Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-3 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Указание ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигурява...

№ 24-00-4 от 23.01.2009 г. - ОТНОСНО: Връщане на удостоверения Е 101, издадени на командировани наети лица, поради отпадане на основанието за действие на формулярите

Указание ОТНОСНО: Връщане на удостоверения Е 101, издадени на командировани наети лица, поради отпадане на основанието за действие на формулярите На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следните задължит...

№ 91-00-39 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона

ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона...

№ 91-00-44 от 30.01.2009 г. - ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ)

ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националата агенция за приходите, изразявам следното ...

№ 91-01-18 от 22.01.2009 г. - OТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно оси...

№ 94ММ/315 от 25.09.2008 г. - ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г.

ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г. Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на неработещите жени майки и оси...

№ 96-00-419 от 20.10.2008 г. - ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ)

ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ) Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Пловдив с вх. № 96-00-419/20.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение "..."-..., в качеството с...

Анотации

Възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок

В сп. “Данъчна практика”, бр. 12 от 2008 г. е публикуван отговор на въпроса: Подлежи ли на възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок? Предвиден ли е нормативен ред за възстановяването н...

Данъчно облагане на услуги

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 12 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма с чуждестранно участие в капитала има бизнес интереси за привличане на английски клиенти. Чрез телефонен секретар в Англия ...

Задължителност за подписване на длъжностна характеристика

В “Труд и работна заплата” - месечен бюлетин на сп. “Актив”, бр. 48 от декември 2008 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работникът или служителят да се е подпише под даденото му изменение на длъжностната характеристи...

Лихви, които не се облагат по ЗДДФЛ

В сп. “Български счетоводител”, бр. 24 от 2008 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса кои лихви не се облагат по ЗДДФЛ след промените в закона. Лихвата е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с и...

Молба за платен отпуск преди напускане

В сп. “Експерт”, бр. 12 от 2008 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя на колко дни платен отпуск за годината има право дадено лице и може ли да се пусне молба за такъв отпуск, след като вече лицето е подало мо...

Обезщетение при съкращение

При съкращение какво обезщетение дължи работодателят на работника? На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл....

Облагане на физическо лице за получени апартаменти

В сп. “Счетоводство XXI”, бр. 1 от 2009 г. Иван Дочев - регистриран одитор, разглежда следния казус: Физическо лице е притежател на земя. Учредява право на строеж на фирма, срещу което получава обезщетение във вид на апартаменти. Наближава получаване...

Осигуряване на прокурист - пенсионер

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 11 от 2008 г. Вержиния Заркова - н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса как следва да се осигурява прокурист в търговско дружество, който е пенсионер. От коя дата трябва да се осигурява - от датата на избора му от об...

Отчитане на данък за доставка

Във в. “Актив”, бр. 23 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На ЕООД, което не е регистрирано по ДДС, предстои да получи стока от фирма, установена в Белгия, която е регистрирана по ДДС там. Какви документи следва да...

Предприятия, които са освободени от съставяне на консолидирани отчети

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2009 г. Емил Евлогиев - д.е.с., отговаря на въпроса кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети. Законът за счетоводство допуска да не се изготвят консолидирани отчети в с...

Разходи за гориво, които подлежат на данъчно регилиране

В сп. “Счетоводство +”, бр. 12 от 2008 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса разходите за гориво на превозните средства подлежат ли на данъчно регулиране. Има коментари, че данъчно признати са разходите, изчислени на база разх...