Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

Изх. № 91-01-296 ОТ 17.11.2009 Г. ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ С ПИСМО № 91-01-180 ОТ 31.07.2009 Г. ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО § 9, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА КСО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 76, БУКВА “Е” ОТ ОТМ. ППЗП

ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с писмо № 91-01-180 от 31.07.2009 г. за зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП С цитираното писмо на Главна дирекция “Пенсии” под горния номер са дадени допълнителни указания...

Анотации

Грешки при издаване на фактури

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2009 г. Емилия Бакалска – данъчен експерт, разглежда следния казус: В практиката не са редки случаите, в които за допуснати грешки при издаване на фактурите доставчиците ги анулират и издават нови, с правилните реквизити. На база на тези нови...

Данъчно третиране на даренията по ЗКПО

Какво е данъчното третиране на даренията по ЗКПО? За данъчни цели се признават разходите за дарения, направени в полза на здравни и лечебни заведения, детски ясли и градини, училища, бюджетни предприятия, хора с увреждания, лица, пострадали при кризи, социално слаби лица, деца с...

Деклариране на терени, предназначени за жилищно строителство, принадлежащи на предприятия, които не са застроени

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2009 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса по какъв ред следва да се декларират терени, предназначени за жилищно строителство, принадлежащи на предприятия, които не...

Определяне мястото на изпълнение на две последователни доставки при ВОП

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2009 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса как се определя мястото на изпълнение при две последователни доставки при вътреобщностно придобиване (ВОП)? 1. Когато две последователни доставки на едни и същи стоки, извършени по възмезден начин ...

Особености във формата и съдържанието на специфичните съставни части на периодичните финансови отчети на предприятията с нестопанска цел

В сп. „Финанси и право”, бр. 8/2009 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви са особеностите във формата и съдържанието на специфичните съставни части на периодичните финансови отчети на предприятията с нестопанска цел? 1. Особености на отчета за прихо...

Подаване на декларация по чл. 117 от ЗКПО

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 11/2009 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Дъщерно предприятие се влива в предприятие майка на 8.07.2009 г., като в договора за преобразуване е прието, че за счетоводни цели вливането ще е от 1.01.2009 г. Съобра...

Право на обезщетеие при прекратяване на трудово правоотношение

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 23.12.2008 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2008 г.), беше направено допълнение в чл. 222, ал. 1 от КТ. Конкретно кои членове и алинеи от Кодекса на труда трябва да бъдат вписани в акта за прекратяване на трудово правоо...

Прилагане на чл. 73а от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2009 г. Иван Минчев – данъчен консултант, разглежда следния казус: българска фирма с регистрация по ЗДДС осъществява в началото на март 2009 г. ВОП на машина, чиято стойност е 150 000 лв. Доставчикът, притежаващ френски ДДС дентификационен номер, ...

Ред за възстановяване на акциза за земеделските стопани

В сп. „Експерт”, бр. 11/2009 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какъв е редът за възстановяване на акциза за земеделските стопани. Възстановяването на акцизния данък на земеделските стопани се извършва въз основа на подаване на заявления (искания ) от лиц...

Удържане на окончателен данък съгласно ЗДДФЛ

Българско дружество изплаща доходи от консултан¬тски услуги на чуждестранно физическо лице. Услугите се извърш¬ват от лицето извън територията на България и са с продължител¬ност до три месеца (90 дни). Следва ли в този случай дружеството да удържи окончателен данък от лицето съг...