начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 32, 16 - 22 септември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 16 - 22 септември 2013 г.
Законодателство

Доказателства и доказателствени средства, които се използват в данъчното производство

Доказателствата и доказателствените средства са важна предпоставка за постигане на обективност в данъчното административно производство. Редът за тяхното събиране, съхраняване, преценка и използване е регламентиран в глава осма от ДОПК в следната пос...

Народно събрание бр. 32/2013

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за чужденците. Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат и чужденците, вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер в лицензирана кредитна институция в България по до...

Въпроси и отговори

Каква е давността на акт от КАТ

Актовете, с които се установяват нарушенията по Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г.), се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в закона, и когато бъдат редовно съставени, тези актове се ползв...

Начисляване на ДДС при продажби на чуждестранни физически лица

Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на физически лица - чуждестранни граждани. Продажбите се извършват по два начина: стоките се изпращат на лицата в държавата, където са установени, или лицата ги закупуват при пребиваването си в България. Как...

Оповестяване на дялови участия в други предприятия

На 12.05.2012 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия. Стандартът бе приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1254/2012 от 11 декември 2012 г., публикуван в ОВ, бр. L 360 от 29.12.2012 г. Стандар...

При преустройство на работодателя трудовият договор не се променя

Преди два месеца нашата фирма се вля в друго дружество. От ръководството ни казаха, че целият персонал ще остане на работа в новата фирма. Аз съм материалноотговорно лице и досега издавах имуществото, което ми се водеше в предишната фирма. Преди два ...

Смяна на собствеността върху активите на юридическо лице

“Търговия” ООД, гр. Л., е фамилна фирма между баща и син. Те си основаха поотделно фирми ЕООД и се разделиха. Как и с какъв документ трябва да прехвърля стоковата наличност от ООД-то към двете ЕООД-та. Ревизия е правена поотделно, тъй като част от ма...

Сумирано изчисляване на работното време и извънреден труд

В нашето лечебно заведение се работи на смени и е установено месечно сумирано изчисляване на работното време. Съгласно заповед е определено на всеки 3 месеца да се заплаща извънреден труд, когато са изработени повече часове или съответно да се извърш...

В пресата за вас

Контрол на Инспекцията по труда по предоставянето, ползването и отлагането на платения годишен отпуск

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Елка Димитрова, доктор по икономика, директор на Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП, представя темата на контрола на Инспекцията по труда по предоставянето, ползването и отлагането на платения годиш...

Практически аспекти по прилагане на ЗКПО за организиране на хазартни игри от разстояние по реда на новия Закон за хазарта

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда пример за прилагането на чл. 208 относно освобождаването от облагане на вноски (премии) по застраховки “Живот” във връзка с измененията на чл. 213 и чл....

Предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” съдия Бистра Николова коментира отклоненията от общия режим при предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност. Първото съществено отклоне...

Счетоводно отразяване на изпълнение по проект, финансиран по ОП

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, дава пример за счетоводното отразяване на изпълнение по проект, финансиран по ОП. Пример: От всички отпуснати средства по ОП “Развитие на конкурентоспособността на...

Справочник

Държавен вестник, бр. 73/2013 г.

ДВ, бр. 73 от 20.08.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 167 от 15.08.2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. 2. Пост...

Преобразуване на дружества. Специфичен режим - данъчни последици

1. Категории активи и пасиви - предмет на преобразуване (чл. 139 от ЗКПО) 1.1. активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО (чл. 139, т. 1). За тез...

Справочна информация бр. 32/2013

Централни валутни курсове за периода 09.09.2013 г. - 13.09.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...