Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 7, юли 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, юли 2013 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, б...

Осигуряване на чуждестранен пенсионер, получаващ пенсия от друга държава в ЕС, който желае да упражнява свободна професия на територията на България

Въпрос: Чуждестранен клиент, който е пенсионер, получава пенсията си от друга държава в ЕС, желае да упражнява свободна професия (като консултант - самоосигуряващ се) в България. Задължен ли е да се осигурява и по какъв начин (здравно, социално и за ...

Коментар на експерта

Инвестиционен консултант на дружество за допълнително социално осигуряване. Договор за инвестиционни консултации

Настоящият материал си поставя за цел да уточни изискванията за осъществяване на дейност като инвестиционен консултант на пенсионноосигурително дружество, учредено и лицензирано по реда на Кодекса за социално осигуряване, условията за сключване на до...

Някои грешки при представяне на финансовите отчети по НСФОМСП

Традиционно в българската счетоводна практика се обръща повече внимание на записването на стопанските операции и се подценява представянето на финансовите отчети. Потребителите на икономическата информация обаче се запознават с публикуваните данни, а...

Последни промени в Закона за местните данъци и такси

Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) е в сила от 1998 г. и през изтеклите 15 години претърпя редица изменения и допълнения, но все пак остава единственият закон, приет в края на 1997 г., който все още действа (за сравнение Законът за облагане до...

Ред за погасяване на стари публични задължения през 2013 г.

От началото на 2013 г. се въведе единна данъчно-осигурителна сметка, чрез която се плащат публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите (НАП). Промените засягат всички задължени лица и приходната администрация. В тази връзк...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на допълнителен капитал в ЕООД

Въпрос: Във фирма – ЕООД, регистрирана по ЗДДС, има внесен допълнителен капитал в размер на 10 000 лева от собственика. В случай че собственикът доброволно се откаже от връщането на тази сума и тази сума стане собственост на дружеството, без да се ув...

Възстановяване с решение на ТЕЛК на удържан ДОД от наследниците на починало лице

Въпрос: Възможно ли е на наследниците на починало през м. ноември 2012 г. лице с решение на ТЕЛК от м. май 2012 г. да се възстанови удържаният ДОД, който не е възстановен от работодателя, тъй като лицето има и доходи от извънтрудови правоотношения за...

Данъчен кредит за употребяван камион

Въпрос: Фирма е закупила употребяван камион на стойност 50 000 лв. и е използвала данъчен кредит за начисления ДДС 10 000 лв. Фирмата е използвала камиона 2 години за превози в Европейския съюз и сега иска да продаде камиона в България на цена 15 000...

Данъчно третиране на продажба на трактор

Въпрос: Земеделски производител се облага по реда на чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ през изминалата година, извършва продажби на непреработени продукти от селско стопанство и реализира продажба на трактор, за който от датата на покупката (документирана с дого...

Заличаване на дисциплинарно наказание

Въпрос: Вече наложено дисциплинарно наказание има ли срок на давност, ако след време отново се наруши трудовата дисциплина и е редно да се наложи втората степен наказание? Искането за писмени обяснения от служителя трябва ли да предхожда налагането н...

Издаване на фактура за авансово плащане

Въпрос: Фирма има получен аванс по проформа за доставка на стоки от техен клиент извън ЕС. Сделката не е осъществена и може би ще се осъществи в месец, различен от месеца на превода. Необходимо ли е издаване на фактура за аванса и след като тръгне ст...

Използване на неизползван платен годишен отпуск

Въпрос: Неизползваният платен годишен отпуск от 2011 г. може ли да се използва в пълния си размер или само 10 дена от него в 2013 г.? Отговор: В съответствие с чл. 176а от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане...

Облагане на ДЗЗД

Въпрос: ДЗЗД съдружници са две местни юридически лица. ДЗЗД-то приключва на печалба и иска да разпредели дивидент на двете местни юридически лица. Какви данъци дължи ДЗЗД-то за този дивидент? Как счетоводно се отразява в ДЗЗД-то? Кога да се разпредел...

Облагане на доставка с местоизпълнение на територията на Германия

Въпрос: Фирма от България придобива стока от немска фирма на територията на Германия и я продава на друга немска фирма, пак в Германия. Стоката не напуска територията на Германия. Следва ли българската фирма да се регистрира по ЗДДС в Германия? Каква...

Облагане на комисионни услуги при продажба на самолетни билети

Въпрос: Комисионните услуги при продажба на самолетни билети облагаема сделка ли са по ЗДДС? Фирмата е регистриран туроператор. Отговор: Въпросът засяга извършването на посреднически услуги по повод осъществяването на въздушни превози на пътници. Мя...

Осигуряване на собственик на две ЕООД-та

Въпрос: Физическо лице е регистрирало две фирми ЕООД, как трябва да се осигурява? Отговор: Необходимо условие за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност. Трудова дейност е всяко действие, което има отношение с функционирането ...

Отмяна на незаконно уволнение

Въпрос: Работник е дисциплинарно освободен на 02.05.2011 г. Той завежда дело, че уволнението е незаконосъобразно, и го печели. Съдът го възстановява на работа през октомври 2012 г. и той трябва да се яви на работа до 18.10.2012 г.. Не се явява, порад...

Подаване на годишна данъчна декларация за изравняване от морско лице

Въпрос: Морско лице е на трудов договор в българска фирма. Чрез нея се осигурява на 520 лв. за своя сметка и съответно внася 1% ДДФЛ. Периодично получава командировъчни. Други доходи не получава от никъде. Необходимо ли е да подава годишна декларация...

Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ

Въпрос: Лице има клиент, който отдава под наем за офис част от къщата си и тъй като наемът е сравнително малък, разделен на двамата съпрузи - собственици, същият се изплаща еднократно в отчетната година не по-късно от 20 декември на отчетната година....

Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ от лица, упражняващи свобосни професии

Въпрос: Лица, упражняващи свободна професия - нотариуси, адвокати и др., следва ли да подават декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за авансово дължимия данък за първото тримесечие - до 30.04.2013 г.? Отговор: По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разп...

Подаване на коригираща данъчна декларация

Въпрос: Как се подава коригираща данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г., ако грешката е открита до 31.03.2013 г. и вече е входирана старата в НАП? Отговор: Коригираща данъчна декларация може да подадете до 31 март. С подаването на такава де...

Право на данъчен кредит за лизинг на служебен автомобил

Въпрос: През октомври 2012 г. фирма закупува служебен автомобил чрез лизинг. Моделът на автомобила е „Пежо 508”, регистриран в заводския талон като товарен автомобил и с места 4+1. Всеки месец получават фактура за дължимата падежна вноска. Имат ли пр...

Право на ползване на неизползвани платени годишни отпуски за минали години

Въпрос: Служителка след раждане на двете си деца през две години има неползвани платени годишни отпуски за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. Има ли право на ползване на платените годишни отпуски за 2009 г. и 2010 г. след приключване на платеното майчинство ...

Прекратяване на договор за управление и контрол

Въпрос: Лице работи по договор за управление и контрол, вписано е като прокурист в ТР. Обявило е, че желае да прекрати договора, в резултат на което работодателят го заличава като прокурист в ТР. Това означава ли автоматично, че и договорът му е прек...

Прехвърляне на работници и служители от едно в друго звено на университет

Въпрос: Фирма е сключила трудови договори на различни основания с работници и служители за работа в Научноизследователски сектор (НИС) при Техническия университет - София. НИС е звено на университета. Ползва отделен ЕИК. Има отделен щат. При сключван...

Приключване на задължение поради давност

Въпрос: В периода 2006 – 2008 г. фирма предоставя в заем средства на друга фирма, които към 31.12.2008 г. възлизат на 25 118,28 лв. Фирмата длъжник няма приходи през следващите периоди и не може да върне заема. Има ли основание да се приключи задълже...

Сумирано отчитане на работното време.

Въпрос: Във фирма има екип от служители, който работи на тримесечно сумирано отчитане на работното време. Съгласно чл. 262 от КТ фирмата заплаща положения извънреден труд за работа при сумирано изчисляване на работното време с увеличение 50%. Същият ...

Тълкуване на чл. 11 от СИДДО с Унгария

Въпрос: Фирма има сключени договори за заем с чуждестранни юридически лица от Унгария. Начислени са лихви в определен размер за 2012 г., които са им съобщени на 05.01.2013 г. Как се тълкува изречението в СИДДО с Унгария в чл. 11 – лихвите, възникващи...

Писма и указания

№ 24-34-23 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Видно от изложеното в запитването, „Х” като държавно висше училище и в качеството си на бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството, считано от 01.01.2013 г., следва да прилага разпоредбата на § 25, ал. 4 от ПЗР на ...

№ 3-1338 от 14.05.2013 г. ОТНОСНО: Документиране продажбата на художествени произведения на трети лица съгласно изискванията на данъчното законодателство

Според изложеното в запитването с решение на Общински съвет - гр. Z, е създадено звено на бюджетна издръжка Х (без самостоятелна регистрация и такава по БУЛСТАТ) към второстепенен разпоредител на бюджетни кредити. При организирането на самостоятелни ...

№ 3-789 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването за извършени продажби дружество издава фактури, на които е отбелязано, че ще бъдат платени по банков ...

Решения на съдилища

Решение № 4/21.03.2012 г. по т. д. № 81/2011 г., ТК, II т.о. на ВКС

Застрахователят се освобождава от отговорност в случай на умишлено причиняване на застрахователното събитие само при условието на чл. 211, т. 1 КЗ - когато умисълът е свързан с поведението на застрахования или на третото ползващо се лице. Чл. 290 ...

Решение № 41 от 25.06.2012 г. по т.д. № 138/2011 г., ТК, I т.о.

Непредявяването на вземане, което не е било платено на своя падеж и е възникнало след датата на откриване на производството по несъстоятелност и преди приключването му с утвърден от съда но чл. 613 ТЗ оздравителен план, не представлява пречка да се в...

Решение № 6181 от 08.05.2013 г. по Адм. дело № 10165/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчен период 01.07.2010 г. – 31.07.2010 г. При продажба на родово определени вещи е приложима разпоредбата на чл. 24, ал. 2 във вр. с чл. 68в и чл. 186а от Закона за задълженията и договорите....

Решение № 6296 от 09.05.2013 г. по адм. дело № 14858/2012 г.

Предмет на спора са данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди 03.2011 г., 04.2011 г. и 05.2011 г. за декларирани, но недоказани вътрешнообщностни доставки (ВОД) на стоки към дружество в Румъния. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС нали...

Решение № 6371 от 10.05.2013 г. по Адм. дело № 11409/2012 г.

Предмет на спора е регистриране по ЗДДС от датата на връчване на акта за регистрация – 01.12.2010 г. Съгласно разпоредбата на чл. 96 ал.3 от ЗДДС в облагаемия оборот не се включват доставките по чл. 96, ал. 2, т. 2 – доставки на финансови услуги по ...

Решение № 6553 от 14.05.2013 г. по адм. дело № 9876/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит. Наличието на доставка съставлява положителен факт от обективната действителност. След като жалбоподателят черпи права от наличието на реална доставка, в негова тежест е да ангажира доказателства, ...

Решение № 6603 от 15.05.2013 г. по адм. дело № 11887/2012 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит по две фактури от 20.10. и 27.11.2008 г. с предмет „резервни части и оборудване за металообработващи машини“ и „5 броя телфери“. Не е имало спор между страните, че липсват доказателства за транспорт, а същев...

Решение № 6772 от 17.05.2013 г. по адм. дело № 2744/2013 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит. Съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗД собствеността върху родово определените вещи се прехвърля с определянето им по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени. Това предполага наличие на...

Решение № 6812 от 20.05.2013 г. по адм. дело № 12599/2012 г.

Предмет на спора е експертно решение на ТЕЛК. В разпоредбата на чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ е предвидено, че за да се ползва данъчното облекчение, е необходимо намалената работоспособност 50 или над 50 на сто да е определена с влязло в сила решение на компе...

Решение № 6926 от 21.05.2013 г. по адм. дело № 13306/2012 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС (отм.) и ЗКПО (отм.) за данъчни периоди на 08. и 11.2005 г., включени в обхвата на три ревизионни производства, приключили с издаването на три ревизионни акта (РА), първият и вторият от които са обявени за нищож...

Решение № 6952 от 22.05.2013 г. по адм. дело № 14533/2012 г.

Предмет на спора е допълнително определен ДДС за внасяне на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС ведно с начислените лихви. Ревизираното лице продава ПВЦ и алуминиева дограма и щори, чиято изработка е възложило на дру...

Решение № 7162 от 27.05.2013 г. по адм. дело № 14960/2012 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗДДС. Касационната инстанция споделя напълно мотивите на Административен съд – Пловдив, досежно придобиването на процесния автомобил за ну...

Решение № 73 от 22.06.2012 г. по т.д. № 423/2011 г., ТК, I т.о.

Протоколът за ПТП, съставен от длъжностно лице в кръга на служебните му задължения, съставлява официален документ по смисъла на чл. 179 ГПК. Гаранционният фонд не е застраховател, нито деликвент, поради което дължи обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД в ...

Решение № 95 от 24.10.2012 г. по т.д. № 916/2011 г., ТК, I т.о.

При прилагането на критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне по справедливост на дължимото от застрахователя обезщетение за неимуществени вреди лимитите на застраховане по Наредба № 18/2004 г., издадена въз основа на отменения Закон за застраховането, ням...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.7/2013 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юни 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканир...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 47 от 2013 г. до бр. 58 от 2013 г.

ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание....

Писма на министерства и ведомства

№ 3-789 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването за извършени продажби дружество издава фактури, на които е отбелязано, че ще бъдат платени по банков ...