Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

Изх. № 91-01-296 ОТ 17.11.2009 Г. ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ С ПИСМО № 91-01-180 ОТ 31.07.2009 Г. ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО § 9, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА КСО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 76, БУКВА “Е” ОТ ОТМ. ППЗП

ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с писмо № 91-01-180 от 31.07.2009 г. за зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП С цитираното писмо на Главна дирекция “Пенсии” под горния номер с...

Анотации

Грешки при издаване на фактури

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2009 г. Емилия Бакалска – данъчен експерт, разглежда следния казус: В практиката не са редки случаите, в които за допуснати грешки при издаване на фактурите доставчиците ги анулират и издават нови, с правилните р...

Данъчно третиране на даренията по ЗКПО

Какво е данъчното третиране на даренията по ЗКПО? За данъчни цели се признават разходите за дарения, направени в полза на здравни и лечебни заведения, детски ясли и градини, училища, бюджетни предприятия, хора с увреждания, лица, пострадали при криз...

Деклариране на терени, предназначени за жилищно строителство, принадлежащи на предприятия, които не са застроени

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2009 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса по какъв ред следва да се декларират терени, предназначени за жилищно строителство, принадл...

Определяне мястото на изпълнение на две последователни доставки при ВОП

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2009 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса как се определя мястото на изпълнение при две последователни доставки при вътреобщностно придобиване (ВОП)? 1. Когато две последователни доставки на едни и същи стоки,...

Особености във формата и съдържанието на специфичните съставни части на периодичните финансови отчети на предприятията с нестопанска цел

В сп. „Финанси и право”, бр. 8/2009 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви са особеностите във формата и съдържанието на специфичните съставни части на периодичните финансови отчети на предприятията с нестопанска цел? 1....

Подаване на декларация по чл. 117 от ЗКПО

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 11/2009 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Дъщерно предприятие се влива в предприятие майка на 8.07.2009 г., като в договора за преобразуване е прието, че за счетоводни цели вливане...

Право на обезщетеие при прекратяване на трудово правоотношение

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 23.12.2008 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2008 г.), беше направено допълнение в чл. 222, ал. 1 от КТ. Конкретно кои членове и алинеи от Кодекса на труда трябва да бъдат вписани в акта за ...

Прилагане на чл. 73а от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2009 г. Иван Минчев – данъчен консултант, разглежда следния казус: българска фирма с регистрация по ЗДДС осъществява в началото на март 2009 г. ВОП на машина, чиято стойност е 150 000 лв. Доставчикът, притежаващ френс...

Ред за възстановяване на акциза за земеделските стопани

В сп. „Експерт”, бр. 11/2009 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какъв е редът за възстановяване на акциза за земеделските стопани. Възстановяването на акцизния данък на земеделските стопани се извършва въз основа на подаване ...

Удържане на окончателен данък съгласно ЗДДФЛ

Българско дружество изплаща доходи от консултан¬тски услуги на чуждестранно физическо лице. Услугите се извърш¬ват от лицето извън територията на България и са с продължител¬ност до три месеца (90 дни). Следва ли в този случай дружеството да удържи о...