Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-3 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Указание ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и Наредба № 5 за ...

№ 24-00-4 от 23.01.2009 г. - ОТНОСНО: Връщане на удостоверения Е 101, издадени на командировани наети лица, поради отпадане на основанието за действие на формулярите

Указание ОТНОСНО: Връщане на удостоверения Е 101, издадени на командировани наети лица, поради отпадане на основанието за действие на формулярите На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следните задължителни указания: Удостоверение Е...

№ 91-00-39 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона

ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона На основание чл. 10. ал. 1. т...

№ 91-00-44 от 30.01.2009 г. - ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ)

ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националата агенция за приходите, изразявам следното становище относно процедурата ...

№ 91-01-18 от 22.01.2009 г. - OТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно осигуряване, и измененията и допъ...

№ 94ММ/315 от 25.09.2008 г. - ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г.

ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г. Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на неработещите жени майки и осиновителки, е Постановление № 6...

№ 96-00-419 от 20.10.2008 г. - ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ)

ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ) Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Пловдив с вх. № 96-00-419/20.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение "..."-..., в качеството си на бенецифиент по Оперативна...

Анотации

Възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок

В сп. “Данъчна практика”, бр. 12 от 2008 г. е публикуван отговор на въпроса: Подлежи ли на възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок? Предвиден ли е нормативен ред за възстановяването на такъв данък, или при тези об...

Данъчно облагане на услуги

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 12 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма с чуждестранно участие в капитала има бизнес интереси за привличане на английски клиенти. Чрез телефонен секретар в Англия чуждестранният участник в друж...

Задължителност за подписване на длъжностна характеристика

В “Труд и работна заплата” - месечен бюлетин на сп. “Актив”, бр. 48 от декември 2008 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работникът или служителят да се е подпише под даденото му изменение на длъжностната характеристика? Какви се последиците, ако ...

Лихви, които не се облагат по ЗДДФЛ

В сп. “Български счетоводител”, бр. 24 от 2008 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса кои лихви не се облагат по ЗДДФЛ след промените в закона. Лихвата е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие...

Молба за платен отпуск преди напускане

В сп. “Експерт”, бр. 12 от 2008 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя на колко дни платен отпуск за годината има право дадено лице и може ли да се пусне молба за такъв отпуск, след като вече лицето е подало молба за напускане. Всеки работн...

Обезщетение при съкращение

При съкращение какво обезщетение дължи работодателят на работника? На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при закриване на ч...

Облагане на физическо лице за получени апартаменти

В сп. “Счетоводство XXI”, бр. 1 от 2009 г. Иван Дочев - регистриран одитор, разглежда следния казус: Физическо лице е притежател на земя. Учредява право на строеж на фирма, срещу което получава обезщетение във вид на апартаменти. Наближава получаването на акт 16 за сградата. Тряб...

Осигуряване на прокурист - пенсионер

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 11 от 2008 г. Вержиния Заркова - н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса как следва да се осигурява прокурист в търговско дружество, който е пенсионер. От коя дата трябва да се осигурява - от датата на избора му от общото събрание или от датата на...

Отчитане на данък за доставка

Във в. “Актив”, бр. 23 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На ЕООД, което не е регистрирано по ДДС, предстои да получи стока от фирма, установена в Белгия, която е регистрирана по ДДС там. Какви документи следва да бъдат издадени от тази фирма ...

Предприятия, които са освободени от съставяне на консолидирани отчети

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2009 г. Емил Евлогиев - д.е.с., отговаря на въпроса кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети. Законът за счетоводство допуска да не се изготвят консолидирани отчети в следните случаи: а) когато крит...

Разходи за гориво, които подлежат на данъчно регилиране

В сп. “Счетоводство +”, бр. 12 от 2008 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса разходите за гориво на превозните средства подлежат ли на данъчно регулиране. Има коментари, че данъчно признати са разходите, изчислени на база разходните норми, посочени от прои...