Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 29, 29 юли - 4 август 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 29 юли - 4 август 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 29/2013

Въпрос: Какви данни трябва да включва уведомлението по чл. 149, ал. 2 от КТ и в какъв срок (след изтичане на полугодието) трябва да бъде изпратено до инспекцията по труда? Когато в една администрация извънреден труд е положен от служители и по служеб...

Народно събрание бр. 29/2013

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. При неизпълнение в срок на задължения по приватизационни договори държавата има право да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни...

Отговорност на работодателя при трудова злополука и професионална болест

За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено, независимо от това д...

Въпроси и отговори

ДДС при препродажба на стока, предназначена за трета страна

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и има договор за посредническа дейност с турска фирма за доставка на стока, изработвана от друга българска фирма. Доставките на стоките извършваме от наше име и за наша сметка, като според договора получаваме плащанет...

Деклариране по ЗМДТ на имот от предприятие

Търговското ни дружество строи чрез възлагане на подизпълнители жилищна сграда с апартаменти, гаражи и магазини, т.е. ние се явяваме инвеститор. Калкулирали сме всички разходи по строителството в една счетоводна сметка. Продавали сме обекти от жилищн...

Дневни командировъчни пари

Трябва ли дневните командировъчни пари 20 лв. да се изплащат в пълен размер, ако цената на нощувката в хотела включва и закуска, която не може да бъде отказана? Отговор: Когато лицето остава да нощува в мястото на командироване, то има право на дне...

Неплатеният отпуск не е право, а правна възможност

От няколко месеца съм на работа при едноличен търговец. Поради семейни причини ми се наложи да поискам неплатен отпуск за няколко дни. Работодателят ми заяви, че не може да ми разреши ползването на неплатен отпуск поради необходимостта от изпълнениет...

Нов международен стандарт за съвместните предприятия

На 15.05.2012 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 11 Съвместни предприятия, който отменя МСС 31 Дялове в съвместни предприятия и ПКР 13 Съвместно контролирани предприятия - непарични вноски от контролиращите съдружници. МСФО 11 е приет за приложени...

Право на парично обезщетение за безработица

Работя по трудово правоотношение. В последните две години съм ползвала отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години. Работодателят ме уведоми, че като се върна на работа, следва да подам молба за напускане и трудовото ми правоот...

Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване

Служителка е назначена със срок на изпитване. Преди изтичането на срока същата ползва 20 работни дни ученически отпуск. Пет дни след завръщане от обучението трудовият договор е прекратен по чл. 71 от КТ, без при това да се изплати обезщетение по чл. ...

Счетоводно и данъчно третиране на разхода за застраховка “Живот”

Управителят е поел застраховките на три лица от персонала. Как да бъдат осчетоводени, включват ли се във ведомостта и къде. Застраховките не надвишават 60 лв. на месец на един човек. Едната застраховка е преведена на застрахователя в евро (350 евро)....

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗКПО на погасени по давност задължения

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество има задължение към доставчик по фактури, издадени през януари 2007 г. Падежът на фактурите е бил 10 дни от издаването им. През 2011 г. е сключе...

Доуточняване на условията на всяка конкретна доставка при рамков договор

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Нора Москова, доктор по право, отговаря на следния въпрос: Как се осъществява доуточняването на условията на всяка конкретна доставка, извършвана въз основа на рамков договор - със сключване ...

Отчитане на дивидентите

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Емилия Вайсилова коментира отчитането на дивидентите. Смисълът на понятието “дивидент” е изяснено в допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), § 1, т....

Пример за попълване на документи за осигурителен стаж при работа на непълно работно време

В бр. 6 на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, дава пример за изчисляването на осигурителния стаж на работниците и служителите, работещи при непълно работно време. Пример: От 27.05.2010 г. до 13.08.2010 г. включително лице р...

Счетоводно отчитане на държавна помощ

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на държавна помощ. От определението за държавна помощ (§ 3) следва, че тя е насочена към конкретно предприятие ...

Съпружеската имуществена общност за жилище, придобито преди брака, но изплащано по време на брака

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” съдия Диана Митева коментира налагането на универсалната обезпечителна мярка. В бр. 6 на сп. “Собственост и право” Яница Радева, юрист, и Атанас Йорданов, юрист, разглеждат въпросa кога пр...

Справочник

Възстановяване или опрощаване на митни сборове

Процедурата е регламентирана от: Закона за митниците Правилника за прилагане на Закона за митниците Регламент (ЕИО) № 2913/92 от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на общността - чл. 236 - 242 Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комис...

Държавен вестник, бр. 65/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”. Правителството прие Постановление № 150 от 18.07.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Министърът на транспорта...

Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

I. Данъчно облагане за последния данъчен период (чл.115 от ЗКПО) 1. Преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред на закона. Данъчното облага...

Присъединяване на Република Хърватия - важно да се знае

На официалния сайт на Агенция “Митници” е публикувана подробна информация във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз. Той е изработен от службите на комисията с цел да осигури полезна информация за разширяването на ЕС пр...

Справочна информация бр. 29/2013

Централни валутни курсове за периода 22.07.2013 г. - 26.07.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...