Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 23, 1 - 15 декември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-331-112 от 09.08.2009 г. ОТНОСНО: Правото на възстановяване на данъчен кредит по искане за възстановяване, подадено от наследници на регистрирано по ЗДДС лице - земеделски производител

Изложена е следната фактическа обстановка: Постъпило е искане за прихващане или възстановяване на ДДС от наследниците на починало лице, което е било регистрирано по ЗДДС във връзка с осъществяваната от лицето независима икономическа дейност като земе...

№ 3-2040 от 27.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, придобити от занаятчийска дейност

Според изложеното в запитването физическо лице осъществява занаятчийска дейност, която се облага с патентен данък. Същото притежава майсторско свидетелство, издадено от Националната занаятчийска камара и вписано в Регистъра на занаятчийските предприя...

№ 3-2904 от 17.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

Според изложеното в запитването дружеството по поръчка на израелска фирма ще търси, събира, обработва и изпраща на същата информация от определени интернет сайтове. Възнаграждението за услугата израелската фирма ще превежда по банков път след получав...

№ 91-01-138 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Измененията в Кодекса за социално осигуряване

Указания ОТНОСНО: Измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето С § 89 от pреходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ПЗР на ЗИДЗ...

№ 96-00-296 от 04.09.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при преобразуване на търговски дружества чрез вливане

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-296 от 04.09.2009 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, ви уведомяваме следното: Съгласно представената в запитването фактическа обстановка на основание чл. 263ж от Търговс...

№ 96-00-298 от 04.09.2009 г. ОТНОСНО: Направени разходи по събиране на вземания с изпълнителен лист от Съда

Във връзка с направено от вас запитване с писмо вх. № 96-00-298 от 04.09.2009 г.при Дирекция “ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: Изложена фактическа обстановка: Имате заведени изпълнителни дела към ваши клиенти и направени разходи. При от...

Анотации

Внасяне на недвижими имоти в имуществото на ЕТ

Как стои въпросът за внасяне на недви¬жими имоти в имуществото на едноличен търговец? При регистриране на търговско предприятие на едноличен търговец не възниква нов правен субект, различен от физическото лице. Едноличният търговец няма собствена пра...

Връчване на заповед за уволнение по време на отпуск

Физическо лице работи по трудов договор за неопределено време. С разрешение на ръководството излиза в платен годишен отпуск, по време на който е уведомено, че е освободено от работа и следва да се яви в предприятието, за да се връчи заповедта за осво...

Вътреобщностно придобиване ли е закупуването на автомобил от физическо лице във Франция с цел същият да се използва в България

Фирма, регистрирана по ЗДДС, купува автомобил от физическо лице във Франция с цел същият да се използва за стопанската дейност на фирмата в България. Следва ли покупката да се третира като вътреобщностно придобиване и да се състави протокол по чл. 11...

Данъчна декларация по ЗКПО при прекратяване на дружество

При прекратяване на дружество кой подава и в какъв срок данъчната декларация по ЗКПО? Данъчното облагане по ЗКПО при прекратяване с ликвидация или с обявена несъстоятелност и при разпределение на ликвидационни дялове се регламентира в Глава двадесет ...

Задължителен профилактичен преглед

Какво се включва в задължителния профилактичен преглед, заплащан от НЗОК? С оглед профилактиката на социално значими и приоритетни за страната заболявания през тази година НЗОК заплаща един профилактичен преглед годишно на всички задължително здравно...

Законова защиа при уволнение преди пенсиониране

Лице, което работи на трудов договор и към 30.10.2009 г. ще навърши 10 години непрекъснат трудов стаж и възраст 63 години, има ли някаква законова защита да не бъде уволнено през м. юни 2009 г., в резултат на което ще загуби 6-те заплати при пенсиони...

Покупка на стока от страна извън ЕС

Какво е данъчното облагане с ДДС при покупка на стока от страна извън ЕС, като българската фирма не е регистрирана по ЗДДС? Покупката на стоки от доставчик извън Общността се третира от ЗДДС като внос и се облага по реда на чл. 54 - 61 от ЗДДС. Закон...

Прекратяване на трудов договор по чл. 114 от КТ

Има ли особености при прекратяването на трудовия договор по чл. 114 от КТ за работа до 5 дни в месеца? Трудов договор може да се сключва и за работа през определени между двете страни дни от месеца (виж чл. 114 от КТ). Такъв договор може да е както з...

Счетоводни записвания за начисляване и изплащане на дивиденти

В член 247а от Търговския закон има изискване, което, ако не бъде спазено, не следва да се начисляват и изплащат диви¬денти. Как да се установи наличието на това из¬искване и какви са счетоводните записвания за начисляване и изплащане на дивидентите?...