Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 24, 24 - 30 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 24 - 30 юни 2013 г.
Законодателство

Националният осигурителен институт стартира програма по профилактика и рехабилитация

От 15 март НОИ стартира дейността по профилактика и рехабилитация за 2013 г. Сключени са договори с 48 изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация, като програмата ще продължи до 31 декември. Средствата, предвидени за нейната реализация ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Дела: С-453/02 и 462/02, решение от 17 февруари 2005 г. страни: Edith Linneweber срещу Finanzamt Gladbeck Savvas Akritidis срещу Finanzamt Herne-West Предмет на спора е освобождаване от облагане на хазартната дейност. В своето решение Съдът на ЕО...

Нова преработена версия на МСС 19 Доходи на наети лица

Въпросите, свързани с отчитане на различните видове възнаграждения на персонала на предприятието, се разглеждат в МСС 19 Доходи на наети лица. Това е един от стандартите, които се отличават с голяма сложност, още повече че за някои от постановките в ...

Обезщетение при отмяна на незаконно уволнение и връщане на суми на бюрото по труда

След близо две години съдът отмени незаконно уволнение и възстанови лицето на работа, като му присъди обезщетение не за целия период, а само за 6 месеца. През това време лицето е получавало обезщетение от бюрото по труда. Трябва ли да върне тези суми...

Обекти за настаняване, в които е приложима 9%-ната данъчна ставка

ЕООД извършва услуги по настаняване (нощувки и хранене) в два вида туристически обекти - категоризиран хотел и туристическа хижа. Каква ставка би следвало да се начислява на нощувките и храненето в хотела и в хижата? Ако в обектите се ползва само хра...

Облагане на доходите от наем в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

Когато юридическо лице изплаща наем за наето помещение, намиращо се в сграда с форма на управление общото събрание на собствениците, признават ли се разходите в размер на 10% съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ и съответно полученият след това облагаем д...

Относно наказанието за неточно прогнозиране и внасяне на авансови вноски

Изчисляване на сумата, върху която се дължи лихва - чл. 89, ал. 2, т. 2 от ЗКПО: А = 0,75 * Б - (В + 0,2 х В), където: А е сумата, върху която се дължи лихва; Б е дължимият годишен корпоративен данък (17 000 лв.); В е общият размер на определенит...

Придобиване на недвижим имот

Попаднах на интересен имот, който купих през фирмата на мой близък роднина (за да си приспадна ДДС от имота). Имотът е с ориентировъчна цена от 80 000 евро. Взех го с инвестиционна цел, с идеята да го давам под наем и да бъде офис на фирма. Въпросът ...

В пресата за вас

Безвъзмездни средства

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, регистриран одитор, коментира отчитането на безвъзмездните средства. Обхват на МСС 20 МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от дъ...

Видове грешки и как те са обхванати от ЗКПО за 2013 г. за целите на корекциите

В бр. 6 от. 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в глава дванадесета “Счетоводни грешки”, в сила от 01.01.2013 г., и прави сравнителен анализ на действащите правила до 31.12.2012 г. Принципно ...

Данъчно третиране на доходи от дивиденти, получени от чуждестранно физическо лице, с източник местно юридическо лице

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Емилия Вайсилова разглежда данъчните аспекти при отчитане на дивидентите. При подобна ситуация възникват данъчни задължения по ЗДДФЛ само за местното физическо лице, тъй като платецът на дохода е...

Консигнация

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за отчитане при консигнация. Пример: Дружеството “Ребус” ООД продава през отчетния период стоки на свой клиент “Арабела” АД в размер на 240...

Правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Захари Торманов, д-р по право, коментира правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие. Нека да разгледаме правните последици на споразумението за прекратяване при различ...

Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено оситуряване” в МТСП, разглежда казуса: Освободени сме от работа считано от 31.12.2012 г. по чл. 331, ал. 1 от КТ с обезщетение, изразяващо се в опре...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

Със ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 95/2009 г.) е отменено общото данъчно облекчение по чл. 179 от ЗКПО за земеделските производители. Едновременно с това е приет нов чл.189б от ЗКПО, с който се въвежда данъчно облекчение за земеделските производители, представлява...