Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

ДДС № 20 от 20.12.2008 г. ОТНОСНО: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2008 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2009 г.

С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2008 г. съгласно чл. 37, ал. 8 от Закона за счетоводството и представянето на оборотните ведомости и друга отчетна информация за консолидиране в Мини...

№ 3-5845 от 08.12.2008 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дейността на юридическо лице с нестопанска цел

Според запитването Сдружение "Х" е създадено за подпомагане развитието на с. Х. След участие в конкурс сдружението е получило за стопанисване неработеща мелница, която ще се ремонтира и пусне в експлоатация за задоволяване личните потребности на жителите на селото. Приходите от д...

№ 3-5985 от 15.12.2008 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчни облекчения по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност през 2008 г.

Според изложеното в запитването вие работите по трудово правоотношение в X. Трудовото ви възнаграждение се изплаща месечно. Посочвате още, че с експертно решение № …../…г. ви е определена 70% намалена работоспособност. Поставяте въпроса какво ще бъде данъчното ви облагане по ЗДД...

№ 33-08-1 от 10.12.2008 г. Относно: трудов стаж при редовна аспирантура

ОТНОСНО: Считат ли се за трудов стаж годините на редовна аспирантура в периода 1965-1973 г.? Ако се зачитат за трудов стаж, как трябва да бъде оформен той, т.е. какъв вид документ трябва да представи лицето - трудова книжка, образец УП-3 или удостоверение (служебна бележка) от ун...

№ 91-01-26 от 05.02.2009 г. ОТНОСНО: Изменение на указанията, дадени с писмо № 91-01-18 от 22.01.2009 г.

ОТНОСНО: Изменение на указанията, дадени с писмо № 91-01-18 от 22.01.2009 г., в частта, отнасяща се за преизчисляването на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване по § 22з, ал. 2 от ПЗР на КСО С точка 8 на раздел III от писмо на Главна дирекция "Пенсии" под горния номер са...

№ 94ИИ/249 от 08.10.2008 г. Относно: времето, прекарано в отбиване на редовна военна служба

ОТНОСНО: Времето, прекарано в отбиване на редовна военна служба, не се взема предвид при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит Кодексът на труда не регламентира право на "допълнителен отпуск за стаж". В него се урежда осн...

№ 94С-2608-1 от 10.12.2008 г. Относно: пенсиониране на жена при 10 години трудов стаж от първа категория

ОТНОСНО: В "Държавен вестник", бр. 33 от 2008 г., пише, че жена на 47-годишна възраст и стаж 10 години от първа категория може да се пенсионира. Аз съм на 49 години и имам 10 години стаж от първа категория, 5 години стаж от втора и 12 години - от трета категория. При тези условия...

Анотации

Oтчитане на пасива по отсрочени данъци

Как се отчита уреждането на пасива по отсрочени данъци, възникнал за сметка на собствения капитал (преоценъчен резерв), т.е. с коя сметка ще кореспондира намаляването на пасива - със с/ка Печалби и загуби от текущата година (по общото правило за уреждане на тези пасиви) или с дру...

Вписване на неплатен отпуск до 1 меесец, който се зачита по КТ, в трудовата книжка

При заверка на трудова книжка на лице, на което предстои пенсиониране, се е породил спорен въпрос за начина на вписване в нея, ако е ползван неплатеният отпуск до 1 месец, който се зачита по Кодекса на труда. Това време следва ли да се запише заедно с общия трудов стаж в правоъгъ...

Данъчно задължени лица, имат право на приспадане на данъчни загуби от минали години

Кои данъчно задължени лица имат право на приспадане на данъчни загуби от минали години? Правото на приспадане на данъчни загуби от минали години имат: - местни юридически лица, в т.ч. търговските дружества, както и местните юридически лица, които не са търговци - в случай че извъ...

Данъчно признати разходи за дарения

Кои са данъчно признатите разходи за дарения? В диспозицията на чл. 31, ал. 1 от ЗКПО е предвидено необлагане на разходите за дарения, когато са спазени поставените от закона условия. На първо място дарението следва да е направено в полза на: 1. здравни и лечебни заведения; 2. сп...

Документално оформяне на вътреобщностна доставка на стоки

Как трябва да се оформи документално вътреобщностна доставка на стоки за 2000 евро от Австрия на физическо и юридическо лице, които не са регистрирани по ДДС в България? Каква фактура издава доставчик, който е регистриран по ДДС там, и нужно ли е да се информира НАП за доставката...

Неотчитане на фактура в дневниците за покупко-продажби

Ако даден доставчик не отчете фактура в дневниците си за покупко-продажби, получателят има ли право да възстанови ДДС по същата фактура? Или ако доставчикът на неговия доставчик не отчете фактурата за същата стока и ние сме втори или трети неин получател, ще имаме ли право да въз...

Облагане на доходи от продадени акции след промените в ЗДДФЛ

Какво е облагането на доходите от продадени акции след промените в ЗДДФЛ? Облагаемият доход от продажбата и замяната на акции е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата на реализираните през годината загуби, определе...

Осигурителни вноски по договор за управление

Служител по трудов договор с брутна работна заплата под максималния осигурителен доход е избран и за управител на дружеството. В договора му за управление е записано, че за това няма да получава ежемесечно възнаграждние. Дължат ли се осигурителни вноски по договора за управление ...

Оспорване на уволнение

Прекратен е трудовият договор по съкращение на лице, на което му остават около 5 месеца до навършване на възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Лицето оспорва уволнението по съдебен ред. Делото е решено в негова полза, но след повече от 6 месеца от датата на ...

Покупка без право на данъчен кредит

Дружество, регистрирано по ЗДДС на територията на страната, закупува стока от дружество, регистрирано в Швейцария. Стоката се продава на друго дружество, регистрирано в Англия. Стоката не влиза на територията на България. Предвид разпоредбите на чл. 2, т. 2 от ЗДДС и чл. 32 от ЗД...

Превеждане на паричните обезщетения за временна неработоспособност по банкови сметки

Има ли точно определена дата, на която се превеждат паричните обезщетения за временна неработоспособност по банковите сметки? Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) изчислява...

Същност на документите под строга отчетност

В сп. "Счетоводство XXI", бр. 12/2008 г. Ангел Ковачев - консултант, отговаря на въпроса какво представляват документите под строга отчетност и как се организира тяхното отчитане. Документи под строга отчетност са кочаните и отделните екземпляри от бланки на документи (бланки на ...