Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 23, 1 - 15 декември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-331-112 от 09.08.2009 г. ОТНОСНО: Правото на възстановяване на данъчен кредит по искане за възстановяване, подадено от наследници на регистрирано по ЗДДС лице - земеделски производител

Изложена е следната фактическа обстановка: Постъпило е искане за прихващане или възстановяване на ДДС от наследниците на починало лице, което е било регистрирано по ЗДДС във връзка с осъществяваната от лицето независима икономическа дейност като земеделски производител. Към датат...

№ 3-2040 от 27.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, придобити от занаятчийска дейност

Според изложеното в запитването физическо лице осъществява занаятчийска дейност, която се облага с патентен данък. Същото притежава майсторско свидетелство, издадено от Националната занаятчийска камара и вписано в Регистъра на занаятчийските предприятия в Регионална занаятчийска ...

№ 3-2904 от 17.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

Според изложеното в запитването дружеството по поръчка на израелска фирма ще търси, събира, обработва и изпраща на същата информация от определени интернет сайтове. Възнаграждението за услугата израелската фирма ще превежда по банков път след получаване на услугата. От друга стра...

№ 91-01-138 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Измененията в Кодекса за социално осигуряване

Указания ОТНОСНО: Измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето С § 89 от pреходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ПЗР на ЗИДЗЗ), обнародван в „Държавен вес...

№ 96-00-296 от 04.09.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при преобразуване на търговски дружества чрез вливане

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-296 от 04.09.2009 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, ви уведомяваме следното: Съгласно представената в запитването фактическа обстановка на основание чл. 263ж от Търговския закон през м. VІІІ.2009 г....

№ 96-00-298 от 04.09.2009 г. ОТНОСНО: Направени разходи по събиране на вземания с изпълнителен лист от Съда

Във връзка с направено от вас запитване с писмо вх. № 96-00-298 от 04.09.2009 г.при Дирекция “ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: Изложена фактическа обстановка: Имате заведени изпълнителни дела към ваши клиенти и направени разходи. При отказ на длъжника за изпълнение ...

Анотации

Внасяне на недвижими имоти в имуществото на ЕТ

Как стои въпросът за внасяне на недви¬жими имоти в имуществото на едноличен търговец? При регистриране на търговско предприятие на едноличен търговец не възниква нов правен субект, различен от физическото лице. Едноличният търговец няма собствена правосубектност. Поради тази прич...

Връчване на заповед за уволнение по време на отпуск

Физическо лице работи по трудов договор за неопределено време. С разрешение на ръководството излиза в платен годишен отпуск, по време на който е уведомено, че е освободено от работа и следва да се яви в предприятието, за да се връчи заповедта за освобождаване. Може ли да бъде пре...

Вътреобщностно придобиване ли е закупуването на автомобил от физическо лице във Франция с цел същият да се използва в България

Фирма, регистрирана по ЗДДС, купува автомобил от физическо лице във Франция с цел същият да се използва за стопанската дейност на фирмата в България. Следва ли покупката да се третира като вътреобщностно придобиване и да се състави протокол по чл. 117, ал. 2 за начисляване на ДДС...

Данъчна декларация по ЗКПО при прекратяване на дружество

При прекратяване на дружество кой подава и в какъв срок данъчната декларация по ЗКПО? Данъчното облагане по ЗКПО при прекратяване с ликвидация или с обявена несъстоятелност и при разпределение на ликвидационни дялове се регламентира в Глава двадесет и първа, раздел I, в чл. 158-1...

Задължителен профилактичен преглед

Какво се включва в задължителния профилактичен преглед, заплащан от НЗОК? С оглед профилактиката на социално значими и приоритетни за страната заболявания през тази година НЗОК заплаща един профилактичен преглед годишно на всички задължително здравноосигурени лица над 18 години. ...

Законова защиа при уволнение преди пенсиониране

Лице, което работи на трудов договор и към 30.10.2009 г. ще навърши 10 години непрекъснат трудов стаж и възраст 63 години, има ли някаква законова защита да не бъде уволнено през м. юни 2009 г., в резултат на което ще загуби 6-те заплати при пенсиониране? Освен това към м. юни 20...

Покупка на стока от страна извън ЕС

Какво е данъчното облагане с ДДС при покупка на стока от страна извън ЕС, като българската фирма не е регистрирана по ЗДДС? Покупката на стоки от доставчик извън Общността се третира от ЗДДС като внос и се облага по реда на чл. 54 - 61 от ЗДДС. Законът не прави разлика при вноса ...

Прекратяване на трудов договор по чл. 114 от КТ

Има ли особености при прекратяването на трудовия договор по чл. 114 от КТ за работа до 5 дни в месеца? Трудов договор може да се сключва и за работа през определени между двете страни дни от месеца (виж чл. 114 от КТ). Такъв договор може да е както за неопределено време, така и з...

Счетоводни записвания за начисляване и изплащане на дивиденти

В член 247а от Търговския закон има изискване, което, ако не бъде спазено, не следва да се начисляват и изплащат диви¬денти. Как да се установи наличието на това из¬искване и какви са счетоводните записвания за начисляване и изплащане на дивидентите? Изискването на чл. 247а от Тъ...