13 Програми за лоялност на клие...

Облагане на доходи чрез „определена база”

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса доходите на чуждестранните физически лица се облагат по ЗДДФЛ, когато произтичат от стопанска дейност чрез „определена база" на територията на страната. Бихт...

Обявяване доходите на физически лица от замяна на движимо и недвижимо имущество

Във в. „Актив”, бр. 9 от 2010 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса трябва ли предприятието да обявява по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ доходите на физическите лица от замяна на движимо и недвижимо имущество. Съгласно чл. 73 от ЗДДФЛ пр...

Подаване на Декларация обр. № 1

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Вержиния Заркова – н-к отдел в НОИ, разглежда следния казус: От началото на 2010 г. работници в дружество работят на сумирано отчитане на работното време. Периодът на отчитането е 3-месечен. Работницит...

Предоставяне на информация от работодател

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 5 от 2010 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, разглежда следния казус: В какво точно се изразява информацията, която работодателят е длъжен да предоставя на раб...

Прекратяване на трудов договор поради връщане на титуляря

В сп. “Експерт”, бр. 10 от 2002 г., Стефанка Симеонова, началник-отдел в МТСП, дава отговор на следния въпрос: на 20.12.1999 г. бях назначена в ТДД на длъжност данъчен инспектор с трудов договор по заместване, на 04.06.2001 г. родих дете и излязох по...

Признаване на разходи за данъчни цели

Фирма - майка притежава 100% от дяловете на дружест¬во. Стойността на дяловете на дружеството е 50 000 лв. фирмата-майка иска да продаде дъщерното дружество за 20 000 лв. Как е редно да се третира загубата от 30 000 лв., която ще реализира дружествот...

Ред за внасяне на дължим авансов данък

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какъв е редът за внасяне на дължимия авансов данък за доходите от положен личен труд на съдружници в ООД. Трябва ли плащането на данъка да се офор...

Формиране на облагаем оборот от получена субсидия от ДФ „Земеделие”

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Земеделски производител получава субсидии от Държавен фонд „Земеделие” за обработваема земя. Формира ли субсидията облагаем оборот? Следва ли да се на...