Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 14, 16 - 31 юли 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 12-61 от 15.03.2013 г. ОТНОСНО: Въз основа на договор по чл. 235 КТ между работодател и лице, което се подготвя за работа при него, не възниква трудово правоотношение

ОТНОСНО: Въз основа на договор по чл. 235 КТ между работодател и лице, което се подготвя за работа при него, не възниква трудово правоотношение Съгласно чл. 235 от Кодекса на труда (КТ) договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация ...

№ 20-19-23 от 05.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от ЗДДФЛ и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2012 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от ЗДДФЛ и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2012 г. В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № … от 05.04.2013 г. при Дирекция ОДОП … ви уведомяваме за ...

№ 24-32-12 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност Във връзка с ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ………../07.03.2013 г., ви уведомявам следното: Когато лице, попадащо в приложното ...

№ 24-34-25 от 29.03.2013 г. ОТНОСНО: Право за ползване на отстъпка по чл. 53 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Право за ползване на отстъпка по чл. 53 от ЗДДФЛ По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-34-25 от 28.02.2013 г., изразявам следното стано...

№ 3-1192 от 23.04.2013 г.ОТНОСНО: Ред за осигуряване и документиране на доставките на земеделски производител, който същевременно е регистриран и като ЕТ, по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Ред за осигуряване и документиране на доставките на земеделски производител, който същевременно е регистриран и като ЕТ, по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването на 25.02.2013 г. задължено...

№ 91-00-88 от 26.06.2013 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил Във връзка с изменението на Закона за данък върху добавената стойнос...

№ 94-00-68 от 20.03.2013 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ Във връзка с постъпило запитване от вас с вх. № ....../20.03.2013 г. при Дирекция „ОДОП”-….. относно ползване на данъчно облекчение от лице с намалена работоспособност ви уведомяваме за след...

№ 94-943 от 01.04.2013 г. ОТНОСНО: Отношенията, свързани с полагането на общественополезен труд от лицата, получаващи помощи по реда на чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, не са трудови отношения по смисъла на трудовото законодателство. Поради това, за тях не се сключва трудов договор и положеният труд не се зачита за трудов стаж

ОТНОСНО: Отношенията, свързани с полагането на общественополезен труд от лицата, получаващи помощи по реда на чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, не са трудови отношения по смисъла на трудовото законодателство. Поради...

№ 96-00-130 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Изплатен доход на физическо лице по договор за развойна дейност при доставка на софтуер

ОТНОСНО: Изплатен доход на физическо лице по договор за развойна дейност при доставка на софтуер В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № … от 22.03.2013 г. при Дирекция ОДОП … ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановк...

№ 96-00-131 от 25.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства, оловни акумулатори и продажба на добити от разкомплектованите ИУМПС годни авточасти

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства, оловни акумулатори и продажба на добити от разкомплектованите ИУМПС годни авточасти Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № ……./25.0...

№ 96-00-156 от 10.04.2013 г. ОТНОСНО: Надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012 г.

ОТНОСНО: Надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012 г. С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 10.04.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество има надвнесен корпоративен данък за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. С ...

№ 96-00-174 от 19.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем на помещения, които се управляват съгласно Закона за етажната собственост

ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем на помещения, които се управляват съгласно Закона за етажната собственост В отговор на направеното от вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП - ….с вх. № … от 19.04.2013 г., ви уведомяваме за следното: В ...

№ 96-00-663 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС В Дирекция „ОДОП” - ............ постъпи писмено запитване с вх. № ........./19.03.2013 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва услуги, които представля...

Анотации

Изплащане на социални разходи

В бр. 11 от 2013 г. на в. "Актив", Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, разглежда следния казус: Фирма се занимава с производство. Ръководството й изплаща на цялата фирма ваучери за храна по 60 лева. Желаят също така и да заплащат картите за град...

Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност

В бр. 6 от 2013 г. на сп. "Собственост и право" Яница Радева, юрист, разглежда следния казус: Жена сключва брак през 1997 г. През 2005 г. със съпруга й купуват тристаен апартамент. Част от цената плащат със средства, дарени от нейните родители. За ос...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор след пенсиониране

В бр. 11 от 2013 г. на в. “Актив” Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: В заповедта за прекратяване на трудов договор е предвидено да се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер 6 брутни заплати. Но повече от 4 мес...

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 12 от 2013 г. на в. “Актив” Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Служител навършва над 10 години работа при един и същ работодател, но има едно прекъсване за 1 седмица. Следва ли работодателя да ...

Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 12 от 2013 г. на в. “Актив” Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Работник, работещ по трудов договор III категория труд, навършва възраст за пенсиониране и има събран осигурителен и трудов стаж. ...

Предпоставки за ранно пенсиониране на учителите

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова – юрист, отговаря на следния въпрос: Какви са предпоставките за ранно пенсиониране на учителите? До 31 декември 2020 г. включително на основание § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО учителит...

Признаване на разходите за пътуване и престой съгласно ЗКПО

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират от данъчна гледна точка разходите за командировка на едноличен собственик на ЕООД, който изпълнява задълженията на упра...

Продажба на сграда и начисляване на ДДС

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: През 2011 г. фирма ни закупува сграда, при което не й е начислен ДДС. Сградата е заведена като ДМА на фирмата. Сега - 2013 г., предстои тя...

Промени в ЗКПО, свързани с данъчната основа за облагане

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са промените, свързани c данъчната основа за облагане с ...

Счетоводно третиране на получени добиви от селскостопанска продукция в по-малко количество от обичайното (очакваното) или с по-ниско качество в резултат на лоша стопанска година

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Актив” гл. ас. д-р Теодора Рупска – катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, отговаря на следния въпрос: Какво е счетоводното третиране на получени добиви от селскостопанска продукция в по-малко количество от обичайното (очак...

Такса за присъединяване към колективен трудов договор

В бр. 11 от 2013 г. на в. “Актив” Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: Има ли право работодателят да удържа такса за присъединяване към колективния трудов договор на нечленуващите в синдикална организация? Как се определя таз...

Справочник

Възлагане на обществени поръчки чрез система за предварителен подбор

Правилата относно възлагането на обществени поръчки от т.нар. секторни възложители (възложители по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП) имат особености, които отличават този режим от общата правна рамка. С цел по-голяма гъвкавост и ефективност на посочената катег...

До края на юли се подават декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2013 г.

До края на юли 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъците, дължими за второто тримесечие на 2013 г...

Държавен вестник, бр. 59 - 63/2013 г.

ДВ, бр. 59 от 05.07.2013 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Решение относно Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г. Министерски съвет Постановление № 140 от 2...

Информация за чуждестранните превозвачи, които извършват международни превози на пътници, относно тяхното задължение за регистриране по ДДС

Международните превози на пътници през територията на Република Словения представляват икономическа дейност, която се извършва в Словения съгласно националния Закон за данъка върху добавената стойност (Официален вестник на RS, № 13/11 - UPB3, 18/11, ...

Осигурителен календар за август 2013 г.

[[app_13332_1]] [[app_13333_2]]...

Справочна информация - бр. 14/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 15 юли 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те кал...

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология в сила от 30.04.2013 г.

Раздел I. Такси за одобряване на типа, за проверка и за експертиза на средства за измерване по Закона за измерванията Чл. 1. За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ) и на представените документи към него, за продъл...