начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 19, 20 - 26 май 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 20 - 26 май 2013 г.
Коментар на експерта

Преобразуване на търговски дружества

ЕООД с капитал 50 000 лева и ЕАД с капитал 100 000 лева, от които внесени 26 500 лева, се вливат в ЕАД с капитал 150 000 лева на основание чл. 262 от ТЗ. Едноличен собственик на капитала и на трите дружества е едно и също лице. Вливането е извършено ...

Законодателство

Възникване на отговорност на трето лице по чл. 19 от ДОПК

Следва да се има предвид, че лице, което е задължено по закон да удържа и внася данък или задължителни осигурителни вноски, но не удържи и не внесе данъка и вноските, е солидарно отговорно с носителя на задължението за неудържания и невнесен данък ил...

Министерски съвет

Правителството направи промени в Наредбата за търговете и конкурсите като част от съгласуването на подзаконовата нормативна уредба с измененията в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Съществената промяна е свързана с разширяв...

Въпроси и отговори

Нов устройствен закон за бюджета

На 31.01.2013 година Народното събрание на Република България прие Закон за публичните финанси. Той беше обнародван в “Държавен вестник”, брой 15 от 15.02.2013 година. С този закон бе отменен Законът за устройството на държавния бюджет и Законът за у...

Обезщетение за оставане без работа

Как да се изплати обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ на лице, което след уволнението въобще не се явява в предприятието? В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ за това, че след уволнение на някое от посочените в същата разпоредба основания работни...

Облагане на получени помощи и субсидии

През 2012 година физическо лице получава доход от Държавен фонд “Земеделие” под основание “НДТ - 11”. Предполагаме, че това са т.нар. референтни помощи за отглеждане на тютюн в предходни календарни години. През годината на получаване на дохода - 201...

Последици от неизползване на допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете

Наша служителка прекъсна ползването на отпуска си по чл. 164, ал. 1 КТ (платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст) с молба за ползване на платен отпуск за подготовка и защита на дипломна работа на основание чл. 169, ал. 3 от КТ. Ако ра...

Превалутиране на паричните средства

Имаме договор за покупко-продажба на земя в евро. Трябва да се платят 20% капаро. Купувачът превежда парите в левовата сметка, съответно с превалутирането от банките парите, които са влезли, са по-малко с около 500 лева. Аз трябва да издам фактура за...

Срок на износване на работното облекло

Работничка излиза в продължителен отпуск по болест. Следва ли с времето на този отпуск да се удължи срокът на износване на предоставеното й работно облекло? В съответствие с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло при о...

В пресата за вас

Доказателства за обезценка

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., посочва събития, които могат да се считат като признаци за обезценка на финансовите активи. Според параграф 59 от МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване следните събит...

Новото в изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 5 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Атанас Йорданов представя промените в изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. От средата на март 2013 г. са в сила промени в Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания ...

Отчитане на допълнителни парични вноски в дружеството

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, разглежда следния казус: Върху собствена земя фирмата е построила апартаменти през 2007 г. За строителството са били необходими доста средства, които с решение на общото събрание...

Прекратяване на трудовия договор от работника на основание чл. 327 КТ

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Величка Минкова, юрист, разглежда казуса: Наша служителка постъпи на работа през октомври 2012 г. на трудов договор с клауза за изпитателен срок в полза на работодателя. Към момента на сключването на трудовия ...

Промени, свързани със срока за подаване на опис на наличните активи към датата на регистрацията

В бр. 3 от 2013 г. на “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда промените, свързани със срока за подаване на опис на наличните активи към датата на регистрацията. Във връзка c направените в ЗДДС промени относно срока за подаване на опи...

Счетоводни аспекти на ревизионен акт

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: ЕТ е ревизиран за периода 2007-2011 г. Към края на м. 12.2012 г. е издаден ревизионен акт. С него са определени задължения за данък п...

Справочник

Държавен вестник, бр. 40/2013 г.

ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 94 от 19.04.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 95 от 19.04.2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират ...

Схема “Енергийна ефективност и зелена икономика”

Период за прием: 28.06.2012 - 31.10.2013 г. Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Безвъзмездно финансиране: 30%-50% Максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект: 2 млн. лева Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, регистр...

Указания за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Съгласно измененията в Закона за търговския регистър, в сила от 01.01.2013 г., а именно съгласно чл. 11, ал. 2, се предвижда Агенция по вписванията да осигурява регистриран достъп до делата на търговците. Лицето, поискало достъп п...