начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 16, 16 - 31 август 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2013 г.
Писма и указания

№ М-94-В-66 от 04.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009

ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 Във връзка с ваше писмо относно подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009, заведено в Централно управление на Национална агенция за ...

Писма на министерства и ведомства

№ 04-19-64 от 05.03.2013 г. ОТНОСНО: Поставени въпроси от ……………………. във връзка с държавното обществено осигуряване на общинските съветници

ОТНОСНО: Поставени въпроси от ……………………. във връзка с държавното обществено осигуряване на общинските съветници Във връзка с ваше писмо относно поставени въпроси от Националното сдружение на общините по отношение държавното обществено осигуряване (ДОО...

№ 07-00-86 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на самоосигуряващо се лице през периода на отпуска поради бременност и раждане, ползван от същото на друго основание – като осигурено лице по трудово правоотношение

ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на самоосигуряващо се лице през периода на отпуска поради бременност и раждане, ползван от същото на друго основание – като осигурено лице по трудово правоотношение По повод ваше запитване, препратено по к...

№ 07-00-92 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане по ЗДДФЛ на получени тантиеми и деклариране с ГДД

ОТНОСНО: Данъчно облагане по ЗДДФЛ на получени тантиеми и деклариране с ГДД Във връзка с постъпило запитване вх. № …/19.03.2013 г. в Дирекция ОДОП – гр…., препратено по компетентност от ЦУ на НАП – гр. София, относно въпроса следва ли физическо лице ...

№ 08-00-4 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./12.03.2013 г. в Дирекция „ОДОП” - …. е изложена следната фактическа обстановка: Община … в изпълнение на Споразумение за безвъзмездна помощ с ЕБВР предстои да провед...

№ 12-00-1 от 20.03.2013 г. ОТНОСНО: Внасяне на осигурителни вноски за лице, което е било без работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

ОТНОСНО: Внасяне на осигурителни вноски за лице, което е било без работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. с вх...

№ 12-00-2 от 25.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДФЛ В Дирекция ”ОДОП” – ….. постъпи писмено запитване с вх. № …./25.03.2013 г., като сте поставили следните въпроси: Във връзка с изплащане на обезщетение на наследниците на починал работник, предвидено в КТД, дължим ли е данъ...

№ 12-00-3 от 04.04.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ Във връзка с постъпило запитване с вх. № …/04.04.2013 г. в Дирекция ОДОП – гр…., ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ обект на деклариране от п...

№ 20-08-19 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Облагане на доход на земеделски производител за получени субсидии през 2012 г.

ОТНОСНО: Облагане на доход на земеделски производител за получени субсидии през 2012 г. В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № … от 19.03.2013 г. при Дирекция ОДОП … ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: Пишете,...

№ 20-12-32 от 20.03.2013 г. ОТНОСНО: Облагане на доход от продажба на имоти през 2012 г.

ОТНОСНО: Облагане на доход от продажба на имоти през 2012 г. В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх.№ … от 20.03.2013 г. при Дирекция ОДОП …, ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: През изтеклата 2012 г. сте извърши...

№ 20-12-36 от 02.04.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО

ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване с вх. № …/02.04.2013 г. в Дирекция ОДОП – гр. …, ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: Държавна … болница, гр. … е второстепен...

№ 20-15-157 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр... с вх. № … от 14.03.2013 г., ви уведомяваме за следното: Видно от изложената фактическа обстановка в запитването ви, за...

№ 91-00-37 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на действащи катализаторни устройства … на превозни средства …

ОТНОСНО: Удостоверяване на действащи катализаторни устройства … на превозни средства … В отговор на поставения от вас въпрос относно лицата, които са компетентни да установяват и издават документи за „действащо катализаторно устройство” на превозни с...

№ М-24-31-107 от 29.03.2013 г. ОТНОСНО: Категоризиране на активи по реда на чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и определяне на полезен живот съгласно счетоводното законодателство

ОТНОСНО: Категоризиране на активи по реда на чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и определяне на полезен живот съгласно счетоводното законодателство В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило ваше п...

Анотации

Данъчно признаване на командировъчни разходи

В бр. 14 от 2013 г. на в. „Актив” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Управители на фирма се осигуряват като самоосигуряващи се лица. Във връзка с основната дейност на фирмата им се налага да бъдат ком...

Данъчно третиране на настаняване в хотели

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество е хотелиер и извършва настаняване в притежавани от него хотели. Настаняването включва нощувка и хранене, трансфери от ле...

Данъчно третиране на семинарни мероприятия

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество, притежаващо разрешение да извършва туроператорска дейност по Закона за туризма, предлага туристически пакети на туристи...

Законови принципи и гаранции при определяне и заплащане на трудовото възнаграждение

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, разглежда следния казус: Лице работи в частна фирма. В трудовия му договор е записано, че трудовото възнаграждение ще му бъде изплащано на две равни вноски - в средата и в края на месе...

Признаване на стаж от Франция за изплащане на обезщетение за болничен за бременност и раждане в България

В бр. 14 от 2013 г. на в. „Актив” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Лице дълги години работи във Франция. В момента излиза в болничен за бременност и раждане. Какъв е начинът и какви са документите, ...

Ред за осигуряване на управители на клонове на чуждестранни търговци

В бр. 07-08 от 2013 г. на сп. „Актив” Галина Николова, юрист, разглежда следния казус: Какъв е редът за осигуряване на управители на клонове на чуждестранни търговци? Според чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително ос...

Сключване на трудов договор до завършване на определена работа

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда следния казус: Лице е работило няколко години в служба „Личен състав“ в държавно предприятие. От една година извършва същата работа в частна фирма. При преглеждане на трудовите ...

Трудов договор със срок за изпитване може да бъде прекратен без предизвестие само от страната, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Ани Димитрова, адвокат, разглежда следния казус: Лице иска да напусне спешно без предизвестие фирмата, в която работи, тъй като си е намерило по-добра и по-високоплатена работа. Работодателят му обаче твърди, ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 68 - 71/2013 г.

ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за младежта Закон за изменение на Закона за политическите партии Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Министерски съвет Постанов...

Осигурителен календар за септември 2013 г.

[[app_13241_1]] [[app_13242_2]]...

Справочна информация бр.16/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 юли - 28 август 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дохо...

Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.

(приета с ПМС № 151 от 19.07.2013 г.) Обн., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г. Раздел I Общи разпоредби Чл. 1. С тарифата се определят цените, които се заплащат на ветеринарните лекари за извършените от тях мероприятия съгласно държавната профилактич...