Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр.10, 16 - 31 май 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр.10, 16 - 31 май 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-В-6 от 11.12.2012 г. ОТНОСНО: Облекчение за основно жилище по чл. 25, ал. 2 ЗМДТ

ОТНОСНО: Облекчение за основно жилище по чл. 25, ал. 2 ЗМДТ В отговор на поставените въпроси ви уведомяваме: 1. Относно момента, от който следва да се ползва облекчението в чл. 25, ал. 2 и чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ, са регламентирани преференции при данъка върху недвижимите имоти ...

№ 20-15-25 от 18.01.2013 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № … /11.01.2013 г. в Дирекция „ОДОП“, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: Дружество раздава месечно на всички раб...

№ 20-214 от 24.01.2013 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОДОП“ гр. ……… с вх. № …… /16.01.2013 г., ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка вие работите като лекар във ВО к...

№ 26-800 от 19.12.2012 г. ОТНОСНО: Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания не се допуска за длъжност, за която в решението на ТЕЛК е записано, че лицето може да я заема

ОТНОСНО: Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания не се допуска за длъжност, за която в решението на ТЕЛК е зап...

№ 32-67 от 25.01.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г. съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г. съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Според изложеното в запитването в сайта на НАП на 09.01.2013 г. е пуб...

№ 32-86 от 29.01.2013 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране съгласно разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот, който е в режим на съсобственост Според изложеното в запитването по изпълнително дело № …… 12 г. по описа на ЧСИ е извършен опис на недвижим и...

№ 32-87 от 29.01.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейността изработка и търговия с бижута

ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейността изработка и търговия с бижута Според изложеното в запитването през 2013 г. физическо лице има намерение да изработва бижута, както и да изкупува такива, като същите ще бъдат предмет на продажба. Към момента няма регистрация като едноличен тъ...

№ 33-00-362 от 19.12.2012 г. ОТНОСНО: Държавно обществено осигуряване на общинските съветници

ОТНОСНО: Държавно обществено осигуряване на общинските съветници Във връзка с ваше писмо относно държавното обществено осигуряване на общинските съветници, изпратено ни за разглеждане от НОИ и заведено в ЦУ на НАП с вх. № …………… /22.10.2012 г., изразявам следното становище по въпр...

№ 33-24 от 31.01.2013 г. Относно: Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане Според изложената в запитването фактическа обстановка Общински съвет гр. … е взел решение за вливане на...

№ 91-00-132 от 21.03.2013 г. ОТНОСНО: Изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

ОТНОСНО: Изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка С Постановление № 167 от 17.06.2011 г. на Министерския съвет е приета Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка (НОР...

№ 94-00-110 от 17.10.2012 г. ОТНОСНО: Данъчни задължения за лице при прехвърляне на част от имот

ОТНОСНО: Данъчни задължения за лице при прехвърляне на част от имот Фактическата обстановка, изложена в запитването и уточнена след телефонен разговор с подателя, е следната: Физическото лице е учредило през 2007 г. право на строеж върху собствен урегулиран поземлен имот на строи...

№ 94-00-156 от 23.10.2012 г.

ОТНОСНО: Данъчното законодателство във връзка с телевизионна игра с есемеси и награди В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-156 от 12.07.2012 г., във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъцит...

№ 94-00-162 от 23.10.2012 г.

ОТНОСНО: Заявление за регистрация по ЗДДС В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ …… са постъпили ваши писмени запитвания, приети с вх. № 94-00-162/17.07.2012 г. и вх. № 20-00-271/30.07.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената ст...

№ 94-00-201 от 07.11.2012 г. ОТНОСНО: Отразяване на доставка в справка-декларация по ЗДДС

ОТНОСНО: Отразяване на доставка в справка-декларация по ЗДДС В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-201 от 03.09.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (...

№ 94-00-215 от 02.11.2012 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за нерегистриран по ЗДДС

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за нерегистриран по ЗДДС В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ …… е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-215/17.09.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (З...

№ 94-00-253 от 29.11.2012 г. ОТНОСНО: Задължение за регистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: Задължение за регистрация по ЗДДС В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-253 от 18.10.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитване...

Анотации

Болнични листове и плащане от НОИ

В бр. 9/2013 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец и като собственик на търговско дружество - ЕООД. До 31.01.2013 г. се осигурява като едноличен търговец, а ...

Гаранционният депозит (задатък) не е частично авансово плащане по доставка и не се облага с ДДС

В бр. 5 от 2013 г. на сп. „Счетоводство +” Мина Янкова разглежда следния казус: Предприятие отдава под наем недвижими имоти. В договорите с наемателите има клауза, че те трябва да внесат определена сума като гаранция за изпълнение на условията по договора, в това число за добросъ...

Документиране на авансово плащане за услуга с място на изпълнение на територията на трета страна

В бр. 2 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма е получила на 22.12.2012 г. цялостно авансово плащане за посредническа услуга, оказана на руска фирма за покупката на стоки, които ще се транспортират за це...

Изменения и допълнения в ЗКПО за 2013 г., свързани с данъците върху разходите

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов разглежда следния казус: Какви са промените, свързани с внасянето на данъка върху разходите? Най-сериозната промяна от началото на 2013 г. по отношение на данъците върху разходите е свързана със срока за тяхно...

Обезщетенията по чл. 222 (2) и (3) от КТ могат да се получават едновременно при прекратяване на трудовото отношение

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова отговаря на следния въпрос: В края на януари през настоящата година лице претърпява тежка операция и е в отпуск по болест до 02.03.2013 г. Поради други заболявания има експертно решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособ...

Работещите студенти в редовна форма на обучение нямат право на платен отпуск за обучение

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Ани Димитрова разглежда следния казус: Лице работи в голяма частна фирма с безсрочен трудов договор като системен администратор. Малко след като започва работа, го приемат като редовен студент в УНСС. Вече една година съчетава работа и сле...

Ред за счетоводно отчитане на строежите по стопански начин

В бр. 5/2013 г. на сп. „Актив”, Евгени Рангелов – магистър по финанси отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за счетоводно отчитане на строежите по стопански начин? Независимо от възприетия начин на строителство счетоводното отчитане ползва сметка 613 Разходи за придобиване н...

Фактически състав и ред за прекратяването на договор по съгласие на страните

В бр. 1 от 2013 г. на сп. „Търговско и облигационно право” Захари Торманов разглежда следния казус: Какви са фактическият състав и редът за прекратяването на договор по съгласие на страните? Прекратяването на договора по взаимно съгласие се извършва с последващо споразумение межд...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с информационна система „Контрол на горивата“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1. Въпрос: Ние сме транспортна фирма, разполагаща с ведомствена бензиностанция за собствени нужди. Преди измененията обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират електронни системи с фискална паме...

Държавен вестник, бр. 42 - 46/2013 г.

ДВ, бр. 42 от 10.05.2013 г. Министерски съвет Решение № 266 от 26 април 2013 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2012 г. Решение № 267 от 26 април 2013 г. за изменение на решения на Министерския съвет за пре...

Осигурителен календар за юни 2013 г.

[[app_13338_1]] [[app_13339_2]]...

Справочна информация бр. 10 от 2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 01 - 15 май2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...