Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.
Законодателство

Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчнозадължени лица в държави - членки на ЕС или в някои трети страни

Засега ни се отправят предимно въпроси за възстановяването на данък, заплатен на територите на държави-членки на ЕС. В действителност на възстановяване подлежи данъкът, заплатен в още 10 други държави, извън държавите от Общността. На възстановяване...

Въпроси и отговори

Договорът за изпитване не е срочен

В началото на тази година назначихме един служител с 3-месечен договор за изпитване, който изтича на 31.03.2009 г. Възнамеряваме от 01.04.2009 г., с оглед на икономическата криза и неизясненото финансово състояние на фирмата ни, да го преназначим отн...

Оповестяване на информация за финансовите инструменти

Предприятията, прилагащи МСС като отчетна база, оповестяват информация за финансовите си инструменти в съответствие с изискванията на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване. Стандартът следва да се разглежда във взаимна връзка с МСС 39 Финансови ...

Осигуряването на регистрираните земеделски производители, упражняващи само земеделска дейност

В закона е посочено, че за 2009 година земеделските производители трябва да се осигуряват върху не по-малко от 65 лева (или върху една четвърт от минималния осигурителен доход). Върху тази база се дължат социални и здравни осигуровки, като социалните...

Особености при годишното счетоводно приключване на юридически лица с нестопанска цел за отчетната 2008 г.

Юридическите лица с нестопанска цел се учредяват, регистрират, осъществяват своята дейност и се прекратяват по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с последна промяна в ДВ бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г. Те м...

Отпуска за отглеждане на дете

Има ли право на обезщетение за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишната му възраст лице, което, след като е започнало ползването му, започне да упражнява дейност по договор за управление в собственото ЕООД? Ако лицето ползва отпуск за о...

Счетоводно отчитане в туристическо дружество - ЮЛНЦ

Туристическо дружество е учредено и регистрирано през 2008 г. като юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност (в обществена полза). Към него има учреден Пещерен клуб. През 2008 г. дружеството не се е регист...

В пресата за вас

Данъчно третиране при обезценяване на вземане

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Димитър Войнов разглежда данъчното третиране при обезценяване на вземане. След промяната в ЗКПО данъчното третиране при обезценяване (отписване) на вземане е, както следва: 1. Обезценката (отписването) на ...

Консолидационни процедури при търговски дружества - лечебни заведения

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Райна Стефанова, регистриран одитор, разяснява консолидационните процедури. Авторът предлага следния алгоритъм за извършване на консолидационни процедури: 1. Определяне на дяловото участие на предприятието...

Могат ли акционерите да покриват загуби от минали години

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Акционерно дружество с двама акционери с предмет на дейност хазарт по чл. 242 от ЗКПО - казино без допълнителни и спомагателни дейности, през последните две години реа...

Нулев данъчен ефект при сторниране на разходи от минали години, непризнати за данъчни цели

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство +” Иван Дочев, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда сторнирането на разходите от минали години, непризнати за данъчни цели. Когато през текущата година се установи, че поради счетоводна грешка следва да се ст...

Отписване на вземане в бюджетни предприятия

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отписването на вземане в бюджетни предприятия. Отписването на вземане се отразява по сметките от група 69 Намаление на нетните активи от други събития, подгрупа 691 Отп...

Отчитане на репо-сделки при купувача на ценни книжа

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за отчитане на репо-сделки при купувача на ценни книжа. “АВС” АД сключва договор за репо-сделка с финансова компания “Европа” АД при след...

Прекъсване на платен отпуск за гледане на дете от бащата

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Венета Георгиева, консултант, дава отговор на въпроса: Прекъсва ли се ползването на платения отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ за отглеждане на дете от бащата, когато майката започне да ползва друг вид отпуск...

Съхраняване на финансово-счетоводните документи при продажба на предприятие по чл. 15

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Ангел Ковачев, консултант, разглежда въпроса за съхраняването на финансово-счетоводните документи при продажба на предприятие по чл. 15. от Търговския закон. Финансово-счетоводната документация за дейностт...

Писма на министерства и ведомства

№ 3-1340 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4 и чл. 5 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4 и чл. 5 от ЗДДФЛ Според изложеното в запитването през 2008 г. физическо лице е получило доходи от отдаване под наем на жилище, находящо се в гр. В. През същия период лицето е било временно в Австрия. Поставени са следните ...

№ 3-1341 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от земеделски производители

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от земеделски производители Според изложеното в запитването през 2008 г. кооперация "Х" е получила две субсидии, едната от които се отнася за стопанската 2006/2007 г., а другата се отнася за стопанската...

№ 3-1454 от 30.03.2009 г. ОТНОСНО: Освобождаване от такса битови отпадъци по реда на Закона за местните данъци и такси

ОТНОСНО: Освобождаване от такса битови отпадъци по реда на Закона за местните данъци и такси Предмет на запитването е въпросът има ли законно основание община Л. да събира такса битови отпадъци от жителите на с. Д. и длъжни ли са те да заплащат такав...

№ 3-513 от 04.02.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 23, ал. 2, т. 21, б "е" от ЗКПО (отм.)

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 23, ал. 2, т. 21, б "е" от ЗКПО (отм.) С договор за цесия от октомври 2006 г., "…" ЕООД - цедент, прехвърля възмездно вземането си от "…" ООД, придобито на основание Договор за заем от август 1998 г., на "…" ООД - цесионер....

№ 3-677 от 11.02.2009 г. ОТНОСНО: Задължение за подаване на Декларация обр. 6 от самоосигуряващо се лице

ОТНОСНО: Задължение за подаване на Декларация обр. 6 от самоосигуряващо се лице и ползване на облекчение съгласно Закона за здравното осигуряване Запитването е във връзка с приложението на здравноосигурителното законодателство. Според изложеното в съ...

№ 5-548 от 07.08.2008 г.ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 2 т. 2 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 2 т. 2 от ЗДДС и ал. 3 на същия член Във връзка с постъпило писмено запитване вх. № по описа на Дирекция "ОУИ" - София, ви уведомяваме: Описана фактическа обстановка: 1. Българска транспортна фирма, регистрирана по З...

№ 53-02-595 от 23.01.2009 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС и чл. 96, ал. 1 от с.з.

ОТНОСНО: Приложението на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС и чл. 96, ал. 1 от с.з. В запитването е посочено, че дружеството е изпълнител по договор с фирма, която няма регистрация по ЗДДС в България или друга държава от ЕС и няма място на стопанска дейност и пос...

№ 943-409-1 от 09.01.2009 г. Относно: Определяне на трудов стаж на настройчик-програмист на високопроизводителни металорежещи машини

ОТНОСНО: Целият ми стаж е като настройчик-програмист на високопроизводителни металорежещи машини в Завод за автоматика и телемеханика на жп транспорт - София. Прилагам и документи за характеристиката на работата, както и за получаваното допълнително ...

№ 94В-1982-1 от 08.01.2009 г. Относно: Обучение в комсомолска школа зачита ли се за трудов стаж

ОТНОСНО: От 15.09.1974 г. до 30.06. 1975 г. бях изпратена на обучение в Централната комсомолска школа "Г. Димитров" при ЦК на ДКМС. Интересува ме зачита ли се този период на обучение за трудов стаж при пенсиониране? На основание § 9, ал. 1 от Преходн...

№ 94ВВ/9 от 29.01.2009 г. Относно: връщане на работно облекло при прекратяване на трудов договор

ОТНОСНО: При прекратяване на трудовото правоотношение извън посочените основания в ал. 1 и ал. 2 на чл. 25 от Наредбата за работното и униформеното облекло като правило униформеното облекло подлежи на връщане. Изрично е предвидена и възможност работн...

№ 94Д-1934-1 от 29.01.2009 г. Относно: Определяне на категория труд

ОТНОСНО: Работил съм във фирма "Нистра" - София, но нямам документ за категорията на стажа. Мои колеги, с които сме работили заедно една и съща работа, се пенсионираха при втора категория. Представям копие от трудовата ми книжка. Моля да ми отговорит...

№ 94ММ/583 от 14.01.2009 г. Относно: Закрила при уволнение на бременна служителка

ОТНОСНО: За да може бременна работничка или служителка да ползва закрила при уволнение, следва да удостовери състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи (чл. 313а, ал. 1 КТ) От запитването е видно, че...

№ 94ПП/311 от 09.01.2009 г. Относно: Пътуване в почивен ден не се счита за обяд

ОТНОСНО: Пътуването в почивен ден не се счита за положен извънреден труд. За този ден лицето получава обезщетение по чл. 215 от КТ От запитването е видно, че лицето работи в Териториалната дирекция на "Гражданска защита" - област Пловдив, на длъжност...

№ ИТ-00-8 от 04.03.2009 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 113 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложението на чл. 113 от ЗДДС Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Бургас, изразяваме следното становище: Съгласно описаната фактическа обстановка община ... разполага с общинска производствено-ремонтна складова база,...

Анотации

Въвеждане на непълно работно време по чл. 138а от КТ

При наличие на сумирано отчитане на работното време по чл. 142 от КТ възможно ли е въвеждане на непълно работно време по чл. 138а от КТ със следното разпределение на работното време - 3-дневна работна седмица по 8 часа на ден? Разпоредбата на чл. 138...

Грешка в суми за деклариране на ВОП

През отчетен период на 2008 г. е допусната грешка в сумите при декларирането на ВОП, като са декларирани суми, по-малки от реалните. Когато е открита грешката, вече е изтекъл 3-месечният срок за корекции и разликите се декларират отново в текущия отч...

Командироване на лице - пенсионер

Следва ли да се требват командировки, по-точно дневни пари на командировано лице, което ще получи хонорар по граждански договор за извършване на определена услуга на командироващата институция по същото време на командировка. Лицето е пенсионер, проф...

Особености при съставяне на счетоводния баланс за 2008 г. на предприятия в ликвидация и несъстоятелност

Има ли особености при съставяне на счетоводния баланс за 2008 г. на предприятия в ликвидация и несъстоятелност? Формата на счетоводния баланс е сравнително опростена. Характерно за нея е, че активите и пасивите се представят само по раздели и групи. ...

Осчетоводяване на кредит и задължения в ЕТ и ЕООД

Фирма (ЕТ) сключва договор за банков кредит за 100 000 лв. Банката отпуска кредита при лихва 9,5%. С отпуснатата сума ЕТ плаща фактура за покупка на ДМА в друга фирма - ЕООД. ЕТ и ЕООД са свързани лица (един собственик). Какви счетоводни операции да ...

Промените в КСО и НПОС

Бихте ли разяснили скорошната промяна в социалоосигурителния закон, която предвижда, че ако си навършил възраст за пенсиониране и не се пенсионираш, а продължиш да работиш, тези години ще се изчисляват към пенсията ти с по-висок процент? Съгласно раз...

Самоначисляване на ДДС при получаване на фактура

Фирма ще посети изложение на панаир в трета страна. Пътуването е организирано от българска фирма, която ще издаде фактура. Тъй като мероприятието е извън страната, има ли задължение да се самоначисли ДДС при получаване на фактурата? Фирмата е получат...