начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

Изх. № 91-01-296 ОТ 17.11.2009 Г. ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ С ПИСМО № 91-01-180 ОТ 31.07.2009 Г. ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО § 9, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА КСО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 76, БУКВА “Е” ОТ ОТМ. ППЗП

ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с писмо № 91-01-180 от 31.07.2009 г. за зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП С цитираното писмо на Главна дирекция “Пенсии” под горния номер с...

Анотации

Грешки при издаване на фактури

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2009 г. Емилия Бакалска – данъчен експерт, разглежда следния казус: В практиката не са редки случаите, в които за допуснати грешки при издаване на фактурите доставчиците ги анулират и издават нови, с правилните р...

Данъчно третиране на даренията по ЗКПО

Какво е данъчното третиране на даренията по ЗКПО? За данъчни цели се признават разходите за дарения, направени в полза на здравни и лечебни заведения, детски ясли и градини, училища, бюджетни предприятия, хора с увреждания, лица, пострадали при криз...

Деклариране на терени, предназначени за жилищно строителство, принадлежащи на предприятия, които не са застроени

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2009 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса по какъв ред следва да се декларират терени, предназначени за жилищно строителство, принадл...

Определяне мястото на изпълнение на две последователни доставки при ВОП

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2009 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса как се определя мястото на изпълнение при две последователни доставки при вътреобщностно придобиване (ВОП)? 1. Когато две последователни доставки на едни и същи стоки,...

Особености във формата и съдържанието на специфичните съставни части на периодичните финансови отчети на предприятията с нестопанска цел

В сп. „Финанси и право”, бр. 8/2009 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви са особеностите във формата и съдържанието на специфичните съставни части на периодичните финансови отчети на предприятията с нестопанска цел? 1....

Подаване на декларация по чл. 117 от ЗКПО

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 11/2009 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Дъщерно предприятие се влива в предприятие майка на 8.07.2009 г., като в договора за преобразуване е прието, че за счетоводни цели вливане...

Право на обезщетеие при прекратяване на трудово правоотношение

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 23.12.2008 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2008 г.), беше направено допълнение в чл. 222, ал. 1 от КТ. Конкретно кои членове и алинеи от Кодекса на труда трябва да бъдат вписани в акта за ...

Прилагане на чл. 73а от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2009 г. Иван Минчев – данъчен консултант, разглежда следния казус: българска фирма с регистрация по ЗДДС осъществява в началото на март 2009 г. ВОП на машина, чиято стойност е 150 000 лв. Доставчикът, притежаващ френс...

Ред за възстановяване на акциза за земеделските стопани

В сп. „Експерт”, бр. 11/2009 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какъв е редът за възстановяване на акциза за земеделските стопани. Възстановяването на акцизния данък на земеделските стопани се извършва въз основа на подаване ...

Удържане на окончателен данък съгласно ЗДДФЛ

Българско дружество изплаща доходи от консултан¬тски услуги на чуждестранно физическо лице. Услугите се извърш¬ват от лицето извън територията на България и са с продължител¬ност до три месеца (90 дни). Следва ли в този случай дружеството да удържи о...