Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 5, 1 - 15 март 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-19-744 от 22.12.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи и продажба на заложена вещ от заложни къщи и регистриране на продажбите по реда на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с многобройни запитвания от заложни къщи за данъчно третиране по ЗДДС на предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи и продажба на заложена вещ от заложни къщи и регистриране на продажбите по реда на Н...

№ 24-00-10 от 10.03.2010 г. - ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО

Указание ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1,...

№ 24-00-2 от 13.01.2010 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с наредба за изменение и допълнение на същата наредба, обнародвана в ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г. (в сила от 1 януари 2010 г.)

Указание ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващит...

№ 3-2946 от 22.06.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство

ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство Към писмено запитване във връзка с приложението на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са приложени копия...

№ 91-01-67 от 16.02.2010 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

С Постановление № 332 на МС от 30 декември 2009 г. са направени изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Постановлението е публикувано в ДВ, бр. 2 от 8 януар...

№ 96-00-333 от 06.10.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на лице, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, присъдено му е обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за оставане без работа вследствие на незаконното уволнение, но не се е върнало на предишната работа

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Велико Търново, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка в писмото ви и от допълнително представеното ни копие на съдебно решение № … г., постановено от ……. районен...

Анотации

Годишно преизчисляване на данъка на лица по трудови правоотношения

Следва ли след въвеждане на плоския данък работодателят да продължава да извършва годишно преизчисляване на данъка на лица по трудови правоотношения? Изискването работодателят до 31 януари на следващата данъчна година да определя годишния размер на ...

Данъчно облагане на транспортна фирма, регистрирана по ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2009 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния случай: Транспортна фирма предоставя услуга на българска фирма, регистрирана за целите на облагането в България, за превоз на стока, получател на която е ф...

Лица, които имат право на обезщетение за отглеждане на малко дете

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2010 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса кои лица имат право на обeзщeтeниe за отглеждане на малко детe. На първо място право на обезщетение за отглеждане на малко дете имат лицата, които са осигурени за риск...

Облекчаване на процедурата по възстановяване на ДДС, платен в друго държави – членки на ЕС

Облекчава ли се процедурата за възстановяване на ДДС, платен в други държави – членки на ЕС? Правилата за функциониране на ДДС на територията на ЕС предвиждат данъкът, начислен на територията на дадена държава - членка от Общността, за предоставени ...

Признаване на разходи за пътуване и престой по реда на ЗКПО на управител - съдружник

Ще се признаят ли от органите по приходите разходи за пътуване и престой по реда на чл. 33 от ЗКПО на управител - съдружник в ООД, респ. собственик на ЕООД, изпълняващ тази длъжност само въз основа на вписване като управител в търговския регистър, бе...

Регистрация на българска фирма в друга държава – членка на ЕС

Във в. „Актив”, бр. 22/2009 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса кога българска фирма може и кога трябва да се регистрира в друга държава членка по ДДС. По свое желание българска фирма може да се регистрира по ДДС във всяка държ...