Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 11, 1 - 15 юни 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

3-1245 от 29.04.2013 г. ОТНОСНО: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец

ОТНОСНО: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец Според изложеното в запитването задълженото лице упра...

№ 07-00-14 от 18.01.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за отделен клиент

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за отделен клиент Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/09.01.2013 г. в Дирекция „ОДОП“- е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва експлоатационна дейност на...

№ 08-Я-1 от 01.03.2013 г. ОТНОСНО: Прекратяване на облагането при кражба на превозни средства

ОТНОСНО: Прекратяване на облагането при кражба на превозни средства В отговор на поставения въпрос ви уведомяваме: С влизане в сила на новата ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ се създаде ново правило, според което облагането с данък се преустановява от месеца, с...

№ 15-00-48 от 11.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ Във връзка с ваше писмено запитване, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 15-00-48 от 12.12.2012 г., изразявам следното становище: Предвид промените в чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, ...

№ 20-19-27 от 22.04.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица ...

№ 24-34-6 от 05.03.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство спрямо гражданин на Обединеното кралство, който е управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, установено на територията на България, в трудовоправни взаимоотношения на територията на Обединеното кралство

ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство спрямо гражданин на Обединеното кралство, който е управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, установено на територията на България, в трудовоправни взаимоотношения на територията на О...

№ 26-Г-78 от 27.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по договаряне, свързано с електронни пари

ОТНОСНО: Данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по договаряне, свързано с електронни пари Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………/……… г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество за ел...

№ 94-00-118 от 17.08.2012 г. ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 25 от ЗДДС

ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 25 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-118 от 30.05.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената ...

№ 94-00-137 от 08.10.2012 г. ОТНОСНО: Въпроси, свързани с ДДС при изповядване на сделка от нотариус

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с ДДС при изповядване на сделка от нотариус Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Във връзка с продажба на недвижим имот от юридическо лице, за което няма данни да е регистрирано по ЗДДС, са определе...

№ 94-М-651 от 04.03.2013 г. ОТНОСНО: Социално осигуряване и данъчно облагане

ОТНОСНО: Социално осигуряване и данъчно облагане Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № …………………..г., ви уведомявам следното: Съгласно изложената фактическа обстановка ...

№ 96-00-147 от 04.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОДОП” - гр. …. е изложена следната фактическа обстановка: Д...

№ 96-00-172 от 18.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 55 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г.

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 55 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г. В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 18.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването цитирате разпоредбата н...

№ М-24-31-13 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност; данъчно третиране на доходи от източник в Република Кипър, придобити от физическо лице - гражданин на Кралство Швеция, с постоянно пребиваване в България

ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност; данъчно третиране на доходи от източник в Република Кипър, придобити от физическо лице - гражданин на Кралство Швеция, с постоянно пребиваване в България Във връзка с ваше писмо, ...

Анотации

Депозитът като част от данъчната основа за доставка на наемна услуга

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство +” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма – ООД, отдава под наем на физически лица части от сграда по договор, в който е предвидено с първата наемна вно...

Договор за заместване

В бр. 5 от 2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят да упълномощи друг да прекратява трудовите правоотношения с работниците в неговото предприятие, както и да им налага дис...

Изчисляване на паричното обезщетение за временна неработоспособност

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност? Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност се изчислява...

Определяне на нетното възнаграждение за различни категории осигурени лица

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определя нетното възнаграждение за различните категории осигурени лица? Величината на т.нар. „нетно възнаграждение“ в осигурителното законодате...

Отчитане на договори за франчайзинг

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Актив” Проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за отчитане на договори за франчайзинг? В Закона за корпоративното подоходно облагане се определя, че франчайзингът представлява с...

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни активи

В бр. 20 от 2013 г. на в. “Седмичен законник” Проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: По какъв начин се отчитат разходите за придобиване на дълготрайни активи? Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти ...

Работодателят може да делегира правото си за прекратяване на трудовото правоотношение

В бр. 10 от 2013 г. на в. “Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономикат, разглежда следния казус: Всички работни места от списъка за трудоустрояване са заети от други трудоустроени. Как да се постъпи с работник, който представя експертно решение от ТЕЛК с...

Третиране по ЗДДС на авансово плащане по договор с клиент от ЕС за доставка на стока, която ще се транспортира до страна извън Общността

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Получено е частично авансово плащане за износ на стока по договор с холандска фирма, но стоката ще бъде транспортирана за Сърбия около две седмиц...

Трудоустрояване при липса на място в списъка на длъжностите

В бр. 10 от 2013 г. на в. “Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономикат, разглежда следния казус: В предприятие има три служителки с една и съща длъжност. Едната излиза в майчинство. Може ли с една от другите служителки да се сключи договор за заместване ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 47 - 49/2013 г.

ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание Решение за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание Решение за приема...

Справочна информация бр. 11 от 2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 31 май2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси

Обн., ДВ, бр. 55 от 16 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г., изм., ДВ, бр. 92 от 14 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 14 от 4 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 31 от 14 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 47 от 18...