Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г.
Законодателство

Народно събрание бр. 33/2013

НАРОДНО СЪБРАНИЕ Седмичен законник бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Парламентът увеличи размера на гарантираните вземания на рабо...

Обезщетения при уволнение

При прекратяване на трудовите договори страните имат право на обезщетения, чиито размери са уредени в Кодекса на труда или са договорени с колективен трудов договор или с трудовия договор. 1. Обезщетение по чл. 220, ал. 1 и 2 от КТ. Правото за него възниква, когато при уволнение...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-472/03, решение от 3 март 2005 г. страни: Arthur Andersen & Co. Accountants c.s. срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС на застрахователните премии. В с...

Данъчно третиране на доставка на стоки

Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС, имаме клиент от САЩ, за който произвеждаме и доставяме оборудване. Произведеното оборудване ще бъде доставено в Италия. Във фактурата, която ще издадем като получател, ще е вписана фирмата от САЩ (която няма валиден ДДС номер в ЕО), т...

Допълнителен платен отпуск на съдебен заседател

Трябва ли съдебният заседател да се върне на работното си място, ако съдебно заседание приключи, преди да е свършило работното му време, и как ще му се заплати за този ден? Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за участие в заседания като съдеб...

Изменение на договор за обществена поръчка

В нашето дружество имаме сключен договор за извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи. В приложението към този договор са определени количества и единични цени за всяка отделна дейност и на база на общата стойност са предвидени допълнителни 15% непредвидени р...

Облагане на доходите, изплатени по договор за изработка

По професия съм ветеринарен лекар. Имам регистрирано ЕТ с основна дейност ветеринарномедицинско обслужване. Допреди една година имахме сключен договор с друго ЕТ като подизпълнител на ветеринарномедицинска дейност, но в друго населено място. Сумите, които получавахме, минаваха п...

Право на отпуск при работа на непълно работно време

Назначихме хигиенистка по трудов договор на четиричасов работен ден. Осигурена е за всички осигурителни случаи. Трудовото й възнаграждение е над минималната работна заплата, установена за страната, и е работещ пенсионер за изслужено време и старост с пълна пенсия. На какъв размер...

Синдикално членство на административен директор

Може ли административен директор да е член на синдиката? Синдикалните организации се създават, за да представляват и защитават правата и интересите на своите членове пред работодателя, както и във всички останали случаи, предвидени в закона. Поради това не е възможно представи...

Спиране, възобновяване и прекратяване на данъчното производство

В интерес на всяко данъчно задължено лице е да знае как съгласно ДОПК се спира, възобновява или прекратява данъчното производство. Тази нормативна материя е специфична и се изменя и допълва сравнително често. Спиране на данъчното производство Съгласно чл. 34 данъчното производс...

Срок за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ

Фирма е сключила граждански договор с лице в началото на декември 2012 г. Работата по гражданския договор е свършена за една седмица, каквато е уговорката по договора, работата е приета от фирмата в средата на декември 2012 г. и на 22.12.2012 г. фирмата е изплатила възнаграждение...

В пресата за вас

Mенителницата и записът на заповед като гаранция

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира менителницата и записа на заповед като гаранция за изпълнение на задължения по каузална сделка. Между договора, от който произтича вземането, което се обезпечава, и договора за обезпе...

Деклариране на автомобили, закупени от страни - членки на ЕС

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда казуса: При деклариране по реда по чл. 54 ЗМДТ на автомобили, закупени от страни - членки на ЕС, какъв документ за собственост ще се приложи към декларацията? От коя...

Отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с понесени загуби или компенсация на извършени разходи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, регистриран одитор, коментира отчитането на предоставени безвъзмездни средства, свързани с понесени загуби или компенсация на извършени разходи, опростими заеми - парични, непреки (косвени...

Преизчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск при изплащане на допълнителни възнаграждения

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда случаите, в които работодателят трябва да преизчисли изплатеното възнаграждение за платен годишен отпуск. В чл. 17, ал. 2 от НСОРЗ изрично е предвиде­но, че в брутното трудово възнаграждени...

Съдържание на трудовото досие

В бр. 6 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда въпроса за съдържанието на трудовото досие на служителя. Началният момент, от който започва комплектуването на индивидуалното трудово досие, е при сключването на трудовия договор. Индивидуалният труд...

Справочник

Държавен вестник, бр. 75/2013 г.

ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 178 от 20.08.2013 г. за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия, приета с Постановление № 315 на Министерския съвет от 2009 г. 2. Постановление ...

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

ДВ, бр. 57 от 29 юни 2013 г. Обн., ДВ, бр. 49 от 27 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 59 от 1 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 72 от 8 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юли 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 48 от 31 м...

Преобразуване на дружества. Специфичен режим - данъчни последици

1. Категории активи и пасиви - предмет на преобразуване (чл. 139 от ЗКПО) 1.1. активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО (чл. 139, т. 1). За тези активи и пасиви се изготвя с...

Справочна информация бр. 33/2013

Централни валутни курсове за периода 16.09.2013 г. - 20.09.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...