Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 29, 29 юли - 4 август 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 29 юли - 4 август 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 29/2013

Въпрос: Какви данни трябва да включва уведомлението по чл. 149, ал. 2 от КТ и в какъв срок (след изтичане на полугодието) трябва да бъде изпратено до инспекцията по труда? Когато в една администрация извънреден труд е положен от служители и по служебно, и по трудово правоотношени...

Народно събрание бр. 29/2013

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. При неизпълнение в срок на задължения по приватизационни договори държавата има право да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на пр...

Отговорност на работодателя при трудова злополука и професионална болест

За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено, независимо от това дали негов орган или друг негов...

Въпроси и отговори

ДДС при препродажба на стока, предназначена за трета страна

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и има договор за посредническа дейност с турска фирма за доставка на стока, изработвана от друга българска фирма. Доставките на стоките извършваме от наше име и за наша сметка, като според договора получаваме плащането от турската фирма 100% аванс...

Деклариране по ЗМДТ на имот от предприятие

Търговското ни дружество строи чрез възлагане на подизпълнители жилищна сграда с апартаменти, гаражи и магазини, т.е. ние се явяваме инвеститор. Калкулирали сме всички разходи по строителството в една счетоводна сметка. Продавали сме обекти от жилищната сграда и преди Акт 16. Пре...

Дневни командировъчни пари

Трябва ли дневните командировъчни пари 20 лв. да се изплащат в пълен размер, ако цената на нощувката в хотела включва и закуска, която не може да бъде отказана? Отговор: Когато лицето остава да нощува в мястото на командироване, то има право на дневни командировъчни пари в разм...

Неплатеният отпуск не е право, а правна възможност

От няколко месеца съм на работа при едноличен търговец. Поради семейни причини ми се наложи да поискам неплатен отпуск за няколко дни. Работодателят ми заяви, че не може да ми разреши ползването на неплатен отпуск поради необходимостта от изпълнението на важни производствени зада...

Нов международен стандарт за съвместните предприятия

На 15.05.2012 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 11 Съвместни предприятия, който отменя МСС 31 Дялове в съвместни предприятия и ПКР 13 Съвместно контролирани предприятия - непарични вноски от контролиращите съдружници. МСФО 11 е приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1254...

Право на парично обезщетение за безработица

Работя по трудово правоотношение. В последните две години съм ползвала отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години. Работодателят ме уведоми, че като се върна на работа, следва да подам молба за напускане и трудовото ми правоотношение ще бъде прекратено. Ще...

Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване

Служителка е назначена със срок на изпитване. Преди изтичането на срока същата ползва 20 работни дни ученически отпуск. Пет дни след завръщане от обучението трудовият договор е прекратен по чл. 71 от КТ, без при това да се изплати обезщетение по чл. 224 от КТ с мотива, че служите...

Счетоводно и данъчно третиране на разхода за застраховка “Живот”

Управителят е поел застраховките на три лица от персонала. Как да бъдат осчетоводени, включват ли се във ведомостта и къде. Застраховките не надвишават 60 лв. на месец на един човек. Едната застраховка е преведена на застрахователя в евро (350 евро). Мисля, че в България разплаща...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗКПО на погасени по давност задължения

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество има задължение към доставчик по фактури, издадени през януари 2007 г. Падежът на фактурите е бил 10 дни от издаването им. През 2011 г. е сключено споразумение, с което стран...

Доуточняване на условията на всяка конкретна доставка при рамков договор

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Нора Москова, доктор по право, отговаря на следния въпрос: Как се осъществява доуточняването на условията на всяка конкретна доставка, извършвана въз основа на рамков договор - със сключване на отделен договор за продажба...

Отчитане на дивидентите

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Емилия Вайсилова коментира отчитането на дивидентите. Смисълът на понятието “дивидент” е изяснено в допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), § 1, т. 4. Там е указано, че “дивиден...

Пример за попълване на документи за осигурителен стаж при работа на непълно работно време

В бр. 6 на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, дава пример за изчисляването на осигурителния стаж на работниците и служителите, работещи при непълно работно време. Пример: От 27.05.2010 г. до 13.08.2010 г. включително лице работи по трудово правоотношени...

Счетоводно отчитане на държавна помощ

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на държавна помощ. От определението за държавна помощ (§ 3) следва, че тя е насочена към конкретно предприятие или група предприятия, които о...

Съпружеската имуществена общност за жилище, придобито преди брака, но изплащано по време на брака

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” съдия Диана Митева коментира налагането на универсалната обезпечителна мярка. В бр. 6 на сп. “Собственост и право” Яница Радева, юрист, и Атанас Йорданов, юрист, разглеждат въпросa кога придобитото чрез кредит жилище е...

Справочник

Възстановяване или опрощаване на митни сборове

Процедурата е регламентирана от: Закона за митниците Правилника за прилагане на Закона за митниците Регламент (ЕИО) № 2913/92 от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на общността - чл. 236 - 242 Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., въвежда...

Държавен вестник, бр. 65/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”. Правителството прие Постановление № 150 от 18.07.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и...

Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

I. Данъчно облагане за последния данъчен период (чл.115 от ЗКПО) 1. Преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред на закона. Данъчното облагане е окончателно. Важно! Данъ...

Присъединяване на Република Хърватия - важно да се знае

На официалния сайт на Агенция “Митници” е публикувана подробна информация във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз. Той е изработен от службите на комисията с цел да осигури полезна информация за разширяването на ЕС през 2013 г., която да послужи н...

Справочна информация бр. 29/2013

Централни валутни курсове за периода 22.07.2013 г. - 26.07.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...