Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.
Законодателство

Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчнозадължени лица в държави - членки на ЕС или в някои трети страни

Засега ни се отправят предимно въпроси за възстановяването на данък, заплатен на територите на държави-членки на ЕС. В действителност на възстановяване подлежи данъкът, заплатен в още 10 други държави, извън държавите от Общността. На възстановяване подлежи ДДС, заплатен от пред...

Въпроси и отговори

Договорът за изпитване не е срочен

В началото на тази година назначихме един служител с 3-месечен договор за изпитване, който изтича на 31.03.2009 г. Възнамеряваме от 01.04.2009 г., с оглед на икономическата криза и неизясненото финансово състояние на фирмата ни, да го преназначим отново на същата длъжност и за съ...

Оповестяване на информация за финансовите инструменти

Предприятията, прилагащи МСС като отчетна база, оповестяват информация за финансовите си инструменти в съответствие с изискванията на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване. Стандартът следва да се разглежда във взаимна връзка с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оцен...

Осигуряването на регистрираните земеделски производители, упражняващи само земеделска дейност

В закона е посочено, че за 2009 година земеделските производители трябва да се осигуряват върху не по-малко от 65 лева (или върху една четвърт от минималния осигурителен доход). Върху тази база се дължат социални и здравни осигуровки, като социалните осигуровки са само за фонд “П...

Особености при годишното счетоводно приключване на юридически лица с нестопанска цел за отчетната 2008 г.

Юридическите лица с нестопанска цел се учредяват, регистрират, осъществяват своята дейност и се прекратяват по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с последна промяна в ДВ бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г. Те могат да бъдат сдружения или фо...

Отпуска за отглеждане на дете

Има ли право на обезщетение за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишната му възраст лице, което, след като е започнало ползването му, започне да упражнява дейност по договор за управление в собственото ЕООД? Ако лицето ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ...

Счетоводно отчитане в туристическо дружество - ЮЛНЦ

Туристическо дружество е учредено и регистрирано през 2008 г. като юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност (в обществена полза). Към него има учреден Пещерен клуб. През 2008 г. дружеството не се е регистрирало в Централния регистър н...

В пресата за вас

Данъчно третиране при обезценяване на вземане

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Димитър Войнов разглежда данъчното третиране при обезценяване на вземане. След промяната в ЗКПО данъчното третиране при обезценяване (отписване) на вземане е, както следва: 1. Обезценката (отписването) на вземането е извършена преди на...

Консолидационни процедури при търговски дружества - лечебни заведения

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Райна Стефанова, регистриран одитор, разяснява консолидационните процедури. Авторът предлага следния алгоритъм за извършване на консолидационни процедури: 1. Определяне на дяловото участие на предприятието майка във всяко дъщерно пре...

Могат ли акционерите да покриват загуби от минали години

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Акционерно дружество с двама акционери с предмет на дейност хазарт по чл. 242 от ЗКПО - казино без допълнителни и спомагателни дейности, през последните две години реализира печалба. В началните го...

Нулев данъчен ефект при сторниране на разходи от минали години, непризнати за данъчни цели

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство +” Иван Дочев, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда сторнирането на разходите от минали години, непризнати за данъчни цели. Когато през текущата година се установи, че поради счетоводна грешка следва да се сторнира разход за предходната г...

Отписване на вземане в бюджетни предприятия

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отписването на вземане в бюджетни предприятия. Отписването на вземане се отразява по сметките от група 69 Намаление на нетните активи от други събития, подгрупа 691 Отписани вземания. Когато се отпи...

Отчитане на репо-сделки при купувача на ценни книжа

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за отчитане на репо-сделки при купувача на ценни книжа. “АВС” АД сключва договор за репо-сделка с финансова компания “Европа” АД при следните условия: обект на репо-сд...

Прекъсване на платен отпуск за гледане на дете от бащата

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Венета Георгиева, консултант, дава отговор на въпроса: Прекъсва ли се ползването на платения отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ за отглеждане на дете от бащата, когато майката започне да ползва друг вид отпуск? Със съгласието на майката на...

Съхраняване на финансово-счетоводните документи при продажба на предприятие по чл. 15

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Ангел Ковачев, консултант, разглежда въпроса за съхраняването на финансово-счетоводните документи при продажба на предприятие по чл. 15. от Търговския закон. Финансово-счетоводната документация за дейността на предприятието преди негов...

Писма на министерства и ведомства

№ 3-1340 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4 и чл. 5 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4 и чл. 5 от ЗДДФЛ Според изложеното в запитването през 2008 г. физическо лице е получило доходи от отдаване под наем на жилище, находящо се в гр. В. През същия период лицето е било временно в Австрия. Поставени са следните въпроси: Кои са критериите в З...

№ 3-1341 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от земеделски производители

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от земеделски производители Според изложеното в запитването през 2008 г. кооперация "Х" е получила две субсидии, едната от които се отнася за стопанската 2006/2007 г., а другата се отнася за стопанската 2007/2008 г. В резултат на то...

№ 3-1454 от 30.03.2009 г. ОТНОСНО: Освобождаване от такса битови отпадъци по реда на Закона за местните данъци и такси

ОТНОСНО: Освобождаване от такса битови отпадъци по реда на Закона за местните данъци и такси Предмет на запитването е въпросът има ли законно основание община Л. да събира такса битови отпадъци от жителите на с. Д. и длъжни ли са те да заплащат такава при положение, че в селото н...

№ 3-513 от 04.02.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 23, ал. 2, т. 21, б "е" от ЗКПО (отм.)

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 23, ал. 2, т. 21, б "е" от ЗКПО (отм.) С договор за цесия от октомври 2006 г., "…" ЕООД - цедент, прехвърля възмездно вземането си от "…" ООД, придобито на основание Договор за заем от август 1998 г., на "…" ООД - цесионер. Общият размер на прехвърленот...

№ 3-677 от 11.02.2009 г. ОТНОСНО: Задължение за подаване на Декларация обр. 6 от самоосигуряващо се лице

ОТНОСНО: Задължение за подаване на Декларация обр. 6 от самоосигуряващо се лице и ползване на облекчение съгласно Закона за здравното осигуряване Запитването е във връзка с приложението на здравноосигурителното законодателство. Според изложеното в същото задълженото лице е пенсио...

№ 5-548 от 07.08.2008 г.ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 2 т. 2 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 2 т. 2 от ЗДДС и ал. 3 на същия член Във връзка с постъпило писмено запитване вх. № по описа на Дирекция "ОУИ" - София, ви уведомяваме: Описана фактическа обстановка: 1. Българска транспортна фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва транспортна услу...

№ 53-02-595 от 23.01.2009 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС и чл. 96, ал. 1 от с.з.

ОТНОСНО: Приложението на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС и чл. 96, ал. 1 от с.з. В запитването е посочено, че дружеството е изпълнител по договор с фирма, която няма регистрация по ЗДДС в България или друга държава от ЕС и няма място на стопанска дейност и постоянен обект в България или др...

№ 943-409-1 от 09.01.2009 г. Относно: Определяне на трудов стаж на настройчик-програмист на високопроизводителни металорежещи машини

ОТНОСНО: Целият ми стаж е като настройчик-програмист на високопроизводителни металорежещи машини в Завод за автоматика и телемеханика на жп транспорт - София. Прилагам и документи за характеристиката на работата, както и за получаваното допълнително трудово възнаграждение за втор...

№ 94В-1982-1 от 08.01.2009 г. Относно: Обучение в комсомолска школа зачита ли се за трудов стаж

ОТНОСНО: От 15.09.1974 г. до 30.06. 1975 г. бях изпратена на обучение в Централната комсомолска школа "Г. Димитров" при ЦК на ДКМС. Интересува ме зачита ли се този период на обучение за трудов стаж при пенсиониране? На основание § 9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби ...

№ 94ВВ/9 от 29.01.2009 г. Относно: връщане на работно облекло при прекратяване на трудов договор

ОТНОСНО: При прекратяване на трудовото правоотношение извън посочените основания в ал. 1 и ал. 2 на чл. 25 от Наредбата за работното и униформеното облекло като правило униформеното облекло подлежи на връщане. Изрично е предвидена и възможност работникът да може да задържи облекл...

№ 94Д-1934-1 от 29.01.2009 г. Относно: Определяне на категория труд

ОТНОСНО: Работил съм във фирма "Нистра" - София, но нямам документ за категорията на стажа. Мои колеги, с които сме работили заедно една и съща работа, се пенсионираха при втора категория. Представям копие от трудовата ми книжка. Моля да ми отговорите от коя категория е трудът ми...

№ 94ММ/583 от 14.01.2009 г. Относно: Закрила при уволнение на бременна служителка

ОТНОСНО: За да може бременна работничка или служителка да ползва закрила при уволнение, следва да удостовери състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи (чл. 313а, ал. 1 КТ) От запитването е видно, че служителката работи на трудов...

№ 94ПП/311 от 09.01.2009 г. Относно: Пътуване в почивен ден не се счита за обяд

ОТНОСНО: Пътуването в почивен ден не се счита за положен извънреден труд. За този ден лицето получава обезщетение по чл. 215 от КТ От запитването е видно, че лицето работи в Териториалната дирекция на "Гражданска защита" - област Пловдив, на длъжност "водолаз, гл. специалист, спа...

№ ИТ-00-8 от 04.03.2009 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 113 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложението на чл. 113 от ЗДДС Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Бургас, изразяваме следното становище: Съгласно описаната фактическа обстановка община ... разполага с общинска производствено-ремонтна складова база, която извършва стопанска дейн...

Анотации

Въвеждане на непълно работно време по чл. 138а от КТ

При наличие на сумирано отчитане на работното време по чл. 142 от КТ възможно ли е въвеждане на непълно работно време по чл. 138а от КТ със следното разпределение на работното време - 3-дневна работна седмица по 8 часа на ден? Разпоредбата на чл. 138а, ал. 1 и 2 от Кодекса на тру...

Грешка в суми за деклариране на ВОП

През отчетен период на 2008 г. е допусната грешка в сумите при декларирането на ВОП, като са декларирани суми, по-малки от реалните. Когато е открита грешката, вече е изтекъл 3-месечният срок за корекции и разликите се декларират отново в текущия отчетен период, но без право на п...

Командироване на лице - пенсионер

Следва ли да се требват командировки, по-точно дневни пари на командировано лице, което ще получи хонорар по граждански договор за извършване на определена услуга на командироващата институция по същото време на командировка. Лицето е пенсионер, професор. Хонорарната сметка е за ...

Особености при съставяне на счетоводния баланс за 2008 г. на предприятия в ликвидация и несъстоятелност

Има ли особености при съставяне на счетоводния баланс за 2008 г. на предприятия в ликвидация и несъстоятелност? Формата на счетоводния баланс е сравнително опростена. Характерно за нея е, че активите и пасивите се представят само по раздели и групи. В групите на активите има само...

Осчетоводяване на кредит и задължения в ЕТ и ЕООД

Фирма (ЕТ) сключва договор за банков кредит за 100 000 лв. Банката отпуска кредита при лихва 9,5%. С отпуснатата сума ЕТ плаща фактура за покупка на ДМА в друга фирма - ЕООД. ЕТ и ЕООД са свързани лица (един собственик). Какви счетоводни операции да се вземат за осчетоводяването ...

Промените в КСО и НПОС

Бихте ли разяснили скорошната промяна в социалоосигурителния закон, която предвижда, че ако си навършил възраст за пенсиониране и не се пенсионираш, а продължиш да работиш, тези години ще се изчисляват към пенсията ти с по-висок процент? Съгласно разпоредбите на Кодекса за социал...

Самоначисляване на ДДС при получаване на фактура

Фирма ще посети изложение на панаир в трета страна. Пътуването е организирано от българска фирма, която ще издаде фактура. Тъй като мероприятието е извън страната, има ли задължение да се самоначисли ДДС при получаване на фактурата? Фирмата е получател на услуга, която ще бъде по...