Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г.
Законодателство

Народно събрание бр. 33/2013

НАРОДНО СЪБРАНИЕ Седмичен законник бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Парламентът увеличи размера на ...

Обезщетения при уволнение

При прекратяване на трудовите договори страните имат право на обезщетения, чиито размери са уредени в Кодекса на труда или са договорени с колективен трудов договор или с трудовия договор. 1. Обезщетение по чл. 220, ал. 1 и 2 от КТ. Правото за него ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-472/03, решение от 3 март 2005 г. страни: Arthur Andersen & Co. Accountants c.s. срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС на ...

Данъчно третиране на доставка на стоки

Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС, имаме клиент от САЩ, за който произвеждаме и доставяме оборудване. Произведеното оборудване ще бъде доставено в Италия. Във фактурата, която ще издадем като получател, ще е вписана фирмата от САЩ (която н...

Допълнителен платен отпуск на съдебен заседател

Трябва ли съдебният заседател да се върне на работното си място, ако съдебно заседание приключи, преди да е свършило работното му време, и как ще му се заплати за този ден? Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за ...

Изменение на договор за обществена поръчка

В нашето дружество имаме сключен договор за извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи. В приложението към този договор са определени количества и единични цени за всяка отделна дейност и на база на общата стойност са предвидени д...

Облагане на доходите, изплатени по договор за изработка

По професия съм ветеринарен лекар. Имам регистрирано ЕТ с основна дейност ветеринарномедицинско обслужване. Допреди една година имахме сключен договор с друго ЕТ като подизпълнител на ветеринарномедицинска дейност, но в друго населено място. Сумите,...

Право на отпуск при работа на непълно работно време

Назначихме хигиенистка по трудов договор на четиричасов работен ден. Осигурена е за всички осигурителни случаи. Трудовото й възнаграждение е над минималната работна заплата, установена за страната, и е работещ пенсионер за изслужено време и старост с...

Синдикално членство на административен директор

Може ли административен директор да е член на синдиката? Синдикалните организации се създават, за да представляват и защитават правата и интересите на своите членове пред работодателя, както и във всички останали случаи, предвидени в закона. Порад...

Спиране, възобновяване и прекратяване на данъчното производство

В интерес на всяко данъчно задължено лице е да знае как съгласно ДОПК се спира, възобновява или прекратява данъчното производство. Тази нормативна материя е специфична и се изменя и допълва сравнително често. Спиране на данъчното производство Съгла...

Срок за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ

Фирма е сключила граждански договор с лице в началото на декември 2012 г. Работата по гражданския договор е свършена за една седмица, каквато е уговорката по договора, работата е приета от фирмата в средата на декември 2012 г. и на 22.12.2012 г. фирм...

В пресата за вас

Mенителницата и записът на заповед като гаранция

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира менителницата и записа на заповед като гаранция за изпълнение на задължения по каузална сделка. Между договора, от който произтича вземането, което се об...

Деклариране на автомобили, закупени от страни - членки на ЕС

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда казуса: При деклариране по реда по чл. 54 ЗМДТ на автомобили, закупени от страни - членки на ЕС, какъв документ за собственост ще се пр...

Отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с понесени загуби или компенсация на извършени разходи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, регистриран одитор, коментира отчитането на предоставени безвъзмездни средства, свързани с понесени загуби или компенсация на извършени разходи, опростими зае...

Преизчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск при изплащане на допълнителни възнаграждения

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда случаите, в които работодателят трябва да преизчисли изплатеното възнаграждение за платен годишен отпуск. В чл. 17, ал. 2 от НСОРЗ изрично е предвиде­но, че в ...

Съдържание на трудовото досие

В бр. 6 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда въпроса за съдържанието на трудовото досие на служителя. Началният момент, от който започва комплектуването на индивидуалното трудово досие, е при сключването на трудови...

Справочник

Държавен вестник, бр. 75/2013 г.

ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 178 от 20.08.2013 г. за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия, приета с Постановление № 315 на Министерския съвет...

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

ДВ, бр. 57 от 29 юни 2013 г. Обн., ДВ, бр. 49 от 27 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 59 от 1 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 72 от 8 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юли 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 201...

Преобразуване на дружества. Специфичен режим - данъчни последици

1. Категории активи и пасиви - предмет на преобразуване (чл. 139 от ЗКПО) 1.1. активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО (чл. 139, т. 1). За тез...

Справочна информация бр. 33/2013

Централни валутни курсове за периода 16.09.2013 г. - 20.09.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...