Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр.10, 16 - 31 май 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр.10, 16 - 31 май 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-В-6 от 11.12.2012 г. ОТНОСНО: Облекчение за основно жилище по чл. 25, ал. 2 ЗМДТ

ОТНОСНО: Облекчение за основно жилище по чл. 25, ал. 2 ЗМДТ В отговор на поставените въпроси ви уведомяваме: 1. Относно момента, от който следва да се ползва облекчението в чл. 25, ал. 2 и чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ, са регламентирани преференции при д...

№ 20-15-25 от 18.01.2013 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № … /11.01.2013 г. в Дирекция „ОДОП“, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: Дружество...

№ 20-214 от 24.01.2013 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОДОП“ гр. ……… с вх. № …… /16.01.2013 г., ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка ви...

№ 26-800 от 19.12.2012 г. ОТНОСНО: Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания не се допуска за длъжност, за която в решението на ТЕЛК е записано, че лицето може да я заема

ОТНОСНО: Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания не се допуска за длъжност, за к...

№ 32-67 от 25.01.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г. съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г. съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Според изложеното в запитването в сайта...

№ 32-86 от 29.01.2013 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране съгласно разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот, който е в режим на съсобственост Според изложеното в запитването по изпълнително дело № …… 12 г. по описа на ЧСИ...

№ 32-87 от 29.01.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейността изработка и търговия с бижута

ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейността изработка и търговия с бижута Според изложеното в запитването през 2013 г. физическо лице има намерение да изработва бижута, както и да изкупува такива, като същите ще бъдат предмет на продажба. Към момента няма...

№ 33-00-362 от 19.12.2012 г. ОТНОСНО: Държавно обществено осигуряване на общинските съветници

ОТНОСНО: Държавно обществено осигуряване на общинските съветници Във връзка с ваше писмо относно държавното обществено осигуряване на общинските съветници, изпратено ни за разглеждане от НОИ и заведено в ЦУ на НАП с вх. № …………… /22.10.2012 г., изразя...

№ 33-24 от 31.01.2013 г. Относно: Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане Според изложената в запитването фактическа обстановка Общински съвет гр. ...

№ 91-00-132 от 21.03.2013 г. ОТНОСНО: Изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

ОТНОСНО: Изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка С Постановление № 167 от 17.06.2011 г. на Министерския съвет е приета Наредба за определяне на реда за изплащане от държав...

№ 94-00-110 от 17.10.2012 г. ОТНОСНО: Данъчни задължения за лице при прехвърляне на част от имот

ОТНОСНО: Данъчни задължения за лице при прехвърляне на част от имот Фактическата обстановка, изложена в запитването и уточнена след телефонен разговор с подателя, е следната: Физическото лице е учредило през 2007 г. право на строеж върху собствен уре...

№ 94-00-156 от 23.10.2012 г.

ОТНОСНО: Данъчното законодателство във връзка с телевизионна игра с есемеси и награди В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-156 от 12.07.2012 г., във връзка с прилагането на раз...

№ 94-00-162 от 23.10.2012 г.

ОТНОСНО: Заявление за регистрация по ЗДДС В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ …… са постъпили ваши писмени запитвания, приети с вх. № 94-00-162/17.07.2012 г. и вх. № 20-00-271/30.07.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закон...

№ 94-00-201 от 07.11.2012 г. ОТНОСНО: Отразяване на доставка в справка-декларация по ЗДДС

ОТНОСНО: Отразяване на доставка в справка-декларация по ЗДДС В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-201 от 03.09.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за дан...

№ 94-00-215 от 02.11.2012 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за нерегистриран по ЗДДС

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за нерегистриран по ЗДДС В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ …… е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-215/17.09.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данъ...

№ 94-00-253 от 29.11.2012 г. ОТНОСНО: Задължение за регистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: Задължение за регистрация по ЗДДС В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-253 от 18.10.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавенат...

Анотации

Болнични листове и плащане от НОИ

В бр. 9/2013 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец и като собственик на търговско дружество - ЕООД. До 31.01.2013 г. се осигуря...

Гаранционният депозит (задатък) не е частично авансово плащане по доставка и не се облага с ДДС

В бр. 5 от 2013 г. на сп. „Счетоводство +” Мина Янкова разглежда следния казус: Предприятие отдава под наем недвижими имоти. В договорите с наемателите има клауза, че те трябва да внесат определена сума като гаранция за изпълнение на условията по дог...

Документиране на авансово плащане за услуга с място на изпълнение на територията на трета страна

В бр. 2 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма е получила на 22.12.2012 г. цялостно авансово плащане за посредническа услуга, оказана на руска фирма за покупката на стоки, к...

Изменения и допълнения в ЗКПО за 2013 г., свързани с данъците върху разходите

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов разглежда следния казус: Какви са промените, свързани с внасянето на данъка върху разходите? Най-сериозната промяна от началото на 2013 г. по отношение на данъците върху разходите...

Обезщетенията по чл. 222 (2) и (3) от КТ могат да се получават едновременно при прекратяване на трудовото отношение

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова отговаря на следния въпрос: В края на януари през настоящата година лице претърпява тежка операция и е в отпуск по болест до 02.03.2013 г. Поради други заболявания има експертно решение на ТЕЛК з...

Работещите студенти в редовна форма на обучение нямат право на платен отпуск за обучение

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Ани Димитрова разглежда следния казус: Лице работи в голяма частна фирма с безсрочен трудов договор като системен администратор. Малко след като започва работа, го приемат като редовен студент в УНСС. Вече едн...

Ред за счетоводно отчитане на строежите по стопански начин

В бр. 5/2013 г. на сп. „Актив”, Евгени Рангелов – магистър по финанси отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за счетоводно отчитане на строежите по стопански начин? Независимо от възприетия начин на строителство счетоводното отчитане ползва сметк...

Фактически състав и ред за прекратяването на договор по съгласие на страните

В бр. 1 от 2013 г. на сп. „Търговско и облигационно право” Захари Торманов разглежда следния казус: Какви са фактическият състав и редът за прекратяването на договор по съгласие на страните? Прекратяването на договора по взаимно съгласие се извършва ...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с информационна система „Контрол на горивата“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1. Въпрос: Ние сме транспортна фирма, разполагаща с ведомствена бензиностанция за собствени нужди. Преди измененията обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират елек...

Държавен вестник, бр. 42 - 46/2013 г.

ДВ, бр. 42 от 10.05.2013 г. Министерски съвет Решение № 266 от 26 април 2013 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2012 г. Решение № 267 от 26 април 2013 г. за изменение на решени...

Осигурителен календар за юни 2013 г.

[[app_13338_1]] [[app_13339_2]]...

Справочна информация бр. 10 от 2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 01 - 15 май2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...