Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 7, юли 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, юли 2013 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм...

Осигуряване на чуждестранен пенсионер, получаващ пенсия от друга държава в ЕС, който желае да упражнява свободна професия на територията на България

Въпрос: Чуждестранен клиент, който е пенсионер, получава пенсията си от друга държава в ЕС, желае да упражнява свободна професия (като консултант - самоосигуряващ се) в България. Задължен ли е да се осигурява и по какъв начин (здравно, социално и за двете или изобщо не е нужно)? ...

Коментар на експерта

Инвестиционен консултант на дружество за допълнително социално осигуряване. Договор за инвестиционни консултации

Настоящият материал си поставя за цел да уточни изискванията за осъществяване на дейност като инвестиционен консултант на пенсионноосигурително дружество, учредено и лицензирано по реда на Кодекса за социално осигуряване, условията за сключване на договор за инвестиционни консулт...

Някои грешки при представяне на финансовите отчети по НСФОМСП

Традиционно в българската счетоводна практика се обръща повече внимание на записването на стопанските операции и се подценява представянето на финансовите отчети. Потребителите на икономическата информация обаче се запознават с публикуваните данни, а не с оперативното счетоводств...

Последни промени в Закона за местните данъци и такси

Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) е в сила от 1998 г. и през изтеклите 15 години претърпя редица изменения и допълнения, но все пак остава единственият закон, приет в края на 1997 г., който все още действа (за сравнение Законът за облагане доходите на физическите лица, За...

Ред за погасяване на стари публични задължения през 2013 г.

От началото на 2013 г. се въведе единна данъчно-осигурителна сметка, чрез която се плащат публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите (НАП). Промените засягат всички задължени лица и приходната администрация. В тази връзка са направени много изменения...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на допълнителен капитал в ЕООД

Въпрос: Във фирма – ЕООД, регистрирана по ЗДДС, има внесен допълнителен капитал в размер на 10 000 лева от собственика. В случай че собственикът доброволно се откаже от връщането на тази сума и тази сума стане собственост на дружеството, без да се увеличава собственият капитал, к...

Възстановяване с решение на ТЕЛК на удържан ДОД от наследниците на починало лице

Въпрос: Възможно ли е на наследниците на починало през м. ноември 2012 г. лице с решение на ТЕЛК от м. май 2012 г. да се възстанови удържаният ДОД, който не е възстановен от работодателя, тъй като лицето има и доходи от извънтрудови правоотношения за 2012 г., по които са му удърж...

Данъчен кредит за употребяван камион

Въпрос: Фирма е закупила употребяван камион на стойност 50 000 лв. и е използвала данъчен кредит за начисления ДДС 10 000 лв. Фирмата е използвала камиона 2 години за превози в Европейския съюз и сега иска да продаде камиона в България на цена 15 000 лв. и ДДС 3000 лв. Правилно л...

Данъчно третиране на продажба на трактор

Въпрос: Земеделски производител се облага по реда на чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ през изминалата година, извършва продажби на непреработени продукти от селско стопанство и реализира продажба на трактор, за който от датата на покупката (документирана с договор за покупка) до датата на п...

Заличаване на дисциплинарно наказание

Въпрос: Вече наложено дисциплинарно наказание има ли срок на давност, ако след време отново се наруши трудовата дисциплина и е редно да се наложи втората степен наказание? Искането за писмени обяснения от служителя трябва ли да предхожда налагането на наказанието, или и двете мог...

Издаване на фактура за авансово плащане

Въпрос: Фирма има получен аванс по проформа за доставка на стоки от техен клиент извън ЕС. Сделката не е осъществена и може би ще се осъществи в месец, различен от месеца на превода. Необходимо ли е издаване на фактура за аванса и след като тръгне стоката с МД, да се сторнира ава...

Използване на неизползван платен годишен отпуск

Въпрос: Неизползваният платен годишен отпуск от 2011 г. може ли да се използва в пълния си размер или само 10 дена от него в 2013 г.? Отговор: В съответствие с чл. 176а от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годи...

Облагане на ДЗЗД

Въпрос: ДЗЗД съдружници са две местни юридически лица. ДЗЗД-то приключва на печалба и иска да разпредели дивидент на двете местни юридически лица. Какви данъци дължи ДЗЗД-то за този дивидент? Как счетоводно се отразява в ДЗЗД-то? Кога да се разпределя дивидентът - преди облаганет...

Облагане на доставка с местоизпълнение на територията на Германия

Въпрос: Фирма от България придобива стока от немска фирма на територията на Германия и я продава на друга немска фирма, пак в Германия. Стоката не напуска територията на Германия. Следва ли българската фирма да се регистрира по ЗДДС в Германия? Каква е сделката за българското лиц...

Облагане на комисионни услуги при продажба на самолетни билети

Въпрос: Комисионните услуги при продажба на самолетни билети облагаема сделка ли са по ЗДДС? Фирмата е регистриран туроператор. Отговор: Въпросът засяга извършването на посреднически услуги по повод осъществяването на въздушни превози на пътници. Мястото на изпълнение на такива ...

Осигуряване на собственик на две ЕООД-та

Въпрос: Физическо лице е регистрирало две фирми ЕООД, как трябва да се осигурява? Отговор: Необходимо условие за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност. Трудова дейност е всяко действие, което има отношение с функционирането на дружеството. На основание ...

Отмяна на незаконно уволнение

Въпрос: Работник е дисциплинарно освободен на 02.05.2011 г. Той завежда дело, че уволнението е незаконосъобразно, и го печели. Съдът го възстановява на работа през октомври 2012 г. и той трябва да се яви на работа до 18.10.2012 г.. Не се явява, поради което прекратихме трудовото ...

Подаване на годишна данъчна декларация за изравняване от морско лице

Въпрос: Морско лице е на трудов договор в българска фирма. Чрез нея се осигурява на 520 лв. за своя сметка и съответно внася 1% ДДФЛ. Периодично получава командировъчни. Други доходи не получава от никъде. Необходимо ли е да подава годишна декларация за изравняване, за довнасяне ...

Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ

Въпрос: Лице има клиент, който отдава под наем за офис част от къщата си и тъй като наемът е сравнително малък, разделен на двамата съпрузи - собственици, същият се изплаща еднократно в отчетната година не по-късно от 20 декември на отчетната година. Следва ли изобщо през 2013 г....

Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ от лица, упражняващи свобосни професии

Въпрос: Лица, упражняващи свободна професия - нотариуси, адвокати и др., следва ли да подават декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за авансово дължимия данък за първото тримесечие - до 30.04.2013 г.? Отговор: По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците в...

Подаване на коригираща данъчна декларация

Въпрос: Как се подава коригираща данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г., ако грешката е открита до 31.03.2013 г. и вече е входирана старата в НАП? Отговор: Коригираща данъчна декларация може да подадете до 31 март. С подаването на такава декларация се отменя действието ...

Право на данъчен кредит за лизинг на служебен автомобил

Въпрос: През октомври 2012 г. фирма закупува служебен автомобил чрез лизинг. Моделът на автомобила е „Пежо 508”, регистриран в заводския талон като товарен автомобил и с места 4+1. Всеки месец получават фактура за дължимата падежна вноска. Имат ли право на данъчен кредит по тези ...

Право на ползване на неизползвани платени годишни отпуски за минали години

Въпрос: Служителка след раждане на двете си деца през две години има неползвани платени годишни отпуски за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. Има ли право на ползване на платените годишни отпуски за 2009 г. и 2010 г. след приключване на платеното майчинство през 2013 г.? Отговор: В съот...

Прекратяване на договор за управление и контрол

Въпрос: Лице работи по договор за управление и контрол, вписано е като прокурист в ТР. Обявило е, че желае да прекрати договора, в резултат на което работодателят го заличава като прокурист в ТР. Това означава ли автоматично, че и договорът му е прекратен? По принцип договорът се...

Прехвърляне на работници и служители от едно в друго звено на университет

Въпрос: Фирма е сключила трудови договори на различни основания с работници и служители за работа в Научноизследователски сектор (НИС) при Техническия университет - София. НИС е звено на университета. Ползва отделен ЕИК. Има отделен щат. При сключването на горепосочените трудови ...

Приключване на задължение поради давност

Въпрос: В периода 2006 – 2008 г. фирма предоставя в заем средства на друга фирма, които към 31.12.2008 г. възлизат на 25 118,28 лв. Фирмата длъжник няма приходи през следващите периоди и не може да върне заема. Има ли основание да се приключи задължението поради давност и ако да,...

Сумирано отчитане на работното време.

Въпрос: Във фирма има екип от служители, който работи на тримесечно сумирано отчитане на работното време. Съгласно чл. 262 от КТ фирмата заплаща положения извънреден труд за работа при сумирано изчисляване на работното време с увеличение 50%. Същият този екип служители са и на ра...

Тълкуване на чл. 11 от СИДДО с Унгария

Въпрос: Фирма има сключени договори за заем с чуждестранни юридически лица от Унгария. Начислени са лихви в определен размер за 2012 г., които са им съобщени на 05.01.2013 г. Как се тълкува изречението в СИДДО с Унгария в чл. 11 – лихвите, възникващи в едната договаряща държава и...

Писма и указания

№ 24-34-23 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Видно от изложеното в запитването, „Х” като държавно висше училище и в качеството си на бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството, считано от 01.01.2013 г., следва да прилага разпоредбата на § 25, ал. 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на ...

№ 3-1338 от 14.05.2013 г. ОТНОСНО: Документиране продажбата на художествени произведения на трети лица съгласно изискванията на данъчното законодателство

Според изложеното в запитването с решение на Общински съвет - гр. Z, е създадено звено на бюджетна издръжка Х (без самостоятелна регистрация и такава по БУЛСТАТ) към второстепенен разпоредител на бюджетни кредити. При организирането на самостоятелни колективни изложби звеното е п...

№ 3-789 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването за извършени продажби дружество издава фактури, на които е отбелязано, че ще бъдат платени по банков път. На по-късен етап обаче съ...

Решения на съдилища

Решение № 4/21.03.2012 г. по т. д. № 81/2011 г., ТК, II т.о. на ВКС

Застрахователят се освобождава от отговорност в случай на умишлено причиняване на застрахователното събитие само при условието на чл. 211, т. 1 КЗ - когато умисълът е свързан с поведението на застрахования или на третото ползващо се лице. Чл. 290 ГПК Чл. 183, ал. 1 КЗ Чл. 18...

Решение № 41 от 25.06.2012 г. по т.д. № 138/2011 г., ТК, I т.о.

Непредявяването на вземане, което не е било платено на своя падеж и е възникнало след датата на откриване на производството по несъстоятелност и преди приключването му с утвърден от съда но чл. 613 ТЗ оздравителен план, не представлява пречка да се води осъдителен иск срещу същия...

Решение № 6181 от 08.05.2013 г. по Адм. дело № 10165/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчен период 01.07.2010 г. – 31.07.2010 г. При продажба на родово определени вещи е приложима разпоредбата на чл. 24, ал. 2 във вр. с чл. 68в и чл. 186а от Закона за задълженията и договорите. Предаването на вещите от прод...

Решение № 6296 от 09.05.2013 г. по адм. дело № 14858/2012 г.

Предмет на спора са данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди 03.2011 г., 04.2011 г. и 05.2011 г. за декларирани, но недоказани вътрешнообщностни доставки (ВОД) на стоки към дружество в Румъния. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС наличието на ВОД е обусловено от к...

Решение № 6371 от 10.05.2013 г. по Адм. дело № 11409/2012 г.

Предмет на спора е регистриране по ЗДДС от датата на връчване на акта за регистрация – 01.12.2010 г. Съгласно разпоредбата на чл. 96 ал.3 от ЗДДС в облагаемия оборот не се включват доставките по чл. 96, ал. 2, т. 2 – доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС, когато не са с...

Решение № 6553 от 14.05.2013 г. по адм. дело № 9876/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит. Наличието на доставка съставлява положителен факт от обективната действителност. След като жалбоподателят черпи права от наличието на реална доставка, в негова тежест е да ангажира доказателства, установяващи осъществяването н...

Решение № 6603 от 15.05.2013 г. по адм. дело № 11887/2012 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит по две фактури от 20.10. и 27.11.2008 г. с предмет „резервни части и оборудване за металообработващи машини“ и „5 броя телфери“. Не е имало спор между страните, че липсват доказателства за транспорт, а същевременно предмет на доставката ...

Решение № 6772 от 17.05.2013 г. по адм. дело № 2744/2013 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит. Съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗД собствеността върху родово определените вещи се прехвърля с определянето им по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени. Това предполага наличие на доказателства за предаване, е...

Решение № 6812 от 20.05.2013 г. по адм. дело № 12599/2012 г.

Предмет на спора е експертно решение на ТЕЛК. В разпоредбата на чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ е предвидено, че за да се ползва данъчното облекчение, е необходимо намалената работоспособност 50 или над 50 на сто да е определена с влязло в сила решение на компетентен орган. В случая е налиц...

Решение № 6926 от 21.05.2013 г. по адм. дело № 13306/2012 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС (отм.) и ЗКПО (отм.) за данъчни периоди на 08. и 11.2005 г., включени в обхвата на три ревизионни производства, приключили с издаването на три ревизионни акта (РА), първият и вторият от които са обявени за нищожни. Правомощията на решаващия...

Решение № 6952 от 22.05.2013 г. по адм. дело № 14533/2012 г.

Предмет на спора е допълнително определен ДДС за внасяне на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС ведно с начислените лихви. Ревизираното лице продава ПВЦ и алуминиева дограма и щори, чиято изработка е възложило на друго българско дружество. След и...

Решение № 7162 от 27.05.2013 г. по адм. дело № 14960/2012 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗДДС. Касационната инстанция споделя напълно мотивите на Административен съд – Пловдив, досежно придобиването на процесния автомобил за нуждите на икономическата дейнос...

Решение № 73 от 22.06.2012 г. по т.д. № 423/2011 г., ТК, I т.о.

Протоколът за ПТП, съставен от длъжностно лице в кръга на служебните му задължения, съставлява официален документ по смисъла на чл. 179 ГПК. Гаранционният фонд не е застраховател, нито деликвент, поради което дължи обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД в размер на законната лихва от д...

Решение № 95 от 24.10.2012 г. по т.д. № 916/2011 г., ТК, I т.о.

При прилагането на критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне по справедливост на дължимото от застрахователя обезщетение за неимуществени вреди лимитите на застраховане по Наредба № 18/2004 г., издадена въз основа на отменения Закон за застраховането, нямат самостоятелно значение. Те ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.7/2013 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юни 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 47 от 2013 г. до бр. 58 от 2013 г.

ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание. 3. Решение за приемане на пр...

Писма на министерства и ведомства

№ 3-789 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването за извършени продажби дружество издава фактури, на които е отбелязано, че ще бъдат платени по банков път. На по-късен етап обаче съ...