Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 8, август 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, август 2013 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Обн., ДВ, бр. 64 от 8 август 2006 г. Глава първа Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 1. редът за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години; 2. задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безоп...

Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (загл. изм., ДВ, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Издадена от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 6 от 20 януари 2012 г. Чл. 1. С тази наредба се определят редът и документите за въ...

Наредба № Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система Интрастат

В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г. Глава първа ПРЕДМЕТ Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г....

Облагане на пенсия на гражданин на ЕС, който е местно лице на Република България

Въпрос: Гражданин на ЕС, който е пенсионер, получава пенсия от съответната страна. За целите на българското данъчно законодателство е местно лице на Република България. Облагаем доход ли е сумата на пенсията, която той получава от съответната държава...

Коментар на експерта

Бащата получава обезщетение от фондовете на ДОО при ползване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ

Настоящият материал цели да ра­зясни реда и условията, при които бащата на малко дете с изричното съгласие на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето придобива право да получава обезщетението за бременност и раждане за остатъка от 410 ...

Данъчни проблеми по ЗКПО и ЗДДС при преобразуване на бюджетното предприятие в държавно предприятие

Преобразуването на бюджетно предприятие в държавно предприятие се извършва по реда, регламентиран в чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ). Съгласно този член с отделен закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски друже...

Закрила труда на непълнолетни

По време на летните ученически ваканции особено актуален става въпросът за закрила труда на непълнолетните. Непълнолетни са лицата от 14 до навършване на 18 годишна възраст (чл. 4, ал. 1 от Закона за лицата и семейството – ЗЛС). Лицата, които не са н...

Следва ли да се извърши корекция на приспаднат данъчен кредит при кражба на стока?

Данъчният кредит е характерен елемент от общата система на данъка върху добавената стойност на Европейския съюз. Чрез него всяко предприятие може да приспадне платения данък по получени доставки, но по принцип само ако извършваните от него доставки с...

Счетоводно отчитане на продажбите на консигнация

В случаите, когато парите в обращение не достигат и голяма част от участниците в стопанския оборот изпитват силно затруднение да намерят ликвидни средства, с които да погасяват своите текущи задължения, възниква въпросът – какъв подход следва да пред...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на транзитна операция

Въпрос: Българско данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС в България, купува ново превозно средство (лек автомобил) по смисъла на ЗДДС от румънско ДЗЛ, регистрирано по ДДС в Румъния. Превозното средство не влиза в България, а директно се продав...

Данъчно третиране на туристическа услуга

Въпрос: Туроператор, българско юридическо лице, предоставя туристическа услуга на дружество в ЕС за група туристи, които посещават България. Получени са 6000 евро за тази услуга. Извършени са разходи за местен данък, хотелски услуги, храни, вход за м...

Заместване на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик на ЕООД е вписан като управител в ТР. Осигурява се като самоосигуряващо се лице. Предстои да ползва болничен за бременност и раждане, съответно по-късно и отпуск за отглеждане на дете. Следва ли за този период да назначава външен...

Издаване на фактура за получена сума

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, получава изцяло прихода си по банкова сметка. Някои от платците, които са регистрирани като нейни клиенти чрез своите фирми, превеждат суми от личните си банкови сметки. Редно ли е и в нарушение ли е фирмата, полу...

Наследяване на предприятие на ЕТ

Въпрос:Собственик на ЕТ е починал. Един от наследниците иска да продължи дейността на фирмата, без да бъде прекъсвана. Какво се прави в този промеждутък - от смъртта на собственика до вписването на обстоятелството в търговския регистър - освобождават...

Обжалване на решение на ТЕЛК

Въпрос: Пенсионер по болест от 9 години с III група инвалидност минава на периодичен ТЕЛК през 3 години. Има 55% неработоспособност. Друга комисия над ТЕЛК му отказват да му заверят документите за инвалидност тази година. Оставят лицето без пенсия по...

Облагане на доход по извънтрудови правоотношения

Въпрос: Физически лица работят по граждански договор по проект за 5 дни в България. Трябва ли да се начисляват осигуроки (не пребивават 183 дни в България) и как стои въпросът с ДОД - тук ли да се удържа, или те си го внасят там? Отговор: Във въпр...

Платен годишен отпуск

Въпрос: След ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст - 6 месеца за единия родител, полага ли се и платен годишен отпуск за съответния период? Отговор: В съответствие с чл. 167а, ал. 8 от КТ неплатеният отпуск по същи...

Положителна репутация

Въпрос: В чл. 49 от ЗКПО пише, че репутацията не е данъчно амортизируем актив. Тогава какво правим с положителната репутация, начисляваме й счетоводни амортизации, после с тях увеличаваме финансовия резултат и на практика сме на нула? Когато репутац...

Превод на пари

Въпрос: За да бъде спазена Наредбата за разплащания на БНБ, може ли да се внесат в банкова сметка 100 000 лв. (сто хиляди) от името на един от съдружниците (с/ка 503 - с/ка 493), или трябва да се внесат в касата на фирмата, и след това в банковата см...

Предизвестие за прекратяване на трудов договор

Въпрос: Служител е предизвестен, че на 30 април ще бъде съкратен по чл. 328, т. 2 (съкращаване на длъжността), по силата на това би следвало да му бъде прекратен договорът от 1 май. Междувременно служителят уведомява, че му се налага влизане в болниц...

Прихващания на вземания със задължения

Въпрос: В практиката на счетоводна кантора се случва доста често по обективни причини фирмите да извършват прихващания на вземания със задължения, като подписват съответните протоколи. Съответно кантората ги осчетоводява и закрива съответните салда. ...

Размер на обезщетението по чл. 222 КТ

Въпрос: Какъв трябва да бъде размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ на пенсиониран при същия работодател работник, ако не му е било изплатено обезщетението при пенсионирането - на база БТВ на месеца преди прекратяването на трудовото възнаг...

Писма и указания

№ 04-19-916 от 07.01.2013 г. ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на български гражданин за периодите на пребиваване в Германия

Във връзка с ваше писмо с вх. № …………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) изразявам следното становище: Изложената фактическа обстановка е следната: Български гражданин за периода от 01.10.2003 г. до 07.10...

№ 07-00-89 от 15.03.2013 г. ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с въвеждането на единна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр……. с вх. № …………… от 15.03.2013 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: През ...

№ 3-1145 от 18.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 133, ал. 2, т. 4 от Данъчно-осигурителения процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването с Решение № 4024 от 21.03.2013 г. по адм. д. № 11368/2012 г. на Върховния административен съд е обявена нищожността на раздел ІV на Решение № 748 по протокол № 65 от 27.01.2011 г. на Общински съвет, гр. X. Във връзка ...

№ М-94-М-86 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012 г.

В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, заведено с вх. № М-94-М-86/11.02.2013 г., в което поставяте въпроси, свързани с третирането на надвнесен корпоративен данък от 2012 г. и предходни години и по-конкр...

Решения на съдилища

Решение № 162 от 24.01.2012 г. по т.д. № 1079/2010 г., ТК, I т.о. на ВКС

В случаите, в които търговската марка, за която се твърди, че е заявена недобросъвестно, е била прехвърлена от недобросъвестния заявител на трето лице, пасивно легитимирани по установителния иск с правно основание чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО за установя...

Решение № 9110 от 20.06.2013 г. по адм. дело № 9291/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди септември и октомври 2008 г. ведно с лихва за забава, както и определени задължения по същия закон за други данъчни периоди. Обоснован е извод за материална незаконосъобразност н...

Решение № 9133 от 20.06.2013 г. по адм. дело № 14856/2012 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на данъчен кредит с лихви за периода септември 2007 г. – декември 2009 г. и определен допълнително корпоративен данък за 2006 г., 2007 г. и 2009 г. ведно с лихви. Правилен е изводът, че основаниет...

Решение № 9238 от 21.06.2013 г. по адм. дело № 2198/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди февруари – август и ноември 2010 г. ведно с лихви за забава. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС наличието на вътрешнообщностна доставка е обусловено от кумулативната у...

Решение № 9241 от 21.06.2013 г. по адм. дело № 14784/2012 г.

Предмет на спора е определено задължение за данък върху добавената стойност за периода 01.08.2008 г. – 16.02.2010 г. ведно с лихва на основание чл. 102, ал. 3 от ЗДДС. Неоснователно в случая е позоваването на т. 3 от ППВС № 5/31.10.1972 г., според...

Решение № 9369 от 24.06.2013 г. по Адм. дело № 905/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от 6 дружества, за данъчни периоди октомври-декември 2007 г., юли–октомври и декември 2010 г. ведно с лихва за забав...

Решение № 9373 от 24.06.2013 г. по адм. дело № 13925/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения за акциз по ЗАДС за периода 01.04.2009 г. – 05.11.2009 г. ведно с лихви за просрочие. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 18.04.2006 г. митническите органи имат право да вземат проби от п...

Решение № 9380 от 24.06.2013 г. по адм. дело № 15412/2012 г.

Предмет на спора са установени задължения по данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и 2006 г. ведно с лихва. Ревизията е извършена по особения ред на чл. 122, ал. 1, т. 1 от ДОПК, тъй като безспорно е установено, че разходите на задълженото ли...

Решение № 9537 от 26.06.2013 г. по адм. дело № 12933/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчен период юли 2009 г. на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС във вр. с чл. 27, ал. 3 от ЗДДС (ред., ДВ, бр. 108/2007 г.). Според разпоредбата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС данъчната основа п...

Решение № 9658 от 27.06.2013 г. по адм. дело № 1201/2013 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект за срок от 15 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗДДС. Оспорената заповед не съдържа фактически основания, касаещи извършено нарушение по чл. 186, ал. ...

Решение № 9873 от 01.07.2013 г. по адм. дело № 770/2013 г.

Предмет на спора е допълнително определен данък за 2008 г. по чл. 48 във вр. с чл. 4 и чл. 6 от ЗДДФЛ ведно с лихви за забава. През календарната 2008 г. лицето Х е било наето по трудово правоотношение като състезател във футболен клуб и през по-голя...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8, 2013 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юли 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканира...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 59 до бр. 63 от 2013 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 2. Решение относно Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 140 от...