Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

ДДС № 20 от 20.12.2008 г. ОТНОСНО: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2008 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2009 г.

С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2008 г. съгласно чл. 37, ал. 8 от Закона за счетоводството и представянето на оборотните ведомости и друга отчетна инфо...

№ 3-5845 от 08.12.2008 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дейността на юридическо лице с нестопанска цел

Според запитването Сдружение "Х" е създадено за подпомагане развитието на с. Х. След участие в конкурс сдружението е получило за стопанисване неработеща мелница, която ще се ремонтира и пусне в експлоатация за задоволяване личните потребности на жите...

№ 3-5985 от 15.12.2008 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчни облекчения по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност през 2008 г.

Според изложеното в запитването вие работите по трудово правоотношение в X. Трудовото ви възнаграждение се изплаща месечно. Посочвате още, че с експертно решение № …../…г. ви е определена 70% намалена работоспособност. Поставяте въпроса какво ще бъд...

№ 33-08-1 от 10.12.2008 г. Относно: трудов стаж при редовна аспирантура

ОТНОСНО: Считат ли се за трудов стаж годините на редовна аспирантура в периода 1965-1973 г.? Ако се зачитат за трудов стаж, как трябва да бъде оформен той, т.е. какъв вид документ трябва да представи лицето - трудова книжка, образец УП-3 или удостове...

№ 91-01-26 от 05.02.2009 г. ОТНОСНО: Изменение на указанията, дадени с писмо № 91-01-18 от 22.01.2009 г.

ОТНОСНО: Изменение на указанията, дадени с писмо № 91-01-18 от 22.01.2009 г., в частта, отнасяща се за преизчисляването на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване по § 22з, ал. 2 от ПЗР на КСО С точка 8 на раздел III от писмо на Главна дирекци...

№ 94ИИ/249 от 08.10.2008 г. Относно: времето, прекарано в отбиване на редовна военна служба

ОТНОСНО: Времето, прекарано в отбиване на редовна военна служба, не се взема предвид при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит Кодексът на труда не регламентира право на "допълнителен отпуск ...

№ 94С-2608-1 от 10.12.2008 г. Относно: пенсиониране на жена при 10 години трудов стаж от първа категория

ОТНОСНО: В "Държавен вестник", бр. 33 от 2008 г., пише, че жена на 47-годишна възраст и стаж 10 години от първа категория може да се пенсионира. Аз съм на 49 години и имам 10 години стаж от първа категория, 5 години стаж от втора и 12 години - от тре...

Анотации

Oтчитане на пасива по отсрочени данъци

Как се отчита уреждането на пасива по отсрочени данъци, възникнал за сметка на собствения капитал (преоценъчен резерв), т.е. с коя сметка ще кореспондира намаляването на пасива - със с/ка Печалби и загуби от текущата година (по общото правило за уреж...

Вписване на неплатен отпуск до 1 меесец, който се зачита по КТ, в трудовата книжка

При заверка на трудова книжка на лице, на което предстои пенсиониране, се е породил спорен въпрос за начина на вписване в нея, ако е ползван неплатеният отпуск до 1 месец, който се зачита по Кодекса на труда. Това време следва ли да се запише заедно ...

Данъчно задължени лица, имат право на приспадане на данъчни загуби от минали години

Кои данъчно задължени лица имат право на приспадане на данъчни загуби от минали години? Правото на приспадане на данъчни загуби от минали години имат: - местни юридически лица, в т.ч. търговските дружества, както и местните юридически лица, които не ...

Данъчно признати разходи за дарения

Кои са данъчно признатите разходи за дарения? В диспозицията на чл. 31, ал. 1 от ЗКПО е предвидено необлагане на разходите за дарения, когато са спазени поставените от закона условия. На първо място дарението следва да е направено в полза на: 1. здра...

Документално оформяне на вътреобщностна доставка на стоки

Как трябва да се оформи документално вътреобщностна доставка на стоки за 2000 евро от Австрия на физическо и юридическо лице, които не са регистрирани по ДДС в България? Каква фактура издава доставчик, който е регистриран по ДДС там, и нужно ли е да ...

Неотчитане на фактура в дневниците за покупко-продажби

Ако даден доставчик не отчете фактура в дневниците си за покупко-продажби, получателят има ли право да възстанови ДДС по същата фактура? Или ако доставчикът на неговия доставчик не отчете фактурата за същата стока и ние сме втори или трети неин получ...

Облагане на доходи от продадени акции след промените в ЗДДФЛ

Какво е облагането на доходите от продадени акции след промените в ЗДДФЛ? Облагаемият доход от продажбата и замяната на акции е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата на реализираните ...

Осигурителни вноски по договор за управление

Служител по трудов договор с брутна работна заплата под максималния осигурителен доход е избран и за управител на дружеството. В договора му за управление е записано, че за това няма да получава ежемесечно възнаграждние. Дължат ли се осигурителни вно...

Оспорване на уволнение

Прекратен е трудовият договор по съкращение на лице, на което му остават около 5 месеца до навършване на възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Лицето оспорва уволнението по съдебен ред. Делото е решено в негова полза, но след по...

Покупка без право на данъчен кредит

Дружество, регистрирано по ЗДДС на територията на страната, закупува стока от дружество, регистрирано в Швейцария. Стоката се продава на друго дружество, регистрирано в Англия. Стоката не влиза на територията на България. Предвид разпоредбите на чл. ...

Превеждане на паричните обезщетения за временна неработоспособност по банкови сметки

Има ли точно определена дата, на която се превеждат паричните обезщетения за временна неработоспособност по банковите сметки? Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено оси...

Същност на документите под строга отчетност

В сп. "Счетоводство XXI", бр. 12/2008 г. Ангел Ковачев - консултант, отговаря на въпроса какво представляват документите под строга отчетност и как се организира тяхното отчитане. Документи под строга отчетност са кочаните и отделните екземпляри от б...