начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 11, 1 - 15 юни 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

3-1245 от 29.04.2013 г. ОТНОСНО: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец

ОТНОСНО: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец Според изложеното в запитването задълженото лице упра...

№ 07-00-14 от 18.01.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за отделен клиент

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за отделен клиент Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/09.01.2013 г. в Дирекция „ОДОП“- е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва експлоатационна дейност на...

№ 08-Я-1 от 01.03.2013 г. ОТНОСНО: Прекратяване на облагането при кражба на превозни средства

ОТНОСНО: Прекратяване на облагането при кражба на превозни средства В отговор на поставения въпрос ви уведомяваме: С влизане в сила на новата ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ се създаде ново правило, според което облагането с данък се преустановява от месеца, с...

№ 15-00-48 от 11.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ Във връзка с ваше писмено запитване, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 15-00-48 от 12.12.2012 г., изразявам следното становище: Предвид промените в чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, ...

№ 20-19-27 от 22.04.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица ...

№ 24-34-6 от 05.03.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство спрямо гражданин на Обединеното кралство, който е управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, установено на територията на България, в трудовоправни взаимоотношения на територията на Обединеното кралство

ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство спрямо гражданин на Обединеното кралство, който е управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, установено на територията на България, в трудовоправни взаимоотношения на територията на О...

№ 26-Г-78 от 27.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по договаряне, свързано с електронни пари

ОТНОСНО: Данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по договаряне, свързано с електронни пари Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………/……… г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество за ел...

№ 94-00-118 от 17.08.2012 г. ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 25 от ЗДДС

ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 25 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-118 от 30.05.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената ...

№ 94-00-137 от 08.10.2012 г. ОТНОСНО: Въпроси, свързани с ДДС при изповядване на сделка от нотариус

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с ДДС при изповядване на сделка от нотариус Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Във връзка с продажба на недвижим имот от юридическо лице, за което няма данни да е регистрирано по ЗДДС, са определе...

№ 94-М-651 от 04.03.2013 г. ОТНОСНО: Социално осигуряване и данъчно облагане

ОТНОСНО: Социално осигуряване и данъчно облагане Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № …………………..г., ви уведомявам следното: Съгласно изложената фактическа обстановка ...

№ 96-00-147 от 04.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОДОП” - гр. …. е изложена следната фактическа обстановка: Д...

№ 96-00-172 от 18.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 55 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г.

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 55 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г. В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 18.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването цитирате разпоредбата н...

№ М-24-31-13 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност; данъчно третиране на доходи от източник в Република Кипър, придобити от физическо лице - гражданин на Кралство Швеция, с постоянно пребиваване в България

ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност; данъчно третиране на доходи от източник в Република Кипър, придобити от физическо лице - гражданин на Кралство Швеция, с постоянно пребиваване в България Във връзка с ваше писмо, ...

Анотации

Депозитът като част от данъчната основа за доставка на наемна услуга

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство +” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма – ООД, отдава под наем на физически лица части от сграда по договор, в който е предвидено с първата наемна вно...

Договор за заместване

В бр. 5 от 2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят да упълномощи друг да прекратява трудовите правоотношения с работниците в неговото предприятие, както и да им налага дис...

Изчисляване на паричното обезщетение за временна неработоспособност

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност? Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност се изчислява...

Определяне на нетното възнаграждение за различни категории осигурени лица

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определя нетното възнаграждение за различните категории осигурени лица? Величината на т.нар. „нетно възнаграждение“ в осигурителното законодате...

Отчитане на договори за франчайзинг

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Актив” Проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за отчитане на договори за франчайзинг? В Закона за корпоративното подоходно облагане се определя, че франчайзингът представлява с...

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни активи

В бр. 20 от 2013 г. на в. “Седмичен законник” Проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: По какъв начин се отчитат разходите за придобиване на дълготрайни активи? Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти ...

Работодателят може да делегира правото си за прекратяване на трудовото правоотношение

В бр. 10 от 2013 г. на в. “Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономикат, разглежда следния казус: Всички работни места от списъка за трудоустрояване са заети от други трудоустроени. Как да се постъпи с работник, който представя експертно решение от ТЕЛК с...

Третиране по ЗДДС на авансово плащане по договор с клиент от ЕС за доставка на стока, която ще се транспортира до страна извън Общността

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Получено е частично авансово плащане за износ на стока по договор с холандска фирма, но стоката ще бъде транспортирана за Сърбия около две седмиц...

Трудоустрояване при липса на място в списъка на длъжностите

В бр. 10 от 2013 г. на в. “Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономикат, разглежда следния казус: В предприятие има три служителки с една и съща длъжност. Едната излиза в майчинство. Може ли с една от другите служителки да се сключи договор за заместване ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 47 - 49/2013 г.

ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание Решение за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание Решение за приема...

Справочна информация бр. 11 от 2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 31 май2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси

Обн., ДВ, бр. 55 от 16 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г., изм., ДВ, бр. 92 от 14 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 14 от 4 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 31 от 14 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 47 от 18...