Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 5, 1 - 15 март 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-19-744 от 22.12.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи и продажба на заложена вещ от заложни къщи и регистриране на продажбите по реда на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с многобройни запитвания от заложни къщи за данъчно третиране по ЗДДС на предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи и продажба на заложена вещ от заложни къщи и регистриране на продажбите по реда на Наредба Н-18 за регистриране и ...

№ 24-00-10 от 10.03.2010 г. - ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО

Указание ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално о...

№ 24-00-2 от 13.01.2010 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с наредба за изменение и допълнение на същата наредба, обнародвана в ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г. (в сила от 1 януари 2010 г.)

Указание ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с наредба...

№ 3-2946 от 22.06.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство

ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство Към писмено запитване във връзка с приложението на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са приложени копия от сключени договори между Х ...

№ 91-01-67 от 16.02.2010 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

С Постановление № 332 на МС от 30 декември 2009 г. са направени изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Постановлението е публикувано в ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г. Заглавието на наредб...

№ 96-00-333 от 06.10.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на лице, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, присъдено му е обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за оставане без работа вследствие на незаконното уволнение, но не се е върнало на предишната работа

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Велико Търново, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка в писмото ви и от допълнително представеното ни копие на съдебно решение № … г., постановено от ……. районен съд и влязло в сила на 14.01....

Анотации

Годишно преизчисляване на данъка на лица по трудови правоотношения

Следва ли след въвеждане на плоския данък работодателят да продължава да извършва годишно преизчисляване на данъка на лица по трудови правоотношения? Изискването работодателят до 31 януари на следващата данъчна година да определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември...

Данъчно облагане на транспортна фирма, регистрирана по ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 12/2009 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния случай: Транспортна фирма предоставя услуга на българска фирма, регистрирана за целите на облагането в България, за превоз на стока, получател на която е фирма, регистрирана по ДДС в Ит...

Лица, които имат право на обезщетение за отглеждане на малко дете

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2010 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса кои лица имат право на обeзщeтeниe за отглеждане на малко детe. На първо място право на обезщетение за отглеждане на малко дете имат лицата, които са осигурени за риска майчинство и внасят вноски в...

Облекчаване на процедурата по възстановяване на ДДС, платен в друго държави – членки на ЕС

Облекчава ли се процедурата за възстановяване на ДДС, платен в други държави – членки на ЕС? Правилата за функциониране на ДДС на територията на ЕС предвиждат данъкът, начислен на територията на дадена държава - членка от Общността, за предоставени стоки и/или услуги на регистри...

Признаване на разходи за пътуване и престой по реда на ЗКПО на управител - съдружник

Ще се признаят ли от органите по приходите разходи за пътуване и престой по реда на чл. 33 от ЗКПО на управител - съдружник в ООД, респ. собственик на ЕООД, изпълняващ тази длъжност само въз основа на вписване като управител в търговския регистър, без да има сключен договор за уп...

Регистрация на българска фирма в друга държава – членка на ЕС

Във в. „Актив”, бр. 22/2009 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса кога българска фирма може и кога трябва да се регистрира в друга държава членка по ДДС. По свое желание българска фирма може да се регистрира по ДДС във всяка държава - членка на Общността, ког...