Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 11, 1 - 15 юни 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

3-1245 от 29.04.2013 г. ОТНОСНО: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец

ОТНОСНО: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец Според изложеното в запитването задълженото лице упражнява трудова дейност като сам...

№ 07-00-14 от 18.01.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за отделен клиент

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за отделен клиент Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/09.01.2013 г. в Дирекция „ОДОП“- е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва експлоатационна дейност на находище „…“ по силата на Реш...

№ 08-Я-1 от 01.03.2013 г. ОТНОСНО: Прекратяване на облагането при кражба на превозни средства

ОТНОСНО: Прекратяване на облагането при кражба на превозни средства В отговор на поставения въпрос ви уведомяваме: С влизане в сила на новата ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ се създаде ново правило, според което облагането с данък се преустановява от месеца, следващ месеца на прекратяване ...

№ 15-00-48 от 11.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ Във връзка с ваше писмено запитване, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 15-00-48 от 12.12.2012 г., изразявам следното становище: Предвид промените в чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г., доход...

№ 20-19-27 от 22.04.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Във връзка с ваше писмено зап...

№ 24-34-6 от 05.03.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство спрямо гражданин на Обединеното кралство, който е управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, установено на територията на България, в трудовоправни взаимоотношения на територията на Обединеното кралство

ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство спрямо гражданин на Обединеното кралство, който е управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, установено на територията на България, в трудовоправни взаимоотношения на територията на Обединеното кралство Във връзк...

№ 26-Г-78 от 27.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по договаряне, свързано с електронни пари

ОТНОСНО: Данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по договаряне, свързано с електронни пари Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………/……… г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество за електронни пари (дружество “А”),...

№ 94-00-118 от 17.08.2012 г. ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 25 от ЗДДС

ОТНОСНО: Разпоредбата на чл. 25 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-118 от 30.05.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването...

№ 94-00-137 от 08.10.2012 г. ОТНОСНО: Въпроси, свързани с ДДС при изповядване на сделка от нотариус

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с ДДС при изповядване на сделка от нотариус Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Във връзка с продажба на недвижим имот от юридическо лице, за което няма данни да е регистрирано по ЗДДС, са определени дължимите данъци и такси въ...

№ 94-М-651 от 04.03.2013 г. ОТНОСНО: Социално осигуряване и данъчно облагане

ОТНОСНО: Социално осигуряване и данъчно облагане Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № …………………..г., ви уведомявам следното: Съгласно изложената фактическа обстановка през периода април-декември 20...

№ 96-00-147 от 04.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОДОП” - гр. …. е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е регистриран земедел...

№ 96-00-172 от 18.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 55 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г.

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 55 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г. В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 18.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването цитирате разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, с ко...

№ М-24-31-13 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност; данъчно третиране на доходи от източник в Република Кипър, придобити от физическо лице - гражданин на Кралство Швеция, с постоянно пребиваване в България

ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност; данъчно третиране на доходи от източник в Република Кипър, придобити от физическо лице - гражданин на Кралство Швеция, с постоянно пребиваване в България Във връзка с ваше писмо, заведено в Централно управлени...

Анотации

Депозитът като част от данъчната основа за доставка на наемна услуга

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство +” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма – ООД, отдава под наем на физически лица части от сграда по договор, в който е предвидено с първата наемна вноска наемателите да заплатят на...

Договор за заместване

В бр. 5 от 2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят да упълномощи друг да прекратява трудовите правоотношения с работниците в неговото предприятие, както и да им налага дисциплинарни наказания? В съвре...

Изчисляване на паричното обезщетение за временна неработоспособност

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност? Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност се изчислява от дохода за периода от 18, а...

Определяне на нетното възнаграждение за различни категории осигурени лица

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определя нетното възнаграждение за различните категории осигурени лица? Величината на т.нар. „нетно възнаграждение“ в осигурителното законодателство се използва при определя...

Отчитане на договори за франчайзинг

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Актив” Проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за отчитане на договори за франчайзинг? В Закона за корпоративното подоходно облагане се определя, че франчайзингът представлява съвкупност от права на индустри...

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни активи

В бр. 20 от 2013 г. на в. “Седмичен законник” Проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: По какъв начин се отчитат разходите за придобиване на дълготрайни активи? Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти разходите за придобиване на дъ...

Работодателят може да делегира правото си за прекратяване на трудовото правоотношение

В бр. 10 от 2013 г. на в. “Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономикат, разглежда следния казус: Всички работни места от списъка за трудоустрояване са заети от други трудоустроени. Как да се постъпи с работник, който представя експертно решение от ТЕЛК с предписание за трудоустрояван...

Третиране по ЗДДС на авансово плащане по договор с клиент от ЕС за доставка на стока, която ще се транспортира до страна извън Общността

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Получено е частично авансово плащане за износ на стока по договор с холандска фирма, но стоката ще бъде транспортирана за Сърбия около две седмици след получаването на аванса....

Трудоустрояване при липса на място в списъка на длъжностите

В бр. 10 от 2013 г. на в. “Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономикат, разглежда следния казус: В предприятие има три служителки с една и съща длъжност. Едната излиза в майчинство. Може ли с една от другите служителки да се сключи договор за заместване по реда на чл. 259 от КТ за вр...

Справочник

Държавен вестник, бр. 47 - 49/2013 г.

ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание Решение за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за из...

Справочна информация бр. 11 от 2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 31 май2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси

Обн., ДВ, бр. 55 от 16 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г., изм., ДВ, бр. 92 от 14 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 14 от 4 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 31 от 14 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 47 от 18 май 2001 г., доп., ДВ, бр. 59...