начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-3 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Указание ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигурява...

№ 24-00-4 от 23.01.2009 г. - ОТНОСНО: Връщане на удостоверения Е 101, издадени на командировани наети лица, поради отпадане на основанието за действие на формулярите

Указание ОТНОСНО: Връщане на удостоверения Е 101, издадени на командировани наети лица, поради отпадане на основанието за действие на формулярите На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следните задължит...

№ 91-00-39 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона

ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона...

№ 91-00-44 от 30.01.2009 г. - ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ)

ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националата агенция за приходите, изразявам следното ...

№ 91-01-18 от 22.01.2009 г. - OТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно оси...

№ 94ММ/315 от 25.09.2008 г. - ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г.

ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г. Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на неработещите жени майки и оси...

№ 96-00-419 от 20.10.2008 г. - ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ)

ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ) Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Пловдив с вх. № 96-00-419/20.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение "..."-..., в качеството с...

Анотации

Възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок

В сп. “Данъчна практика”, бр. 12 от 2008 г. е публикуван отговор на въпроса: Подлежи ли на възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок? Предвиден ли е нормативен ред за възстановяването н...

Данъчно облагане на услуги

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 12 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма с чуждестранно участие в капитала има бизнес интереси за привличане на английски клиенти. Чрез телефонен секретар в Англия ...

Задължителност за подписване на длъжностна характеристика

В “Труд и работна заплата” - месечен бюлетин на сп. “Актив”, бр. 48 от декември 2008 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работникът или служителят да се е подпише под даденото му изменение на длъжностната характеристи...

Лихви, които не се облагат по ЗДДФЛ

В сп. “Български счетоводител”, бр. 24 от 2008 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса кои лихви не се облагат по ЗДДФЛ след промените в закона. Лихвата е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с и...

Молба за платен отпуск преди напускане

В сп. “Експерт”, бр. 12 от 2008 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя на колко дни платен отпуск за годината има право дадено лице и може ли да се пусне молба за такъв отпуск, след като вече лицето е подало мо...

Обезщетение при съкращение

При съкращение какво обезщетение дължи работодателят на работника? На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл....

Облагане на физическо лице за получени апартаменти

В сп. “Счетоводство XXI”, бр. 1 от 2009 г. Иван Дочев - регистриран одитор, разглежда следния казус: Физическо лице е притежател на земя. Учредява право на строеж на фирма, срещу което получава обезщетение във вид на апартаменти. Наближава получаване...

Осигуряване на прокурист - пенсионер

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 11 от 2008 г. Вержиния Заркова - н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса как следва да се осигурява прокурист в търговско дружество, който е пенсионер. От коя дата трябва да се осигурява - от датата на избора му от об...

Отчитане на данък за доставка

Във в. “Актив”, бр. 23 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На ЕООД, което не е регистрирано по ДДС, предстои да получи стока от фирма, установена в Белгия, която е регистрирана по ДДС там. Какви документи следва да...

Предприятия, които са освободени от съставяне на консолидирани отчети

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2009 г. Емил Евлогиев - д.е.с., отговаря на въпроса кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети. Законът за счетоводство допуска да не се изготвят консолидирани отчети в с...

Разходи за гориво, които подлежат на данъчно регилиране

В сп. “Счетоводство +”, бр. 12 от 2008 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса разходите за гориво на превозните средства подлежат ли на данъчно регулиране. Има коментари, че данъчно признати са разходите, изчислени на база разх...