Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 24, 24 - 30 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 24 - 30 юни 2013 г.
Законодателство

Националният осигурителен институт стартира програма по профилактика и рехабилитация

От 15 март НОИ стартира дейността по профилактика и рехабилитация за 2013 г. Сключени са договори с 48 изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация, като програмата ще продължи до 31 декември. Средствата, предвидени за нейната реализация през тази година, са в размер ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Дела: С-453/02 и 462/02, решение от 17 февруари 2005 г. страни: Edith Linneweber срещу Finanzamt Gladbeck Savvas Akritidis срещу Finanzamt Herne-West Предмет на спора е освобождаване от облагане на хазартната дейност. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1. Член 13 (е) о...

Нова преработена версия на МСС 19 Доходи на наети лица

Въпросите, свързани с отчитане на различните видове възнаграждения на персонала на предприятието, се разглеждат в МСС 19 Доходи на наети лица. Това е един от стандартите, които се отличават с голяма сложност, още повече че за някои от постановките в него все още няма пълно практи...

Обезщетение при отмяна на незаконно уволнение и връщане на суми на бюрото по труда

След близо две години съдът отмени незаконно уволнение и възстанови лицето на работа, като му присъди обезщетение не за целия период, а само за 6 месеца. През това време лицето е получавало обезщетение от бюрото по труда. Трябва ли да върне тези суми? При отмяна на незаконно ...

Обекти за настаняване, в които е приложима 9%-ната данъчна ставка

ЕООД извършва услуги по настаняване (нощувки и хранене) в два вида туристически обекти - категоризиран хотел и туристическа хижа. Каква ставка би следвало да се начислява на нощувките и храненето в хотела и в хижата? Ако в обектите се ползва само хранене или само нощувка без хран...

Облагане на доходите от наем в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

Когато юридическо лице изплаща наем за наето помещение, намиращо се в сграда с форма на управление общото събрание на собствениците, признават ли се разходите в размер на 10% съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ и съответно полученият след това облагаем доход се умножи по данъчна став...

Относно наказанието за неточно прогнозиране и внасяне на авансови вноски

Изчисляване на сумата, върху която се дължи лихва - чл. 89, ал. 2, т. 2 от ЗКПО: А = 0,75 * Б - (В + 0,2 х В), където: А е сумата, върху която се дължи лихва; Б е дължимият годишен корпоративен данък (17 000 лв.); В е общият размер на определените тримесечни авансови вноски з...

Придобиване на недвижим имот

Попаднах на интересен имот, който купих през фирмата на мой близък роднина (за да си приспадна ДДС от имота). Имотът е с ориентировъчна цена от 80 000 евро. Взех го с инвестиционна цел, с идеята да го давам под наем и да бъде офис на фирма. Въпросът е дали да стана съдружник във ...

В пресата за вас

Безвъзмездни средства

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, регистриран одитор, коментира отчитането на безвъзмездните средства. Обхват на МСС 20 МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на дър...

Видове грешки и как те са обхванати от ЗКПО за 2013 г. за целите на корекциите

В бр. 6 от. 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в глава дванадесета “Счетоводни грешки”, в сила от 01.01.2013 г., и прави сравнителен анализ на действащите правила до 31.12.2012 г. Принципно грешките могат да бъдат раздел...

Данъчно третиране на доходи от дивиденти, получени от чуждестранно физическо лице, с източник местно юридическо лице

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Емилия Вайсилова разглежда данъчните аспекти при отчитане на дивидентите. При подобна ситуация възникват данъчни задължения по ЗДДФЛ само за местното физическо лице, тъй като платецът на дохода е чуждестранно юридическо лице....

Консигнация

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за отчитане при консигнация. Пример: Дружеството “Ребус” ООД продава през отчетния период стоки на свой клиент “Арабела” АД в размер на 240 000 лева. Съгласно местното д...

Правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Захари Торманов, д-р по право, коментира правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие. Нека да разгледаме правните последици на споразумението за прекратяване при различните случаи, в зависимост от с...

Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено оситуряване” в МТСП, разглежда казуса: Освободени сме от работа считано от 31.12.2012 г. по чл. 331, ал. 1 от КТ с обезщетение, изразяващо се в определена сума, вписана в предлож...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

Със ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 95/2009 г.) е отменено общото данъчно облекчение по чл. 179 от ЗКПО за земеделските производители. Едновременно с това е приет нов чл.189б от ЗКПО, с който се въвежда данъчно облекчение за земеделските производители, представляващо държавна помощ. Съгласно §4...