Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 12, 16 - 30 юни 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 91-00-241 от 04.06.2009 г. Относно: Правна регламентация на вътреобщностното придобиване

ОТНОСНО: Правна регламентация на вътреобщностното придобиване (ВОП) по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност Във връзка с постъпили запитвания по приложението на чл. 13 от ЗДДС и във връзка с измененията на същия, ...

Анотации

Вписване на сума по лихва

Фирма е взела заем от физическо лице с договор, в който е записано, че за сумата по заема не се дължи лихва. В такъв случай трябва ли да се начислява лихва и ако е така, какъв процент трябва да е лихвата и кога се отписва начислената лихва - на датат...

Данъчни задължения за получател на услуга

Българска фирма, регистрирано по ЗДДС лице, получава юридическа услуга от юридическо лице, регистрирано по ДДС лице в Германия. Юридическата услуга не е свързана с недвижим имот. Попада ли тази услуга в обхвата на чл. 21, ал. 3, т. 1, б."в", или след...

Данъчно третиране на рекламни материали

Как се третира по ЗДДС доставката на рекламните материали и мостри, облагат ли се и кой дължи данъка - изпълнителят или получателят на доставката? В процеса на прилагане на ЗДДС сравнително често се поставят въпроси, отнасящи се до данъчното третира...

Издаване на медицинско свидетелство

Здравноосигурено лице, което няма задължения към здравната каса, трябва ли да заплаща издаването на медицинско свидетелство за постъпване на работа от личния лекар и каква е цената на услугата? Съгласно чл. 118, ал. 1 от Националния рамков договор на...

Изтичане на срочен договор по чл. 70 от КТ

Как трябва да се постъпи при изтичане на срока на договор по чл. 70 - да се поднови с допълнително споразумение или трябва да има заповед за освобождаване и след това нов трудов договор? Съгласно чл. 67, ал. 1 от КТ трудовият договор може да бъде скл...

Обезщетение при използване на платен годишен отпуск по време на уволнение

Служителка във фирма е уволнена незаконно и след шест години е възстановена на работа с решение на Софийски районен съд. Работи 5 дни и отново е била уволнена. Има ли право на платен годишен отпуск за времето, което й се признава за трудов стаж, или ...

Промяната в чл. 34 и чл. 37 от ЗКПО

В какво се изразява промяната в чл. 34 и чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), направена от 1 януари 2009 година? До 31 декември 2008 година действаше общата постановка, че когато един актив е обезценен (в случая - вземане), в...

Публикуване на ГФО

Кой и кога публикува ГФО? В края на всяка година предприятията изготвят финансови отчети за имущественото и финансовото състояние и доклади за дейността с намеренията за бъдещото развитие. Отчетите не са предназначени за нуждите на оперативното управ...

Трудов стаж за право на пенсия

Служител работи при условията на втора категории труд и към момента има 14 години, 10 месеца и 15 дни от втора категория. За последната година има и 2 месеца и 5 дни осигурителен стаж от извънреден труд, положен също при условията на втора категория ...

Услуга в условията на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС

Фирма предоставя услуга на местно юридическо лице. Услугата е рекламна, но договорът е сключен с фирма, регистрирана извън територията на България, и плащането по нея се извършва от чужбина. Тази услуга влиза ли в условията на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС, ...