начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 15, 1 - 15 август 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2013 г.
Писма и указания

№ 3-789 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването за извършени продажби дружество издава фактури, на които е отбелязано, че ще бъдат платени по банков ...

Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-90 от 15.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП В Дирекция ”ОДОП” – …………. постъпи писмено запитване с вх. № ……./15.03.2013 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитване...

№ 08-00-3 от 05.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 49 от ЗМДТ

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 49 от ЗМДТ В Дирекция „ОДОП” - ......... постъпи писмено запитване с вх. № .........../05.03.2013 г. по електронен път и с вх. № ............/06.03.2013 г. по пощата относно прилагане на чл. 49 от ЗМДТ. В запитването е излож...

№ 20-15-141 от 05.03.2013 г. ОТНОСНО: Начисляването и плащането на ДДС върху сметките за ток, парно, вода и телефон

ОТНОСНО: Начисляването и плащането на ДДС върху сметките за ток, парно, вода и телефон Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност и постъпило с вх. № 20-15-141/ 05.03.2013 г. в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, са поставени въпроси относно начи...

№ 20-15-160 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Прилагането на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) По повод ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция ОДОП - … и заведено с вх. № …/19.03.2013 г., ви уведомяв...

№ 20-21-68 от 11.04.2013 г. ОТНОСНО: Спазването на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС по приложени фактури и фискални бонове

ОТНОСНО: Спазването на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС по приложени фактури и фискални бонове Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./11.04.2013 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив, е поставен въпрос относно сп...

№ 26-100 от 07.03.2013 г. ОТНОСНО: Причината за уволнение на служителите от ръководството на предприятието е „поради сключването на договор за управление на предприятието“, без да се поставят условия, свързани с личността на лицето, сключило съответния договор

ОТНОСНО: Причината за уволнение на служителите от ръководството на предприятието е „поради сключването на договор за управление на предприятието“, без да се поставят условия, свързани с личността на лицето, сключило съответния договор Съгласно чл. 26...

№ 3-638 от 01.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 42, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 42, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването „Б” ООД е търговско дружество, учредено по реда на Търговския закон в Република България. Дружеството е собственик...

№ 3-710 от 01.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по управление на дейности по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване на излезли от употреба гуми съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по управление на дейности по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване на излезли от употреба гуми съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изл...

№ 3-789 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването за извършени продажби дружество издава фактури, на които е отбелязано, че ще бъдат платени по банков ...

№ 3-887 от 28.03.2013 г.ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УПФ) на основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УПФ) на основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) Според изложеното в запитването лицето работи като възпитател в Дом за деца, лишени от родител...

№ 94-4061 от 11.12.2012 г. ОТНОСНО: Времето, прекарано в редовна аспирантура (докторантура), не се взема предвид за определяне на трудов стаж за допускане до участие в конкурс

ОТНОСНО: Времето, прекарано в редовна аспирантура (докторантура), не се взема предвид за определяне на трудов стаж за допускане до участие в конкурс Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат с...

№ 96-00-107 от 06.03.2013 г. ОТНОСНО: Признаване на получена субсидия по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

ОТНОСНО: Признаване на получена субсидия по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № …/06.03.2013 г. В писмото...

№ 96-00-109 от 06.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи по реда на ЗКПО във връзка с договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи по реда на ЗКПО във връзка с договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” постъпи писмено запитване с вх. № 06.03.2013 г. В писмото е посочена сле...

№ 96-00-114 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОДОП” - гр., е изложена следната фактическа обстановка: Друж...

№ М-24-32-7 от 06.03.2013 г. ОТНОСНО: Прекратяване на облагането с данък на отнети в полза на държавата превозни средства

ОТНОСНО: Прекратяване на облагането с данък на отнети в полза на държавата превозни средства В отговор на поставения въпрос относно момента на прекратяване на облагането на отнети в полза на държавата превозни средства ви уведомяваме: Данъчно задълже...

Анотации

Документиране на търговска отстъпка за целите на ЗДДС

В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува стока от дружество, регистрирано по ДДС в Швеция. Стоката е натоварена на превозното средст...

Нова възможност за доказване на осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на следния въпрос: Има ли възможност да се доказва осигурителен стаж с данните от регистъра на осигурените лица в НОИ? С допълнението в...

Обезщетение за неотработено предизвестие

В бр. 6 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Как се изчислява обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ за 19 работни дни в два различни календарни месеца? Страната, която има право да прекрати трудовото пр...

Облагане на доходи от наем

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда следния казус: Физическо лице има българско и английско гражданство. В България лицето получава само доходи от наем на апартамент. Къде трябва да се ...

Отписване на инвестиционен имот

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Актив” Анастасия Матова-Головина – д.е.с., отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за отписване на инвестиционен имот? Начините за отчитане на освобождаването от инвестиционни имоти са регламентирани в т. 10.1 до 10.5 в ...

Оформяне на доставка на стока от Германия към контрагент в Швейцария

В бр. 5 от 2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика” Моника Петрова - главен експерт по приходите и методолог по ЗДДС в НАП, разглежда следния казус: Фирма търгува на едро с медицински стоки. През месец декември 2012 г. е извършено плащане по про...

Последици от нарушаването на забраната за договаряне сам със себе си

В бр. 2 от 2013 г. на сп. „Търговско и облигационно право” Димитър Влаевски, адвокат, отговаря на следния въпрос: Какви са последиците от нарушаване на забраната за договаряне сам със себе си? Не само приложимостта на чл. 38, ал. 1 ЗЗД по отношение ...

Представяне на служебна бележка по чл. 45 ЗДДФЛ

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: При постъпване на работа по трудов договор задължени ли са физическите лица да представят служебна бележка по чл. 45 ЗДДФЛ, издаден...

Размер на обезщетението при отмяна на незаконно уволнение

В бр. 6 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Трябва ли към обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ да се включат договорените по КТД суми за почивно дело и коледна заплата, ако бъдат изчислени пропорцион...

Санкции за непредоставен в срок болничен лист в НОИ

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Лице занася един болничен лист в НОИ, но го глобяват 100 лв. като длъжностно лице, а фирмата - 500 лв. Казват, че е закъ...

Счетоводно и данъчно третиране на погинали посеви вследствие на природно бедствие

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Актив” Гл. ас. д-р Теодора Рупска, катедра „Счетоводство и анализ“ - УНСС, отговаря на следния въпрос: Какво е счетоводното и данъчното третиране на погинали посеви вследствие на природно бедствие? Съгласно приложимите от ...

Третиране по ЗКПО и КСО на предоставените от работодателя социални разходи под формата на ваучери за храна и застраховка `Живот`

В бр. 5 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Мария Босолова разглежда следния казус: От 2012 г. служителите на предприятие получават ваучери за храна - по 40 лв. месечно. Тази година ръководството на предприятието възнамерява да сключи групова застра...

Третиране по ЗКПО на разхода по фактура, платена чрез Easy pay

В бр. 5 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Признават ли се за данъчни цели счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез „Easy pay“ АД, за ко...

Справочник

Държавен вестник, бр. 64 - 67/2013 г.

ДВ, бр. 64 от 19.07.2013 г. Народно събрание Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбреж...

Информация за чуждестранните превозвачи, които извършват международни превози на пътници, относно тяхното задължение за регистриране по ДДС

(Продължение от бр. 14) 3. Получаване на цифров сертификат за електронен подпис и регистриране в системата „eDavki“ Инструкциите за получаване на цифров сертфикат са публикувани на интернет страницата на Министерството на правосъдието и публичната а...

Отписват задължения към държавата, възникнали преди 2008 г., с персонален код

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1.01.2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен а...

Предоставяне на достъп до протокола при възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки

По реда на глава осма „а” ЗОП се възлагат обществени поръчки, чиято ниска стойност не оправдава разходването на времеви, човешки и финансов ресурс за провеждане на процедура по закона. Разписаният ред регламентира само някои правила, като за останали...

Специализирана дирекция към НАП ще предотвратява измамите с ДДС

Специализирана дирекция „Фискален контрол“ в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) ще осъществява ефективен контрол върху движението в страната на всички стоки с висок фискален риск, с изключение на стоките под митнически ...

Списък на общините с равнище на безработица със или над 35 на сто по-високо от средното за страната за 2012 г.

[[table_1]]...

Справочна информация - бр. 15/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 29 юли 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те ка...

Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката (загл. изм., ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

Обн., ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., доп., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г. Раздел I. Такси за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище Чл. 1. (1) ...

Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Обн., ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., доп., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г. Раздел I. Такси за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище Чл. 1. ...