Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-3 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Указание ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигурява...

№ 24-00-4 от 23.01.2009 г. - ОТНОСНО: Връщане на удостоверения Е 101, издадени на командировани наети лица, поради отпадане на основанието за действие на формулярите

Указание ОТНОСНО: Връщане на удостоверения Е 101, издадени на командировани наети лица, поради отпадане на основанието за действие на формулярите На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следните задължит...

№ 91-00-39 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона

ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона...

№ 91-00-44 от 30.01.2009 г. - ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ)

ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националата агенция за приходите, изразявам следното ...

№ 91-01-18 от 22.01.2009 г. - OТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно оси...

№ 94ММ/315 от 25.09.2008 г. - ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г.

ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г. Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на неработещите жени майки и оси...

№ 96-00-419 от 20.10.2008 г. - ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ)

ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ) Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Пловдив с вх. № 96-00-419/20.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение "..."-..., в качеството с...

Анотации

Възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок

В сп. “Данъчна практика”, бр. 12 от 2008 г. е публикуван отговор на въпроса: Подлежи ли на възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок? Предвиден ли е нормативен ред за възстановяването н...

Данъчно облагане на услуги

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 12 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма с чуждестранно участие в капитала има бизнес интереси за привличане на английски клиенти. Чрез телефонен секретар в Англия ...

Задължителност за подписване на длъжностна характеристика

В “Труд и работна заплата” - месечен бюлетин на сп. “Актив”, бр. 48 от декември 2008 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работникът или служителят да се е подпише под даденото му изменение на длъжностната характеристи...

Лихви, които не се облагат по ЗДДФЛ

В сп. “Български счетоводител”, бр. 24 от 2008 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса кои лихви не се облагат по ЗДДФЛ след промените в закона. Лихвата е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с и...

Молба за платен отпуск преди напускане

В сп. “Експерт”, бр. 12 от 2008 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя на колко дни платен отпуск за годината има право дадено лице и може ли да се пусне молба за такъв отпуск, след като вече лицето е подало мо...

Обезщетение при съкращение

При съкращение какво обезщетение дължи работодателят на работника? На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл....

Облагане на физическо лице за получени апартаменти

В сп. “Счетоводство XXI”, бр. 1 от 2009 г. Иван Дочев - регистриран одитор, разглежда следния казус: Физическо лице е притежател на земя. Учредява право на строеж на фирма, срещу което получава обезщетение във вид на апартаменти. Наближава получаване...

Осигуряване на прокурист - пенсионер

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 11 от 2008 г. Вержиния Заркова - н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса как следва да се осигурява прокурист в търговско дружество, който е пенсионер. От коя дата трябва да се осигурява - от датата на избора му от об...

Отчитане на данък за доставка

Във в. “Актив”, бр. 23 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На ЕООД, което не е регистрирано по ДДС, предстои да получи стока от фирма, установена в Белгия, която е регистрирана по ДДС там. Какви документи следва да...

Предприятия, които са освободени от съставяне на консолидирани отчети

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2009 г. Емил Евлогиев - д.е.с., отговаря на въпроса кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети. Законът за счетоводство допуска да не се изготвят консолидирани отчети в с...

Разходи за гориво, които подлежат на данъчно регилиране

В сп. “Счетоводство +”, бр. 12 от 2008 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса разходите за гориво на превозните средства подлежат ли на данъчно регулиране. Има коментари, че данъчно признати са разходите, изчислени на база разх...