Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г.
Законодателство

Народно събрание бр. 33/2013

НАРОДНО СЪБРАНИЕ Седмичен законник бр. 33, 23 - 29 септември 2013 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Парламентът увеличи размера на ...

Обезщетения при уволнение

При прекратяване на трудовите договори страните имат право на обезщетения, чиито размери са уредени в Кодекса на труда или са договорени с колективен трудов договор или с трудовия договор. 1. Обезщетение по чл. 220, ал. 1 и 2 от КТ. Правото за него ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-472/03, решение от 3 март 2005 г. страни: Arthur Andersen & Co. Accountants c.s. срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС на ...

Данъчно третиране на доставка на стоки

Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС, имаме клиент от САЩ, за който произвеждаме и доставяме оборудване. Произведеното оборудване ще бъде доставено в Италия. Във фактурата, която ще издадем като получател, ще е вписана фирмата от САЩ (която н...

Допълнителен платен отпуск на съдебен заседател

Трябва ли съдебният заседател да се върне на работното си място, ако съдебно заседание приключи, преди да е свършило работното му време, и как ще му се заплати за този ден? Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за ...

Изменение на договор за обществена поръчка

В нашето дружество имаме сключен договор за извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи. В приложението към този договор са определени количества и единични цени за всяка отделна дейност и на база на общата стойност са предвидени д...

Облагане на доходите, изплатени по договор за изработка

По професия съм ветеринарен лекар. Имам регистрирано ЕТ с основна дейност ветеринарномедицинско обслужване. Допреди една година имахме сключен договор с друго ЕТ като подизпълнител на ветеринарномедицинска дейност, но в друго населено място. Сумите,...

Право на отпуск при работа на непълно работно време

Назначихме хигиенистка по трудов договор на четиричасов работен ден. Осигурена е за всички осигурителни случаи. Трудовото й възнаграждение е над минималната работна заплата, установена за страната, и е работещ пенсионер за изслужено време и старост с...

Синдикално членство на административен директор

Може ли административен директор да е член на синдиката? Синдикалните организации се създават, за да представляват и защитават правата и интересите на своите членове пред работодателя, както и във всички останали случаи, предвидени в закона. Порад...

Спиране, възобновяване и прекратяване на данъчното производство

В интерес на всяко данъчно задължено лице е да знае как съгласно ДОПК се спира, възобновява или прекратява данъчното производство. Тази нормативна материя е специфична и се изменя и допълва сравнително често. Спиране на данъчното производство Съгла...

Срок за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ

Фирма е сключила граждански договор с лице в началото на декември 2012 г. Работата по гражданския договор е свършена за една седмица, каквато е уговорката по договора, работата е приета от фирмата в средата на декември 2012 г. и на 22.12.2012 г. фирм...

В пресата за вас

Mенителницата и записът на заповед като гаранция

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира менителницата и записа на заповед като гаранция за изпълнение на задължения по каузална сделка. Между договора, от който произтича вземането, което се об...

Деклариране на автомобили, закупени от страни - членки на ЕС

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда казуса: При деклариране по реда по чл. 54 ЗМДТ на автомобили, закупени от страни - членки на ЕС, какъв документ за собственост ще се пр...

Отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с понесени загуби или компенсация на извършени разходи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, регистриран одитор, коментира отчитането на предоставени безвъзмездни средства, свързани с понесени загуби или компенсация на извършени разходи, опростими зае...

Преизчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск при изплащане на допълнителни възнаграждения

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда случаите, в които работодателят трябва да преизчисли изплатеното възнаграждение за платен годишен отпуск. В чл. 17, ал. 2 от НСОРЗ изрично е предвиде­но, че в ...

Съдържание на трудовото досие

В бр. 6 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда въпроса за съдържанието на трудовото досие на служителя. Началният момент, от който започва комплектуването на индивидуалното трудово досие, е при сключването на трудови...

Справочник

Държавен вестник, бр. 75/2013 г.

ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 178 от 20.08.2013 г. за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия, приета с Постановление № 315 на Министерския съвет...

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

ДВ, бр. 57 от 29 юни 2013 г. Обн., ДВ, бр. 49 от 27 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 59 от 1 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 72 от 8 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юли 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 201...

Преобразуване на дружества. Специфичен режим - данъчни последици

1. Категории активи и пасиви - предмет на преобразуване (чл. 139 от ЗКПО) 1.1. активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО (чл. 139, т. 1). За тез...

Справочна информация бр. 33/2013

Централни валутни курсове за периода 16.09.2013 г. - 20.09.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...