Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 12, 16 - 30 юни 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 91-00-241 от 04.06.2009 г. Относно: Правна регламентация на вътреобщностното придобиване

ОТНОСНО: Правна регламентация на вътреобщностното придобиване (ВОП) по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност Във връзка с постъпили запитвания по приложението на чл. 13 от ЗДДС и във връзка с измененията на същия, в сила от 01.01.2009 г. (ДВ, б...

Анотации

Вписване на сума по лихва

Фирма е взела заем от физическо лице с договор, в който е записано, че за сумата по заема не се дължи лихва. В такъв случай трябва ли да се начислява лихва и ако е така, какъв процент трябва да е лихвата и кога се отписва начислената лихва - на датата на изтичане на срока, догово...

Данъчни задължения за получател на услуга

Българска фирма, регистрирано по ЗДДС лице, получава юридическа услуга от юридическо лице, регистрирано по ДДС лице в Германия. Юридическата услуга не е свързана с недвижим имот. Попада ли тази услуга в обхвата на чл. 21, ал. 3, т. 1, б."в", или следва да се счита, че текстът на ...

Данъчно третиране на рекламни материали

Как се третира по ЗДДС доставката на рекламните материали и мостри, облагат ли се и кой дължи данъка - изпълнителят или получателят на доставката? В процеса на прилагане на ЗДДС сравнително често се поставят въпроси, отнасящи се до данъчното третиране на рекламни материали и мос...

Издаване на медицинско свидетелство

Здравноосигурено лице, което няма задължения към здравната каса, трябва ли да заплаща издаването на медицинско свидетелство за постъпване на работа от личния лекар и каква е цената на услугата? Съгласно чл. 118, ал. 1 от Националния рамков договор наред с първичните документи за ...

Изтичане на срочен договор по чл. 70 от КТ

Как трябва да се постъпи при изтичане на срока на договор по чл. 70 - да се поднови с допълнително споразумение или трябва да има заповед за освобождаване и след това нов трудов договор? Съгласно чл. 67, ал. 1 от КТ трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време...

Обезщетение при използване на платен годишен отпуск по време на уволнение

Служителка във фирма е уволнена незаконно и след шест години е възстановена на работа с решение на Софийски районен съд. Работи 5 дни и отново е била уволнена. Има ли право на платен годишен отпуск за времето, което й се признава за трудов стаж, или платеният годишен отпуск се по...

Промяната в чл. 34 и чл. 37 от ЗКПО

В какво се изразява промяната в чл. 34 и чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), направена от 1 януари 2009 година? До 31 декември 2008 година действаше общата постановка, че когато един актив е обезценен (в случая - вземане), възниква временна данъчна разли...

Публикуване на ГФО

Кой и кога публикува ГФО? В края на всяка година предприятията изготвят финансови отчети за имущественото и финансовото състояние и доклади за дейността с намеренията за бъдещото развитие. Отчетите не са предназначени за нуждите на оперативното управление на предприятието и се на...

Трудов стаж за право на пенсия

Служител работи при условията на втора категории труд и към момента има 14 години, 10 месеца и 15 дни от втора категория. За последната година има и 2 месеца и 5 дни осигурителен стаж от извънреден труд, положен също при условията на втора категория труд. Може ли осигурителният с...

Услуга в условията на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС

Фирма предоставя услуга на местно юридическо лице. Услугата е рекламна, но договорът е сключен с фирма, регистрирана извън територията на България, и плащането по нея се извършва от чужбина. Тази услуга влиза ли в условията на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС, тоест ставката нула ли е? В чл...